Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzyregionalna współpraca transgraniczna realizowana w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Ostrawa, 30. 04. 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzyregionalna współpraca transgraniczna realizowana w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Ostrawa, 30. 04. 2013."— Zapis prezentacji:

1 międzyregionalna współpraca transgraniczna realizowana w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Ostrawa, 30. 04. 2013 r.

2 po co EUWT? po co EUWT? …bo jest instrumentem prawnym wprowadzonym przez prawo wspólnotowe, pozwalającym na tworzenie sformalizowanych grup współpracy, …bo wzmacnia gospodarczą, społeczną i terytorialną spójność w Unii Europejskiej, …bo umożliwia współpracę pomiędzy podmiotami z różnych poziomów administracji, EUWT może pełnić funkcję forum wymiany opinii i miejsca dialogu instytucji zainteresowanych rozwojem współpracy na obszarze działania ugrupowania.

3 funkcjonowanie EUWT EUWT wyposażone jest w osobowość prawną, a przez to również w pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu poszczególnych systemów prawa krajowego; oznacza to, że EUWT mogą - m.in. - nabywać i zbywać ruchomości i nieruchomości oraz zatrudniać pracowników i występować jako strona w postępowaniu sądowym, funkcjonowanie EUWT jest finansowane przez podmioty powołujące ugrupowanie; koszt założenia ugrupowania i prowadzenia bieżącej działalności pokrywany jest ze środków własnych, np. ze składek członkowskich; EUWT mogą ubiegać się o środki tak jak inni beneficjenci realizujący projekty w ramach programów finansowanych ze środków UE,

4 funkcjonowanie EUWT Rozporządzenie w sprawie EUWT weszło w życie w 2006 r., a dwa lata później powstały cztery pierwsze EUWT. Do końca 2012 r. utworzono 32 EUWT zrzeszających ok. 700 samorządów lokalnych i regionalnych oraz władz krajowych z 17 różnych państw członkowskich (obecnie powstaje kolejnych 16 EUWT). Działania nad utworzeniem EUWT TRITIA rozpoczęto w 2009 r. Większość EUWT realizuje szerokie inicjatywy w zakresie rozwoju polityk i opracowywania strategii (tzw. podejście badawczo- konsolidujące do nowych sposobów zarządzania i zapewniania spójności – poprzez planowane przestrzenne i rozwoju miast, a także inicjatywy w dziedzinie kultury, sportu i edukacji).

5 Województwo Opolskie (PL) Województwo Śląskie (PL) Województwo Śląskie (PL) Kraj Morawsko-Śląski (CZ) Kraj Morawsko-Śląski (CZ) Samorządowy Kraj Żyliński (SK) Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. powołano dla ułatwienia współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej między Krajem Morawsko-Śląskim (CZ), Samorządowym Krajem Żylińskim (SK), Województwem Opolskim (PL) i Województwem Śląskim (PL)… założone cele EUWT TRITIA:  ułatwienie codziennego życia obywatelom obszaru Ugrupowania – czesko-polsko-słowackiego pogranicza  utworzenie transgranicznej spójności na poziomie całego obszaru  realizacja projektów w celu wspólnego strategicznego rozwoju  rozszerzenie dotychczasowych dwustronnych działań pomiędzy regionami

6 DANE WYJŚCIOWE obszar 34 tys. km² populacja 8 mln sekretariat EUWT Cieszyn

7 dane na rok 2010 Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávny kraj Województwo Opolskie Województwo Śląskie powierzchnia 5.445 km² 6.808 km² 9.411 km² 12.333 km² populacja 1.250.000 osób 694.763 osoby 1.037.088 osób 4.654.115 osób zaludnienie 230 osób / km² 102 osoby / km² 110 osób / km² 377 osób / km² stolica OstravaŽilinaOpoleKatowice partnerzy EUWT TRITIA

8 podstawy prawne tworzenia i przystępowania do EUWT na poziomie europejskim reguluje - Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej na poziomie krajowym (polskim) regulują - Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach problemy natury prawnej ze względu na różnice prawa czeskiego, polskiego i słowackiego, założyciele EUWT TRITIA postanowili o umiejscowieniu siedziby Ugrupowania w Polsce i w związku z tym – przyjęciu jurysdykcji polskiej uwarunkowania prawne tworzenia europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej

9 Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko- Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 budżet projektu 346.617,46 EUR współfinansowanie EFRR 294.624,83 EUR Współpraca i wsparcie współpracy transgranicznej samorządów regionalnych oraz podmiotów działających w Kraju Żylińskim i Morawsko-Śląskim POWT Republika Słowacka - Republika Czeska 2007-2013 budżet projektu 101.130,00 EUR współfinansowanie EFRR 85.960,50 EUR Innowacyjna współpraca (Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego) PWT Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 budżet projektu 270.695,11 EUR współfinansowanie EFRR 227.115,85 EUR przygotowania do utworzenia EUWT TRITIA realizacja 3 dwustronnych projektów transgranicznych w ramach EWT

10 …stworzenie dokumentu wskazującego wspólny potencjał czterech regionów leżących na obszarze działania EUWT TRITIA, jego możliwości rozwojowe oraz kierunki dalszych działań, - prace nad dokumentem prowadzone były w układzie: czesko-polskim, słowacko-czeskim i polsko-słowackim i zostały podzielone na część analityczno-diagnostyczną i strategiczną (wraz z opracowaniem zalecanych projektów współdziałania i wskazania źródła ich finansowania), - po opracowaniu trzech odrębnych dokumentów strategicznych zostały one scalone w jeden dokument: strategię dla obszaru działania EUWT TRITIA na lata 2012-2020, cele zrealizowanych 3 projektów

11 główne obszary współpracy 1. transport poprzez łączność i wzajemną dostępność regionów członkowskich 2. gospodarka poprzez innowacyjne i konkurencyjne środowisko; wspieranie współpracy MSP oraz tworzenie i współpracę klastrów transgranicznych; wspieranie B+R; wspólne misje gospodarcze i sieci Izb Handlowych 3. energetyka poprzez wspólną politykę energetyczną, odnawialne źródła energii, działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 4. ruch turystyczny poprzez wspólne kampanie promocyjne; tworzenie ponadregionalnych produktów oraz brandmark EUWT jako konkurencyjnego miejsca przeznaczenia

12 pozostałe obszary współpracy 1. kultura poprzez wspieranie ochrony dziedzictwa kulturowego 2. środowisko naturalne poprzez wspieranie ochrony zasobów naturalnych i wspólnego zarządzania nimi 3. kapitał ludzki – edukacja poprzez tworzenie sieci podmiotów celem efektywniejszego wykorzystania wspólnej infrastruktury 4. współpraca instytucji publicznych poprzez promowanie współpracy prawnej i administracyjnej, wymianę osób i doświadczeń w ramach staży międzynarodowych 5. sport poprzez organizowanie i promowanie wspólnych imprez

13 chronologia działań VI.2009 – decyzja o utworzeniu EUWT TRITIA na spotkaniu szefów regionów w Żylinie 2009/2010 – międzyregionalne grupy zadaniowe opracowują zasady organizacji i funkcjonowania ugrupowania X.2010 – szefowie regionów zatwierdzają strukturę organizacyjną ugrupowania 2010 – sejmiki regionalne zatwierdzają dokumentację założycielską: konwencję i statut ugrupowania 2011 – międzyregionalne grupy zadaniowe dostosowują wydane przez MSZ RP sugestie do treści konwencji i statutu do prawa krajowego poszczególnych partnerów oraz założonych planów działania ugrupowania 2012 – sejmiki regionalne zatwierdzają zmiany w dokumentach założycielskich 2012 – pozytywne decyzje (zgody) właściwych ministerstw na przystąpienie wszystkich partnerów do tworzonego EUWT TRITIA XII.2012 – podpisnie dokumentów założycielskich EUWT TRITIA 25.II.2013 – wpisanie EUWT TRITIA do Rejestru EUWT prowadzonego przez MSZ RP; ugrupowanie uzyskuje osobowość prawną

14 I. Walne Zgromadzenie EUWT TRITIA z o.o. W Cieszynie, 17.04.2013 r., spotkali członkowie Walnego Zgromadzenia EUWT TRITIA z o.o., desygnowani przez władze regionów partnerskich: - Juraj Blan á r – Predseda ŻSK - Miroslav Nov á k – Hejtman MSK - Józef Sebesta – Marszałek WO - Mirosław Sekuła – Marszałek WŚ

15 decyzje I. WZ EUWT TRITIA z o.o. Walne Zgromadzeni e, obradując pod przewodnictwem Hetmana MSK, podjęło łącznie 13 uchwał, dotyczących m.in.: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków RN (Witold Czyż, Pavol Holestiak, Janusz Kamiński, Martin Sikora) wyboru dyrektora (Branislav Zacharides) przyjęcia planu działania i budżetu EUWT TRITIA na rok 2013 przyjęcia struktury organizacyjnej ustalenia rocznych składek członkowskich

16 przyjęta struktura organizacyjna WALNE ZGROMADZENIE 4 członków (po jednym przedstawicielu każdego członka Ugrupowania) RADA NADZORCZA 4 członków (po jednym przedstawicielu każdego członka Ugrupowania) menedżer projektowy dyrektor menedżer finansowy

17 plan działania EUWT TRITIA Przyjęty przez WZ Plan Działania na rok 2013 obejmuje m.in.: Stworzenie sekretariatu – na siedzibę wybrano Zamek Cieszyn Rozpoczęcie działalności projektowej – obejmuje przygotowanie dwóch własnych projektów w ramach naboru Funduszu Mikroprojektów PO RCz – RP 2007-2013 Budowanie marki EUWT oraz jej marketing – poprzez przyłączenie się do Platformy EUWT działającej przy Komitecie Regionów w Brukseli Wewnętrzna działalność EUWT – obejmująca również kwestie i kadrowe oraz opracowanie wszystkich, niezbędnych przepisów dla nowej organizacji, których wymaga polskie prawo

18 Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Juliusza Ligonia 46 40-037 Katowice www.slaskie.pl | gospodarka@slaskie.pl | promocja@slaskie.pl


Pobierz ppt "Międzyregionalna współpraca transgraniczna realizowana w ramach Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Ostrawa, 30. 04. 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google