Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja przygotowana na podstawie : Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Piła, maj 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja przygotowana na podstawie : Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Piła, maj 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja przygotowana na podstawie : Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Piła, maj 2014 r.

2 W latach 2014-2020 fundusze strukturalne w Polsce dostępne będą w ramach sześciu programów krajowych (w tym jednym ponadregionalnym dla województw Polski Wschodniej) oraz 16 programów regionalnych PODZIAŁ INTERWENCJI KRAJ – REGION (demarkacja wsparcia) POZIOM KRAJOWY REFORMY, ZMIANY SYSTEMOWE, INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA POZIOM REGIONALNY WSPARCIE KIEROWANE DO OSÓB Fundusze strukturalne w okresie programowania 2014-2020

3 Działania w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Fundusze strukturalne dla Polski w perspektywie finansowej 2014-2020

4 Działania w ramach PO WER będą służyły rozwiązywaniu konkretnych obszarów problemowych wskazanych w ramach PO WER nie będą polegały na bezpośrednio wsparciu samych instytucji (NGO, partnerów społecznych) NGO w PO WER 2014 - 2020

5 Cel tematyczny 8 – Zatrudnienie Projektodawcy w konkursach dotyczących aktywizacji zawodowej osób młodych - tego typu konkursy będą ogłaszane zarówno na poziomie krajowym (przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na rozwiązania o charakterze nowatorskim kierowane do osób do 25 r. życia, w szczególności tych, które nie szkolą się, nie uczą i nie pracują) jak i regionalnym (przez Wojewódzkie Urzędy Pracy) – Gwarancje dla młodzieży, Projektodawcy i odbiorcy działań ogólnokrajowych programów w obszarze edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia, upowszechniania idei aktywnego i zdrowego starzenia się, tworzenia i rozbudowy sieci współpracy na rzecz aktywności zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+ oraz badań i analiz nad starzeniem się i sytuacją osób starszych. NGO w PO WER 2014-2020

6 Cel tematyczny 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Projektodawcy w działaniach dotyczących zwiększania zatrudnienia i aktywizacji członków społeczności romskiej oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności (m.in. podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych). Projektodawcy i partnerzy w działaniach mających na celu przygotowanie podmiotów polityk publicznych do pełnej implementacji postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tym w działaniach dotyczących: monitorowania polityk publicznych pod kątem ich zgodności z postanowieniami Konwencji, monitorowania działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w tym obszarze, a także formułowanie rekomendacji zmian w tym zakresie, NGO w PO WER 2014-2020

7 Cel tematyczny 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – c.d. podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami tworzenia sieci współpracy i wymiany informacji na temat wsparcia i zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w świetle postanowień Konwencji wypracowywania i wdrażanie standardów dostępności oraz rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy w kontekście zapewnienia pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społeczno-zawodowym NGO w PO WER 2014-2020

8 Cel tematyczny 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – c.d. NGO mogą być odbiorcami wsparcia w zakresie: Podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr działających na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w celu poprawy skuteczności pomocy (m.in. szkolenia, specjalizacje, studia, samokształcenie, superwizja, doradztwo), Poprawy dostępu do zwrotnych instrumentów finansowych (głównie pożyczek, a także poręczeń i innych instrumentów), wsparcie przeznaczone głównie dla organizacji będących przedsiębiorstwami społecznymi. NGO w PO WER 2014-2020

9 Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w edukację i kształcenie przez całe życie W obszarze szkolnictwa wyższego. Co do zasady głównymi beneficjentami działań będą uczelnie, przewiduje się wspierania przedsięwzięć w zakresie realizacji trzeciej misji uczelni jako forum aktywności społecznej. Partnerem dla uczelni w tego typu działaniach powinny być przede wszystkim organizacje pozarządowe, mogące stanowić katalizator szeregu innowacyjnych rozwiązań w tej sferze działalności uczelni. NGO w PO WER 2014-2020

10 Cel tematyczny 11 – poprawa zdolności administracyjnych i jakości usług publicznych wsparcie potencjału organizacji do uczestnictwa w debacie publicznej odnoszącej się do polityki budżetowej na wszystkich szczeblach zarządzania państwem poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat budżetu zadaniowego i możliwości jego wykorzystania, wzmocnienie służb legislacyjnych i analitycznych organizacji w celu zapewnienia należytej obsługi eksperckiej w procesie stanowienia prawa, rozwijanie nowoczesnych metod debaty publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do tematów o dużej złożoności w celu rozszerzenia partnerskiej współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zarówno na etapie projektowania aktu prawnego oraz monitoringu ex post, włączenie organizacji strażniczych w proces stanowienia prawa. NGO w PO WER 2014-2020

11 Innowacje społeczne w ramach PO WER przewidziano odrębny priorytet inwestycyjny dotyczący wsparcia na rzecz innowacji społecznych służących wypracowaniu nowych rozwiązań w szeroko pojętej polityce publicznej NGO w PO WER 2014-2020

12


Pobierz ppt "Prezentacja przygotowana na podstawie : Małgorzata Marcińska Podsekretarz Stanu - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Piła, maj 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google