Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM EDUKACJI W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM EDUKACJI W POLSCE
KONSTYTUCJA RP ART. 70 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. 2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. […] Karolina Nastała kl. I c

2 Podstawę prawną polskiego systemu edukacji stanowi „Ustawa z 7 września 1991r. O systemie oświaty” ( z późniejszymi zmianami) . Edukacja określa wychowanie , wykształcenie. Oświata natomiast proces kształcenia, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie. Wszystkie przedszkola oraz szkoły maja podobną organizację i podlegają tym samym prawom. Polityka edukacyjna jest bowiem tworzona i wdrażana centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Administrację , a także prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych powierzono natomiast władzom samorządowym.

3 Zadania MEN: Reformowanie systemu oświaty
Decydowanie o treściach nauczanych w szkołach Określanie warunków wykonywania zawodu nauczyciela Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego

4 Podległe temu resortowi kuratoria oświaty są instancją odwoławczą dla rodziców i uczniów. Kontrolują m.in. Realizację założeń edukacyjnych w szkołach Poszanowanie praw ucznia Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych, ich historii i kultury

5 Placówkami oświatowymi zarządzają dyrektorzy wraz z radą pedagogiczną
Placówkami oświatowymi zarządzają dyrektorzy wraz z radą pedagogiczną. Organizują system nauki w szkole. Odpowiadają za realizację procesu nauczania i wyniki osiągane przez uczniów. Odpowiedzialność za sferę administracyjną szkół ponoszą władze samorządowe, dlatego np. decyzje dotyczące wykorzystania środków finansowych stanowią przedmiot konsultacji dyrektorów placówek oraz prowadzących je organów: gmin- w wypadku przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów powiatów- w wypadku szkół ponadgimnazjalnych

6 Zadania szkoły w zakresie pracy wychowawczej
w zakresie nauczania w zakresie pracy wychowawczej umożliwianie zdobywania wiedzy rozwój sprawności intelektualnych i zainteresowań nauka skutecznego porozumiewania się i efektywnego współdziałania w grupie rozwiązywanie problemów w sposób twórczy poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji posługiwanie się technologią informacyjną wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce planowanie, organizowanie i ocenianie procesu samodzielnego uczenia się rozwijanie świadomości przynależności do grupy, społeczności lokalnej, narodu uczenie samodzielności, dociekliwości i wytrwałości w osiąganiu życiowych celów kształtowanie postaw patriotycznych uczenie szacunku dla wspólnego dobra przygotowanie do życia w rodzinie kształtowanie obowiązkowości i poczucia odpowiedzialności uczenie rozpoznawania wartości , dokonywania wyborów i tworzenia hierarchii wartości nauka wyrażania własnych poglądów i brania pod uwagę opinii innych ludzi

7 Każda szkoła posiada statut, czyli akt prawny regulujący zadania , strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. W statucie szkolnym określa się:

8 nazwę i typ szkoły, jej zadania
organ prowadzący szkołę organ szkoły i ich kompetencje organizację szkoły Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników placówki Zasady rekrutacji uczniów Prawa i obowiązki uczniów

9 Poza statutem w szkole obowiązuje też:
Regulamin ucznia- zbiór jego praw i obowiązków Wewnętrzny system oceniania Programy: wychowawczy i profilaktyki- opis działań podejmowanych w celu wychowania młodzieży oraz zapobieganie negatywnym zjawiskom w środowisku szkolnym Wymagania edukacyjne- dokument określający m.in. wymagania nauczycieli wobec uczniów Szkolny zestaw programów i podręczników Dokument wskazujący pomoce dydaktyczne, które powinien posiadać uczeń w danym roku szkolnym

10 Niektóre prawa i obowiązki uczniów
do zapoznania się z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi, wewnątrzszkolnymi, systemem oceniania i statutem szkoły do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia do życzliwego, podmiotowego traktowania do swobodnego wyrażania myśli i przekonań do odpoczynku do rozwijania zainteresowań przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w szkole dbanie o honor szkoły, poszanowani jej tradycji, godne reprezentowanie placówki praca nad wzbogacaniem swojej wiedzy dbałość o estetyczny wygląd, o kulturę słowa aktywny udział w życiu szkoły wykonywania poleceń dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły

11 Postępowanie w sytuacji złamania praw ucznia:
Zgłoszenie się ucznia do wychowawcy, celem rozwiązania zaistniałego konfliktu lub problemu na płaszczyznach: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel Uczeń może zgłosić się do innego nauczyciela, dyrektora lub rady pedagogicznej W sytuacjach nadzwyczajnych uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem rodziców poprosić o pomoc kuratorium oświaty

12 Konsekwencje łamania prawa w szkole
Uczeń może zostać ukarany za lekceważenie obowiązków szkolnych , a zwłaszcza za niewłaściwe, niekulturalne zachowanie, wywoływanie bójek i czynów chuligańskich oraz uczestniczenie w nich, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów na terenie szkoły , a także na imprezach szkolnych. Zazwyczaj stosuje się następujące kary: upomnienie wychowawcy klasy naganę dyrektora szkoły zatrzymanie ucznia w szkole po zajęciach w celu naprawienia wyrządzonych szkód

13 Rada pedagogiczna może usunąć osobę z listy ucznia, która dopuściła się:
fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi udowodnionej kradzieży celowego niszczenia mienia szkoły albo innych osób długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności użycia siły wobec pracowników szkoły, nauczyciela lub kolegi

14 Źródła: Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd
Źródła: Arkadiusz Janicki; „W centrum uwagi”, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011 Internet ( KONIEC


Pobierz ppt "SYSTEM EDUKACJI W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google