Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznegokadencja 2006- 2008 Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznegokadencja 2006- 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznegokadencja 2006- 2008 Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznegokadencja 2006- 2008."— Zapis prezentacji:

1 Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznegokadencja 2006- 2008 Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznegokadencja 2006- 2008

2 . 1. Informacja o dotychczasowej działalności WRPP 2. Wystąpienie Prezydenta 3. Omówienie planowanych zmian do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 4. Dyskusja nad zadaniami WRPP 5.Wybory na członków WRPP 6. Zakończenie spotkania Program spotkania30 czerwca 2008 r.Program spotkania30 czerwca 2008 r.

3 Współpraca Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi jest prowadzona na szeroką skalę od chwili wejścia w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań publicznych Gminy Podstawowym celem współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych samorządu terytorialnego, określonych w ustawie. Z działalności organizacji pozarządowych korzystają bowiem organy administracji publicznej w celu wykonywania ich zadań własnych. WSPÓŁPRACA MIASTA WAŁBRZYCHA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

4 Współpraca w zakresie tworzenia strategii Współpraca w zakresie realizacji strategii

5 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia programu współpracy Doświadczenia w realizacji programów współpracy za lata 2004 – 2008 wskazują, że potrafimy wykorzystać wielkość zasobów społeczności obywatelskiej w wykonywaniu zadań publicznych poprzez: tworzenie warunków zachęcających do aktywności obywatelskiej. partnerskie traktowanie się w wykonywanych zadaniach publicznych. określanie priorytetów, tworzenie standardów w realizacji poszczególnych zadań publicznych, zapewniających przejrzystość działań prowadzonych przez współpracujące podmioty tj. gminę i organizacje pozarządowe.

6 WSPÓŁPRACA GMINY Z WAŁBRZYSKĄ RADĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 1) Na mocy Zarządzenia Nr 104/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 lutego 2006 r. funkcjonuje Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznego, która porządkuje relacje samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. 2) Zarządzeniem Nr 315 z dnia 10 maja 2006 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha powołał skład osobowy WRPP

7 Skład osobowy WRPP 6 przedstawicieli reprezentujących administrację samorządową 1. Alina Piątkowska 2. Jan Jędrasik 3. Alicja Kuźmuk 4. Bogusława Czupryn 5. Teresa Mazur 6. Wanda Palczewska

8 Skład osobowy WRPP 6 przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe 1. Zenon Matuszko 2.Henryka Szczawińska 3. Leszek Solarek 4.Zofia Sikora 5.Ewa Drapała 6. Paweł Czachor 6 przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe1. Zenon Matuszko2.Henryka Szczawińska3. Leszek Solarek4.Zofia Sikora5.Ewa Drapała6. Paweł Czachor6 przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe1. Zenon Matuszko2.Henryka Szczawińska3. Leszek Solarek4.Zofia Sikora5.Ewa Drapała6. Paweł Czachor

9 Zadania Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego 1. Udział w opracowywaniu strategii i programów społecznych. 2. Opiniowanie projektów aktów prawa lokalnego dotyczących organizacji pozarządowych. 3. Opiniowanie doboru kandydatów do składu zespołów oceniających oferty na realizacje zadań publicznych w sferze pożytku publicznego.

10 Zadania Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego 4. Wydawanie opinii w sprawie realizacji polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w sferze pożytku publicznego, przedstawienie wyników analizy z wnioskami Radzie Miejskiej Wałbrzycha, Prezydentowi Miasta, oraz wałbrzyskim organizacjom pozarządowym.

11 Zadania Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego 5. Czynne uczestnictwo w opracowaniu projektów programów współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego,

12 Zadania Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego 6. Współpraca z Prezydentem oraz komisjami Rady Miejskiej w zakresie opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań publicznych gminy zbieżnych z działalnością statutową organizacji pozarządowych oraz udzielania innych form pomocy

13 Zadania Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego 7. Stałe monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.8. Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.7. Stałe monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.8. Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych. 7. Stałe monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 8. Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.

14 Zadania Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego 9. Przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji priorytetów oraz potrzeb w zakresie zlecania zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym w danym roku kalendarzowym. 10. Inicjowanie tworzenia standardów działalności organizacji pozarządowych.

15 Zadania Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego 11. Podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

16 Sprawozdanie z działalności WRPP kadencja 2006 - 2008

17 Sprawozdanie z działalności WRPP 1) Na pierwszym roboczym posiedzeniu tj. 8 czerwca 2006 r. Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznego uchwaliła własny regulamin. Zgodnie z uchwalonym regulaminem działania Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego, kadencja jej członków trwała 2 lata. W tym okresie odbyło się 12 posiedzeń Rady podczas których pracowano m. in. nad projektami I ostateczną wersją programów współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi na 2007 i 2008 r.

18 Sprawozdanie z działalności WRPP 2) Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznego była inicjatorem zorganizowanego w czerwcu 2007 r. panelu dyskusyjnego przedstawicieli samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi pn: Budowanie partnerstwa lokalnego pomiędzy Gminą Wałbrzych a organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie, którego efektem była organizacja cyklu spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w tzw. blokach tematycznych tj:

19 Pomoc społeczna, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz ochrona zdrowia, kultura fizyczna i krajoznawstwo, oświata i wychowanie

20 Ponadto Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznego: 1)opiniowała dobór kandydatów do składu zespołów oceniających oferty na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego, 2)wyrażała opinię w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych,

21 3)podejmowała inne działania wynikające z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.3)podejmowała inne działania wynikające z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. 3)podejmowała inne działania wynikające z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

22 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej poprzez wzmocnienie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego, zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej realizacji zadań publicznych służących rozwojowi na poziomie lokalnym i makrospołecznym.

23 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Nowa ustawa reguluje zasady współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w celu wykonywania zadań publicznych. Kolejna nowa zasada to – tworzenie i funkcjonowanie rad działalności pożytku publicznego.

24 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Do zlecania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obecnie stosowane są przepisy ustawy o pomocy społecznej).

25 Do sfery zadań publicznych dodaje się zadania publiczne w zakresie: działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności z sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie w zakresie zadań określonych w ustawie. Inne

26 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Projekt ustawy wprowadza nowy dział, pn. Zasady i formy współpracy ( współpraca w formie partnerstwa publiczno- społecznego w celu realizacji zadań publicznych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Strategią wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego będzie przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program, pn. Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (środki na jego realizację w poszczególnych latach nie mogą być mniejsze niż 60 mln zł.).

27 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Skrócenie ustawowego terminy składania ofert nie krótszy niż 21 dni w drodze ogłoszenia otwartego konkursu ofert (w szczególnie uzasadnionych przypadkach można zlecić realizację zadań z pominięciem ogłoszenia konkursu ofert). Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą złożyć wspólną ofertę (nie dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej).

28 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Powołanie komisji konkursowej w pracach której mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z danej dziedziny (projekt ustawy określa szczegółowo procedurę postępowania).

29 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Gmina lub powiat może zlecić realizację zadania o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku: kiedy wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekroczy kwoty 10.000 zł., zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni, łączna kwota przekazana organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.

30 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Mieszkańcy gminy w celu realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej organizują się w formie stowarzyszenia zwykłego.

31 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Stowarzyszenie zwykłe może zlożyć wniosek o realizację zadania publicznego do gminy, na której terenie ma siedzibę w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociagowej, budynków, obiektów architektury stanowiących wlasność gminną ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i turystyki porządku i bezpieczeństwa publicznego.

32 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Wniosek może złożyć również co najmniej 3 mieszkańców. Ocena wniosku następuje nie później jednak niż w ciagu miesiąca. Organ wykonawczy gminy po rozpatrzeniu wniosku może zawrzeć umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej po utworzeniu stowarzyszenia zwykłego.

33 Planowane zmiany do ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Gmina zawiera na czas określony ze stowarzyszeniem zwykłym umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej. Stowarzyszenie zwykłe może na podstawie umowy użyczenia otrzymać na czas trwania porozumienia, rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

34 Dyskusja nad zadaniami WRPP

35 ZADANIA WRPP - propozycje 1.Powołanie pełnomocnika ds organizacji 2. Ustanowienie dnia organizacji w celu promocji 3. Wyróżnienie, tytuł najlepsza organizacja... 4. szkolenie 5. Powołanie komisji celem weryfikacji warunków 6. Koordynacja programu tematycznego konkursu ofert 7. Organizowanie forum dyskusyjnego 8. Udział w opiniowaniu wniosków w konkursach 9. Udzielanie wsparcia młodym organizacjom 10. Współpraca z PSR ds osób niepełnosprawnych 11.

36 11. Określić sposób wydatkowania środków finansowych dla organizacji 12. Ujednolicić sposób zawierania umów z org. pozarządowymi 13. Określić sposób wynagradzania członków rady spoza urzędu 14. Stworzenie zasad współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 15. Udział dwóch przedstawicieli w komisjach konkursowych 16. Integracja działań org. pozarządowych 17. uwypuklenie działań z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami III wieku 18. Ustalić dyżury urzędników dla org. pozarządowych.

37 Zadania WRPP - propozycje 19. Częstsze spotkania rady 20. Wprowadzenie zadań z zakresu edukacji 21. Konsultacja budżetu 22. Coroczne spotkania sprawozdawcze przedstawicieli organizacji z WRPP.

38

39 Nowi członkowie WRPP 1. Zenon Matuszko 2. Leszek Solarek 3. Henryka Kowalczyk 4. Łukasz Hoppe 5. Zofia Sikora 6. Zofia Dembna

40 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznegokadencja 2006- 2008 Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznegokadencja 2006- 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google