Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020

2 www.funduszeeuropejskie.gov.pl Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń

3 Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 ( Projekt nr 5 z dnia 10 listopada2014 r. ) Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia Cel szczegółowy Rozszerzenie wspólnej oferty edukacyjnej i kształcenia zawodowego na rzecz uczenia się przez całe życie

4 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Obszar wsparcia: -całe województwo lubuskie z podregionami gorzowskim i zielonogórskim, -trzy powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, miasta wydzielone w Kraju Związkowym Brandenburgia Frankfurt (Oder) i Cottbus.

5 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy projektów: Kształcenie: - kształcenie zawodowe - współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami edukacyjnymi na rzecz koncepcji oferty dokształcania w oparciu o zapotrzebowanie - zapewnienie odpowiedniego potencjału wykwalifikowanych kadr gospodarki - transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży - sieciowe powiązanie regionalnych rynków pracy i edukacji - wzmocnienie współpracy szkół wyższych

6 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy projektów: Kształcenie c.d: - jakościowa poprawa wyposażenia placówek edukacyjnych na rzecz współpracy edukacyjnej - inwestycje na rzecz wprowadzania transgranicznej oferty e-learningu - edukacja na rzecz trwałego rozwoju - edukacja językowa Dokształcanie: - dokształcenie – z priorytetem kwalifikacji transgranicznych -współpraca podmiotów kształcenia ustawicznego (np. szkół wieczorowych)

7 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy projektów: -Obszary przekrojowe: - poprawa dostępności oferty edukacyjnej sąsiada - rozbudowa i modernizacja transgranicznych placówek edukacyjnych takich jak polsko-niemieckie przedszkola, szkoły ogólnokształcące, placówki szkolenia i dokształcania

8 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Główni beneficjenci: -jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe - europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej - organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe - prawne podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania oraz partnerzy społeczni i ich organizacje - placówki naukowe - osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia -organizacje pozarządowe Grupy docelowe: Uczniowie, pracownicy, uczniowie zawodu, studenci, mieszkańcy

9 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Wybór projektów Kryteria: efektywność, przejrzystość, zrównoważony rozwój i obiektywność Projekty o możliwie najsilniejszym oddziaływaniu transgranicznym, istotnym znaczeniu dla obszaru wsparcia, dużym potencjale innowacyjnym i jednocześnie szczególnie pozytywnym wpływie na środowisko, względnie stanowiące dla niego możliwie jak najmniejsze obciążenie

10 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Sposób finansowania Całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych.

11 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Program Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 (29 sierpnia 2014 r. ) Oś priorytetowa III Priorytet inwestycyjny 10 EWT Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia Cel szczegółowy Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko- niemieckiej oferty edukacyjnej

12 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Program Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 (29 sierpnia 2014 r. ) Wyrównanie standardów edukacyjnych. Zwiększenie mobilności uczniów, studentów i absolwentów. Wzmocnienie obszaru wsparcia. Zabezpieczenie potencjału wykwalifikowanych pracowników.

13 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Program Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020 (29 sierpnia 2014 r. ) Obszar wsparcia programu -po polskiej stronie: podregion Jeleniogórski w województwie dolnośląskim oraz powiat żarski w województwie lubuskim, -po niemieckiej stronie: powiaty Görlitz i Bautzen.

14 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy działań: - Wspieranie edukacji językowej na każdym etapie kształcenia, - Rozbudowa oferty kształcenia na każdym etapie, - Inicjowanie i dalsze rozwijanie transgranicznych sieci kooperacji (klastry edukacyjne), - Organizacja dwujęzycznych systemów informacyjnych, programów edukacyjnych, targów pracy i innych komplementarnych inicjatyw na przygranicznym rynku pracy w celu wzmocnienia mobilności transgranicznej, -Organizacja wymian, staży, praktyk zawodowych i wizyt studyjnych między instytucjami polskimi i niemieckimi,

15 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy działań: - Tworzenie wspólnych programów nauczania zawodowego we współpracy z pracodawcami z Polski i Niemiec, -Realizacja projektów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży – rozwój i nawiązywanie współpracy międzyszkolne, - Utworzenie kompleksowej i szerokiej oferty kształcenia z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie obszarów środowisko i trwałość, -Rozwój sieci innowacyjnych w zakresie badawczo-rozwojowym w ramach programów kształcenia ustawicznego przy udziale szkół wyższych i przedsiębiorców.

16 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Główni beneficjenci: Beneficjent wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji m.in. : - Organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym: a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym; b) nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

17 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Główni beneficjenci c.d: Beneficjent wiodący lub partner projektu muszą należeć do jednej z niżej wymienionych kategorii instytucji m.in. : -Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe, - Małe i średnie przedsiębiorstwa w osiach priorytetowych I, III oraz IV, o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego.

18 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Grupy docelowe: - mieszkańcy obszaru wsparcia, - szkoły i jednostki edukacyjne oraz uczniowie/studenci/słuchacze tych placówek.

19 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Wybór projektów System naboru i oceny powinien zapewnić możliwość dofinansowania projektów z możliwie największym oddziaływaniem transgranicznym i znaczeniem dla obszaru wsparcia, a także dużym stopniem innowacyjności

20 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Sposób finansowania Dotacja bezzwrotna


Pobierz ppt "Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google