Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ założenia Projektu ustawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ założenia Projektu ustawy"— Zapis prezentacji:

1 REFORMA GOSPODARKI WODNEJ założenia Projektu ustawy
Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Warszawa 3 grudnia 2014 r.

2 Reforma Gospodarki Wodnej
Omawiany zakres w trakcie dzisiejszej prezentacji: Obecny System Administrowania Gospodarką Wodną Cele Reformy Zakres Projektowanej Reformy Nowa Struktura Organizacyjna

3 CZĘŚĆ I: Obecny system administrowania gospodarką wodną

4 System administrowania gospodarką wodną
Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. 1)obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprócz dorzecza Wisły znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również dorzecza Słupi, Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na wschód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Wiślanego; 2)obszar dorzecza Odry obejmujący, oprócz dorzecza Odry znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także dorzecza Regi, Parsęty, Wieprzy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupi, a także wpadających do Zalewu Szczecińskiego; 3)obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker - obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy

5 System administrowania gospodarką wodną

6

7 Obecna struktura organizacyjna
PREZES RADY MINISTRÓW MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER ŚRODOWISKA PEŁNOMOCNIK PROGRAMU DLA ODRY 2006 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (OBRONA CYWILNA) PREZES KRAJOWEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA STAROSTA WOJEWODA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROGEOLOGICZNA PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE URZĘDY MORSKIE URZĘDY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ KRAJOWA RADA GOSPODARKI WODNEJ WZMiUW ODDZIAŁY TERENOWE NADZORY WODNE RADY REGIONÓW ZARZĄDY ZLEWNI podległość współpraca

8 CZĘŚĆ II CELE REFORMY

9 Co chcemy osiągnąć? Jednoznaczny
PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI za gospodarkę wodną miedzy Państwem a samorządem UPORZĄDKOWANIE gospodarki wodnej w Polsce ROZDZIAŁ FUNKCJI gospodarowania wodami od zarządzania majątkiem Skarbu Państwa PROFESJONALIZACJA metod zarządzania w gospodarce wodnej Poprawa ZDOLNOŚCI ABSORBCJI środków unijnych i budżetowych w gospodarce wodnej Stopniowe ODCIĄŻANIE BUDŻETU Państwa od kosztów utrzymania gospodarki wodnej Wzrost JAKOŚCI ZARZĄDZANIA powierzonego majątku Skarbu Państwa (optymalizacja kosztów utrzymania i zatrudnienia w gospodarce wodnej) Pełne WDROŻENIE przepisów prawa UE w zakresie gospodarki wodnej do krajowego porządku prawnego

10 Część III: Zakres projektowanej reformy
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Tytuł rozdziału_1

11 Zakres projektowanej reformy
STRUKTURA FINANSOWANIE KOMPETENCJE WDROŻENIE PRAWA UE PROJEKTOWANE OBSZARY ZMIAN

12 NOWA STRUKTURA PODZIAŁ NA 2 PIONY:
funkcji administracyjnych i planistycznych Inwestycji oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanych z gospodarką wodną

13 Gospodarowanie wodami Zarządzanie majątkiem
STRUKTURA – podział kompetencji Gospodarowanie wodami Zarządzanie majątkiem Kreowanie i realizacja polityki wodnej Planowanie gospodarowania wodami, zarządzanie ryzykiem powodziowym, przeciwdziałanie skutkom suszy Warunki korzystania z wód Kataster wodny Kontrola gospodarowania wodami Postępowania administracyjne w I i II instancji Pozwolenia wodnoprawne Decyzje zwalniające od zakazu Ustanawianie stref ochronnych Stanowienie prawa miejscowego Wydawanie rozporządzeń Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów z zakresu zagospodarowania przestrzennego Opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń z zakresu gospodarki wodnej Władanie w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do wód, gruntów pokrytych wodami Prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa, w odniesieniu do wód i urządzeń wodnych Inwestor prowadzenie inwestycji i remontów Utrzymanie majątku Zarządzanie operacyjne majątkiem Monitoring obiektów hydrotechnicznych (hydrologiczny, techniczny, wizyjny), nadzór, kontrola Generowanie przychodów Zarządzanie finansami

14 dwóch nowych państwowych osób prawnych
Finansowanie środki z opłat za pobór wód utworzenie dwóch nowych państwowych osób prawnych Zarząd Dorzecza Odry i Zarząd Dorzecza Wisły Marszałek Województwa pozyskiwanie i gromadzenie wpływów generowanych przez gospodarkę wodną wydatkowanie środków na inwestycje w gospodarce wodnej utrzymanie wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną

15 Modyfikacja podziału wód publicznych:
KOMPETENCJE Modyfikacja podziału wód publicznych: wzmocnienie kompetencji organów jednostek samorządu terytorialnego „pion samorządowy” „pion rządowy” Zarząd Dorzecza Odry utrzymanie wód oraz zarządzania mieniem Skarbu Państwa na szczeblu regionalnym Zarząd Dorzecza Wisły utrzymanie kompetencji w dziedzinie melioracji wodnych

16

17 TRANSPOZYCJA PRAWA UE Reforma gospodarki wodnej przyczyni się do poprawy warunków pełnej realizacji dyrektywy powodziowej i RDW Poprawa realizacji zadań wynikających z wdrożenia dyrektywy powodziowej Osiągniecie celów RDW: Zwrot kosztów za usługi wodne; poprawa potencjału wód Poprawa stanu wód

18 TRANSPOZYCJA PRAWA UE umożliwi realizację zwrotu kosztów usług wodnych
przyczyni się do prawidłowej transpozycji prawa UE REFORMA umożliwi poprawę potencjału i stanu wód poprawi warunki pełnej realizacji RDW poprawi warunki pełnej realizacji dyrektywy powodziowej

19 CZĘŚĆ IV: Nowa struktura organów administracji publicznej

20 Projektowane zamiany w strukturze
Wzmocnienie kompetencji o charakterze koordynującym realizację zadań w sektorze gospodarki wodnej. Wzmocnienie kompetencji nadzorczych nad Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. MINISTER ŚRODOWISKA Organy opiniodawczo-doradcze Państwowa Rada Gospodarki Wodnej PREZES KZGW Krajowa Rada Gospodarki Wodnej Organ doradczy Powierzenie kompetencji nadzorczych nad dyrektorami urzędów gospodarki wodnej oraz Zarządem Dorzecza Wisły i Zarządem Dorzecza Odry – państwowymi osobami prawnymi. Urzędy Gospodarki Wodnej Zarządy Dorzeczy RZGW Rady Gospodarki Wodnej Organ doradczy Przejęcie kompetencji Urzędów Żeglugi Śródlądowej Organy opiniodawczo-doradcze Organy Opiniodawczo-doradcze Komitety Konsultacyjne Rady Konsultacyjne

21 PROJEKT ORGANIZACJI STRUKTUR GOSPODARKI WODNEJ
INSTYTUT METOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ MINISTER ds. GOSPODARKI WODNEJ Państwowa Rada Gospodarki Wodnej PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej MARSZAŁEK UTRZYMANIE I INWESTYCJE NA WODACH Zarząd Dorzecza Odry Zarząd Dorzecza Wisły ODRA WARTA NOTEĆ NYSA ŁUŻYCKA NYSA KŁODAWA KANAŁ GLIWICKI KANAŁ ŚLESIŃSKI KANAŁ BYDGOSKI WISŁA NAREW BUG PISA NOGAT M. WISŁA KANAŁ JAGIELL. KANAŁ AUGUST. KANAŁ ŻERAŃSKI Urząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Urząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Urząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Urząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Urząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Organ opiniodawczo-doradczy 16 UTRZYMANIE I INWESTYCJE NA WODACH WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD WOJEWÓDZKI ADMINISTRATOR WÓD UŻYTKOWNICY WÓD Podległość Pozwolenia wodno prawne

22

23 Kompetencje Prezes KZGW kompetencje kompetencje kompetencje . Nadzór
Minister Środowiska Nadzór Prezes KZGW Realizacja zadań ustawowych KZGW Koordynacja zadań Kompetencje nadzorcze kompetencje Dyrektor Zarządu Dorzecza Odry Dyrektor Zarządu Dorzecza Wisły Marszałek Województwa Dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej kompetencje kompetencje zadania związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, inwestycje w gospodarce wodnej, . Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz dotychczasowych kompetencji marszałków województw do ustalania linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych zadania ustawowych dotychczasowych dyrektorów rzgw (z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, inwestycjami w gospodarce wodnej) ustawowe zadania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

24 Wpływ na realizację inwestycji

25 Wpływ reformy na realizację inwestycji
Reforma usprawni strategiczne planowanie inwestycji Reforma zapewni sektorowi gospodarki wodnej środki własne na prowadzenie inwestycji Reforma zapewni pełną transpozycję prawa UE, będącą warunkiem kwalifikowalności inwestycji Reforma ułatwi podejmowanie decyzji dzięki uproszczeniu procesu decyzyjnego

26 WNIOSKI Reforma zaprowadza ład: Reforma odciąża budżet Państwa:
Reforma wsparciem dla rozwoju gospodarki: Reforma szansą na wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania: Reforma ułatwia realizację zadań wynikających z dyrektyw unijnych: Profesjonalna strategia gospodarki wodnej Skuteczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi Dyrektywa powodziowa Ramowa Dyrektywa Wodna Nowe miejsca pracy Nowe inwestycje Transport rzeczny Finansowanie utrzymania majątku Prowadzenie procesów inwestycyjnych Gospodarowania wodami Zarządzania majątkiem Skarbu Państwa

27 Dziękuję za uwagę ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Końcowy_Adres Ministerstwo Środowiska


Pobierz ppt "REFORMA GOSPODARKI WODNEJ założenia Projektu ustawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google