Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r.

2 Według stanu na r. w Śląskiem zarejestrowanych było bezrobotnych. W ujęciu rocznym ich liczba obniżyła się o osób. dane w tys. osób

3 Szacujemy, że w końcu sierpnia 2014 r.
Pomimo znacznej liczby zarejestrowanych stopa bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych w kraju. Stan r. Polska 11,9% Szacujemy, że w końcu sierpnia 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie wyniesie 9,8%

4 Zharmonizowana stopa bezrobocia dla osób w wieku 15-74 lat.
Istnieje możliwość porównania stopy bezrobocia w Polsce i pozostałych krajach UE Polska na tle krajów UE Zharmonizowana stopa bezrobocia dla osób w wieku lat. WYRÓWNANA SEZONOWO Lipiec r. Źródło: Data pobrania W. Brytania, Estonia. Węgry, Łotwa, Grecja – dane za okres wcześniejszy

5 Zharmonizowana stopa bezrobocia dla osób w wieku 15-74 lat.
Istnieje możliwość porównania stopy bezrobocia w Polsce i pozostałych krajach UE Polska na tle krajów UE Zharmonizowana stopa bezrobocia dla osób w wieku lat. DANE NIE WYRÓWNANE SEZONOWO Lipiec r. Źródło: Data pobrania W. Brytania, Estonia. Węgry, Łotwa, Grecja – dane za okres wcześniejszy

6 Poniżej 18 powiatów, w których stopa bezrobocia jest najniższa
Utrzymuje się przestrzenne zróżnicowanie stanu i natężenia zjawiska na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których stopa bezrobocia jest najniższa Stopa bezrobocia - stan r.

7 Poniżej 18 powiatów, w których stopa bezrobocia jest najwyższa
Utrzymuje się przestrzenne zróżnicowanie stanu i natężenia zjawiska na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których stopa bezrobocia jest najwyższa Stopa bezrobocia - stan r.

8 Obecnie kobiety stanowią 54,1% ogółu bezrobotnych, rok temu – 54,5 %
W końcu sierpnia r. zarejestrowanych było 98,3 tys. kobiet i 83,2 tys. mężczyzn. Obecnie kobiety stanowią 54,1% ogółu bezrobotnych, rok temu – 54,5 % Udział bezrobotnych kobiet wśród ogółu Kobiety są niedoreprezentowane w 3 powiatach – częstochowski, Częstochowa i kłobucki. Zdecydowanie dominują w powiatach wchodzących w skład podregionu rybnickiego.

9 Bezrobotni z prawem do zasiłku - 23 424 osoby (stan 31.08.2014 r.)
Prawo do zasiłku posiada bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni. Wysokość zasiłku podstawowego dla osób bezrobotnych w okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 823,60 zł, natomiast w okresie kolejnych miesięcy ,70 zł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

10 Bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich to 21,4% ogółu osoby Problem bezrobocia na wsi dotyczy 17 powiatów ziemskich, w których udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi waha się od 10,2% (mikołowski) do 80,5% żywiecki i 85,8% (częstochowski) . Koniecpol 951 Blachownia 918 Kłomnice 800 Poczesna 749 Mykanów 672 Konopiska 622 Rędziny 615 Mstów 539 Janów 461 Olsztyn 442 Lelów 390 Dąbrowa Zielona 364 Kamienica Polska 354 Przyrów 328 Kruszyna 287 Starcza 141 Mikołów 1 345 Łaziska Górne 708 Orzesze 574 Wyry 195 Ornontowice 119 W powiecie częstocho -wskim 14 gmin to gminy wiejskie. Pozostałe 2 miejsko - wiejskie

11 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14. 03. 2014 r
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 27 maja 2014 r. do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą: bezrobotni do 30 roku życia; 28,2 % ogółu bezrobotnych, osób stan bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej (brak danych), bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (brak danych), bezrobotni niepełnosprawni

12 Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= 181 501 osób
W regionie zarejestrowanych jest 24,9 tys. bezrobotnych poniżej 25 roku życia, stanowią oni 13,7% ogółu Bezrobotni z grupy 50+, w liczbie 48,7 tys., stanowią 26,9% ogółu Przedziały wiekowe Liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Stan na 31 sierpnia Dynamika r.=100 Różnica udziału w punktach procentowych 2013 r. 2014 r. Bezrobotni poniżej 25 roku życia 32 046 24 871 77,6 % udział wśród ogółu 15,6% 13,7% - 1,9 pkt proc. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 51 880 48 747 94,0 25,3% 26,9% + 1,6 pkt proc. Ogółem województwo śląskie 88,4 -22,4% -6,0% -11,6%

13 Wskaźnik zatrudnienia Ogółem ludność w wieku powyżej 15 lat
Pomimo malejącej liczby bezrobotnych poniżej 25 roku życia, niezmiennie najmłodsi mieszkańcy regionu pozostają w trudnej sytuacji zatrudnieniowej - stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia: 44,0% dość wysoka stopa bezrobocia: 22,4% problem zatrudnienia pozapracowniczego Województwo śląskie – wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w przedziałach wiekowych Wyszczególnienie I kwartał 2011 r. IV kwartał 2013 I kwartał 2014 r. Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia dane w % Ogółem ludność w wieku powyżej 15 lat 49,1 8,2 48,7 9,4 47,1 10,5 15-64 lat 58,3 59,0 9,5 57,1 10,6 15-17 lat x - 18-19 lat 5,0 X 9,1 20 – 24 lat 42,6 20,9 44,1 24,4 44,0 22,4 25 – 29 lat 76,8 9,7 75,4 14,2 76,2 14,3 30 – 34 lat 81,3 6,7 79,6 7,5 76,7 11,3 35 – 39 lat 81,9 5,4 81,7 7,1 82,5 5,7 40 – 44 lat 80,8 4,7 85,3 5,3 6,6 45 – 49 lat 76,3 7,2 71,2 8,6 68,7 8,5 50 – 54 lat 61,9 64,1 7,6 60,2 11,4 55 – 59 lat 41,1 7,9 48,9 8,1 48.0 60 – 64 lat 17,4 17,7 8,7 65 lat i więcej 2,7 3,1 Źródło: GUS, BAEL

14 udział wzrósł o 4,9 pkt proc.
Problemem wojewódzkiego rynku pracy pozostaje długotrwałe bezrobocie ROK Od początku roku udział wzrósł o 4,9 pkt proc.

15 Bezrobotni niepełnosprawni - Śląskie na tle kraju. Stan 31.07.2014 r.
Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Niepełnosprawni bezrobotni osoby % wśród ogółu POLSKA 5,7% ujęcie rankingowe - od najwyższego udziału Lubuskie 49 497 4 241 8,6% Dolnośląskie 10 107 7,7% Łódzkie 10 121 7,5% Wielkopolskie 8 393 6,8% Pomorskie 97 118 6 437 6,6% Śląskie 11 810 6,4% Podlaskie 62 003 3 781 6,1% Opolskie 44 478 2 726 Warmińsko-Mazurskie 96 562 5 759 6,0% Małopolskie 8 072 Świętokrzyskie 78 539 4 330 5,5% Kujawsko-Pomorskie 6 046 4,7% Zachodniopomorskie 92 219 4 247 4,6% Podkarpackie 6 156 4,5% Lubelskie 4 747 4,0% Mazowieckie 10 196 3,9% Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych Żory 98 Lubliniecki 101 Bieruńsko-Lędziński 107 Rybnicki 117 Piekary Śląskie 120 Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych Częstochowa 1 265 Bielsko-Biała 833 Sosnowiec 669 Katowice 592 Zabrze 529

16 Od stycznia do sierpnia 2014 r. „napłynęło” do bezrobocia 167,4 tys
Od stycznia do sierpnia 2014 r. „napłynęło” do bezrobocia 167,4 tys. osób (rok wcześniej 192 ,2 tys.) Liczba wyrejestrowanych wyniosła 194,2 tys. (rok wcześniej 192,3 tys.)

17 Główne przyczyny wyłączeń z rejestrów
W ujęciu rocznym wzrosła liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji urzędów pracy. Nieco większa była liczba bezrobotnych podejmujących pracę . Wzrosła liczba osób kierowanych na staże i szkolenia. Znacząco powiększyła się liczba rozpoczynających działalność gospodarczą. Główne przyczyny wyłączeń z rejestrów Styczeń - sierpień Wzrost/ spadek w osobach Dynamika 2013 r.=100 2013 r. 2014 r. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych (odpływ) 101,0 z tego z przyczyn podjęcia pracy 81 160 81 521 361 100,4 z tego niesubsydiowanej 73 850 74 072 222 100,3 subsydiowanej 7 310 7 449 139 101,9 prac interwencyjnych 1 043 898 -145 86,1 robót publicznych 1 428 1 025 -403 71,8 podjęcia działalności gospodarczej 2 953 3 530 577 119,5 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 773 1 899 126 107,1 inne 113 97 -16 85,8 rozpoczęcia szkolenia 6 302 6 475 173 102,7 rozpoczęcia stażu 15 215 15 645 430 102,8 rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych 37 28 -9 75,7 rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 985 3 892 -93 97,7 niepotwierdzenia gotowości do pracy 63 025 60 565 96,1

18 Liczba informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej zgłaszanych do urzędów pracy rośnie. Od stycznia do sierpnia zgłoszono ofert; w ujęciu rocznym wzrost Co czwarta oferta to subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej: 25,6% Rok wcześniej analogiczny odsetek wynosił 26,6%

19 Nazwa zawodu / specjalności
Najwięcej ofert dotyczy pracy na stanowisku robotnika gospodarczego, sprzedawcy, pracownika biurowego, magazyniera, robotnika budowlanego. Nie brakuje propozycji dla sprzątaczek. opiekunów osób starszych, kierowców samochodów ciężarowych oraz pracowników ochrony. kod zawodu Nazwa zawodu / specjalności Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zgłoszone w okresie styczeń - czerwiec Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 515303 Robotnik gospodarczy 3 609 3 557 4 069 3 907 2 545 522301 Sprzedawca 2 477 2 310 3 014 3 332 16 556 411004 Technik prac biurowych 2 217 2 531 2 768 2 537 432103 Magazynier 823 1 116 1 167 1 867 2 215 931301 Robotnik budowlany 1 678 1 556 1 426 1 598 4 197 911207 Sprzątaczka biurowa 1 451 1 471 1 262 1 514 2 906 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 695 803 1 201 1 398 1 909 341202 Opiekun osoby starszej 269 276 717 1 358 74 833203 Kierowca samochodu ciężarowego 968 866 894 1 242 1 003 962990 Pozostali pracownicy przy pracach prostych 386 1 359 820 1 122 322 541307 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 867 930 844 1 106 293 932101 Pakowacz 574 410 569 1 067 1 243 524404 Telemarketer 994 882 990 925 256 911290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 449 445 482 767 307 932990 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 263 335 308 749 777 524902 Doradca klienta 338 343 624 729 436 722204 Ślusarz 594 680 411 721 4 428 332203 Przedstawiciel handlowy 642 730 1 132 847 711601 Brukarz 394 381 423 657 288 512001 Kucharz 484 427 512 652 2 757 941201 Pomoc kuchenna 375 469 515 647 939 514101 Fryzjer 401 422 526 633 1 865 711202 Murarz 1 017 609 475 535 2 832 513101 Kelner 346 305 532 1 299 753303 Szwaczka 268 320 235 530 1 521

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google