Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Organizacja ochrony przeciwpożarowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Organizacja ochrony przeciwpożarowej."— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Organizacja ochrony przeciwpożarowej

2 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Podstawowe akty prawne Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. – ustawa zasadnicza (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2011 r. Nr 46 poz. 230) KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE

3 Konstytucja RP Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE

4 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:  zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,  zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,  prowadzenie działań ratowniczych. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE

5 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Art. 15. Jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE

6 1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

7 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

8 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 2) zakładowa straż pożarna,

9 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 3) zakładowa służba ratownicza,

10 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 4) gminna zawodowa straż pożarna, 4a) powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna, 5) terenowa służba ratownicza,

11 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 6) ochotnicza straż pożarna, 7) związek ochotniczych straży pożarnych,

12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 8) inne jednostki ratownicze.

13 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Ustawa o PSP Art. 8. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są: Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE

14 1) Komenda Główna;

15 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 2) komenda wojewódzka;

16 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 3) komenda powiatowa (miejska);

17 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 4) Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;

18 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 5) jednostki badawczo-rozwojowe; 6) Centralne Muzeum Pożarnictwa.

19 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 1a. W skład komendy wojewódzkiej mogą wchodzić ośrodki szkolenia.

20 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 2. W skład komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej wchodzą jednostki ratowniczo-gaśnicze.

21 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE W ramach jednostek ratowniczo-gaśniczych mogą być wyodrębnione czasowe posterunki

22 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Art. 19. Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

23 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 1. Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

24 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze.

25 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 2. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.

26 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 3. Wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej straży pożarnej i ich związku, wymagają uzgodnienia z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania lub Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przypadku związku ochotniczych straży pożarnych działającego na terenie całego kraju.

27 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Art. 29. Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z: 1) 1) budżetu państwa, 2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

28 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 3) dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne, 4) środków własnych podmiotów,

29 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Art. 32. 2. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

30 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 3. Gmina ma również obowiązek: 1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,

31 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne.

32 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich,

33 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 3a. Wójt (burmistrz) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.

34 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

35 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Art. 33. 1. 1. Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego.

36 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział miedzy podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej.

37 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Art. 35. 1. Szkolenie członków ochotniczej straży pożarnej, o których mowa w art. 28 ust.6, prowadzi nieodpłatnie Państwowa Straż Pożarna.

38 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Odszkodowania Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu przysługuje:

39 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE  jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,  renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

40 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Odpowiednie rekompensaty przysługują też rodzinom poszkodowanych.

41 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Ochrona prawna Strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkowie ochotniczych straży pożarnych biorący udział w działaniu ratowniczym lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową (np. przeglądy przeprowadzane przez gminę), korzystają z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

42 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Kodeks karny – ochrona funkcjonariusza publicznego Art. 222. §1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

43 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy

44 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca szereg przedsięwzięć podejmowanych w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie i rozpoznawanie zagrożeń.

45 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty (organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa) które dobrowolnie w drodze umowy cywilno-prawnej zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.

46 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Organizacja KSRG Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy organizowany jest na trzech poziomach:  powiatowym,  wojewódzkim,  krajowym.

47 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Na poziomie powiatowym wykonuje się wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z obszarem powiatu.

48 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Poziom wojewódzki i krajowy spełniają rolę wspomagającą i koordynującą w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza danego powiatu lub województwa.

49 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Za realizację polityki państwa w zakresie ochrony ppoż. i bezpieczeństwa powszechnego odpowiada minister do spraw wewnętrznych.

50 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG jest komendant główny PSP podległy ministrowi do spraw wewnętrznych. Organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG jest komendant główny PSP podległy ministrowi do spraw wewnętrznych.

51 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Komendant główny PSP, wojewoda, starosta na obszarze odpowiednio kraju, województwa i powiatu określają zadania KSRG, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających z tym zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska kierują tym systemem.

52 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Na poziomie powiatowym system tworzą:  komenda powiatowa (miejska) PSP,

53 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE  jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do systemu,

54 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE  włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje, specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.

55 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Przynależność jednostek OSP do KSRG Wyznaczenie jednostki OSP do systemu następuje w drodze porozumienia pomiędzy właściwym komendantem powiatowym PSP, a podmiotem utrzymującym jednostkę oraz tą jednostką.

56 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Ilość jednostek wchodzących w skład systemu wynika z wojewódzkich planów ratowniczych. Decyzję o włączeniu danej jednostki do systemu wydaje Komendant Główny PSP, na wniosek komendanta wojewódzkiego.

57 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Zadania KSRG Zadania KSRG zostały sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, i zostały podzielone na poszczególne rodzaje ratownictw.

58 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Organizacja odwodów operacyjnych

59 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Odwód operacyjny na obszarze województwa i centralny odwód operacyjny jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie wojewódzkim i krajowym, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych, w sytuacji gdy prowadzenie działań ratowniczych przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu lub województwa.

60 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Siły i środki odwodu operacyjnego na obszarze województwa realizują zadania na obszarze województwa. Siły i środki centralnego odwodu operacyjnego realizują zadania na obszarze kraju oraz mogą być kierowane do działań ratowniczych prowadzonych poza granicami kraju.

61 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Pododdziały odwodów operacyjnych wyróżnia głównie: ustalony stały skład pododdziału, ustalona struktura dowodzenia, wraz z przydzielonymi pojazdami, mobilność podczas prowadzenia działań, odpowiednio zorganizowana struktura i sieć łączności.

62 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Oddziałami taktycznymi Centralnego odwodu są bataliony COO. W skład batalionu COO wchodzą minimum dwie kompanie gaśnicze COO.

63 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Pododdziałami taktycznymi odwodów operacyjnych są: 1. Kompanie gaśnicze, 2. Kompanie specjalne, 3. Kompanie powodziowe, 4. Specjalistyczne grupy ratownicze

64 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Pododdziałami logistycznymi Odwodów są kompanie lub plutony logistyczne. Odwody operacyjne muszą być zdolne do prowadzenia działań w określonym czasie (batalion COO przez 36 godzin, kompania WOO – 12 godzin).

65 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Wynika to z założenia, iż nie każde województwo jest przygotowane na przyjęcie sił i środków COO, czy też konieczności stworzenia pełnej samowystarczalności w przypadku działania poza granicami kraju.

66 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIELICZCE Organizacja ochrony przeciwpożarowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google