Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM ROLNIKÓW POWIATU TOMASZOWSKIEGO Lubochnia, 07.11.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM ROLNIKÓW POWIATU TOMASZOWSKIEGO Lubochnia, 07.11.2014r."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM ROLNIKÓW POWIATU TOMASZOWSKIEGO Lubochnia, 07.11.2014r.

2 Program 17:05– 18:30 Nowy system dopłat bezpośrednich 2014-2020 – Oddział Regionalny ARIMR woj. łódzkiego Prowadzący: Włodzimierz Wojtaszek -Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 18:30 – 19:00 KRUS – Rodzaje ubezpieczeń społecznych i świadczeń w ubezpieczeniu społecznym rolników po zmianach Prowadzący: Piotr Majchrowski - Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim. 19:00-19:20 " Nauka i praktyka w ogrodnictwie i rolnictwie" Prowadzący: Marcin Skorupiński - Instytut Ogrodnictwa Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach 19:20 – 19:40 Środki na rozwój własnej działalności gospodarczej w perspektywie 2014 – 2020 w ramach PROW. Prowadzący: Mariusz Szklarek – Dyrektor Biura LGD BUD-UJ RAZEM 19:40 - Sesja Pytań. I FORUM ROLNIKÓW POWIATU TOMASZOWSKIEGO.

3 Agenda 1.Podsumowanie PROW 2007-2013 2.LEADER w perspektywie 2007-2013 3.Podstawy prawne dla opracowania i realizacji PROW 2014-2020 4.Założenia PROW 2014-2020 5.Cel PROW 2014-2020 6.Budżet wg priorytetów 7.Przegląd działań 2014-2020 8.LEADER 2014-2020 9.Podsumowanie

4 PODSUMOWANIE PROW 2007-2013

5 PROW 2007-2013 ILOŚĆ POZYSKANYCH ŚRODKÓW W RAMACH CAŁEGO PROW 2007-2013 W PODZIALE NA POWIATY PowiatKwota dofinansowaniaPowiatKwota dofinansowania Opoczyński 52 306 933,79 zł Bełchatowski 20 376 780,28 zł Tomaszowski 47 222 666,10 zł Wieruszowski 19 226 902,85 zł Wieluński 39 349 091,71 zł Rawski 18 453 742,10 zł Piotrkowski 36 861 091,01 zł Łódzki Wschodni 14 122 342,85 zł Radomszczański 36 450 337,74 zł Łaski 14 116 030,79 zł Sieradzki 34 060 588,90 zł Zgierski 13 571 471,44 zł Poddębicki 28 884 195,66 zł Brzeziński 13 183 463,77 zł Łowicki 26 716 389,67 zł Pabianicki 12 783 618,45 zł Łęczycki 26 192 965,20 zł Zduńskowolski 11 384 643,83 zł Kutnowski 26 115 625,49 zł m. Skierniewice 919 993,00 zł Pajęczański 26 015 437,53 złm. Piotrków Trybunalski21 524,00 zł Skierniewicki 23 910 479,08 zł Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

6 LEADER 2007-2013

7 Obsługiwane działania przez LGD w ramach PROW 2007- 2013: DZIAŁANIEWYSOKOŚĆ WSPARCIAMAX.KWOTA WSPARCIA Odnowa i rozwój wsi 80% 500 tys. / miejscowość Małe projekty 80% 200 tys./ 50 tys. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 50% 300 tys. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 50%100 tys. Projekty współpracy100%- Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 100%-

8 Przykłady dobrych praktyk

9 „Odnowa i rozwój wsi”

10

11

12

13 „małe projekty”

14

15 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

16

17

18 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

19 „Projekty współpracy”

20 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

21 PROW 2014-2020

22 Podstawy prawne dla opracowania i realizacji PROW 2014- 2020 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 – akt opublikowany i obowiązujący Akt delegowany KE zmieniający niektóre przepisy rozporządzenia 1305/2013 w zakresie warunków wsparcia dla niektórych działań oraz wprowadzający przepisy przejściowe – akt w trakcie opracowania Akt wykonawczy ustanawiający niektóre przepisy w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia 1305/2013– akt w trakcie opracowania

23 Założenia PROW 2014-2020 Jeden z programów wspierających działania rozwojowe kraju środkami unijnymi z funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR) w latach 2014 – 2020. Wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem środków unijnych w ramach WPR. Planowana pogłębiona regionalizacja Programu: program planowany centralnie z zachowaniem zasady partnerstwa, wpływ regionów na wybór działań i podział środków, wybór działań uzależniony od specyfiki regionu, regionalne kryteria dostępu i wyboru operacji, przekazanie części funkcji wdrożeniowej różnym podmiotom.

24 Założenia PROW 2014-2020  6 priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich  określonych w art. 5 Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).  3 cele przekrojowe: innowacje, zmiany klimatu, środowisko.

25 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, REDUKCJA UBÓSTWA I PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH 2. KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 4. ODTWARZANIE, CHRONIENIE I WZMACNIANIE EKOSYSTEMÓW 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ 1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJE Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe ( a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją (c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym (a)Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej (b) Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym (a)Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe (b) wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych ( a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów (b) Poprawa gospodarki wodnej (c) Poprawa gospodarowania glebą ( ) Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych (b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa (e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie (a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy (b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014 - 2020 Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014 - 2020

26 Cele PROW 2014-2020 Poprawa konkurencyjności rolnictwa Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich PROW 2014-2020 będzie ukierunkowany głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych

27 Budżet wg priorytetów PRIORYTETBUDŻET OGÓŁEM 1.TRANSFER WIEDZY I INNOWACYJNOŚĆ 230 000 000 2.KONKURENCYJNOŚĆ4 050 000 000 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY1 600 000 000 4. OCHRONA EKOSYSTEMÓW4 050 000 000 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI 320 000 000 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ GOSPODARCZY1 684 545 695 Pomoc Techniczna 207 951 563 Zobowiązania z tytułu rent strukturalnych podjęte w okresach programowania 2004-2006 i 2007-2013 560 000 000 REZERWA WYKONANIA 810 797 697 RAZEM13 513 294 955

28 Przegląd działań 2014-2020

29 TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA DZIAŁANIAI SZKOLENIA ZAWODOWE I NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI II DEMONSTRACJE I DZIAŁANIA INFORMACYJNE II.1.Inwestycje w projekty demonstracyjne służące promowaniu innowacji II.2.Działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania BENEFICJENCI-Uczelnie wyższe i jednostki naukowe -Publiczne podmioty doradcze -Podmioty prowadzące działalność szkoleniową -Szkoły rolnicze, CKU, CKP prowadzone przez JST BUDŻET (EUR) 6 000 000 PLANOWANA LICZBA ODBIORCÓW 85 000 KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓWDo 100%

30 TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA DZIAŁANIA II DEMONSTRACJE I DZIAŁANIA INFORMACYJNE: II.1.Inwestycje w projekty demonstracyjne służące promowaniu innowacji II.2.Działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania KOSZTY KWALIFIKOWANE II.1 o Koszty przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych o Koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prac własności nowych maszyn, urządzeń, w tym oprogramowania komputerowego o Koszty zakupu sprzętu, materiałów, usług służących realizacji operacji II.2 o Koszty ściśle związane z organizacją i przeprowadzeniem działań upowszechniających o Koszty ogólne związane z realizacją operacji

31 INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE DZIAŁANIAI POMOC NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH II INWESTYCJE W PRZETWÓRSTWO/ MARKETING I ROZWÓJ PRODUKTÓW ROLNYCH BENEFICJENCI -Rolnik -Grupa rolników -Os.fizyczna, os.prawna, jedn.organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania na rynek produktów rolnych --rolnik, domownik rolnika, małżonek rolnika BUDŻET (EUR)2 800 000 000620 000 000 PLANOWANA LICZBA ODBIORCÓW31 0003 000 KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓWMin. 30% do 60 % (dla młodych rolników) i 50 % dla pozostałych beneficjentów Do 50%

32 INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE DZIAŁANIAI POMOC NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH KOSZTY KWALIFIKOWANE o Koszty budowy lub modernizacji budynków o Koszt zakupu maszyn nowych o Koszty ogólne o Koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych o Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych

33 INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE DZIAŁANIAII INWESTYCJE W PRZETWÓRSTWO/ MARKETING I ROZWÓJ PRODUKTÓW ROLNYCH KOSZTY KWALIFIKOWANE o Koszty budowy lub modernizacji budynków produkcyjnych, magazynowych o Koszt zakupu maszyn, aparatury pomiarowej, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska o Koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania o Koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością o Opłaty za patenty i licencje o Koszty ogólne

34 ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁANIA I PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW II PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ III POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIALALNOŚCI GOSP. NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH GOSPODARSTW (RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW) IV ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH BENEFICJENCI -Młody rolnik (osoba, która nie ukończyła 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe) -Osoba fizyczna-Rolnik będący os. ubezpieczoną w KRUS prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą -Os.prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca os.prawnej prowadząca działalność gosp. w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe p-stwo WYSOKOŚĆ WSPARCIA (PLN) 100 tys. ( w dwóch ratach 80 % i 20 %) 60 tys. ( w dwóch ratach 80 % i 20 %) Do 500 tys. BUDŻET (EUR) 700 000 000450 000 000 100 000 000 PLANOWANA LICZBA ODBIORCÓW 30 00019 00032 000850 KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW ---Do 50 %

35 ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁANIAI PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW KOSZTY KWALIFIKOWANE o Budowa lub modernizacja budynków służących prowadzenia działalności rolniczej lub przygotowaniu do sprzedaży produktów rolnych przetwarzanych w gospodarstwie o Zakup i instalacja nowych maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o Zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych o Zakup gruntów rolnych o Zakup zwierząt hodowlanych UWAGA ! Nie później niż w dniu realizacji operacji Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

36 ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁANIAII PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ KOSZTY KWALIFIKOWANE o Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych o Zakup i instalacja nowych maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o Koszty ogólne

37 ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁANIAIII POMOC NA ROZPOCZĘCIE DZIALALNOŚCI GOSP. NA RZECZ ROZWOJU MAŁYCH GOSPODARSTW (RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW) KOSZTY KWALIFIKOWANE o Budowa lub modernizacja budynków o Zakup i instalacja nowych maszyn, urządzeń oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o Zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych o Zakup gruntów rolnych o Zakup zwierząt hodowlanych

38 ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁANIAIV ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH KOSZTY KWALIFIKOWANE o Koszt zakupu nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego o Koszt zakupu ciągnika nie może stanowić więcej niż 50 % pozostałych kosztów kwalifikowanych

39 WSPÓŁPRACA DZIAŁANIA WSPARCIE NA RZECZ ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW, PRAKTYK, PROCESÓR I TECHNOLOGII W SEKTORZE ROLNO- SPOŻYWCZYM POPRZEZ WSPÓŁPRACE W RAMACH GRUP OPERACYJNYCH NA RZECZ INNOWACJI (EPI) BENEFICJENCI -Grupy operacyjne na rzecz innowacji, w tym organizacje międzybranżowe WYSOKOŚĆ WSPARCIA (PLN)-Do 10 mln zł/ EPI -Do 1 mln zł / koszty ogólne – nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych PLANOWANA LICZBA ODBIORCÓW120 KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓWDo 100%

40 PRIORYTET 6 PROW 2014-2020

41 Priorytet 6 Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Ogólne założenie: Dalszy rozwój społeczno – gospodarczy obszarów wiejskich poprzez kontynuację działań na rzecz zatrudnienia i poprawy jakości życia, także poprzez realizację oddolnych strategii (Leader).

42 Działanie „LEADER”

43 LEADER Podstawa prawna Art. 32-35 rozporządzenia ramowego oraz art. 42-4 rozporządzenia EFRROW

44 LEADER Podejście Leader ma na celu sprostanie następującym wyzwaniom: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych, tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzenie korzystnych warunków do tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, wykorzystanie lokalnych zasobów Zaprogramowane w ramach celu szczegółowego 6b Rozwój lokalny ale przyczyniające się również do osiągania innych celów szczegółowych (1C, 3A, 6A, 6C)

45 LEADER Obszar kwalifikujący się do wsparcia Podejście Leader będzie realizowane na następujących obszarach: 1)Gminy wiejskie 2)Gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców Jedna lokalna strategia rozwoju będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców i maksimum 150 000 mieszkańców i obejmować obszar przynajmniej 2 gmin.

46 Działanie „LEADER” Poddziałanie „ Realizacja operacji w ramach LSR”

47 Beneficjenci (w zależności od zakresu operacji ) osoby fizyczne osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa

48 Poddziałanie „Realizacja operacji w ramach LSR” Koszty kwalifikowalne: Zakup dóbr i usług Roboty budowlane Zakup oprogramowania, nowego sprzętu, narzędzi, urządzeń, maszyn Zakup specjalistycznych środków transportu przy czym koszt nie może przekraczać 30% kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne

49 Poddziałanie „Realizacja operacji w ramach LSR” Warunki wspracia: W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej uzyskanie pomocy pow. 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy Podmiotowi, który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej pomoc na rozwój tej działalności może być przyznana po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy Limit pomocy na beneficjenta realizującego operacje w ramach LSR, z wyłączeniem JST, wynosi 300 000 zł w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem operacji polegającej na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego.

50 Rodzaj wsparcia Refundacja kosztów Intensywność pomocy Od 50 % do 100% kosztów kwalifikowanych operacji, w zależności od rodzaju beneficjenta i dochodowości inwestycji Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Kryteria wyboru zostaną określone przez LGD w LSR i będą podlegały ocenie podczas konkursu na wybór LSR. Każda zmiana w zakresie kryteriów wyboru będzie wymagała zgody instytucji, z którą LGD podpisała umowę na realizację LSR (samorząd województwa). Premiowane będą operacje: innowacyjne, przewidujące zastosowanie rozwiązań zapewniających ochronę środowiska przeciwdziałające zmianie klimatu sprzyjające tworzeniu miejsc pracy, Poddziałanie „Realizacja operacji w ramach LSR”

51 Transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo Beneficjenci Podmioty świadczące usługi szkoleniowe posiadające zdolność do czynności prawnych Warunki kwalifikowalności Pomoc może być przyznana tylko beneficjentowi posiadającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu do przeprowadzenia szkolenia.

52 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Beneficjenci Mikroprzedsiębiorcy (w rozumieniu zalecenia Komisji nr 2003/361/WE) prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa, przygotowania do sprzedaży i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą lecz ubezpieczeni w KRUS) oraz rolnicy deklarujący podjęcie działalności w ww. zakresie w związku z uzyskaną pomocą. W przypadku operacji polegających na tworzeniu tzw. inkubatorów „kuchennych” – podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych utworzone w celu organizacji inkubatora „kuchennego”.

53 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Warunki kwalifikowalności operacja jest zgodna z lokalną strategią rozwoju. operacja jest uzasadniona ekonomicznie (biznesplan). inwestycja spełnia wymagania dot. prowadzenia danej działalności gospodarczej określone prawem (standardy). W przypadku mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność przetwórczą standardy muszą być spełnione na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy, natomiast w przypadku podmiotów planujących podjęcie działalności gospodarczej na dzień złożenia ostatniego wniosku o płatność. pomoc pomoże być przyznana tylko raz w okresie realizacji Programu.

54 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Dodatkowe informacje specyficzne dla danego działania Inkubator „kuchenny” to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania i przygotowania produktów rolnych do sprzedaży), spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Usługi świadczone przez inkubator obejmowałyby również doradztwo (prawne, technologiczne i marketingowe), a także przygotowanie narzędzi internetowych niezbędnych do sprzedaży produktów rolnych. Zaawansowana forma inkubatora oferowałaby możliwość przechowywania produktów oraz wsparcie w ich dystrybucji. Dodatkową korzyścią utworzenia inkubatora będą utworzone miejsca pracy.

55 Rozwój przedsiębiorczości Beneficjent Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Warunek ten nie dotyczy operacji z zakresu odnawialnych źródeł energii. Warunki kwalifikowalności 1)siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (w tym deklarowany na potrzeby podatkowe), a w przypadku operacji związanych z nieruchomością, również miejsce położenia nieruchomości, znajdują się na obszarze wiejskim, poza obszarem funkcjonalnym miasta, 2)w wyniku realizacji operacji zostanie utworzone co najmniej jedno miejsce pracy; Warunek ten nie jest konieczny w przypadku podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych w ramach Priorytetu 2.

56 Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw Beneficjenci Sieci – podmioty (przede wszystkim z obszaru objętego LSR) współpracujące na rzecz osiągnięcia celów określonych w LSR (inne niż grupy producentów rolnych, LGD i grupy operacyjne na rzecz innowacji). Co najmniej 2 podmioty. Warunki kwalifikowalności −operacja realizowana jest w zakresie: −krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych lub usług turystycznych, −operacja jest zgodna z lokalną strategią rozwoju.

57


Pobierz ppt "I FORUM ROLNIKÓW POWIATU TOMASZOWSKIEGO Lubochnia, 07.11.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google