Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

najważniejsze szkolne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "najważniejsze szkolne"— Zapis prezentacji:

1 najważniejsze szkolne
Drodzy Uczniowie, poniższa prezentacja przybliży Wam najważniejsze szkolne dokumenty i będzie pomocna w przygotowaniu się do szkolnego konkursu

2 najważniejsze dokumenty
Na początek przypomnijmy sobie najważniejsze dokumenty regulujące pracę naszego gimnazjum

3 Są to: Statut Szkoły 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania 3. Szkolny Program Wychowawczy 4. Szkolny Program Profilaktyki

4 Statut szkoły to podstawowy dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły.
Statut określa m.in.: poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole ( np. Samorządu Szkolnego), zadania nauczycieli oraz innych pracowników, prawa i obowiązki uczniów.

5 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
to dokument, który: określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów; obejmuje kryteria oceniania zachowania; obejmuje ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; stanowi podstawę opracowania Przedmiotowych Systemów Oceniania z poszczególnych przedmiotów.

6 Szkolny Program Wychowawczy
to program, który opisuje wszystkie treści oraz działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w szkole. Program wychowawczy musi być zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a jego zadania są częścią  Statutu.

7 Szkolny Program Profilaktyczny
to program, który opisuje wszystkie treści oraz działania o charakterze przeciwdziałającym i ochronnym.

8 Troszkę więcej o każdym z tych dokumentów

9 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO   PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 W PSZCZYNIE     „W DRODZE KU DOROSŁOSCI”

10 Tu znajdziecie misję naszej szkoły:
„Jesteśmy po to , by uczyć i wychowywać, dlatego pomagamy młodemu człowiekowi w dokonaniu właściwego wyboru postawy i stylu życia. Zapewniamy mu możliwość wszechstronnego rozwoju. Wychowujemy go w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej i regionalnej. Kształtujemy człowieka kulturalnego, kreatywnego, rozwijającego swoje indywidualne zdolności twórcze”.

11 Oraz Wizję szkoły: „Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych. Cele priorytetowe we współczesnym wychowaniu, których nauczyciele nie powinni omijać, to: pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca; w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, społeczności szerszej, lokalnej, regionalnej, narodowej kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości”.

12 Zakres oddziaływań wychowawczych w Szkolnym Programie Wychowawczym:
Kształtowanie postawy obywatelskiej. Kształtowanie postawy patriotycznej. Kształtowanie postaw ekologicznych. Kształtowanie postawy prozdrowotnej. Kształtowanie zdrowego stylu życia bez nałogów. Kształtowanie postaw moralnych i inspirowanie harmonijnego rozwoju. Kształtowanie nawyków kulturalnych.

13 TO W TYM DOKUMENCIE OKREŚLONO:
Wizerunek ucznia. Sylwetkę absolwenta. Zadania wychowawcy klasy. Zadania wychowawcze nauczycieli. Założenia współpracy z rodzicami. Działania pedagoga i psychologa Powinności innych pracowników szkoły.

14 WIZERUNEK UCZNIA NASZEJ SZKOŁY:

15

16 ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

17 Odznaczający kulturą osobistą.
Uczciwy. Wiarygodny. Odpowiedzialny. Wytrwały. Posiadający poczucie własnej wartości. Szanujący innych ludzi i środowisko przyrodnicze. Posiadający ciekawość poznawczą. Kreatywny, gotowy do podejmowania inicjatyw. Przedsiębiorczy. Gotowy do uczestnictwa w kulturze, oraz do pracy zespołowej.

18 Wewnątrzszkolny System Oceniania Publicznego Gimnazjum nr 4
w Pszczynie

19 Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Pszczynie. Uczniowie oceniani są za : osiągnięcia edukacyjne; zachowanie. Znajdują się tu m.in. informacje o : wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

20 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 4 W PSZCZYNIE

21 Założeniem szkolnego programu profilaktycznego jest pomoc w wyborze drogi życia, w samorozwoju, kształtowaniu systemu wartości oraz przygotowywanie Ciebie Drogi Uczniu do dokonywania takich wyborów, aby nie szkodziły Tobie ani innym.

22 Szkoła stara się dokonać tego poprzez:
Wdrażanie działań chroniących uczniów przed uzależnieniami i ryzykownymi zachowaniami. Reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Kształtowanie postaw moralno – etycznych i umiejętności społecznych.

23 Najczęściej występujące w naszej szkole nieodpowiednie zachowania to:
wulgarny język, niekulturalne zachowania, ucieczki z lekcji, wagary, opuszczanie w czasie przerw obiektu szkoły, palenie papierosów.

24 CHCĄC IM PRZECIWDZIAŁAĆ I PROMOWAĆ POZYTYWNE DZIAŁANIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ NA POTRZEBY KONKURSU Z KRYTERIAMI OCENIANIA ZACHOWANIA ZAWARTYMI W REGULAMINIE OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

25 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA:

26 Uczeń ma prawo do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
zgodnie z zasadami higieny umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych zaufaniu, ochrony przekonań i własności oraz nietykalności osobistej, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, dostępu do Internetu z zastrzeżeniem, że w szkole instaluje się i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie. informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych, metod nauczania oraz kryteriów ocen z zajęć edukacyjnych i z zachowania,

27 przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły oraz wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną, przedstawienia wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych oraz zorganizowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, do pomocy socjalnej nauki religii/etyki w szkole, nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię pedagogiczno – psychologiczną ze względu na stan zdrowia,

28 OBOWIĄZKI UCZNIA: 1.Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję gimnazjum zwłaszcza: przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły oraz we wszystkich regulaminach, 2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 3) dbać o kulturę języka, 4) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób, 5) przeciwstawiać się przejawom brutalności, 6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów w szkole i poza szkołą, 7) dbać o ład, porządek i estetykę w szkole oraz na obiektach szkolnych, szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń, 8) systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne, 9) przybywać punktualnie na zajęcia szkolne, usprawiedliwić każdą nieobecność nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności - po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione,

29 11) posiadać zeszyt wychowawczy, jako podstawowy dokument,
umożliwiający kontakt rodziców ze szkołą, 12) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełnić braki wynikające z absencji, 13) systematycznie przygotowywać się do zajęć, 14) prowadzić starannie zeszyt przedmiotowy i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu, 15) właściwie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą, 16) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, 17) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnie, obiekty sportowe i inne) ioraz instrukcji obsługi urządzeń, 18) zachować czysty i schludny wygląd, 19) zostawiać okrycie wierzchnie w szatni, zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły, 20) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 21) przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczać szkołę bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

30 3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków oraz przedmiotów
zagrażających życiu i zdrowiu. 4.Uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających. 5. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 6. Uczeń może korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas przerw pod warunkiem zachowania zasad współżycia społecznego. 7. Za wyrządzoną szkodę uczeń odpowiada materialnie. 8. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach. 9. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas zajęć i przerw. 10. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 11. Uczniowie zwolnieni z lekcji wychowania fizycznego przebywają na obiekcie sportowym, na którym odbywa się lekcja, pod nadzorem nauczyciela. 12. Uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii, w zajęciach z wychowania prorodzinnego przebywają w świetlicy szkolnej lub w czytelni biblioteki szkolnej pod opieką nauczyciela. Jeżeli wychowanie fizyczne, religia lub wychowanie prorodzinne jest pierwszą albo ostatnią lekcją w planie lekcyjnym uczeń może zostać zwolniony do domu na podstawie pisemnej prośby rodziców. 14.Zasady zachowania się uczniów na terenie szkoły określa regulamin zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

31 KILKA SŁÓW O STROJU GALOWYM I UBIORZE CODZIENNYM

32 Ubiór codzienny ucznia jest dowolny jednak pamiętaj, że :
nie nosimy ekstrawaganckich fryzur i biżuterii, zabrania się noszenia odzieży i emblematów świadczących o przynależności do sekt, subkultur i innych grup nieformalnych; na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić czyste obuwie zmienne, z gładką, nierysującą podeszwą; uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad estetyki oraz higieny osobistej. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego oraz grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, a także w innych sytuacjach określonych zarządzeniem dyrektora; Szczegółowy opis stroju galowego określa zarządzenie dyrektora.

33 Na koniec przypomnijmy sobie regulamin spędzania przerw

34 REGULAMIN SPĘDZANIA PRZERW W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 4 W PSZCZYNIE :
Statutu Szkoły określa, że uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed pierwszą swoją lekcją lub ustalonymi dodatkowymi zajęciami oraz opuszczać szkołę bezpośrednio po zakończeniu lekcji lub zajęć. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczyciela dyżurującego, w miejscach do tego wyznaczonych, tj. : - korytarze na parterze, I piętrze i II piętrze - w dni pogodne (ciepłe), uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym, w czasie długiej przerwy pod opieką nauczyciela. Podczas przerw uczniowie zachowują się zgodnie z zasadami BHP i ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Zabrania się przebywania w czasie przerw: w szatniach, na obiektach sportowych, na schodach i półpiętrach, w toaletach oraz zabrania się przesiadywania na parapetach.

35 W czasie przerw nie wolno:
opuszczać budynku szkoły, przebywać przed budynkiem, przebywać na terenie boisk i obiektów szkolnych bez opieki nauczyciela, wspinać się na bramki na boisku. Obowiązkiem każdego ucznia jest niezwłoczne informowanie nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły o każdej niepokojącej sytuacji, bądź zdarzeniu zagrażającemu zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wszelkich przejawach niszczenia mienia . Za bezpieczeństwo uczniów, którzy samowolnie opuszczają szkołę odpowiedzialność ponoszą rodzice.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "najważniejsze szkolne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google