Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUPRA RISK MANAGER www.suprabrokers.pl Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUPRA RISK MANAGER www.suprabrokers.pl Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o."— Zapis prezentacji:

1 SUPRA RISK MANAGER www.suprabrokers.pl
Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN oraz ISO

2 SUPRA RISK Manager www.suprabrokers.pl
Niniejszy dokument stanowi własność SUPRA BROKERS Sp. z o.o. we Wrocławiu. Informacje zawarte w dokumencie objęte są tajemnicą służbową i tajemnicą przedsiębiorstwa. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia SUPRA BROKERS Sp. z o.o. we Wrocławiu jest zabronione. Udostępnianie osobom trzecim niniejszego dokumentu, zarówno jego treści jak i wzoru, w całości lub w części, jak również w jakiejkolwiek formie, jego kopiowanie, powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, usuwanie bądź zmiana adnotacji o prawach autorskich właściciela, wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie praw autorskich i prawa własności intelektualnej – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie podlegać konsekwencjom prawnym. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielania licencji do wykorzystywania oprogramowania, wzorów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw związanych z niniejszym materiałem Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN oraz ISO

3 www.suprabrokers.pl AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM MIERNIKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

4 www.suprabrokers.pl KONTEKST PRAWNY
PODSTAWA PRAWNA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM KONTEKST PRAWNY ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm). w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84). Zarządzanie ryzkiem stanowi element kontroli zarządczej art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 WYTYCZNE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM: OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ IDENTYFIKACJA RYZYKA ANALIZA RYZYKA REAKCJA NA RYZYKO Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA STANDARDÓW W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarzadzania ryzkiem (Dz.Urz.MF. z 2012 r. Poz 56)

5 www.suprabrokers.pl AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

6 NEGATYWNY WPŁYW NA WYMÓG JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ
RYZYKO KLINICZNE OBSZAR DEFINICYJNY PN-ISO 31000 RYZYKO – WPŁYW NIEPEWNOŚCI NA CELE EN 15224:2012 KLINICZNY – KONTEKST W KTÓRYM DOCHODZI DO INTERAKCJI POMIĘDZY PACJENTAMI A PERSONELEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PROBLEMU ZDROWOTNEGO RYZYKO KLINICZNE niepewność i straty związane z każdą interakcją pomiędzy pacjentami a personelem opieki zdrowotnej, powstałą na tle problemu zdrowotnego NEGATYWNY WPŁYW NA WYMÓG JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ

7 PERSONEL www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE
ŚWIADOMY ZAANGAŻOWANY WSPÓŁODPOWIEDZIALNY POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZEGO

8 Zmniejszenie kosztów zarządzania sporem
Budżet szpitala OBSZAR DEFINICYJNY ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZNEGO Obniżenie kosztów leczenia powikłań (zakażenia, reoperacje) Zmniejszenie kosztów zarządzania sporem Zmniejszenie udziałów własnych, wysokości odszkodowań, składki ubezpieczeniowej

9 RYZYKO KLINICZNE OBSZAR DEFINICYJNY

10 RYZYKO KLINICZNE OBSZAR DEFINICYJNY

11 www.suprabrokers.pl AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM (SRM) PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

12 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM System zarządzania ryzykiem klinicznym Całościowy program wytyczania i osiągania celów przez podmiot leczniczy w zakresie ryzyka klinicznego PROCEDURY - NARZĘDZIA ORGANIZACJA DOKUMENTACJA

13 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM Zdefiniowanie i zapewnienie polityki zarządzania ryzykiem klinicznym Opracowanie systemu zarządzania ryzkiem klinicznym spójnego z polityką zarządzaniem ryzkiem Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzkiem klinicznym w podmiocie leczniczym Utrzymanie poziomu ryzyka klinicznego w ramach ustalonej tolerancji/apetytu na to ryzyko Przekazywanie Dyrekcji oraz kadrze kierowniczej podmiotu leczniczego okresowych raportów w zakresie ryzyka klinicznego PROCEDURY - NARZĘDZIA ORGANIZACJA DOKUMENTACJA

14 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM Dokonywanie regularnych przeglądów systemu zarządzania ryzykiem klinicznym, w tym weryfikację jego efektywności i adekwatności do profilu ryzyka podmiotu leczniczego Dostarczanie jednostce informacji dotyczących obszarów podmiotu leczniczego szczególnie zagrożonych ryzykiem klinicznym, umożliwiających właściwą priorytetyzację działań tej jednostki PROCEDURY - NARZĘDZIA ORGANIZACJA DOKUMENTACJA

15 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM W ramach systemu zarządzania ryzykiem klinicznym należy zapewnić poprawne funkcjonowanie procedur: Identyfikacji ryzyka Pomiaru ryzyka Kontroli i przeciwdziałania ryzyku Monitorowania i raportowania ryzyka Działania korygujące Doskonalenie procesu zarządzania ryzkiem PROCEDURY - NARZĘDZIA ORGANIZACJA DOKUMENTACJA

16 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów dokumentacja dotycząca zarządzania ryzykiem powinna obejmować: politykę zarządzania ryzykiem – określa ogólny cel zarządzania ryzykiem, strukturę zarządzania ryzykiem, zespoły oraz osoby odpowiedzialne za ryzyko, procedury zarządzania ryzykiem – praktyczne sposoby zarządzania ryzykiem, zasady identyfikacji, analizy, monitorowania, raportowania ryzyka oraz postępowania z ryzykiem, roczny raport z zarządzania ryzykiem – dotyczy weryfikacji metod zarządzania ryzykiem. PROCEDURY - NARZĘDZIA ORGANIZACJA DOKUMENTACJA Ministerstwo Finansów: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa 2012. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2004/2005

17 KONTROLA I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE
STRUKTURA RAMOWA ZARZĄDZANIA RYZKIEM ROSZCZEŃ MEDYCZNYCH PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM Skoordynowane działanie dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka (międzynarodowa norma ISO 31000:2009 oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012) CIĄGŁE DOSKONALENIE KONTROLA I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE POLITYKA PROCEDURY WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE

18 www.suprabrokers.pl AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

19 WYBRANE NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM 1. KOMISJA I PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM 2. WEWNĘTRZNA BAZA KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS) 3. Procedura postępowania z roszczeniem medycznym 4. Procedura postępowania z roszczeniem regresowym 5. Procedura postępowania ze zdarzeniem medycznym 6. Procedura weryfikacji pracowników personelu medycznego 7. Procedura raportowania i analizowania skarg składanych do księgi skarg i Rzecznika Praw Pacjenta 8. KOMITET I ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ

20 WYBRANE NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM 9. PROCES BADANIA MIERNIKÓW 10 DYDAKTYKA

21 www.suprabrokers.pl NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
1 Wewnętrzna baza krytycznych incydentów medycznych (CIRS) DEFINICJA KRYTYCZNEGO INCYDENTU MEDYCZNEGO GENERALNE ZASADY PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH CELE I ZAŁOŻENIA PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH – DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE RAPORT Komisja ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym RAPORT DYREKCJA – KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU LECZNICZEGO

22 KOMISJA DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM
NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM 1 Wewnętrzna baza krytycznych incydentów medycznych (CIRS) PROCES ANALIZY RYZKA – DZIAŁANIA KORYGUJĄCE ZALECENIA ZALECENIA KRYTYCZNE INCYDENTY MEDYCZNE CIRS RAPORT KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH DYREKCJA KOMISJA DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM

23 www.suprabrokers.pl NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
ETAPY WDROŻENIA PROGRAMU SUPRA RISK Manager 2 KOMISJA I PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM Zadania Komisji ds. zarządzania ryzykiem klinicznym przekazanie roszczenia do pełnomocnika ds. zarządzania ryzykiem klinicznym zarejestrowanie roszczenia i zgłoszenie do konsultanta zewnętrznego Supra Brokers Sp. z o.o. zebranie Komisji ds. zarządzania ryzykiem klinicznym wypracowanie stanowiska Szpitala i ujednolicenie ze stanowiskiem TU zakończenie procedury likwidacji roszczenia medycznego skierowanie roszczenia regresowego do osób odpowiedzialnych za powstanie szkody

24 NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
MONITOROWANIE I PRZEGLĄD - SYSTEM MIERNIKÓW 3 PRCES BADANIA MIERNIKÓW– SUPRA BROKERS Sp. z o.o. PRZEDMIOT KONTROLI: PRAWIDŁOWOŚĆ WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM FUNKCJONALNOŚĆ SZKODOWOŚĆ MIERNIKI Skład Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym, Forma i treść przyjętej POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZKIEM, Elementy Struktury Ramowej ZARZĄDZANIA RYZKIEM Liczba posiedzeń Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym Liczba wszczętych postępowań regresowych Analiza raportów CIRS Analiza liczby oraz rodzaju roszczeń oraz zdarzeń medycznych Weryfikacja wpływy Struktury Ramowej ZARZĄDZANIA RYZKIEM na liczbę i rodzaj roszczeń oraz zdarzeń medycznych TERMIN WYKONANIA: BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU PROCESU WDROŻENIA CO KWARTAŁ OD ZAKOŃCZENIA PROCESU WDROŻENIA

25 www.suprabrokers.pl AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

26 HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
LP ETAP PROCESU TERMIN ZAKOŃCZENIA 1. ZLECENIE PRZEZ PODMIOT LECZNICZY PRZEPROWADZENIA AUDYTU PRZEDWDROŻENIOWEGO - 2. AUDYT WSTĘPNY I – ANALIZA SZKODOWOŚCI PODMIOTU LECZNICZEGO 2 tygodnie od zlecenia 3. AUDYT WSTĘPNY II – ANALIZA PROCEDUR 4. RAPORT Z AUDYTU PRZEDWDROŻENIOWEGO - ZALECENIA 3 tygodnie od przeprowadzenia audytu I i II 5. ZGODA PODMIOTU LECZNICZEGO NA WDROŻENIE PROGRAMU „SUPRA RISK MANAGER” 6. OPRACOWANIE HARMONOGRAMU WDROŻENIA PROGRAMU „SUPRA RISK MANAGER” – STRUKTURA RAMOWA PROGRAMU ZARZĄDZANIA RYZKIEM 2 tygodnie od zgody na wdrożenie 7. PROCES WDROŻENIA miesięcy od rozpoczęcia procesu wdrożenia

27 HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
LP ETAP PROCESU TERMIN ZAKOŃCZENIA 7.2. POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA I KOMISJI DS. ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM 7.3. OPRACOWANIE POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZYM – MISJA I CELE 7.4. OPRACOWANIE I WDROŻENIE WEWNĘTRZNEJ BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS) 7.5. OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z ROSZCZENIEM MEDYCZNYM

28 HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
7. PROCES WDROŻENIA 24 miesiące od rozpoczęcia procesu 7.6. OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZDARZENIEM MEDYCZNYM 7.7. OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 7.8. OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY WERYFIKACJI PRACOWNIKÓW PERSONELU MEDYCZNEGO 7.9. OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY RAPORTOWANIA I ANALIZOWANIA SKARG SKŁADANYCH DO KSIĘGI SKARG I RZECZNIKA PRAW PACJENTA 7.10 OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z ROSZCZENIEM REGRESOWYM HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

29 HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
8. NADZÓR I KONTROLA NAD WDROŻONYM PROCESEM – ZALECENIA 8.1. ROCZNY AUDYT STRUKTURY RAMOWEJ – WYTYCZNE I ZALECENIA - 8.2. ROCZNY AUDYT SZKODOWOŚCI – WYTYCZNE I ZALECENIA 9. PROGRAM SZKOLENIOWY

30 www.suprabrokers.pl AGENDA
KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

31 www.suprabrokers.pl CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM
SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM - OGRANICZENIE RYZYKA KLINICZNEGO POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA I DOSKONALENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Obniżenie rozmiaru szkód finansowanych przez ubezpieczającego (odszkodowania, koszty prawne) Ograniczenie powikłań – skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta Ograniczenie reoperacji – skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta Ograniczenie zakażeń – koszty związanych z leczeniem Poprawa reputacji Szpitala Obniżenie kosztów taryfy składki ubezpieczenia OC

32 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SUPRA RISK MANAGER www.suprabrokers.pl Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google