Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 19 listopada 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 19 listopada 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 19 listopada 2012 r.

2 Polska pomoc rozwojowa 2013 WydarzenieTerminy Ogłoszenie konkursu31.10.2012 r. Zakończenie przyjmowania wniosków3.12.2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu8.02.2013 r. Poinformowanie o wynikach konkursu wnioskodawców do 25.02.2013 r. Podpisanie umów dotacji z wybranymi wnioskodawcami do 10.04.2013 r. Przekazanie dotacji na konto projektudo 14 dni od dnia podpisania umowy Realizacja projekt/ew. zmiany w budżecie maks. do 31 grudnia 2013 r./najpóźniej 30 dni przed zakończeniem projektu Zwrot niewykorzystanych środkówdo 30 dni od zakończenia projektu Złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego do 30 dni po zakończeniu projektu, nie później niż 30 stycznia 2014 r. 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

3 Zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej (1) 1.Ustawa o współpracy rozwojowej 1 stycznia 2012 r.: a)Minister SZ - Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej (Min. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz) 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

4 Zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej (2) b)Rada Programowa Współpracy Rozwojowej organ opiniodawczo- doradczy przy Ministrze SZ (skład: przedstawiciele resortów, parlamentarzyści, NGOs, przedstawiciel biznesu i środowiska naukowego) 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

5 Zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej (3) c)nowy aktor: Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” – realizuje zadania zlecone przez MSZ w krajach o „szczególnych warunkach politycznych” 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

6 Zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej (4) 2. Program wieloletni (obecnie 2012 – 2015) - podstawa współpracy rozwojowej: a) przyjmowany przez Radę Ministrów b) zawierający priorytety geograficzne i tematyczne na okres min. 4 lat c) NIE odnosi się do kwestii finansowych 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

7 Zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej (5) 3. Program wieloletni na lata 2012-2015 (przyjęty 20 marca 2012 r.): a)priorytety tematyczne: demokracja i prawa człowieka oraz transformacja systemowa 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

8 Zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej (5) b) priorytety geograficzne: kraje Partnerstwa Wschodniego wybrane kraje Afryki Północnej (Libia, Tunezja), Afryki Wschodniej (Burundi, Etiopia, Kenia, Rwanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda), Afganistan, Kirgistan, Tadżykistan, Autonomia Palestyńska Kraje mają określone szczegółowe obszary wsparcia. 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

9 Zmiany w systemie polskiej współpracy rozwojowej (6) 4. Na podstawie Programu wieloletniego MSZ opracowuje Roczny Plan współpracy rozwojowej zawierający: a)formy działalności rozwojowej (projekty administracji i NGO, pomoc humanitarna, wpłaty do organizacji międzynarodowych, małe granty, etc.) b)wielkość środków finansowych zaplanowanych na dane działanie 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

10 Plan 2013 1. W ramach konkursu wyłaniane będą projekty zgodnie z priorytetami oraz podziałem środków wskazanymi w Planie 2013 2. MSZ zachęca partnerów do uwzględniania w swoich działaniach perspektywy praw człowieka (ang. Human Rights Based Approach), w tym równości płci 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

11 Wymogi dotyczące projektów i projektodawców 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

12 Kto może złożyć wniosek (1) 1.Zarejestrowane na terenie RP organizacje pozarządowe w tym: a) stowarzyszenia b) fundacje 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

13 Kto może złożyć wniosek (2) c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

14 Kto może złożyć wniosek (3) d)spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

15 Kto może złożyć wniosek (4) e)stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego f)spółdzielnie socjalne g)niepubliczne szkoły wyższe 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

16 Kto może złożyć wniosek (5) 2. Publiczne szkoły wyższe 3. Instytuty badawcze 4. Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne 5. Jednostki samorządu terytorialnego 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

17 Kraje/regiony a rodzaje podmiotów uprawnionych do składania wniosków UWAGA: jednostki samorządu terytorialnego są uprawnione do złożenia wniosków na realizację zadań TYLKO w krajach Partnerstwa Wschodniego 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

18 Przesłanki wykluczenia podmiotu (1) (skutkujące odrzuceniem wniosku) 1.Sprawowanie funkcji w organach zarządzających lub organach kontroli lub nadzoru wnioskodawcy przez: a)członków kierownictwa MSZ b)osoby zajmujące w MSZ wyższe stanowiska w służbie cywilnej lub c)pracowników DWR MSZ chyba, że zostali skierowani do pełnienia tych funkcji przez Ministra SZ 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

19 Przesłanki wykluczenia (2) 2.Niedopełnienie na dzień zakończenia naboru wniosków projektowych, tj. na 3 grudnia 2012 r. następujących obowiązków : a)nieprzedstawienie wymaganego przed tym terminem rozliczenia wcześniejszych dotacji, (np. termin realizacji projektu do 3.11.2012 r., niezłożenie sprawozdania końcowego w dniu 3.12.2012 r.) 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

20 Przesłanki wykluczenia (3) b)niedokonanie wymaganego zwrotu niewykorzystanej części dotacji c)niedokonanie wymaganego zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości d)niedokonanie wymaganego zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z warunkami umowy 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

21 Przesłanki wykluczenia (4) e)niezakończenie kontroli rozliczenia dotacji z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy (np. brak reakcji na wezwania do wyjaśnień w zakresie sprawozdania końcowego, utrudnianie procesu rozliczania dotacji przez przekazywanie nieprawidłowych danych lub dokumentów) 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

22 Przesłanki wykluczenia (5) 3. Orzeczony zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

23 Projekty modułowe (1) 1. Projekty przewidziane do realizacji w okresie 2 lat tj. w roku 2013 (I moduł) i 2014 (II moduł) 2. Na rzecz wszystkich krajów priorytetowych objętych konkursem 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

24 Projekty modułowe (2) 3. Środki przeznaczone na finansowanie (UWAGA: warunek formalny): a) w roku 2013 w sumie nie więcej niż 50% puli środków przeznaczonych na rzecz poszczególnych krajów/regionów b) w roku 2014 wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż 150% wnioskowanej kwoty na rok 2013 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

25 Projekty modułowe (3) 4. Sposób finansowania: a) I moduł finansowany w roku 2013 na podstawie konkursu Polska pomoc rozwojowa 2013 i podpisanej umowy b) II moduł finansowany w roku 2014 na podstawie odrębnej umowy dotacji zawartej w 2014 r. 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

26 Projekty modułowe (4) 5. Warunki finansowania II modułu (spełnione łącznie): a) prawidłowe, terminowe i zgodne z wnioskiem projektowym zrealizowanie I modułu b) złożenie sprawozdania końcowego z realizacji I modułu c) zagwarantowanie w ustawie budżetowej na rok 2014 środków finansowych na współpracę rozwojową 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

27 Oferta wspólna (1) Warunki złożenia: 1.Co najmniej 2 organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2.Określenie w ofercie wspólnej sposobu reprezentacji wobec organu administracji publicznej oraz podziału zadań pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

28 Oferta wspólna (2) 3. Umowa pomiędzy podmiotami jako załącznik do umowy dotacji 4. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podmiotów 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

29 Limity wniosków 1. Każdy podmiot może złożyć maks. 5 wniosków 2. Jeżeli podmiot składa jednocześnie wniosek wspólny i wniosek „samodzielny” dokonuje się zsumowania wniosków w ramach ww. limitu 3. Do limitu wniosków wlicza się także projekty modułowe 4. Przekroczenie limitu – odrzucenie wniosku najpóźniej przesłanego on-line 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

30 Wymogi formalne – załączniki do wniosku (1) Obowiązkowo w formie pisemnej: 1.Aktualny odpis z KRS lub innego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny lub upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawców 2.Budżet projektu wg wzoru MSZ 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

31 Wymogi formalne – załączniki do wniosku (2) Obowiązkowo on-line: 1.Budżet projektu wg wzoru MSZ (tożsamy z wersją pisemną) 2.Harmonogram projektu wg wzoru MSZ 3.Szczegółowy opis projektu 4.CV koordynatora projektu 5.List intencyjny od partnerów zagranicznych 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

32 Wymogi formalne – załączniki do wniosku (3) Wnioski modułowe: wszystkie załączniki „merytoryczne” osobno dla każdego z modułów Wnioski wspólne: dokumenty potwierdzające status każdego z wnioskodawców 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

33 Wymogi formalne – załączniki do wniosku (4) Wnioski ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej podlegają odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

34 Istotne postanowienia umowy dotacji Okres realizacji projektu Najwcześniej od dnia ogłoszenia wyników konkursu do daty wskazanej we wniosku – nie później niż do 31 grudnia 2013 r. 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

35 Termin realizacji projektu i termin wykorzystania dotacji a kwalifikowalność wydatków Termin realizacji projektu = okres realizacji działań przewidzianych w budżecie i harmonogramie projektu 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

36 Termin realizacji (przykład) 1. Termin realizacji projektu np. od 1.05 do 31.10 2. Termin wykorzystania dotacji np. od 1.03 (data powiadomienia o wynikach konkursu) do 30.11 (do 30 dni od upływu terminu realizacji projektu, nie później niż do 31.11) a) od 1.03 można ponosić wydatki związane z działaniami planowanymi do realizacji (np. zakup biletów na podróż, opłata rezerwacji noclegu) b) po 31.10, nie później niż do 30.11 można ponosić wydatki za działania zrealizowane do 31.10 (np. opłacenie faktury za pobyt w hotelu) 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

37 Termin realizacji projektu modułowego (przykład) 1.Termin realizacji I modułu np. od 1.05 do 31.12.2013 r. 2.Termin realizacji II modułu nie wcześniej niż od 1.01.2014 r. (finansowany z wkładu własnego do chwili podpisania umowy dotacji ), zakończenie nie później niż do 31.12.2014 r. 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

38 Zamówienia publiczne 1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – stosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości 2. JST, PAN i jej jednostki organizacyjne, instytuty badawcze, uczelnie publiczne – ustawa Prawo zamówień publicznych z mocy prawa do zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

39 Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 1. Udostępnianie wyników projektu mających cechy utworu ze wskazaniem autora i z podaniem informacji licencyjnej określonej w umowie dotacji 2.Co można robić z utworem udostępnionym na ww. licencji? a) kopiować b) zmieniać c) rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać, d) publikować na dowolnej licencji 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

40 Zmiany umowy (1) Zmiany do umowy wprowadzane są w następujący sposób: 1. W formie aneksu, w szczególności w odniesieniu do: a)zmian terminu realizacji projektu b)dodawania/rezygnacji z realizacji działań c)przesunięć ponad limit 10% pomiędzy działaniami w części finansowanej z dotacji 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

41 Zmiany umowy (2) 2. W formie pisemnej zgody MSZ, w szczególności w odniesieniu do: a) zmian w harmonogramie projektu w ramach terminu realizacji projektu b) zmian w sposobie realizacji poszczególnych działań nie wpływające na osiągnięcie celu projektu c) dodatkowych funkcji koordynatora projektu za dodatkowym wynagrodzeniem 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

42 Zmiany umowy (3) 3. Nie wymaga aneksu ani pisemnej zgody MSZ: zwiększenie wartości kosztu danego działania w części finansowanej z dotacji o kwotę nieprzekraczającą 10% tej wartości w budżecie projektu 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

43 Finansowanie projektu 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

44 Budżet projektu (1) 1. Koszty administracyjne i koszty programowe 2. Koszty programowe podzielone na działania 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

45 Budżet projektu (2) 3. Kalkulacja kosztów na etapie wniosku (pozycje kosztów w działaniach) 4. Koszty administracyjne – maksymalnie 15% wartości projektu 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

46 Obligatoryjny wkład własny (1) 1. Wkład własny  wkład wnioskodawcy, partnera, inne niż MSZ źródła publiczne minimum 10% wartości projektu 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

47 Obligatoryjny wkład własny (2) 2. Finansowy 3. Rzeczowy - np. lokal, sprzęt, materiały 4. Osobowy - tj. praca wykonywana np. przez wolontariuszy organizacji wnioskującej lub partnerów 5. Przedstawiony w wymierny sposób i wyceniony w kalkulacji kosztów np.: liczba roboczogodzin, stawka godzinowa, wartość jednostkowa 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

48 Zmiany umowy – budżet (1) 1. Na etapie umowy budżet bez kalkulacji kosztów: a) koszty programowe  podział na poszczególne działania projektowe b) koszty administracyjne 2. Zmiany dopuszczalne jedynie w pewnych przypadkach… 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

49 Zmiany umowy – budżet (2) a) wzrost do 10 % w działaniu w części finansowanej z dotacji (!) nie wymaga aneksu  Jeżeli koszt (wykazany w sprawozdaniu końcowym) nie został zwiększony więcej niż o 10 % to uznaje się go za zgodny z budżetem projektu b) Zmiany powyżej limitów  wymagany aneks do umowy !!! 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

50 Zmiany umowy – budżet (3) c) zwiększanie kosztów administracyjnych  wymagany aneks do umowy! 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

51 Projekty rozwojowe 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

52 Projekty o charakterze rozwojowym (1) 1.Przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju danego kraju (danej społeczności) i wzmocnienia jego potencjału 2.Wprowadzające zmianę (poprawę) – korzyści dla beneficjentów, które pozostają po zakończeniu projektu 3.Realizowane w ścisłej współpracy z miejscowym partnerem, który odgrywa aktywną rolę w projekcie 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

53 Projekty o charakterze rozwojowym (2) 1.Na jakie potrzeby/problemy beneficjentów projekt ma odpowiadać? 2.Jakie korzyści odniosą beneficjenci? 3.Dlaczego akurat Państwo i Państwa partner/rzy mają się podjąć tego zadania? 4.Dlaczego mamy „przekazywać polskie doświadczenia”? 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

54 Doświadczenie 1.W realizacji projektów rozwojowych 2.W realizacji danego zadania/przedmiotu projektu (np. budowa) 3.W realizacji inicjatyw o podobnej skali budżetowej 4.W realizacji zadań w danym regionie/kraju 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

55 Zaangażowanie partnera / beneficjentów 1.Od początku tworzenia założeń projektu 2.Ścisła współpraca i komunikacja z partnerem 3.Rzeczowe lub finansowe 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

56 Matryca logiczna 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

57 Tytuł projektu 1.Powinien mówić o istocie projektu i jego celu (nie działaniach czy produktach – rezultatach) 2.Realizacja (w tym komunikacja) świadcząca o odpowiedzialności względem beneficjentów- czyli społeczności korzystającej z efektów projektu oraz społeczeństwa polskiego 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

58 Cel ogólny 1.Cel, do osiągnięcia którego projekt ma się istotnie przyczynić w perspektywie długoterminowej, ale który nie zostanie zrealizowany bezpośrednio po zakończeniu projektu 2.Odnosi się nie tylko do bezpośrednich beneficjentów projektu, ale obejmuje również jego konsekwencje dla innych członków danej społeczności (np. mieszkańców regionu) i kwestie dla niej wspólne 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

59 Cel bezpośredni 1.Cel odnoszący się bezpośrednio do kluczowego problemu, który ma być rozwiązany poprzez realizację działań w ramach projektu, a także do grupy beneficjentów, do których projekt jest skierowany 2.Musi być osiągnięty przy wykorzystaniu środków dostępnych w projekcie oraz wraz z momentem finalizacji wszystkich działań, czyli wraz z zakończeniem finansowania 3.Powinien być zdefiniowany tak, aby wskazywał na trwałe zmiany, rozumiane jako efekty, jakie projekt przyniesie jego beneficjentom 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

60 Efekt 1.Korzyść, trwała zmiana dla beneficjentów projektu, która jest generowana w wyniku jego realizacji 2.Efekty projektu wykraczają poza bezpośrednie produkty 3.Stanowią pośrednie następstwa zrealizowanych działań 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

61 Rezultat 1.Produkt, bezpośredni wynik zrealizowanych działań projektowych 2.Każde działanie w ramach projektu musi przyczynić się do osiągnięcia konkretnego rezultatu 3.Kilka działań może dotyczyć jednego rezultatu 4.Może mieć wymiar: a)fizyczny (np. wynik dostaw i robót: budynek, zakupiony i zainstalowany sprzęt) b)niematerialny (np. produkty wykonanych usług: ekspertyza, konferencja, przeprowadzone szkolenie etc.) 5.Jest policzalny 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

62 Działania, rezultaty a efekty efekty (korzyści) – co się zmienia? rezultaty (produkty) – co wytwarzamy? co powstaje? działania – co robimy? 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

63 Efekty muszą być trwałe Perspektywa wykorzystania rezultatów/efektów projektu: a)nabyte umiejętności – stosowane b)tworzone ośrodki/obiekty – utrzymywane i używane do celów, do których mają zostać stworzone 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

64 Wskaźnik 1.Miernik/kryterium pozwalające na zbadanie/zmierzenie/określenie, czy zrealizowane działania przyczyniły się i w jakim stopniu, do osiągnięcia odpowiednio rezultatów/efektów i celów projektu 2.Prawidłowo skonstruowany wskaźnik powinien być konkretny 3.Do wskaźnika powinno się móc przypisać miarę, a także określić horyzont czasowy osiągnięcia jego wartości 18 listopada 2011 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Wdrażania Programów Rozwojowych

65 Źródła informacji o osiągnięciu wskaźników 1.Raporty, statystyki 2.Listy obecności, listy osób, które ukończyły szkolenia/otrzymały certyfikaty 3.Rejestry, oficjalne dokumenty 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

66 Beneficjenci 1.Osoby, instytucje lub grupy społeczne, do których bezpośrednio skierowane są działania projektu i które bezpośrednio korzystają z jego efektów 2.Odpowiedni dobór grupy bezpośrednich i pośrednich beneficjentów – jakie potrzeby beneficjentów zostaną zaspokojone, jakie korzyści odniosą beneficjenci w wyniku realizacji projektu, jakie korzyści będą odnosić po zakończeniu działań 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

67 Założenia i ryzyka związane z realizacją projektu 1.Znajomość uwarunkowań geograficznych i politycznych kraju/krajów, w których projekt jest realizowany 2.Znajomość uwarunkowań kulturowych, tradycji kraju/krajów, w których projekt jest realizowany 3.Znajomość aktualnej sytuacji w kraju. 4.Odpowiednio dobrany partner i grupa beneficjentów projektu 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

68 Cel ogólny projektu xyz Cele bezpośrednie i efekty realizacji projektu Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki celów i efektów bezpośrednich realizacji projektu Źródło weryfikacji wskaźników celów bezpośrednich i efektów realizacji projektu Założenia i ryzyka w realizacji projektu 1.xyz 2.xyz 1.xyz 2.xyz 1.xyz 2.xyz 1.xyz 2.xyz Zakładane bezpośrednie rezultaty projektu, w tym ilościowe Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki rezultatów projektu Źródło weryfikacji wskaźników rezultatów projektu 1.xyz 2.xyz 1.xyz 2.xyz 1.xyz 2.xyz Działania projektowe Zasoby i środki niezbędne do przeprowadzenia działań w projekcie Beneficjent ostateczny projektu 1.xyz 2.xyz 1.xyz 2.xyz 1.xyz 2.xyz

69 Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

70 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (1) 1.Działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności globalnych: a)powiązane z projektem b)zgodne z zasadami edukacji globalnej projektu

71 Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (2) c) kształtujące postawy sprzyjające redukcji ubóstwa na świecie d) działania edukacyjne, a nie Public Relations e) nie więcej niż 10% wartości budżetu 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

72 Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (3) 2. Główne cele edukacji globalnej a) tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk b) przedstawianie perspektywy Globalnego Południa c) rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu d) kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw e) przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń f) ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

73 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (4) a)wszystkie projekty zgłaszane w Konkursie mogą zawierać komponent edukacji globalnej b)nie więcej niż 10% wartości budżetu projektu c)wybór kraju beneficjenta: Polska (oprócz beneficjenta zasadniczego) i przypisanie udziału w budżecie (wartości %)

74 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (5) Nie będą traktowane jako komponent Edukacji Globalnej (i uznawane za koszt kwalifikowany): a)bezpośrednia promocja wnioskodawcy (broszury, ulotki, UWAGA: uzasadnione działania promocyjne mogą być elementem projektu - trzeba je jednak nazwać promocją projektu, a nie edukacją globalną b)zbiórki rzeczowe i pieniężne c)promowanie programów adopcji na odległość d)przeprowadzanie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych

75 Ocena złożonych wniosków 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

76 Komisja konkursowa 1. Powołana przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej 2. Złożona z: a)pracowników MSZ: Departamentu Współpracy Rozwojowej, b)departamentów terytorialnych przedstawicieli organizacji pozarządowych c)ekspertów zewnętrznych 3. Obserwatorzy z Grupy Zagranica 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

77 Zapobieganie konfliktowi interesów 1.Badanie deklaracji konfliktu interesów złożonych przez członków Komisji 2.Całkowite lub częściowe wyłączenie danej osoby z prac Komisji 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

78 Ocena merytoryczna 1.Adekwatność – 45% Projekt nie ma charakteru rozwojowego - negatywna ocena wykluczająca 2.Efektywność i skuteczność – 45% 3.Ocena dotychczasowej współpracy z MSZ, zwłaszcza pod względem poprawności i terminowości przedkładanych dokumentów projektowych – 10% 4.Ocena placówki 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

79 Decyzja o przyznaniu bądź odmowie dofinansowania 1. Decyzja ostateczna (brak możliwości odwołania) 2. Ograniczona ilość środków  wygrywają wnioski najlepsze 3. Przyznanie dofinansowania mniejszego niż wnioskowane – wskazanie pozycji budżetu podlegających redukcji 3. Wyłączenie lub redukcja komponentu Edukacji Globalnej 4. Zwiększenie dofinansowania – wskazanie konkretnych komponentów projektu i pozycji budżetu 5. Nieprzyznanie dofinansowania 19 listopada 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

80 DZIĘKUJEMY Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.polskapomoc.gov.pl Tel. infolinii: 22 523 95 03


Pobierz ppt "Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2013 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 19 listopada 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google