Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r.

2 Według stanu na r. w Śląskiem zarejestrowanych było bezrobotnych. W ujęciu rocznym ich liczba obniżyła się o osób. dane w tys. osób

3 Pomimo znacznej liczby zarejestrowanych stopa bezrobocia w Śląskiem należy do najniższych w kraju. Stan r. Polska 11,9% Szacujemy, że w końcu sierpnia 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie wyniesie 9,8%

4 Istnieje możliwość porównania stopy bezrobocia w Polsce i pozostałych krajach UE Polska na tle krajów UE Zharmonizowana stopa bezrobocia dla osób w wieku lat. WYRÓWNANA SEZONOWO Lipiec 2014 r. Źródło: Data pobrania W. Brytania, Estonia. Węgry, Łotwa, Grecja – dane za okres wcześniejszy

5 Istnieje możliwość porównania stopy bezrobocia w Polsce i pozostałych krajach UE Polska na tle krajów UE Zharmonizowana stopa bezrobocia dla osób w wieku lat. DANE NIE WYRÓWNANE SEZONOWO Lipiec 2014 r. Źródło: Data pobrania W. Brytania, Estonia. Węgry, Łotwa, Grecja – dane za okres wcześniejszy

6 Utrzymuje się przestrzenne zróżnicowanie stanu i natężenia zjawiska na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których stopa bezrobocia jest najniższa Stopa bezrobocia - stan r.

7 Utrzymuje się przestrzenne zróżnicowanie stanu i natężenia zjawiska na poziomie powiatów Poniżej 18 powiatów, w których stopa bezrobocia jest najwyższa Stopa bezrobocia - stan r.

8 W końcu sierpnia 2014 r. zarejestrowanych było 98,3 tys. kobiet i 83,2 tys. mężczyzn. Obecnie kobiety stanowią 54,1% ogółu bezrobotnych, rok temu – 54,5 % Udział bezrobotnych kobiet wśród ogółu Kobiety są niedoreprezentowane w 3 powiatach – częstochowski, Częstochowa i kłobucki. Zdecydowanie dominują w powiatach wchodzących w skład podregionu rybnickiego.

9 Prawo do zasiłku posiada bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni. Wysokość zasiłku podstawowego dla osób bezrobotnych w okresie pierwszych 3 miesięcy wynosi 823,60 zł, natomiast w okresie kolejnych miesięcy 646,70 zł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Bezrobotni z prawem do zasiłku osoby (stan r.)

10 Bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich to 21,4% ogółu osoby Problem bezrobocia na wsi dotyczy 17 powiatów ziemskich, w których udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi waha się od 10,2% (mikołowski) do 80,5% żywiecki i 85,8% (częstochowski). Koniecpol951 Blachownia918 Kłomnice800 Poczesna749 Mykanów672 Konopiska622 Rędziny615 Mstów539 Janów461 Olsztyn442 Lelów390 Dąbrowa Zielona364 Kamienica Polska354 Przyrów328 Kruszyna287 Starcza141 W powiecie częstocho - wskim 14 gmin to gminy wiejskie. Pozostałe 2 miejsko - wiejskie Mikołów Łaziska Górne 708 Orzesze 574 Wyry 195 Ornontowice 119

11 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 27 maja 2014 r. do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą: bezrobotni do 30 roku życia; 28,2 % ogółu bezrobotnych, osób stan bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej (brak danych), bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (brak danych), bezrobotni niepełnosprawni

12 Bezrobocie rejestrowane według wieku. N= osób W regionie zarejestrowanych jest 24,9 tys. bezrobotnych poniżej 25 roku życia, stanowią oni 13,7% ogółu Bezrobotni z grupy 50+, w liczbie 48,7 tys., stanowią 26,9% ogółu Przedziały wiekowe Liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Stan na 31 sierpnia Dynamika r.=100 Różnica udziału w punktach procentowych 2013 r.2014 r. Bezrobotni poniżej 25 roku życia ,6 % udział wśród ogółu 15,6%13,7% - 1,9 pkt proc. Bezrobotni powyżej 50 roku życia ,0 % udział wśród ogółu 25,3%26,9% + 1,6 pkt proc. Ogółem województwo śląskie ,4 - 22,4% -6,0% -11,6%

13 Wyszczególnienie I kwartał 2011 r.IV kwartał 2013I kwartał 2014 r. Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia dane w % Ogółem ludność w wieku powyżej 15 lat 49,18,248,79,447,110, lat58,38,259,09,5 57,110, latx-x- x– lat5,0x10,6X 9,1x 20 – 24 lat42,620,944,124,4 44,022,4 25 – 29 lat76,89,775,414,2 76,214,3 30 – 34 lat81,36,779,67,5 76,711,3 35 – 39 lat81,95,481,77,1 82,55,7 40 – 44 lat80,84,785,35,3 81,36,6 45 – 49 lat76,37,271,28,6 68,78,5 50 – 54 lat61,97,564,17,6 60,211,4 55 – 59 lat41,17,948,98, ,5 60 – 64 lat17,4X X 17,78,7 65 lat i więcej2,7x3,1x 2,7– Województwo śląskie – wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia w przedziałach wiekowych Pomimo malejącej liczby bezrobotnych poniżej 25 roku życia, niezmiennie najmłodsi mieszkańcy regionu pozostają w trudnej sytuacji zatrudnieniowej - stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia: 44,0% - dość wysoka stopa bezrobocia: 22,4% - problem zatrudnienia pozapracowniczego Źródło: GUS, BAEL

14 Problemem wojewódzkiego rynku pracy pozostaje długotrwałe bezrobocie 2014 ROK Od początku roku udział wzrósł o 4,9 pkt proc.

15 Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem Niepełnosprawni bezrobotni osoby% wśród ogółu POLSKA ,7% ujęcie rankingowe - od najwyższego udziału Lubuskie ,6% Dolnośląskie ,7% Łódzkie ,5% Wielkopolskie ,8% Pomorskie ,6% Śląskie ,4% Podlaskie ,1% Opolskie ,1% Warmińsko-Mazurskie ,0% Małopolskie ,7% Świętokrzyskie ,5% Kujawsko-Pomorskie ,7% Zachodniopomorskie ,6% Podkarpackie ,5% Lubelskie ,0% Mazowieckie ,9% Bezrobotni niepełnosprawni - Śląskie na tle kraju. Stan r. Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych Częstochowa Bielsko-Biała 833 Sosnowiec 669 Katowice 592 Zabrze 529 Liczba niepełnosprawnych bezrobotnych Żory 98 Lubliniecki 101 Bieruńsko-Lędziński 107 Rybnicki 117 Piekary Śląskie 120

16 Od stycznia do sierpnia 2014 r. „napłynęło” do bezrobocia 167,4 tys. osób (rok wcześniej 192,2 tys.) Liczba wyrejestrowanych wyniosła 194,2 tys. (rok wcześniej 192,3 tys.)

17 W ujęciu rocznym wzrosła liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji urzędów pracy. Nieco większa była liczba bezrobotnych podejmujących pracę. Wzrosła liczba osób kierowanych na staże i szkolenia. Znacząco powiększyła się liczba rozpoczynających działalność gospodarczą. Główne przyczyny wyłączeń z rejestrów Styczeń - sierpień Wzrost/ spadek w osobach Dynamika 2013 r.= r.2014 r. Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych (odpływ) ,0 z tego z przyczyn podjęcia pracy ,4 z tego niesubsydiowanej ,3 subsydiowanej ,9 z tego prac interwencyjnych ,1 robót publicznych ,8 podjęcia działalności gospodarczej ,5 podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego ,1 inne ,8 rozpoczęcia szkolenia ,7 rozpoczęcia stażu ,8 rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych ,7 rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej ,7 niepotwierdzenia gotowości do pracy ,1

18 Liczba informacji o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej zgłaszanych do urzędów pracy rośnie. Od stycznia do sierpnia 2014 zgłoszono ofert; w ujęciu rocznym wzrost Co czwarta oferta to subsydiowane miejsca aktywizacji zawodowej: 25,6% Rok wcześniej analogiczny odsetek wynosił 26,6%

19 Najwięcej ofert dotyczy pracy na stanowisku robotnika gospodarczego, sprzedawcy, pracownika biurowego, magazyniera, robotnika budowlanego. Nie brakuje propozycji dla sprzątaczek. opiekunów osób starszych, kierowców samochodów ciężarowych oraz pracowników ochrony. kod zawodu Nazwa zawodu / specjalności Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zgłoszone w okresie styczeń - czerwiec Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na r r.2012 r.2013 r.2014 r Robotnik gospodarczy Sprzedawca Technik prac biurowych Magazynier Robotnik budowlany Sprzątaczka biurowa Pozostali pracownicy obsługi biurowej Opiekun osoby starszej Kierowca samochodu ciężarowego Pozostali pracownicy przy pracach prostych Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Pakowacz Telemarketer Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Doradca klienta Ślusarz Przedstawiciel handlowy Brukarz Kucharz Pomoc kuchenna Fryzjer Murarz Kelner Szwaczka

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aktualna sytuacja na śląskim rynku pracy Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego Katowice, wrzesień 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google