Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Brzeg Dolny, październik 2011 Wydział Współpracy z Organizacjami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Brzeg Dolny, październik 2011 Wydział Współpracy z Organizacjami."— Zapis prezentacji:

1 Brzeg Dolny, październik 2011 Wydział Współpracy z Organizacjami

2 Definicje WOLONTARIUSZ to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. 2

3 Inicjatywa lokalna jest współpracą Jednostek Samorządu Terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 3

4 Organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 4

5 DODANO Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:  spółdzielnie socjalne;  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie - 5

6 nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników. 6

7 Strefa zadań publicznych  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  turystyki i krajoznawstwa;  pomocy Polonii i Polakom za granicą;  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 7

8 promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka ;  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 8

9 Do form współpracy dodano:  konsultowanie z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;  umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 9

10 Jednostki samorządu terytorialne - go mogą udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego. 10

11 Zlecenia zadania publicznych Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego organowi stanowiącemu JST na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. 11

12 Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działając wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną, Organizacje pozarządowe składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania. 12

13 Tryb wyboru ofert Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki. 13

14 W skład komisji konkursowej wchodzą też osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie, oraz z głosem doradczym, specjaliści mający wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 14

15 Wynik otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty, w sposób w jakim konkurs został ogłoszony oraz bez zbędnej zwłoki zawarta zostaje umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi. 15

16 Unieważnienie konkursu Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli:  nie złożono żadnej oferty;  żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu. 16

17 Zlecenie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym Na wniosek organizacji pozarządowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie dwa warunki: 17

18  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;  zadanie publiczne powinno być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 18

19 Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej, w tym trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.  zadanie publiczne powinno być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 19

20  Wysokość środków finansowych w tym trybie, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.  zadanie publiczne powinno być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 20

21 Przedmiot inicjatywy lokalnej W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, mogą złożyć wniosek (w rozumieniu KPA) o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, 21

22 na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:  działalności obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego 22

23  działalności charytatywnej;  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 23

24  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  promocji i organizacji wolontariatu;  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 24

25  turystyki i krajoznawstwa;  ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach;  porządku i bezpieczeństwa publicznego. 25

26 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, a następnie zawiera umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą. 26

27 Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Wnioskodawca może na podstawie umowy użyczenia na czas trwania umowy otrzymać konieczne rzeczy do wykonania inicjatywy lokalnej. 27

28 Powiatowa, Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego Radę Powiatową lub Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu lub gminy 28

29 Kadencja Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej trwa 2 lata. Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:  przedstawicieli organu stanowiącego powiatu lub gminy;  przedstawicieli organu wykonawczego powiatu lub gminy; 29

30  przedstawicieli organizacji pozarządo- wych prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę członków. 30

31 Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań. 31

32 Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności opiniowanie :  projektów strategii rozwoju powiatów, gmin;  projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. 32

33  wyrażania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;  wyrażania opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. 33

34 Członek stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem. Wolontariat 34

35 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Andrzej Stachowiak tel. (071) 770 41 36 email: andrzej.stachowiak@umwd.pl 35


Pobierz ppt "Brzeg Dolny, październik 2011 Wydział Współpracy z Organizacjami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google