Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura oceny oddziaływania na środowisko pod kątem zapewnienia zgodności programów i przedsięwzięć z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura oceny oddziaływania na środowisko pod kątem zapewnienia zgodności programów i przedsięwzięć z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko pod kątem zapewnienia zgodności programów i przedsięwzięć z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej

2 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Sposób uwzględnienia wymogów RDW w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko brak odniesienia do postanowień RDW w przepisach dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ! jednak szeroki zakres przepisów dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, konieczność weryfikacji czy postanowienia dokumentów planistycznych wpływają na cele środowiskowe. zatem określenie charakteru i funkcji ocenianego dokumentu, wskazanie czy jego ustalenia mogą generować oddziaływanie na cele środowiskowe, uzasadnienie wpływu/braku wpływu dokumentu na osiągnięcie celów środowiskowych.

3 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Zbieżność celów RDW i dyrektywy SEA SEA zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska,  przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów/programów w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. RDW zapobieganie pogarszaniu oraz ochrona i poprawa stanu ekosystemów wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych, Wniosek Cele RDW zawierają się w ogólnym celu SEA

4 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Dokumenty dotyczące w szczególności następujących sektorów: gospodarka wodna, ochrona przeciwpowodziowa, zagospodarowanie przestrzenne, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, rolnictwo, akwakultura i melioracje, turystyka wodna, transport wodny. Nie można wykluczyć, że dokumenty z innych sektorów gospodarki będą wymagały oceny pod kątem wpływu na cele środowiskowe

5 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Zagadnienia konieczne do uwzględnienia w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w kontekście problematyki RDW znaczenie dokumentu dla osiągnięcia celów środowiskowych, ustalenie sposobu uwzględnienia w dokumencie celów środowiskowych (również działania wzmacniające lub łagodzące), ustalenie obszarów dokumentu kolidujących z celami środowiskowymi, ustalenie w jaki sposób zidentyfikowane problemy ochrony środowiska uwzględniają kwestie związane z RDW, ustalenie wpływu postanowień dokumentu na zmniejszenie lub zwiększenie poziomu ochrony wód, monitoring wdrażania ustaleń ocenianego dokumentu pod kątem monitorowania wpływu na elementy środowiskowego składające się na ocenę stanu wód, …..

6 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000
Sposób uwzględnienia wymogów RDW w ocenie oddziaływania na obszar Natura 2000 brak odniesienia do postanowień RDW w przepisach dotyczących oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 ! Jednak zbieżność celów środowiskowych dla JCW i celów ochrony obszarów Natura 2000 od wód zależnych, cele dla obszarów chronionych są często bardziej restrykcyjne od celów środowiskowych ustanowionych dla JCW, Zatem ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 = ocena wpływu na cele środowiskowe JCW dla części tych obszarów

7 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ: „Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacje przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.”

8 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Zasadnicze etapy: 1. Identyfikacja jednolitych części wód (JCW), w obrębie których będzie się znajdowało przedsięwzięcie oraz na które będzie ono oddziaływało 2. Określenie celów środowiskowych dla JCW 3. Identyfikacja rodzajów oddziaływania przedsięwzięcia na JCW (w przypadku JCWP na elementy: biologiczne, fizyko- chemiczne, chemiczne i hydromorfologiczne) 4. Ocena skutków oddziaływania na ww. elementy w kontekście oceny zgodności z celami środowiskowymi dla JCW 5. Ocena możliwości zastosowania derogacji (element analizowany jedynie w przypadku kolizji z celem środowiskowym JCW)

9 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Identyfikacja jednolitych części wód (JCW), w obrębie których będzie znajdowało się przedsięwzięcie oraz na które będzie ono oddziaływało Identyfikacja miejsca planowanej działalności: JCWP lub zlewnia odpowiedniej JCWP (gdy planowana działalność zlokalizowana jest na cieku znajdującym się poza ciekami stanowiącymi JCWP, należy przyjąć że status tego cieku jest zgodny ze statusem ustalonym dla JCWP, w której zlewni się znajduje), JCWPd, obszary chronione w myśl art.113 ust. 4 Prawa wodnego, które znajdują się w obszarze możliwego oddziaływania planowanej działalności.

10 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Identyfikacja jednolitych części wód (JCW), w obrębie których będzie się znajdowało przedsięwzięcie oraz na które będzie ono oddziaływało Identyfikacja JCW czyli określenie typu, statusu, oceny stanu, oceny zagrożenia i derogacji wraz z ich uzasadnieniem. Identyfikacja stanu abiotycznego JCW wraz z warunkami referencyjnymi dla danego typu wód.

11 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Określenie celów środowiskowych dla JCW Dobry stan ekologiczny (naturalne JCWP) Dobry potencjał ekologiczny (sztuczne i silnie zmienione JCWP) Dobry stan ilościowy (JCWPd) Normy i cele wynikające z przepisów szczegółowych (obszary chronione na podstawie ustawy Prawo wodne) W przypadku kiedy planowana działalność zlokalizowana jest na cieku znajdującym się poza ciekami stanowiącymi JCWP, należy przyjąć, że cel dla tego cieku jest zgodny z celem ustalonym dla JCWP, w której zlewni się znajduje.

12 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Identyfikacja rodzajów oddziaływania przedsięwzięcia na JCW ustalenie czynników oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód, ustalenie, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie oddziaływała realizacja przedsięwzięcia, Rodzaj czynnika jest zależny od kategorii przedsięwzięcia i będzie determinował elementy jakości wód i ich składowe, na które będzie odnotowywany wpływ.

13 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Identyfikacja rodzajów oddziaływania przedsięwzięcia na JCW Jeżeli w toku analizy nie zostanie wykazane pogorszenie stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego albo zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu bądź potencjału ekologicznego dla wód powierzchniowych, a dla wód podziemnych pogorszenie stanu ilościowego i chemicznego albo zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego i chemicznego, analiza może zostać ukończona. Jeżeli w toku powyższej analizy zostanie wykazane pogorszenie stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego albo zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu bądź potencjału ekologicznego dla wód powierzchniowych, a dla wód podziemnych pogorszenie stanu ilościowego i chemicznego albo zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego i chemicznego, należy przejść do analizy przesłanek z art. 38j i 38k Prawa wodnego (art RDW)

14 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Identyfikacja rodzajów oddziaływania przedsięwzięcia na JCW Wynik analizy powinien uwzględniać system oceny opierający się na decydującej roli elementów biologicznych oraz wspierającej roli elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych. Stosownie należy uzasadnić jaki wskaźnik oddziaływania decydował o stwierdzeniu zagrożenia realizacji celu.

15 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Ocena możliwości zastosowania derogacji (element analizowany jedynie w przypadku kolizji z celem środowiskowym RDW) Art. 38j ustawy Prawo wodne: Dopuszczenie nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego gdy: nowe zmiany właściwości fizycznych wód lub nowe działania człowieka, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa.

16 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Ocena możliwości zastosowania derogacji (element analizowany jedynie w przypadku kolizji z celem środowiskowym RDW) Art. 38j ustawy Prawo wodne: Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu jednolitych części wód podziemnych, gdy: nowe zmiany właściwości fizycznych jednolitych części wód albo zmiana poziomu zwierciadła tych wód.

17 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
Ocena możliwości zastosowania derogacji (element analizowany jedynie w przypadku kolizji z celem środowiskowym RDW) Art. 38j ustawy Prawo wodne: Dopuszcza się zmiany stanu wód pod warunkami (łącznie): łagodzenie sutków; zmiany ujęte w PGW; nadrzędny interes publiczny; brak alternatyw, ze względu na wykonalność techniczną lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści.

18 Problemy w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia na osiągniecie celów środowiskowych dla JCW
brak jednolitej metodyki oceny oddziaływania na stan wód przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie do końca idealne metodyki oceny niektórych elementów stanu wód (np. hydromorfologia, ichtiofauna, bezkręgowce bentosowe), niekompletne dane monitoringowe, podstawowa różnica pomiędzy wariantowaniem w procedurze ooś, a wariantowaniem w rozumieniu RDW, niedociągnięcia transpozycyjne w zakresie oceny wpływu realizacji przedsięwzięcia na stan wód duża liczba źródeł danych na temat JCW

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Procedura oceny oddziaływania na środowisko pod kątem zapewnienia zgodności programów i przedsięwzięć z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google