Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P OD SKRZYDŁAMI FENIKSA WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW GRY I ZAJĘCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P OD SKRZYDŁAMI FENIKSA WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW GRY I ZAJĘCIA."— Zapis prezentacji:

1 P OD SKRZYDŁAMI FENIKSA WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW GRY I ZAJĘCIA SPORTOWE HIPOTERAPIA Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu

2 Cel, Beneficjenci, czyli dzieci i ich rodzice Celem projektu jest poprawienie jakości życia dzieci oraz nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poprzez prowadzenie psychoedukacji dzieci, zajęcia ruchowe i hipoterapię. Celem jest także pogłębienie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców, wspieranie ich dla dobra dzieci w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z nimi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się w rodzinie, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Stworzony przez nas projekt składa się z kilku uzupełniających się zadań: HIPOTERAPIA, WARSZTATY umiejętności interpersonalnych DLA DZIECI z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi, GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW, GRY I ZAJĘCIA SPORTOWE, dzięki czemu udzielona pomoc będzie kompleksowa, a jej efekty będą miały większy zakres oddziaływania (cały system rodziny) i będą długotrwałe. Zadanie kierowane jest do dzieci w wieku 7 – 13 lat, głównie z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi, na terenie powiatu Kołobrzeg oraz ich rodziców. Grupa ta została wybrana do projektu ze względu na szczególne zagrożenie wykluczeniem społecznym. Dzieci przeżywające zaburzenia nastroju, trudne stany emocjonalne, będące w kryzysie, szukające informacji potrzebnych do rozumienia siebie i otoczenia, mających trudności wychowawcze, młodzież borykająca się z problemami wieku adolescencji, tożsamości, adaptacji do warunków szkolnych i grup rówieśniczych, chcących poprawić relacje z rodzicami i szkołą.

3 Warsztaty umiejętności interpersonalnych dla dzieci Cel zadania: Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją, Poszerzenie wiadomości o sobie samym, o mechanizmach zachowania, emocjach i uczuciach, o możliwościach wpływania na własne życie, Pomoc w odkryciu własnych możliwości oraz rozwijaniu ich, Poprawa zachowania i komunikacji w szkole, domu oraz całym otoczeniu, Zmniejszenie zachowań ryzykownych, autoagresywnych, agresywnych, Przygotowanie do pełnienia nowych ról życiowych związanych w okresem rozwojowym i obecnym w tym czasie kryzysem rozwojowym, Poznanie swoich mocnych i słabych stron, sposobów funkcjonowania w grupie, reakcji na zachowanie innych, wzrost samoakceptacji i pewności siebie, lepsze rozumienie zachowania innych ludzi, wzrost tolerancji i życzliwości.

4 Tematy w ramach warsztatów dla dzieci: złość i autoagresja, normy i granice (dom-szkoła, rówieśnicy), akceptacja dla różnorodności, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, uczucia- nazywanie, rozpoznawanie, dawanie uczuć do kontaktu, jestem chłopcem, jestem dziewczynką, ja w grupie, współpraca a asertywność, separacja, dokonywanie własnych wyborów, indywidualizacja, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, uwalnianie się od ról / proces usamodzielniania, tożsamość, ciało, zdrowa seksualność.

5 Grupa wsparcia dla rodziców Grupa wsparcia dla rodziców ma pogłębić ich umiejętności wychowawcze, co wpłynie na poprawę relacji dziecko – rodzic – środowisko, a także powoli rodzicom wymieniać się własnymi doświadczeniami oraz podnosić kompetencje rodzicielskie do wspierania rozwoju ich dzieci z różnymi zaburzeniami. Tematyka spotkań obejmować będzie: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wymiana doświadczeń między rodzicami.

6 Gry i zajęcia sportowe dla dzieci Zabawy ruchowe są formą działalności ruchowej, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania się do całego zespołu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę.

7 Hipoterapia Hipoterapia może być skierowana do dzieci z: z zaburzeniami psychicznymi, z autyzmem, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, ze schorzeniami metabolicznymi. Zajęcia hipoterapeutyczne mają wprost nieoceniony wpływ na dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Celem takiej terapii jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Dzięki hipoterapii możemy uzyskać następujące efekty: korygowanie postawy ciała, regulacja napięcia mięśniowego, kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne, doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu, stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

8 Budżet Ujęcie czasowe od lutego do czerwca 2015r.

9 Czas pracy: od lutego do czerwca 2015r. Realizowany projekt Warsztaty dla dzieci Hipoterapia Czas trwania projektu Grupa wsparcia dla rodziców Grupa wsparcia dla rodziców Gry i zabawy sportowe

10 PLANOWANE REZULTATY Zapobieganie marginalizacji społecznej, wykluczeniu społecznemu lub łagodzenie ich skutków wśród dzieci i ich rodziców, Wzmocnienie prawidłowych wzorców zachowania oraz wewnętrznych zasobów potrzebnych do prawidłowego rozwoju dzieci, Poprawa stosunków i komunikacji między członkami rodziny, Podjęcie odpowiedniego leczenia dopasowanego do potrzeb osoby zgłaszającej się, Pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz wzmacnianie prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci, Poprawa funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym, domowym oraz społecznym, Rehabilitacja społeczna, ruchowa dzieci, Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców, Lepsze rozumienie zachowań dzieci przez ich rodziców, Pomoc w nabyciu przez członków rodziny umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem i depresją. Dzięki różnym formom pomocy: hipoterapii, warsztatom dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi, grupie wsparcia dla rodziców tych dzieci oraz zajęciom sportowym oczekujemy:

11 Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu Przedmiot działalności statutowej: organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu, promocja i ochrona zdrowia psychicznego, integracja użytkowników zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji, kształtowanie właściwych postaw społecznych, aktywizacja zawodowa osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w szczególności chorzy psychicznie, dążenie do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji, wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Stowarzyszenie realizuje się w koncepcji psychiatrii środowiskowej, udzielającej pomocy, wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji z punktu widzenia psychiatrii i psychologii. W ramach Stowarzyszenia prowadzone są wielokierunkowe działania pomocowe w różnych formach: Biuro Porad Obywatelskich, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Klub Pacjenta, Kluby Abstynenta i inne.

12 Kontakt Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu Informacje kontaktowe www mail www.feniks.kolobrzeg.pl fenikskg@op.pl adres78-100 Kołobrzeg Ul. Warszawska 15 Data powstania Nr KRS 09.02.2000 0000108407 Tel. Regon NIP 943530312 331094200 671-16-31-844

13 Dziękujemy i liczymy na poparcie


Pobierz ppt "P OD SKRZYDŁAMI FENIKSA WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW GRY I ZAJĘCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google