Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży."— Zapis prezentacji:

1 Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży

2 I. Godność drugiego człowieka - wzajemne traktowanie

3 Uczeń ma prawo do: - poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności prywatnej; - dyskrecji w sprawach osobistych. Uczeń ma prawo do: - poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności prywatnej; - dyskrecji w sprawach osobistych.

4 1.Uczeń ma obowiązek: a. przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników Szkoły oraz innych osób przebywających w placówce, a w szczególności: okazywania należytego szacunku nauczycielom i pracownikom oraz innym osobom dorosłym, nie naruszania swym zachowaniem godności innych osób, nie stosowania wobec innych przemocy, nie używania słów wulgarnych, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, przestrzegania powszechnie uznanych norm moralnych, etycznych i grzecznościowych, stosowania zasad savoir-vivre:

5 - uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach, - w stołówce je najładniej jak umie, - w szkole nie nosi nakrycia głowy.

6 II. Uczenie się i nauczanie

7 1.Lekcja Uczeń ma prawo do: - znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych; - jasnego i zrozumiałego przekazu treści; - pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności. Uczeń ma obowiązek: -punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia -aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych; -noszenia dzienniczka ucznia; -uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w ciągu tygodnia; -sumiennego wypełniania dyżurów.

8 2. Sprawdziany Uczeń ma prawo do: - jednej klasówki w ciągu jednego dnia, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy, - klasówkę nauczyciel zapowiada, co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika. Uczeń ma obowiązek : - systematycznego przygotowania się do każdej lekcji. Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli co najwyżej 15-minutowego sprawdzianu z ostatniego tematu. Nie ma ograniczeń, co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich są traktowane na równi z oceną odpowiedzi ustnej.

9 3. Nieprzygotowania Nieprzygotowania do lekcji określają przedmiotowe systemy oceniania. Uczeń ma prawo: - zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji na zasadach ustalonych w kontraktach przedmiotowych;

10 4. Praca domowa - stosowana jest do utrwalenia wiadomości, wyćwiczenia określonych umiejętności lub przygotowania się do następnej lekcji (np. przeczytanie lektury, znalezienie materiału w źródłach itd.) Uczeń ma prawo do: - uwzględniania przez nauczycieli ich psychofizycznych i fizycznych możliwości; - ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonywać zadania domowe. Uczeń ma obowiązek: - sumiennego i starannego wykonywania pracy domowej, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

11 5. Zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń) - służy do porządkowania wiadomości lekcyjnych, do ćwiczeń i zadań w pracy domowej, a także jest narzędziem do kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego notowania i starannego pisma. Uczeń ma prawo do: - ukierunkowania sposobu prowadzenia zeszytu. Uczeń ma obowiązek: - posiadania zeszytu przedmiotowego; - starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela; - uzupełniania braków w notatkach na bieżąco; w przypadku choroby, w ciągu tygodnia.

12 III. Frekwencja

13 Uczeń ma obowiązek: - systematycznie uczęszczać na zajęcia dydaktyczne; - każdą nieobecność na lekcji usprawiedliwić w formie pisemnej od rodziców/opiekunów w ciągu 4 dni lub na najbliższej lekcji wychowawczej z podaniem przyczyny; O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice. - całodzienną nieobecność usprawiedliwia wychowawca; - spóźnienia na lekcje powyżej 15 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji; - nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach, konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się w dzienniku jako zwolnienie z zajęć; - nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia mają wpływ na ocenę z zachowania; - uczeń lub jego rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawcę o przewidywanej, dłuższej nieobecności na zajęciach.

14 IV. Strój szkolny i wygląd ucznia IV. Strój szkolny i wygląd ucznia

15 Uczeń ma obowiązek: - noszenia jednolitego stroju przyjętego w szkole tj. granatowej tuniki dla dziewcząt, granatowej kamizelki dla chłopców, - noszenia identyfikatora ze zdjęciem przypiętego do kieszonki tuniki lub kamizelki, - dbania o czysty, estetyczny wygląd i fryzurę; - przychodzenia na uroczystości szkolne w stroju galowym: dla dziewcząt- biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłopców- biała bluzka i ciemne spodnie; - noszenia na lekcje wychowania fizycznego stroju zgodnego z wymaganiami nauczyciela.

16 Uczeń nie może: - zmieniać koloru włosów; - nosić kolczyków (dotyczy chłopców); - nosić więcej niż 1 parę kolczyków (dotyczy dziewcząt); - malować się; - nosić emblematów propagujących negatywne ideologie; - żuć gumy.

17 V. Zdrowie i bezpieczeństwo

18 Uczeń ma prawo do: - ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa; - uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub zachorowania.

19 Uczeń ma obowiązek: - podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły; - informować nauczyciela o ewentualnych zagrożeniach; - wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela; - o złym samopoczuciu zameldować wychowawcy, innemu nauczycielowi lub pielęgniarce szkolnej; - respektować zarządzenia dotyczące szczepień; - reagować, jeśli ktoś pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa narkotyki lub inne środki odurzające; O takiej sytuacji uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela.

20 Uczeń nie może: - zapraszać osób obcych do szkoły; - palić tytoniu, spożywać alkoholu, zażywać narkotyków i innych środków odurzających; - nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu; - przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu.

21 VI. Mienie szkolne

22 Uczeń ma prawo do: - korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i terenów wokół szkoły wraz ze sprzętem tam znajdującym się. Uczeń ma obowiązek: - pozostawić salę lekcyjną w nienagannym porządku; - dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe; - niezwłoczne zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych; - reagować na zauważone próby niszczenia mienia szkolnego; - naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie szkolne.

23 VII. Inne ważne ustalenia

24 I. 1. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od małego boiska. 2. Okrycia wierzchnie (kurtki) pozostawiają w szatni. 3. Uczeń ma obowiązek wyłączania telefonów komórkowych w czasie pobytu w szkole i stosowania się do zakazu przynoszenia innych urządzeń elektronicznych. 4. W czasie zajęć uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej. 5. Uczeń ma obowiązek: - z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych i religijnych, - godnie uczestniczyć w ceremoniach szkolnych, - godnie reprezentować szkołę na zewnątrz. 6. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły przedmiotów drogich, wartościowych, pamiątek. W przypadku zaginięcia szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 7. Wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi. Negatywne zachowania zgłaszać nauczycielowi.

25 VIII. Nagrody i kary – takie jak w Statucie


Pobierz ppt "Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google