Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Anna Hutyra, z-ca dyrektora Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 W celu sprawnego rozpoczęcia naborów wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 konieczne jest odpowiednio wczesne powołanie Komitetu Monitorującego, który zatwierdzi kryteria wyboru projektów. Ze względu na czas niezbędny do wyłonienia członków komitetu, Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował rozpocząć ten proces jeszcze w trakcie trwających negocjacji, przed zatwierdzeniem Programu przez Komisję Europejską: W dniu 9 października 2014 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1041/392/14 w sprawie przystąpienia do powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Ustalony w uchwale skład Komitetu Monitorującego: 41 członków (+ zastępcy) Po zakończeniu naboru członków, odrębną uchwałą Zarząd Województwa Pomorskiego powoła komitet i określi jego imienny skład.

3 Zasady dotyczące ustanawiania komitetów monitorujących oraz powoływania ich członków określa art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, tzw. „wdrożeniowej”, w tym: ► co najmniej 1/3 miejsc w Komitecie musi przypadać partnerom (w RPO – 39%) ► wśród partnerów, przedstawiciele organizacji pozarządowych muszą być wyłonieni w drodze wyborów, które zorganizuje Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego Projekt wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 przewiduje, że wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych musi znaleźć się co najmniej po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowej:  działającej na rzecz ochrony środowiska  właściwej ze względu na rodzaj działalności objętej Programem  działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji  reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń (dodane na etapie konsultacji)

4 Reprezentanci strony rządowej i samorządowej Instytucja Zarządzająca - Przewodniczący Każda Instytucja Pośrednicząca Minister Infrastruktury i Rozwoju – dwóch członków Komitetu wraz ze stałymi zastępcami, w tym jeden reprezentujący Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Minister Pracy i Polityki Społecznej – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Minister Edukacji Narodowej – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Minister Gospodarki – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Minister Zdrowia – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Minister Środowiska – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Minister Finansów – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Związek Miast Polskich – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Związek Gmin Wiejskich RP – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Związek Województw RP – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Unia Metropolii Polskich – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Unia Miasteczek Polskich – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Związek Powiatów Polskich – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Sejmik Województwa Pomorskiego – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Związek ZIT Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Reprezentacje Miejskich Obszarów Funkcjonalnych – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Związek Miast i Gmin Morskich – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; kolor czarny – przepisy prawa kolor niebieski – decyzja ZWP

5 Reprezentanci partnerów Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Związek Rzemiosła Polskiego – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Business Centre Club – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; NSZZ "Solidarność" – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Forum Związków Zawodowych – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Lokalne Grupy Działania – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Lokalne Grupy Rybackie – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej RPO, działająca w obszarze ochrony zdrowia – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Organizacja działająca na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą; Organizacja pozarządowa reprezentująca ponadbranżowy związek stowarzyszeń – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą. Organizacje pozarządowe, których przedstawiciele muszą być wyłonieni w drodze wyborów organizowanych przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego


Pobierz ppt "Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google