Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r.

2 Według stanu na 31.08.2014 r. w Śląskiem zarejestrowanych było 181 501 bezrobotnych. W ujęciu rocznym ich liczba obniżyła się o 23 791 osób. dane w tys. osób

3 Pomimo znacznej liczby zarejestrowanych stopa bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych w kraju. Stan 31.07.2014 r. Polska 11,9% Szacujemy, że w końcu sierpnia 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie wyniesie 9,8%

4 Istnieje możliwość porównania stopy bezrobocia w Polsce i pozostałych krajach UE Polska na tle krajów UE Zharmonizowana stopa bezrobocia dla osób w wieku 15-74 lat. WYRÓWNANA SEZONOWO Lipiec 2014 r. Źródło: Data pobrania 05.09.2014 W. Brytania, Estonia. Węgry, Łotwa, Grecja – dane za okres wcześniejszy

5 Istnieje możliwość porównania stopy bezrobocia w Polsce i pozostałych krajach UE Polska na tle krajów UE Zharmonizowana stopa bezrobocia dla osób w wieku 15-74 lat. DANE NIE WYRÓWNANE SEZONOWO Lipiec 2014 r. Źródło: Data pobrania 05.09.2014 W. Brytania, Estonia. Węgry, Łotwa, Grecja – dane za okres wcześniejszy

6 Utrzymuje się przestrzenne zróżnicowanie stanu i natężenia zjawiska na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których stopa bezrobocia jest najniższa Stopa bezrobocia - stan 31.07.2014r.

7 Utrzymuje się przestrzenne zróżnicowanie stanu i natężenia zjawiska na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których stopa bezrobocia jest najwyższa Stopa bezrobocia - stan 31.07.2014r.

8 W końcu sierpnia 2014 r. zarejestrowanych było 98,3 tys. kobiet i 83,2 tys. mężczyzn. Obecnie kobiety stanowią 54,1% ogółu bezrobotnych, rok temu – 54,5 % Udział bezrobotnych kobiet wśród ogółu Kobiety są niedoreprezentowane w 3 powiatach – częstochowski, Częstochowa i kłobucki. Zdecydowanie dominują w powiatach wchodzących w skład podregionu rybnickiego.

9 Prawo do zasiłku posiada bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni. Wysokość zasiłku podstawowego dla osób bezrobotnych w okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 823,60 zł, natomiast w okresie kolejnych miesięcy 646,70 zł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bezrobotni z prawem do zasiłku - 23 424 osoby (stan 31.08.2014 r.)

10 Bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich to 21,4% ogółu - 38 903 osoby Problem bezrobocia na wsi dotyczy 17 powiatów ziemskich, w których udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi waha się od 10,2% (mikołowski) do 80,5% żywiecki i 85,8% (częstochowski). Koniecpol951 Blachownia918 Kłomnice800 Poczesna749 Mykanów672 Konopiska622 Rędziny615 Mstów539 Janów461 Olsztyn442 Lelów390 Dąbrowa Zielona364 Kamienica Polska354 Przyrów328 Kruszyna287 Starcza141 W powiecie częstocho - wskim 14 gmin to gminy wiejskie. Pozostałe 2 miejsko - wiejskie Mikołów 1 345 Łaziska Górne 708 Orzesze 574 Wyry 195 Ornontowice 119

11 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 27 maja 2014 r. do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą: bezrobotni do 30 roku życia; 28,2 % ogółu bezrobotnych, 53 257 osób stan 30.06.2014 bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej (brak danych), bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (brak danych), bezrobotni niepełnosprawni

12 Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= 181 501 osób W regionie zarejestrowanych jest 24,9 tys. bezrobotnych poniżej 25 roku życia, stanowią oni 13,7% ogółu Bezrobotni z grupy 50+, w liczbie 48,7 tys., stanowią 26,9% ogółu Przedziały wiekowe Liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Stan na 31 sierpnia Dynamika 31.08.2013 r.=100 Różnica udziału w punktach procentowych 2013 r.2014 r. Bezrobotni poniżej 25 roku życia 32 04624 871 77,6 % udział wśród ogółu 15,6%13,7% - 1,9 pkt proc. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 51 88048 747 94,0 % udział wśród ogółu 25,3%26,9% + 1,6 pkt proc. Ogółem województwo śląskie 205 292 181 501 88,4 - 22,4% -6,0% -11,6%

13 Wyszczególnienie I kwartał 2011 r.IV kwartał 2013I kwartał 2014 r. Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia dane w % Ogółem ludność w wieku powyżej 15 lat 49,18,248,79,447,110,5 15-64 lat58,38,259,09,5 57,110,6 15-17 latx-x- x– 18-19 lat5,0x10,6X 9,1x 20 – 24 lat42,620,944,124,4 44,022,4 25 – 29 lat76,89,775,414,2 76,214,3 30 – 34 lat81,36,779,67,5 76,711,3 35 – 39 lat81,95,481,77,1 82,55,7 40 – 44 lat80,84,785,35,3 81,36,6 45 – 49 lat76,37,271,28,6 68,78,5 50 – 54 lat61,97,564,17,6 60,211,4 55 – 59 lat41,17,948,98,1 48.08,5 60 – 64 lat17,4X X 17,78,7 65 lat i więcej2,7x3,1x 2,7– Województwo śląskie – wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w przedziałach wiekowych Pomimo malejącej liczby bezrobotnych poniżej 25 roku życia, niezmiennie najmłodsi mieszkańcy regionu pozostają w trudnej sytuacji zatrudnieniowej - stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia: 44,0% - dość wysoka stopa bezrobocia: 22,4% - problem zatrudnienia pozapracowniczego Źródło: GUS, BAEL

14 Problemem wojewódzkiego rynku pracy pozostaje długotrwałe bezrobocie 2014 ROK Od początku roku udział wzrósł o 4,9 pkt proc.

15 Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Niepełnosprawni bezrobotni osoby% wśród ogółu POLSKA 1 878 520107 1695,7% ujęcie rankingowe - od najwyższego udziału Lubuskie49 4974 2418,6% Dolnośląskie131 40710 1077,7% Łódzkie134 51110 1217,5% Wielkopolskie122 5898 3936,8% Pomorskie97 1186 4376,6% Śląskie184 86211 8106,4% Podlaskie62 0033 7816,1% Opolskie44 4782 7266,1% Warmińsko-Mazurskie96 5625 7596,0% Małopolskie142 5098 0725,7% Świętokrzyskie78 5394 3305,5% Kujawsko-Pomorskie129 5826 0464,7% Zachodniopomorskie92 2194 2474,6% Podkarpackie135 7846 1564,5% Lubelskie117 2874 7474,0% Mazowieckie259 57310 1963,9% Bezrobotni niepełnosprawni - Śląskie na tle kraju. Stan 31.07.2014 r. Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych. 31.08.2014 Częstochowa 1 265 Bielsko-Biała 833 Sosnowiec 669 Katowice 592 Zabrze 529 Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych. 31.08.2014 Żory 98 Lubliniecki 101 Bieruńsko-Lędziński 107 Rybnicki 117 Piekary Śląskie 120

16 Od stycznia do sierpnia 2014 r. „napłynęło” do bezrobocia 167,4 tys. osób (rok wcześniej 192,2 tys.) Liczba wyrejestrowanych wyniosła 194,2 tys. (rok wcześniej 192,3 tys.)

17 W ujęciu rocznym wzrosła liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji urzędów pracy. Nieco większa była liczba bezrobotnych podejmujących pracę. Wzrosła liczba osób kierowanych na staże i szkolenia. Znacząco powiększyła się liczba rozpoczynających działalność gospodarczą. Główne przyczyny wyłączeń z rejestrów Styczeń - sierpień Wzrost/ spadek w osobach Dynamika 2013 r.=100 2013 r.2014 r. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych (odpływ) 192 320194 185+ 1 865101,0 z tego z przyczyn podjęcia pracy 81 16081 521361100,4 z tego niesubsydiowanej 73 85074 072222100,3 subsydiowanej 7 3107 449139101,9 z tego prac interwencyjnych 1 043898-14586,1 robót publicznych 1 4281 025-40371,8 podjęcia działalności gospodarczej 2 9533 530577119,5 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 7731 899126107,1 inne 11397-1685,8 rozpoczęcia szkolenia 6 3026 475173102,7 rozpoczęcia stażu 15 21515 645430102,8 rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych 3728-975,7 rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 3 9853 892-9397,7 niepotwierdzenia gotowości do pracy 63 02560 565- 2 46096,1

18 Liczba informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej zgłaszanych do urzędów pracy rośnie. Od stycznia do sierpnia 2014 zgłoszono 84 289 ofert; w ujęciu rocznym wzrost + 11 132 Co czwarta oferta to subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej: 25,6% Rok wcześniej analogiczny odsetek wynosił 26,6%

19 Najwięcej ofert dotyczy pracy na stanowisku robotnika gospodarczego, sprzedawcy, pracownika biurowego, magazyniera, robotnika budowlanego. Nie brakuje propozycji dla sprzątaczek. opiekunów osób starszych, kierowców samochodów ciężarowych oraz pracowników ochrony. kod zawodu Nazwa zawodu / specjalności Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zgłoszone w okresie styczeń - czerwiec Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30.06.2014r. 2011 r.2012 r.2013 r.2014 r. 515303 Robotnik gospodarczy 3 6093 5574 0693 9072 545 522301 Sprzedawca 2 4772 3103 0143 33216 556 411004 Technik prac biurowych 2 2172 5312 7682 5372 217 432103 Magazynier 8231 1161 1671 8672 215 931301 Robotnik budowlany 1 6781 5561 4261 5984 197 911207 Sprzątaczka biurowa 1 4511 4711 2621 5142 906 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 6958031 2011 3981 909 341202 Opiekun osoby starszej 2692767171 35874 833203 Kierowca samochodu ciężarowego 9688668941 2421 003 962990 Pozostali pracownicy przy pracach prostych3861 3598201 122322 541307 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 8679308441 106293 932101 Pakowacz 5744105691 0671 243 524404 Telemarketer 994882990925256 911290 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne449445482767307 932990 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle263335308749777 524902 Doradca klienta 338343624729436 722204 Ślusarz 5946804117214 428 332203 Przedstawiciel handlowy 6427301 132695847 711601 Brukarz 394381423657288 512001 Kucharz 4844275126522 757 941201 Pomoc kuchenna 375469515647939 514101 Fryzjer 4014225266331 865 711202 Murarz 1 0176094755352 832 513101 Kelner 3463053865321 299 753303 Szwaczka 2683202355301 521

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google