Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marketing a programowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marketing a programowanie"— Zapis prezentacji:

1 Marketing a programowanie 2014 -2020

2 Źródła finansowania z UE
EFRR: PO PW, RPO, POIR, POPC EFS: PO WER FS: POIiŚ Polityka spójności: PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I REGULACJE RYNKOWE PROW WPR

3 UMOWA PARTNERSTWA STRATEGIA INTERWENCJI FUNDUSZY EUROPEJSKIECH W RAMACH: - polityki spójności - WPR - WP Ryb. NARZĘDZIA REALIZACJI: 1) krajowe programy operacyjne 2) regionalne programy operacyjne

4 Umowa Partnerstwa Wsparcie ze środków polityki spójności na obszarach wiejskich kształtować się będzie na poziomie 5,2 mld EURO, w tym: - reorientacja zawodowa rolników ok.1,5 mld euro, - rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna ok.2 mld euro, - infrastruktura wodno-kanlizacyjna i przeciwpowodziowa – ok.1,7 mld euro

5 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (projekt MRiRW z IV.2014)
1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich: Art. 14. Transfer wiedzy i działalność informacyjna Art. 15. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw Art. 35. Współpraca

6 PROW – „Współpraca” Cel: Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania środowiskiem i lepszych wyników: 3A) Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno- spożywczym poprzez systemy jakości,dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe

7 PROW - „Współpraca” Przedmiot wsparcia: pomysły na innowacyjne rozwiązania zarówno w dziedzinie produktów jak też technik, technologii, organizacji procesów lub marketingu. Podmioty współpracujące w ramach grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI)- co najmniej 2 z następujących: rolnicy i grupy rolników, posiadacze lasów, instytuty i jednostki naukowe, podmioty doradcze, przedsiębiorcy operujący w obszarze okołorolniczym i w przetwórstwie rolno-spożywczym, organizacje branżowe i międzybranżowe, ew. konsumenci i ich organizacje oraz JST.

8 Działanie 7.4 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (PROW)
Cel m.in. „Wprowadzanie na rynek wysokojakościowych produktów rolnych i środków spożywczych, wytwarzanych w ramach systemów jakości, wiąże się z wyższymi kosztami produkcji. Współpraca pomiędzy uczestnikami systemów jakości sprzyja zwiększaniu siły ekonomicznej tych podmiotów na rynku.” Beneficjentem – rolnik aktywny zawodowo (nie może być podmiot, który otrzymał wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW ). Kryteria wyboru Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią duże obciążenie finansowe.

9 Działanie 7.4 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (PROW)
7.4.2 Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Cel: Promocja i informacja o produktach objętych systemami jakości dla zapewnienia zbytu tych produktów i do zwiększania skali ich produkcji lub do jej rozpoczęcia. Beneficjenci: podmiot utworzony przez co najmniej 2 producentów, produkujących żywność w ramach systemów jakości tzw. zespół promocyjny (preferencje dla tych, którzy nie korzystali z PROW )

10 Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe (PROW)
Cel: Udzielanie wsparcia w zakresie pierwotnej produkcji rolnej, przygotowania do sprzedaży, przetwórstwa, w wyniku którego powstaje produkt rolny oraz wprowadzania do obrotu (sprzedaż hurtowa) produktów rolnych

11 7.5.2 Poddziałanie: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (PROW)
Opis poddziałania Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w zał. nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

12 c.d Beneficjenci: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zajmujące się przetwórstwem rolno – spożywczym (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)lub planujący rozpoczęcie takiej działalności

13 c.d. 7.5.2 Warunki kwalifikowalności to m.in.
deklaracja, iż po zakończeniu realizacji operacji wnioskodawca będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z:  rolnikami  grupami lub organizacjami producentów,  związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub  podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

14 Budżety działań PROW Transfer wiedzy: 27 361 000 euro
Doradztwo: euro Współpraca: euro Systemy jakości: euro Inwestycje w środki trwałe: euro

15 Regionalne Programy Operacyjne (projekty)
woj. dolnośląskie: minimum 15 % budżetu na obszary wiejskie, Priorytet inwestycyjny 3.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Cel szczegółowy - zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki

16 RPO woj.kujawsko-pomorskie: wsparcie w ramach Programu skierowane będzie na przetwórstwo rolno-spożywcze, stanowiące jedną z inteligentnych specjalizacji regionu, PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Projekty realizowane w ramach priorytetu przyczynią się do zdobywania przez przedsiębiorstwa nowych rynków zbytu. Wzrost kooperacji, zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi, jak i z udziałem partnerów zagranicznych (w tym w skali makroregionalnej) pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP oraz przedsiębiorstw mających potencjał wzrostu w obszarach wysokich i średniowysokich technologii.

17 RPO c.d. woj.lubelskie: Priorytet 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodawiania Wspierane będą inwestycje związane z promocją przedsiębiorstw, w tym podmiotów z branż rolno-spożywczych na rynkach krajowych i międzynarodowych poprzez współfinansowanie kosztów udziału w targach, wystawach, misjach itp. a także wsparcie działań marketingowych mających na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu. woj.lubuskie: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) Priorytet 3.4.: wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji, w tym poprzez poprawę jakości usług otoczenia biznesu, w szczególności w odniesieniu do MŚP.

18 RPO c.d. woj.łódzkie: Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Wsparcie w ramach niniejszego priorytetu inwestycyjnego dotyczyć będzie stwarzania przedsiębiorstwom z sektora MŚP możliwości nawiązania kontaktów gospodarczych (również zagranicznych), co powinno skutkować zdobywaniem nowych rynków oraz zwiększaniem własnej konkurencyjności w coraz szerszej skali.

19 RPO c.d. woj.małopolskie: Priorytet 3.2 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Interwencja będzie ukierunkowana na zwiększenie produktywności i internacjonalizacji działalności MŚP w celu m.in. poszukiwania nowych rynków zbytu poprzez wsparcie dla nowatorskich rozwiązań, kreujących popyt na towary i usługi wytwarzane przez gospodarkę Małopolski. Wraz z zapewnieniem dostępu do odpowiednich instrumentów wsparcia finansowego, przedsiębiorcy powinni uzyskać możliwość korzystania z profesjonalnej oferty specjalistycznych usług doradczych, dostosowanej bezpośrednio do ich potrzeb.

20 RPO c.d. woj.mazowieckie 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia W tym celu planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów:  wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu;  wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno – spożywczych);  wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji

21 RPO c.d. woj.opolskie: Priorytet Inwestycyjny Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia; Główne typy przedsięwzięć - wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, w tym międzynarodowej; - promocja gospodarcza produktów i usług, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach; - promocja gospodarcza i turystyczna regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym; - promocja przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych, w tym branży rolnospożywczej

22 RPO c.d. woj.podkarpackie: Priorytet Inwestycyjny 3.4 Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji Cel: Ułatwienie MŚP oferowanie produktów i usług na rynkach zagranicznych. Aktywna promocja gospodarcza i turystyczna.

23 RPO c.d. woj.podlaskie: w projekcie RPO nie przewiduje się realizacji priorytetów, mających na celu wspieranie działań promocyjnych. Główny nacisk położono na wsparcie procesu tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz innowacji.

24 RPO c.d. woj.pomorskie: Planuje się wspieranie kompleksowej oferty dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne. Obejmie ono m.in. pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach, finansowanie badań i analiz pod kątem priorytetowych branż eksportowych i rynków zbytu, wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych. Preferowane będą projekty: 1) kompleksowe, partnerskie (w tym realizowane w ramach współpracy klastrowej), 2) wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, o których mowa w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego.

25 RPO c.d. Woj.śląskie:Cel działania realizowany jest poprzez poddziałanie 1.2.2, którego celem jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrost zatrudnienia. W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług doradczych. Wspierany będzie również udział MŚP w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych.

26 RPO c.d. woj.świętokrzyskie: Priorytet Inwestycyjny3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Cel będzie realizowany m.in. poprzez projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, grup producentów rolnych oraz grupy producentów owoców i warzyw wstępnie uznanych do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku;

27 RPO c.d. woj.warmińsko-mazurskie: Priorytet Inwestycyjny3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Wsparcie będzie obejmowało dostarczanie informacji na temat dostępnych funduszy i instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie eksportu (kredyty i gwarancje rządowe, ubezpieczenia kredytów, programy na udział przedsiębiorców w targach i wystawach); badanie i weryfikacja wiarygodności konkretnych biznesowych partnerów zagranicznych przede wszystkim z rynków wschodnich; udział przedsiębiorstw w międzynarodowych (krajowych i zagranicznych) targach, wystawachbranżowych, misjach gospodarczych, spotkaniach brokerskich, kooperacyjnych); pomoc prawna związana z internacjonalizacją firm; wsparcie inwestycyjne rozwoju.

28 RPO c.d. woj.wielkopolskie:3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i miedzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji Wspierana będzie działalność instytucji otoczenia biznesu oraz w inicjowanej przez nie współpracy przedsiębiorstw – m.in. sieci, parki przemysłowe czy inkubatory przedsiębiorczości. Kluczowym kierunkiem będą specjalne usługi doradcze i szkoleniowe adresowane bezpośrednio dla podmiotów nimi zarządzającymi. woj.zachodniopomorskie:3.4. (EFFR) Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji Wspierana będzie działalności przedsiębiorstw w celu wzrostu eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu poprzez np. doradztwo, certyfikację, udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach bądź misjach gospodarczych a także promocja gospodarcza i turystyczna regionu


Pobierz ppt "Marketing a programowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google