Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-administracja w POPC – wizja i kierunki interwencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-administracja w POPC – wizja i kierunki interwencji"— Zapis prezentacji:

1 E-administracja w POPC 2014-2020 – wizja i kierunki interwencji
Opole, 27 listopada 2014 r. Jakub Kamiński, Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

2 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera:
Alokacja na POPC była: 2 255,6 mln euro jest: 2 172,4 mln euro alokacja: było: 1 020,3 mln euro jest :1 020,22 mln euro było: 1 032,6 mln euro jest : 949,6 mln euro było: 135 mln euro jest: 145 mln euro Pomoc techniczna…. było: 67,7 mln euro jest: 57,7 mln euro powszechny dostęp do internetu powiększenie katalogu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną zwiększenie umiejętności korzystania z elektronicznych usług

3 Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd
Cele szczegółowe osi: 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych; Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej; Wsparcie będzie ukierunkowane na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących usprawnienia funkcjonowania back-office. 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Wsparcie kierowane będzie na zwiększenie podaży ISP poprzez poprawę jakości oraz zakresu i sposobu udostępniania ISP przez instytucje publiczne. Ponadto służyć będzie ponownemu wykorzystaniu ISP w formie e-usług tworzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

4 E-administracja i otwarty rząd – źródła inspiracji
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa https://mac.gov.pl/files/pzip_-_uchwala_rm.pdf Pryncypia architektury korporacyjnej https://mac.gov.pl/aktualnosci/e-administracja-bardziej- przyjazna-dla-obywateli-stan-prac-nad-architektura-korporacyjna Katalog rekomendacji cyfrowego urzędu (w opracowaniu)

5 Typy projektów w osi II POPC
Działanie 2.1: 1. tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), 2. tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych Działanie 2.2: 1. przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami, 2. wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, 3. działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych w ramach typów 1 i 2 Działanie 2.3: 1. cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych 2. cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 3. cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

6 Działanie 2.1 - beneficjenci
jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa ww. uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna

7 „Ramy wykonania” dla osi II POPC
Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka pomiaru Cel pośredni (2018) Cel końcowy (2023) Regiony słabiej rozwinięte Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) Wskaźnik produktu szt. 147 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o poziomie dojrzałości co najmniej 3 (dwustronna interakcja) na podstawie wartości docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów KEW 24 - Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych Wskaźnik finansowy EUR Regiony lepiej rozwinięte 12 2

8 Premiowane obszary e-usług
rynek pracy, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, ochrona zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, nauka i szkolnictwo wyższe, podatki i cła, sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe.

9 „Preselekcja” rozpoznanie liczby i zakresu projektów
rozpoznanie staniu przygotowania projektów wyłonienie 19 projektów uprawnionych do uzyskania wsparcia na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wystartowania w konkursie

10 Przykładowe aspekty planowane do oceny
Ogólnokrajowy charakter Zidentyfikowanie interesariuszy usług i rozpoznanie ich potrzeb Wpisywanie się w sektorowy dokument strategiczny, zobowiązania nałożone prawem UE oraz tematyczne obszary priorytetowe Jasno określone, społecznie istotne cele, wyrażone mierzalnymi wskaźnikami Orientacja usługowa Zakres rzeczowy i struktura wydatków Analiza kosztów i korzyści Wpływ na usprawnienie procesów biznesowych w administracji Horyzontalne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, rejestrów publicznych, wykorzystania infrastruktury Gotowość legislacyjna Wykonalność w danym czasie, koszcie i zakresie Realizacja zgodnie z metodyką projektową

11 Koordynacja z RPO Zespół do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji i udostępniania informacji sektora publicznego przy MAiC: monitorowanie efektów polityki państwa z uwzględnieniem wpływu polityki spójności w obszarze informatyzacji, wymiana informacji o projektach dot. e-usług publicznych i udostępniania informacji sektora publicznego (ISP), zapewnienie interoperacyjności i komplementarności między projektami finansowanymi z POPC i RPO, w tym poprzez rekomendacje dla właściwych komitetów monitorujących dot. kryteriów wyboru projektów w ww. obszarze, identyfikacja i wsparcie usuwania barier w szczególności prawno-organizacyjnych, identyfikacja i rozpowszechnianie dobrych praktyk zarządczych i technologicznych, zapewnienie obiegu informacji o podejmowanych w obszarze e-administracji i otwartego rządu działaniach na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "E-administracja w POPC – wizja i kierunki interwencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google