Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inkubator Projektów Naukowych 20.01.2014r.. Możliwości aplikowania 1. Narodowe Centrum Nauki: OPUS, HARMONIA, PRELUDIUM, SONATA, MAESTRO, FUGA, ETIUDA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inkubator Projektów Naukowych 20.01.2014r.. Możliwości aplikowania 1. Narodowe Centrum Nauki: OPUS, HARMONIA, PRELUDIUM, SONATA, MAESTRO, FUGA, ETIUDA."— Zapis prezentacji:

1 Inkubator Projektów Naukowych r.

2 Możliwości aplikowania 1. Narodowe Centrum Nauki: OPUS, HARMONIA, PRELUDIUM, SONATA, MAESTRO, FUGA, ETIUDA

3 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Programy krajowe na lata : Program Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia

4 Programy Komisji Europejskiej finansowane bezpośrednio z Brukseli Program DG Justice obejmujący takie obszary jak: Fundamental rights, EU Citizenship and Free Movement, Civil Justice, Contract Law, Consumer and Marketing Law, Criminal Justice, Data Protection, Drug Control Policy, Gender Equality, Tackling Discrimination, Relations with Third Countries m Program DG Competition (w tym Mergers, Antitrust, State- Aid: EUROPEAID – pomoc rozwojowa na współpracę z państwami trzecimi

5 Horizon 2020 (następca VII programu ramowego) - to tu są miliardy EUR na badania naukowe! W tym obszarze osobno warto analizować granty dla badaczy w ramach Marie-Curie Actions (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h20 20-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions Można też aplikować do European Research Council (dla już okrzepłych badaczy) 0-section/european-research-council

6 The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) (Erasmus, Erasmus Mundus, w tym współpraca bilateralna z uniwersytetami państw trzecich) Programy Krajowe SOLID (przyszły fundusz migracji i azylu) wraz z ich częścią rozdawaną na współpracę ponadkrajową z Brukseli. Wszystko za pośrednictwem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (www.wwpe.gov.pl ) Europejski Fundusz na rzecz Integracji obywateli państw trzecich Europejski Fundusz Uchodźczy Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów Fundusz Graniczny Schengen

7 Współpraca transgraniczna Polska-Białoruś-Ukraina , Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata , Neighbourhood Civil Society Facility programme, Polska Pomoc MSZ Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Program Europa dla Obywateli Programy Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego Erasmus +, Programy Ministerstwa Zdrowia,

8 Narodowy Bank Polski (właściwie tylko prawo bankowe lub finansowe), ale warto wiedzieć o tym konkursie e.html Ponadto Prezes NBP może dofinansować jakiekolwiek przedsięwzięcie związane z gospodarką w trybie pozakonkursowym do wysokości 25 tys. PLN Fundacja Batorego, Open Society Foundations (George Soros) Polsko-amerykańska Fundacja Wolności Fundacja Adenauera,

9 Fundacja Współpracy Polsko-niemieckiej, Fundacja Friedricha Eberta, Polsko-niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundusz Wyszehradzki (łatwe małe i średnie granty na współpracę regionalną) Europejska Fundacja Młodzieży

10 Programy ONZ: warto zwłaszcza śledzić UN Democracy Fund UN Development Programme (http://www.undp.org.pl) European University Institute (Florence) – wiele możliwości indywidualnych grantów badawczych w obszarze studiów europejskich (prawo, politologia, ekonomia, historia, cywilizacja): Inne programy grantowe ogłaszane na stronach

11 PRZYKŁADY Standard ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej. Celem prowadzonych badań jest określenie, w jaki sposób powinny być chronione dane osobowe w pracy organów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich Unii Europejskiej, aby jednocześnie organy te mogły skutecznie wypełniać swoje obowiązki i walczyć z przestępczością, zapewniając nam wszystkim bezpieczeństwo.

12 Analiza aktów prawnych UE, przepisów państw członkowskich, orzeczeń sądów międzynarodowych czy dostępnej literatury, ma zatem doprowadzić do stworzenia teoretycznego modelu ochrony danych we wskazanej dziedzinie, czyli odpowiedzieć na pytanie, czy ogólne, znane dotychczas reguły, które mają zastosowanie w odniesieniu do ochrony danych osobowych przez podmioty prywatne (np. danych medycznych, danych gromadzonych przez firmy telekomunikacyjne i inne podmioty prywatne) mogą mieć zastosowanie w ramach wymiaru sprawiedliwości, czy też konieczne jest określenie wyjątków, uzasadnionych koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Model ten następnie może zostać wykorzystany przy przyjmowaniu przepisów krajowych i unijnych.

13 OPUS konkurs z Naprawienie szkody wynikłej z naruszenia praw człowieka - analiza porównawcza krajowych systemów prawnych, zł; Prawne i pozaprawne uwarunkowania obsady składu personalnego sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich, zł; Granice analitycznej teorii prawa, zł; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny, zł;

14 Rejestry nieruchomości - studium prawnoporównawcze, zł; Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara, zł; Instytucje ombudsmana w wybranych państwach anglosaskich na tle porównawczym, zł; Cywilno-prawna ochrona nieprofesjonalnych inwestorów korzystających z usług inwestycyjnych (maklerskich) na rynku kapitałowym, zł; Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym, zł;

15 Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej - Code de commerce w zderzeniu z polskimi realiami, zł; Mechanizm i granice sądowoadministracyjnej weryfikacji legalności a modele konkretyzacji norm prawa administracyjnego. Analiza teoretyczna w perspektywie relacji między polskim a unijnym porządkiem prawnym, zł; Przejęcie spółki publicznej jako forma korzystania ze swobód traktatowych, zł;

16 W poszukiwaniu modelu przeciwdziałania bezrobociu osób starszych - analiza prawna, zł;, Nowy model opodatkowania rolnictwa w Polsce, zł; Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, zł; Wykonanie wyroku sądu administracyjnego, zł.

17 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach I Konkursu Programu INNOWACJE SPOŁECZNE przyznało dofinansowanie projektowi „Pilotażowe wdrożenie modelu „Community Court” w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce” złożonemu przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Gdańskim oraz Fundacją Court Watch Polska.

18 Naukowcy z UwB będą realizować 2 zadania w ramach projektu. Po pierwsze zajmą się oceną aktualnego stanu i barier szerszego wykorzystania metod sprawiedliwości naprawczej w instytucjach wymiaru sprawiedliwości (sądach, prokuraturach). Po drugie opracują model i procedury współpracy sądów z NGO i JST w formie Community Court w kontekście polskiego systemu prawno-instytucjonalnego. Projekt będzie realizowany przez 26 miesięcy w latach Całkowita wartość projektu: zł (dofinansowanie z NCBiR zł, w tym na zadania realizowane przez UwB zł)

19 W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki W ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w dniu 10 kwietnia br. odbędą się w tym samym czasie ( ) trzy spotkania tematyczne, przeznaczone dla przedstawicieli trzech grup nauk: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce miejsce: aula im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Al. Racławickie 14, Lublin

20 Nauki Ścisłe i Techniczne miejsce: aula Nr 3 Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 40, Lublin Nauki o Życiu miejsce: Aula Novum, Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego Al. Racławickie 1, Lublin

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Inkubator Projektów Naukowych 20.01.2014r.. Możliwości aplikowania 1. Narodowe Centrum Nauki: OPUS, HARMONIA, PRELUDIUM, SONATA, MAESTRO, FUGA, ETIUDA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google