Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pod skrzydłami feniksa WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW GRY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pod skrzydłami feniksa WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW GRY."— Zapis prezentacji:

1 Pod skrzydłami feniksa WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW GRY I ZAJĘCIA SPORTOWE HIPOTERAPIA Ten szablon może być używany jako plik startowy do prezentowania materiałów szkoleniowych w ustawieniu grupy. Sekcje Kliknij prawym przyciskiem myszy slajd, aby dodać sekcje. Sekcje ułatwiają organizowanie slajdów i usprawniają współpracę nad dokumentem. Notatki Użyj sekcji Notatki do wstawiania notatek lub dodatkowych informacji dla odbiorców. Podczas przedstawiania prezentacji notatki są widoczne w widoku prezentacji. Pamiętaj o odpowiednim rozmiarze czcionki (w celu ułatwienia dostępu, widoczności, nagrywania i pracy online). Odpowiednio dobrane kolory Zwróć szczególną uwagę na wykresy, schematy i pola tekstowe. Uwzględnij to, że uczestnicy mogą drukować w trybie czarno-białym lub w skali odcieni szarości. Wykonaj wydruki testowe, aby sprawdzić, czy wszystko jest widoczne po wydrukowaniu w trybie czarno-białym i w skali odcieni szarości. Elementy graficzne, tabele i wykresy Staraj się zachować prostotę — używaj spójnych stylów i kolorów, które nie odwracają uwagi od zawartości. Oznacz etykietą każdy wykres i tabelę. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu

2 Cel, Beneficjenci, czyli dzieci i ich rodzice
Celem projektu jest poprawienie jakości życia dzieci oraz nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poprzez prowadzenie psychoedukacji dzieci, zajęcia ruchowe i hipoterapię. Celem jest także pogłębienie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców, wspieranie ich dla dobra dzieci w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z nimi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się w rodzinie, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Stworzony przez nas projekt składa się z kilku uzupełniających się zadań: HIPOTERAPIA, WARSZTATY umiejętności interpersonalnych DLA DZIECI z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi, GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW, GRY I ZAJĘCIA SPORTOWE, dzięki czemu udzielona pomoc będzie kompleksowa, a jej efekty będą miały większy zakres oddziaływania (cały system rodziny) i będą długotrwałe. Zadanie kierowane jest do dzieci w wieku 7 – 13 lat, głównie z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi, na terenie powiatu Kołobrzeg oraz ich rodziców. Grupa ta została wybrana do projektu ze względu na szczególne zagrożenie wykluczeniem społecznym. Dzieci przeżywające zaburzenia nastroju, trudne stany emocjonalne, będące w kryzysie, szukające informacji potrzebnych do rozumienia siebie i otoczenia, mających trudności wychowawcze, młodzież borykająca się z problemami wieku adolescencji, tożsamości, adaptacji do warunków szkolnych i grup rówieśniczych, chcących poprawić relacje z rodzicami i szkołą. Omów krótko prezentację. Przedstaw najważniejszy element i wyjaśnij, dlaczego jest on istotny. Zaprezentuj każdy z głównych tematów. Aby zapewnić odbiorcom dobrą orientację w szkoleniu można powtarzać ten slajd z zarysem w całej prezentacji, podkreślając za każdym razem temat, który będzie omawiany.

3 Warsztaty umiejętności interpersonalnych dla dzieci
Cel zadania: Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, stygmatyzacją, Poszerzenie wiadomości o sobie samym, o mechanizmach zachowania, emocjach i uczuciach, o możliwościach wpływania na własne życie, Pomoc w odkryciu własnych możliwości oraz rozwijaniu ich, Poprawa zachowania i komunikacji w szkole, domu oraz całym otoczeniu, Zmniejszenie zachowań ryzykownych, autoagresywnych, agresywnych, Przygotowanie do pełnienia nowych ról życiowych związanych w okresem rozwojowym i obecnym w tym czasie kryzysem rozwojowym, Poznanie swoich mocnych i słabych stron, sposobów funkcjonowania w grupie, reakcji na zachowanie innych, wzrost samoakceptacji i pewności siebie, lepsze rozumienie zachowania innych ludzi, wzrost tolerancji i życzliwości.

4 Tematy w ramach warsztatów dla dzieci:
złość i autoagresja, normy i granice (dom-szkoła, rówieśnicy), akceptacja dla różnorodności, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, uczucia- nazywanie, rozpoznawanie, dawanie uczuć do kontaktu, jestem chłopcem, jestem dziewczynką, ja w grupie, współpraca a asertywność, separacja, dokonywanie własnych wyborów, indywidualizacja, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, uwalnianie się od ról / proces usamodzielniania, tożsamość, ciało, zdrowa seksualność.

5 Grupa wsparcia dla rodziców
Microsoft Engineering Excellence Grupa wsparcia dla rodziców Grupa wsparcia dla rodziców ma pogłębić ich umiejętności wychowawcze, co wpłynie na poprawę relacji dziecko – rodzic – środowisko, a także powoli rodzicom wymieniać się własnymi doświadczeniami oraz podnosić kompetencje rodzicielskie do wspierania rozwoju ich dzieci z różnymi zaburzeniami. Tematyka spotkań obejmować będzie: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wymiana doświadczeń między rodzicami. Jeśli dysponujesz odpowiednimi materiałami wideo, na przykład z analizą przypadku, wersją demo produktu lub innymi materiałami szkoleniowymi, dołącz je również do prezentacji. Poufne materiały firmy Microsoft

6 Gry i zajęcia sportowe dla dzieci
Zabawy ruchowe są formą działalności ruchowej, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawa ruchowa jest przygotowaniem do społecznego współdziałania i współżycia, uczy dziecko przystosowania się do całego zespołu, utrwalają wiele pojęć i wiadomości, kształtują nawyki kulturalne, pozytywne cechy charakteru, a w szczególności dyscyplinę. Dodaj analizę przypadku lub symulację, aby zachęcić do dyskusji i przeprowadzić ćwiczenia.

7 Hipoterapia Zajęcia hipoterapeutyczne mają wprost nieoceniony wpływ na dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Celem takiej terapii jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia może być skierowana do dzieci z: • z zaburzeniami psychicznymi, • z autyzmem, • z mózgowym porażeniem dziecięcym, • z wadami genetycznymi, • z wadami postawy, • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, • ze schorzeniami metabolicznymi. Dzięki hipoterapii możemy uzyskać następujące efekty: • korygowanie postawy ciała, • regulacja napięcia mięśniowego, • kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne, • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu, • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego, • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych, • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych. Inna możliwość zaprezentowania slajdów z zarysem przy użyciu przejść.

8 Budżet Ujęcie czasowe od lutego do czerwca 2015r.
Czego można nauczyć się na tym szkoleniu? Krótko opisz każdy cel i korzyści, jakie odniosą odbiorcy z tej prezentacji.

9 Microsoft Engineering Excellence
Czas trwania projektu Hipoterapia Grupa wsparcia dla rodziców Realizowany projekt Gry i zabawy sportowe Warsztaty dla dzieci Czas pracy: od lutego do czerwca 2015r. Poufne materiały firmy Microsoft

10 planowane rezultaty Dzięki różnym formom pomocy: hipoterapii, warsztatom dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi, grupie wsparcia dla rodziców tych dzieci oraz zajęciom sportowym oczekujemy: Zapobieganie marginalizacji społecznej, wykluczeniu społecznemu lub łagodzenie ich skutków wśród dzieci i ich rodziców, Wzmocnienie prawidłowych wzorców zachowania oraz wewnętrznych zasobów potrzebnych do prawidłowego rozwoju dzieci, Poprawa stosunków i komunikacji między członkami rodziny, Podjęcie odpowiedniego leczenia dopasowanego do potrzeb osoby zgłaszającej się, Pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania społecznego oraz wzmacnianie prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci, Poprawa funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym, domowym oraz społecznym, Rehabilitacja społeczna, ruchowa dzieci, Wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców, Lepsze rozumienie zachowań dzieci przez ich rodziców, Pomoc w nabyciu przez członków rodziny umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem i depresją. Użyj nagłówka sekcji dla każdego tematu, aby zapewnić odbiorcom płynne przechodzenie między tematami.

11 Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu Stowarzyszenie realizuje się w koncepcji psychiatrii środowiskowej, udzielającej pomocy, wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji z punktu widzenia psychiatrii i psychologii. W ramach Stowarzyszenia prowadzone są wielokierunkowe działania pomocowe w różnych formach: Biuro Porad Obywatelskich, Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Klub Pacjenta, Kluby Abstynenta i inne. Przedmiot działalności statutowej: • organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu, • promocja i ochrona zdrowia psychicznego, • integracja użytkowników zdrowia psychicznego, • przeciwdziałanie stygmatyzacji, • kształtowanie właściwych postaw społecznych, • aktywizacja zawodowa osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w szczególności chorzy psychicznie, • dążenie do zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, • kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji, • wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Do każdej sekcji tematu dodaj odpowiednie slajdy — z tabelami, wykresami czy obrazami. W następnej sekcji można zobaczyć przykłady tabel, wykresów, obrazów i wideo.

12 Kontakt Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks” w Kołobrzegu Informacje kontaktowe www mail adres Kołobrzeg Ul. Warszawska 15 Data powstania Nr KRS Tel. Regon NIP Staraj się pisać zwięźle. Tekst powinien być możliwie jak najkrótszy, aby zmieścić czcionki o większym rozmiarze.

13 Dziękujemy i liczymy na poparcie


Pobierz ppt "Pod skrzydłami feniksa WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I RUCHOWYMI GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW GRY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google