Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja z okazji 40-Lecia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja z okazji 40-Lecia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie."— Zapis prezentacji:

1

2 Prezentacja z okazji 40-Lecia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie

3

4 Aktualny sposób organizacji Zespołu Szkół Praca w Zespole Szkół przebiega w sze ś ciu oddziałach szkolnych utworzonych na dzieci ę cych oddziałach szpitalnych. W ramach oddziałów szkolnych wprowadzony jest podział umo ż liwiaj ą cy kształcenie etapowe: 1.kl. „O” i kl. I-III (klasa wst ę pna i I etap edukacyjny); 2.kl. IV-VI ( II etap edukacyjny ); 3.kl. I-III gimnazjum ( III etap edukacyjny ). Nauczyciele naszej szkoły pracuj ą w dwóch budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie:przy ulicy Kardynała Stefana Wyszy ń skiego (oddział dzieci ę cy, rehabilitacji i zaka ź ny) oraz przy ulicy Szpitalnej(oddziały zabiegowe). Sytuacja ta powoduje konieczno ść przejazdów mi ę dzy dwiema cz ęś ciami miasta i wymaga szczególnie przemy ś lanej organizacji pracy oraz podziału posiadanych pomocy dydaktycznych i wyposa ż enia. Uczniowie przebywaj ą cy na pozostałych oddziałach szpitalnych obj ę ci s ą nauk ą w ramach godzin przeznaczonych na poszczególne oddziały szkolne (po przeanalizowaniu ilo ś ci uczniów na oddziałach). Realizowane s ą tak ż e zaj ę cia wychowawcze w ramach grupy wychowawczej – na oddziałach zabiegowych, a tak ż e na pozostałych oddziałach dzieci ę cych. Te zaj ę cia odbywaj ą si ę w godzinach popołudniowych, s ą propozycj ą sp ę dzenia wolnego czasu. Tygodniowy plan zaj ęć uwzgl ę dnia wymogi najkorzystniejszego czasu dla pracy umysłowej i wypoczynku. Zaj ę cia szkolne, dla uczniów mog ą cych w nich uczestniczy ć, odbywaj ą si ę przez 5 dni w tygodniu / od poniedziałku do pi ą tku / od godz. 9.00 do 18.00. Jednostka lekcyjna trwa 45 min., przerwy – 10 min., przerwa obiadowa – 30 min., oczywi ś cie, w toku pracy z dzie ć mi czasy te podlegaj ą dora ź nym korektom wynikaj ą cym z indywidualnych potrzeb uczniów. Zaj ę cia odbywaj ą si ę w salach wykorzystywanych przez szkoł ę /tzw. klasach/, w pomieszczeniach oddziałów /stołówki, sale pobytu dziennego, korytarze itp./ udost ę pnianych czasowo na zaj ę cia szkolne oraz w salach chorych przy łó ż ku chorego ucznia. Posiadamy tak ż e pracowni ę komputerow ą na oddziale dzieci ę cym i na oddziale chirurgii dzieci ę cej oraz pracowni ę do pracy z dzie ć mi metod ą EEG Biofeedbeck. W roku szkolnym 2007/2008 wprowadzono mo ż liwo ść nauki j ę zyka angielskiego i niemieckiego.

5

6 Nasze Pomieszczenia

7

8

9

10

11

12 Nasza Praca

13

14

15

16

17

18

19 Nasi Goście

20

21

22

23

24

25 Personel Medyczny

26

27

28

29 Święta w Szpitalu

30

31

32

33

34 Nasze Imprezy

35

36

37

38

39

40

41 Prace Uczniów

42

43

44

45

46

47

48

49 Kontakt Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie 62-510 Konin ul. K.S. Wyszyńskiego 1 tel./fax 63 242 30 42 e-mail: szkola.szpital@wp.plszkola.szpital@wp.pl


Pobierz ppt "Prezentacja z okazji 40-Lecia Zespołu Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google