Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Poznań, 22 stycznia 2008 r. Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Finansowanie działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Poznań, 22 stycznia 2008 r. Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Finansowanie działalności."— Zapis prezentacji:

1 1 Poznań, 22 stycznia 2008 r. Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Finansowanie działalności innowacyjnej – rola PARP w nowej perspektywie finansowej © PARP

2 2 PARP w latach 2007 -2013 Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka Budżet 3,9 mld euro Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Budżet 672 mln euro Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Budżet 2,2 mld euro © PARP

3 3 Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców  dotacje na duże innowacyjne inwestycje  dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R  dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw  ochrona własności przemysłowej  wsparcie na wykonanie wzornictwa przemysłowego  doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania  projekty związane z gospodarką elektroniczną © PARP

4 4 Dotacje na duże innowacyjne inwestycje działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym  Budżet 1 420 000 000 zł  Beneficjenci MSP i duże przedsiębiorstwa  Projekty inwestycyjne z możliwością sfinansowania działań szkoleniowych i doradczych  Wartość wydatków kwalifikowanych ≥ 8 mln zł i < 160 mln zł  Intensywność pomocy zgodnie z mapą pomocy regionalne © PARP

5 5 Działanie 1.4 oraz 4.1 Działanie 1.4Działanie 4.1 WnioskodawcyMSP oraz duże firmy Budżet390 mln euro Wartość projektumin. 400 tys. złdo 50 mln euro Wsparcie na badania25 mln złnd. Wparcie na inwestycjend.20 mln zł © PARP

6 6 Działanie 4.2 WnioskodawcyMSP oraz duże firmy Minimalna wartość projektu400 tys. zł Maksymalna wartość projektu50 mln euro Wsparcie na inwestycje21 mln zł Wparcie na doradztwo600 tys. zł Wsparcie na szkolenia1 mln zł 2 typy projektówWzornicze oraz rozwoju działalności B+R © PARP

7 7 Działanie 5.4 POIG Zarządzanie własnością intelektualną Cel: wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej (patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji – wzór przemysłowy) oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji. Budżet: 39 000 000 EUR Maksymalna wartość wsparcia: 400 tys. PLN Maksymalny udział dofinansowania: 70% © PARP

8 8 Cel działania: zwiększenie liczby przedsiebiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania, Beneficjenci: instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw np. inkubatory w tym przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii, akceleratory technologii, parki naukowo-technologiczne, Budżet działania: 110 000 000 EUR Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej © PARP

9 9 Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP Wsparcie dla otoczenia biznesu  tworzenie klastrów,  wsparcie dla parków technologicznych i centrów transferu technologii,  wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności,  rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw. © PARP

10 10 Projekt PROGRAMU BONY NA INNOWACJE 2008-2010 Cel Programu: zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami, a instytucjami sfery B+R Bon na innowacje: narzędzie finansowe wartości 10.000 zł, na pokrycie kosztów prac B+R realizowanych przez Dostawcę usługi. Wnioskodawca: mikro lub mały przedsiębiorca ubiegający się o Bon na innowacje, który w ciągu ostatnich 3 lat nie współpracował z jednostkami naukowymi. Dostawca usługi: jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły prace B+R, w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 004 r., nr 238, poz. 2390 z późn. zm.). © PARP

11 11 Nowy system wdrażania – najistotniejsze elementy  wsparcie dla przedsiębiorców przede wszystkim na poziomie regionalnym  projekty wysoko wyspecjalizowane, ponadregionalne, wysokoinnowacyjne (POIG)  w większości działań planowany nabór ciągły wniosków  prawie wszystkie załączniki przed podpisaniem umowy  możliwość poprawiania i uzupełniania wniosków na każdym etapie oceny  w działaniach 4.2, 4.4 PO IG występować będą tzw. promotorzy, których rolą będzie wstępna ocena kwalifikowalności/koncepcji projektu (korzystanie z ich usług nie będzie obowiązkowe)  nie będzie akredytowanych wykonawców, którzy byli obecni w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. © PARP

12 12 Działanie 2.1 POKL Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach  Projekty konkursowe, nabór wniosków w trybie ciągłym (konkursy roczne)  Budżet ok. 374 mln euro  Projektodawcy: przedsiębiorstwa i/lub grupy przedsiębiorstw, podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich  Grupy docelowe: przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorców (siedziba na terytorium RP)  Typu projektów: - ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, - ogólnopolskie projekty szkoleniowo- doradcze o charakterze otwartym adresowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw,- studia podyplomowe. © PARP

13 13 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE © PARP

14 14 Priorytet 1. Nowoczesna gospodarka Działanie 1.1 Infrastruktura uczelni Działanie 1.2 Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie funduszy kapitału zalążkowego Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Działanie 1.4 Promocja i współpraca Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet 3. Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego Działanie 3.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej Priorytet 4. Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Priorytet 2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej Priorytet 5. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie 5.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki Działanie 5.2 Trasy rowerowe © PARP

15 15  Europejska procedura benchmarkingu  Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania,współpracy i promocji klastrów  Business angels  Racjonalizacja w zakładzie pracy  Foresight technolgiczny © PARP Publikacje 2007

16 16 Dziękuję za uwagę ul. Pańska 81/83 PL 00-834 Warszawa tel. (0 prefiks 22) 432 80 80 faks (0 prefiks 22) 432 86 20 http://www.parp.gov.pl e-mail: info@parp.gov.pl 432 89 91-93 INFOLINIA: 0-801-33-22-02 INFOLINIA: 0 801 406 416 © PARP


Pobierz ppt "1 Poznań, 22 stycznia 2008 r. Irma Pęciak Dyrektor Zespołu Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Finansowanie działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google