Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co jest potrzebne szkole do doskonałego funkcjonowania ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co jest potrzebne szkole do doskonałego funkcjonowania ?"— Zapis prezentacji:

1 Co jest potrzebne szkole do doskonałego funkcjonowania ?

2 WSPÓ Ł PRACA

3 Szkoła współpracy  SZKOŁA WSPÓŁPRACY – UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY CEL – WZMOCNIENIE WSPOŁPRACY POMIĘDZY UCZNIAMI, RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI ORAZ PRZEDSTAWICIELAMI INNYCH ŚRODOWISK NA TERENIE SZKOŁY POPRZEZ OPRACOWANIE, UPOWSZECHNIENIE I WDROŻENIE MODELOWYCH ROZWIĄZAŃ

4 Szkoła współpracy  CELE SZCZEGÓŁOWE: a. Diagnoza stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród rodziców, uczniów i nauczycieli b. Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań wzmacniają współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych c. Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych i organizacyjnych d. Wzmocnienie współpracy poprzez wsparcie szkoleniowo-warsztatowe e. Stworzenie i udostępnienie wiedzy: - w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkoły - dotyczącego aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkoły

5 Szkoła współpracy a inne działania systemowe W CELU WZMOCNIENIA DEMOKRATYCZNEJ KULTURY SZKOŁY Zwiększenie udziału uczniów i rodziców w życiu placówek edukacyjnych

6 Szkoła współpracy a inne działania systemowe Wprowadzona nowa podstawa programowa uwzględnia m.in.: * rozwijanie umiejętności współpracy * udział uczniów w procesach decyzyjnych * realny wpływ uczniów na życie szkoły Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego określa wymagania państwa wobec szkoły i przedszkoli m.in.: „ uczniowie są aktywni” i „rodzice są partnerami szkoły” Co to oznacza? To co powinniśmy rozwijać w naszej szkole

7 szkoła współpracy a inne działania systemowe WYMAGANIA PAŃSTWA W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY SĄ NASTĘPUJĄCE: RODZICE WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SZKOŁĄ W REALIZACJI KONCEPCJI PRACY; UCZNIOWIE INICJUJĄ I REALIZUJĄ RÓŻNORODNE DZIAŁANIA NA RZECZ WŁASNEGO ROZWOJU, ROZWOJU SZKOŁY, SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANGAŻUJĄ W NIE INNYCH; UCZNIOWIE MAJĄ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE SZKOLNEJ RZECZYWISTOŚCI; UCZNIOWIE I RODZICE MAJA WPŁYW NA TO, JAKIE WARTOŚCI I NORMY OBOWIĄZUJĄ W SZKOLE; W SZKOLE REALIZOWANE SĄ INICJATYWY RODZICÓW NA RZECZ ROZWOJU UCZNIÓW I SZKOŁY; ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ SPRZYJA UDZIAŁOWI NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW W PROCESIE DECYZYJNYM; DZIAŁANIA DYREKTORA UMOŻLIWIAJĄ BUDOWANIE SIECI WSPARCIA DLA SZKOŁY (ADEKWATNIE DO KONCEPCJI PRACY, POTRZEB I MOŻLIWOŚCI SZKOŁY ORAZ ŚRODOWISKA)

8 Cele naszego spotkania 1. Prezentacja najważniejszych informacji o projekcie „Szkoła współpracy ”. 3. Poznanie i omówienie najważniejszych form i obszarów udziału rodziców w życiu szkoły. 4. Analiza korzyści, jakie może przynieść dobra współpraca w szkole – czynniki budowania kapitału społecznego w systemie edukacji. 2. Poznanie podstawowych treści na temat współpraca w szkole. 5. Sformułowanie warunków dobrej i efektywnej współpracy uczniów, rodziców z dyrekcją, radą pedagogiczną i otoczeniem szkoły.

9 Przekazać na lekcjach wychowawczych uczniom SZKOŁA WSPÓŁPRACY TO PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ KAŻDE DZIECKO I MŁODY CZŁOWIEK, KAŻDY RODZIC I NAUCZYCIEL ZAPROSZENI SĄ DO WSPÓLNEJ ROZMOWY, PRACY, UCZENIA SIĘ I ZABAWY. W SZKOLE WSPÓŁPRACY UCZNIOWIE I UCZENNICE M.IN. POPRZEZ: METODY DYDAKTYCZNE (PRACA W GRUPACH, PROJEKTY, DEBATY ITP.); ZAJĘCIA POZALEKCYJNE SPRZYJAJĄCE WSPÓŁPRACY; CODZIENNĄ AKTYWNOŚĆ I WSPÓŁDECYDOWANIE O SPRAWACH SZKOŁY POZNAJĄ CZYM JEST WSPÓŁPRACA I JAK WPŁYWA NA UCZENIE SIĘ, ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

10 Jak rozumiemy współpracę ?  Prowadzona w różnych formach. Doświadczenie współpracy powinno być atrakcyjne i zrozumiałe – dlatego oprócz spotkań, opiniowania dokumentów warto ja prowadzić w postaci gier, zabaw, warsztatów, symulacji i innych metod aktywizujących.  Oparta na jasnych regułach – pozwalających uczestnikom rozumieć cel, zasady, formy współpracy.  Wewnątrz szkoły oraz wykraczająca poza nią. Współpraca z otoczeniem oraz podmiotami zewnętrznymi, szczególnie lokalnymi

11 Jak rozumiemy współpracę?  Włączająca wszystkich zainteresowanych : nauczycieli, uczniów, rodziców.  Systematyczna, czyli podejmowana z pewną regularnością, zapisana w dokumentach szkoły, zawierających pewne stałe formy współpracy( np. regularne spotkania).  Ucząca zarówno dla uczniów, jak i rodziców. Uczące uczestnictwo to takie, w wyniku którego uczniowie i ich rodzice są bardziej świadomi reguł (praw i obowiązków), swoich własnych potrzeb i interesów.  Wielotematyczna. Współpraca powinna dotyczyć organizacji pracy szkoły, sposobów uczenia, finansów szkolnych, oferty obowiązkowej, jak i ponadobowiązkowej, celu i form współpracy z partnerami pozaszkolnymi.

12 Szkoła Współpracy nauczyciele uczniowie i rodzice - Kapitałem społeczny nowoczesnej szkoły

13 Kapitał społeczny to „relacje, które budowane są na zaufaniu, sprzyjają współpracy, komunikacji i kreatywności oraz wiążą jednostkę ze społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi i realizowanie wspólnych celów”. Rola kapitału społecznego – rozwijać się we współpracy zespołowej, dzięki własnym relacjom społecznym, ZAUFANIU, optymalnemu przepływowi wiedzy i doświadczenia, docenianiu różnorodności.

14 Nowoczesna szkoła Nowoczesne metody : tu szczególnie związane ze współpracą, zabawą, nowymi technologiami, o ile te ostatnie dają nowe możliwości dydaktyczne. Aktualne treści : zajęcia szkolne realizując podstawę programową są reakcją na aktualne problemy i wydarzenia istotne dla społeczności lokalnej, a także szerszych społeczności. Otwartość na współpracę z podmiotami zewnętrznymi – wzbogacania nauczania dzięki zasobom zewnętrznym. Relacja nauczyciel – uczeń ma charakter podmiotowego traktowania. Nauczyciel jest przewodnikiem, osobą wspierającą uczniów w procesie poznawania i rozwoju. Warto sobie przypomnieć Maria Grzegorzewska „Listy do nauczyciela”

15 „Cebula współpracy” Komunikacja - nastawienie na słuchanie drugiej strony oraz jasne komunikowanie swoich potrzeb i wątpliwości Proaktywność - branie odpowiedzialności za swoje życie poprzez dokonywanie wyborów; gotowość i wola do działania dla dobra również wspólnego Zaufanie - dawanie przestrzeni innym osobom na realizację ich pomysłów, wiara w to, że mogą być pomocni. Współpraca, Wzajemność – inwestycja na przyszłość, a nie wymiana „1 za 1”.

16 uczniowie

17 UCZNIOWIE  SAMORZAD to niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku do władzy np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych. z badań prof. M. Zahorskiej wynika - SU nie występuje jako strona w sporach z nauczycielami

18 Uczniowie Jak jest w naszej szkole? Przeprowadziliśmy ankietę wśród naszych uczniów, której wynika, że;  88 % uczniów odpowiedziało, że w szkole został powołany SU, nieliczna grupa 18 uczniów (12%) odpowiedziało, że nie wie czy jest SU.  Tylko 3 uczniów z zankietowanych (1,95%) odpowiedziało, że nie było informacji o wyborach do SU, odpowiedź „tak” zaznaczyło 48% badanych, a odpowiedź „nie” zaznaczyło 52,60% ankietowanych.  Zadowalające jest, że 60,40% ankietowanych wie jaką rolę i zadania ma spełniać SU, jednak spora część uczniów 39,60% nie wie na czym polega praca SU.  Uczniowie wymienili zadania realizowane przez SU: występuje na początku i zakończeniu roku szkolnego, organizuje apele, imprezy szkolne, ogłasza wiadomości, reprezentuje szkołę, soi w obronie uczniów, załatwia ważne sprawy, pilnuje porządku, jego przedstawiciele są w poczcie sztandarowym, pomaga nauczycielom.  Według 91% badanych uczniów zna swoje prawa i obowiązki, odpowiedź „nie” zaznaczyło 9% uczniów.  Ankietowani uczniowie zaproponowali działania w celu budowania lepszej atmosfery: zajęcia taneczne prowadzone przez klasę VI, zorganizowanie co 2 tygodnie „Dnia Luźnego”, pomoc drugiej osobie, mniej sytuacji nerwowych, mniej krzyczenia, więcej rozmów ze sobą i możliwości żartowania, pomalowanie szkoły na różne kolory, bycie grzeczniejszym, zorganizowanie placu zabaw.

19 Uczniowie - ankieta  Z analizy ankiety wynika, że 94,15% respondentów nie zgłaszało swoich pomysłów do SU tylko nieliczni 9,10% odpowiedzieli, że zgłaszali swoje propozycje usprawnienia pracy SU.  Na powyższe pytanie 49,35% badanych odpowiedziało, że wyrażają swoje opinie, 33,12% nie wyraża swoich opinii dot. prowadzonych lekcji.  83,12% badanych wskazało, że są informowani i otrzymują uzasadnienie oceny jaką dostali, tylko 3,25% uważa, że nie otrzymuje żadnej informacji dot. ocen, 13,64% uważa, że otrzymują informację zwrotną jaką dostali ocenę, ale nie jest ona uzasadniana.  Według odpowiedzi uczniów aż 91,56% uważa, że nauczyciele w szkole motywują ich i wspierają w nauce, 7,14% uważa, że nie otrzymują wsparcia ani nie są motywowani.  Jak wynika z analizy pytania, 49,35% uczniów uważa, że atmosfera podczas lekcji jest „dobra”, 37% że „raczej dobra”, 7,80% wskazało, że „zła” natomiast ok. 1% uważa, że atmosfera podczas lekcji jest „bardzo zła”.  86,40 % respondentów chętnie korzystałoby z pomocy koleżeńskiej, najczęściej wymieniane przedmioty to: matematyka, j. angielski, j. polski, przyroda, historia, plastyka, technika i informatyka. 10,40% uczniów nie ma potrzeby korzystania z pomocy koleżeńskiej.  Co zmieniłbyś w swojej klasie ? Dekoracje – 18,83%, układ ławek – 29,87%, inne propozycje wskazywane przez uczniów: nic, kolory ścian, nauczyciela, tablice, krzesła, ławki, zmienić miejsce siedzenia  Czy wsparcie jakie uzyskujesz od nauczycieli jest wystarczające? „ Zdecydowanie tak” wskazało 52,59% ankietowanych uczniów, „raczej tak” wskazało 39,61%, „raczej nie” wskazało 6,49%, „zdecydowanie nie” wskazało 1,9% uczniów.

20 Uczniowie  Uczniowie poprzez naukę w szkole mają rozwijać swoje kluczowe kompetencje  Samorządność – jako jedną z kompetencji obywatelskich maja szansę nabyć tylko wtedy, gdy my – dorośli stworzymy do tego odpowiednie warunki i odpowiednio będziemy ich wspierać.

21 Uczniowie  Podstawa programowa  wymagania I etap: Uczeń zna prawa i obowiązki ( w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach  wymagania II etap : współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich. Szkoła powinna zapewnić takie warunki, by uczniowie: *mieli realny wpływ na wybrane obszary życia szkoły, m. in. w ramach SU; budowali swoje poczucie wartości i sprawstwa w życiu społecznym oraz zaufanie do innych.  wymagania III etap: znajomość zasad i procedur demokracji (rozpoznaje przypadki łamania norm demokratycznych i ocenia ich konsekwencje) Szkoła powinna zapewnić takie warunki, by uczniowie: *brali udział w dyskusjach i debatach na forum klasy, szkoły i innych sytuacjach społecznych Zapoznać uczniów oraz Samorząd Uczniowski z art. 55 ustawy o systemie oświaty

22 Jak powinna być wyłaniana reprezentacja Samorządu Uczniowskiego? 1. NAJPIERW NAUCZYCIELE – POWINNI ROZUMIEĆ EDUKACYJNĄ WAGĘ UCHWALENIA REGULAMINU 2. NAMYSŁ W KLASACH 3. PRACA GRUPY ROBOCZEJ OPRACOWUJĄCEJ PROJEKT REGULAMINU ( PROPONUJEMY BY ZAPROSIĆ DZIECI DO DALSZEJ PRACY ) 4. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU REGULAMINU – ZANIM UCZNIOWIE BĘDĄ GŁOSOWAĆ, POWINNI MUC SIĘ Z NIM ZAPOZNAĆ 5. GŁOSOWANIE NAD SPISANYM PROJEKTEM – WYPOWIADANIE SIĘ UCZNIÓW W RÓWNYM, TAJNYM I POWSZECHNYM GLOSOWANIU DOPIERO PO PRZYJĘCIU TEGO REGULAMINU ORGANIZOWANE SĄ WYBORY DO ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH.

23 Namysł w klasach  Propozycja, by na początku roku szkolnego każda klasa na godzinie wychowawczej przemyślała w jaki sposób mają działać organy samorządu uczniowskiego w naszej szkole.  W tym celu w czasie lekcji uczniowie muszą zrozumieć czym jest ten samorząd (definicja pojęcia) i jakie ma uprawnienia ( nadane przez ustawę)  Następnie można zadać pytania. Czym mają zajmować się reprezentanci? Jakie zadania mają wypełnić? Tu możemy zacząć od otwartego pytania lub gotowych odpowiedzi, z których uczniowie wybiorą najbardziej właściwe.  Następnie należy omówić profil kandydata, uczniowie powinni zastanowić się, jakie powinien spełniać kryteria.  Kolejną kwestią, która powinni omówić uczniowie, to pytania, w jaki sposób chcą wybierać reprezentantów. Można z uczniami na ten temat podyskutować i wnioski zapisać. W nowym roku szkolnym

24 Uczniowie – podstawa programowa  Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. Zapisać w regulaminie S.U.

25 Rodzice

26 Reprezentacją ogółu rodziców jest Rada Rodziców W szkołach działają Rady Rodziców – określa to artykuł 53 ustawy o systemie oświaty. W artykule tym określone zostały sposoby wyboru i skład Rady Rodziców. Z ustawy Karta Nauczyciela wynika, że Rada Rodziców : opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym dyrektora szkoły.

27 Motywacja Autonomia MISTRZOSTWO CEL Aby zmotywować rodziców, uczniów i nauczycieli do pracy na rzecz szkoły potrzebna jest…

28 Motywacja Autonomia Motywacja Cel Pragnienie, by kierować własnym życiem Chęć stawania się coraz lepszym w czymś, co ma dla nas znaczenie Pragnienie by nasza praca służyła czemuś „większemu”

29 Jak pozyskać rodziców do współpracy w szkole? * ułatwić znalezienie im swojego miejsca w przestrzeni szkoły *dać im poczucie ważności i sprawczości działania *dzielić się z rodzicami odpowiedzialnością za edukację i wychowanie dziecka (rodzaj kontraktu, umowy) *umożliwić im poznanie procesu edukacyjnego, w którym uczestniczą ich dzieci *zmienić zebrania w konstruktywne i twórcze spotkania i dyskusje *angażować rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących szkoły i ich dzieci (współdecydowanie) *zadbać o rzetelną i terminową wymianę informacji miedzy szkołą a domem.

30 nauczyciele

31 Nauczyciele Jak jest w naszej szkole ? Przeprowadziliśmy ankietę wśród nauczycieli, której wynika, że;  Ankietowani nauczyciele w 71% stwierdzili, że „zdecydowanie tak” są współautorami koncepcji pracy szkoły, „raczej tak” stwierdziły 4 osoby (28%).  W 85,71% nauczyciele odpowiedzieli, że „zdecydowanie tak” uczestniczyli w pracach nad koncepcją pracy szkoły, „raczej tak” odpowiedziało 14,28% badanych nauczycieli.  Nauczyciele w 100% odpowiedzieli, że w szkole planuje się procesy edukacyjne.  Nauczyciele wskazali w 78,57%, że konsultują swoje plany zajęć z innymi nauczycielami, natomiast 21,42% nauczycieli stwierdzili, że nie konsultują z innymi osobami swoich planów zajęć edukacyjnych.  Nauczyciele wskazywali formy wsparcia w swojej pracy od innych nauczycieli: merytoryczna (jak pracować z uczniami z zaburzeniami w zachowaniu), informacje ze szkoleń, propozycje współpracy z klasą w której nie jestem wychowawcą, wymiana doświadczeń, pomoc przy wyborze treści nauczania nauczycieli tych samych przedmiotów, pomoce dydaktyczne pożyczane przez innych nauczycieli, przy realizacji projektów uczniowskich, karty diagnoz i oceny opisowej.  Według nauczycieli „raczej tak” w 85,71% uczniowie są zmotywowani do pracy, :zdecydowanie tak” odpowiedziało 7,14% nauczycieli.  Zawsze odpowiedziało 64,28% nauczycieli, prawie zawsze informację zwrotną przekazuje 35,71% nauczycieli uzasadniając ocenę.

32 Nauczyciele Jak jest w naszej szkole? cd. analizy ankiety  Czy opinie rodziców są brane pod uwagę przy planowaniu działań szkoły? zdecydowanie nie – 21,42%, raczej nie – 14,28%, raczej tak – 28,57%, zdecydowanie tak – 50%  Czy rodzice uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły? zdecydowanie tak – 28,57%, raczej tak – 71,42%, raczej nie -0%, zdecydowanie nie -0%  Decyzje wskazane przez nauczycieli, na które mieli wpływ rodzice: organizacja czasu wolnego, propozycje pracy z uczniami w kontekście próbnych testów, integracja zespołu klasowego (imprezy, zabawy, nocki w szkole, Wigilia klasowa itp.), plan pracy wychowawcy klasowego, plan programu szkolno – wychowawczego, działania charytatywne, remonty, dofinansowanie szkoły, forma zapisywania prac domowych przez uczniów, sposoby motywowania do pracy uczniów w szkole.  Jakie działania dydaktyczne, wychowawcze lub organizacyjne prowadził(a) Pan(i) we współpracy z podmiotami środowiska lokalnego w tym lub poprzednim roku szkolnym? organizacja wyjazdów i wycieczek szkolnych – 78,57%, stypendia dla najlepszych uczniów – 28,57%, zakup sprzętu dla szkoły – 21,42%, organizacja zajęć pozalekcyjnych – 57,14%, organizacja zajęć profilaktycznych – 28,57%, prowadzenie lub współprowadzenie lekcji – 28,57%, imprezy środowiskowe – 64,28%, pomoc socjalna dla uczniów – 50%, projekty edukacyjne – 21,42%, inne - jakie? – 0%

33 Co powinna robić szkoła, by budować swój kapitał społeczny ?  Organizacja pracy szkoły : uzgadniana w dialogu z rodzicami i uczniami  Dydaktyka : wpływ na najważniejsze zadania szkoły  Przestrzeń szkoły : urządzenie sal, korytarzy, szatni powinno sprzyjać współpracy, rozmowie i zaufaniu. Przestrzeń nie powinna separować.

34 Organizacja pracy szkoły Istotny jest współudział uczniów i rodziców w tworzeniu reguł szkolnych (statutu, regulaminów i kodeksów szkolnych) Ważny jest udział uczniów i rodziców w wyborze sposobów codziennego funkcjonowania szkoły : przerwy, organizacja szatni, recykling, korzystanie z sali gimnastycznej itp. Udział w decyzjach dotyczących finansów szkolnych, zarówno Rady Rodziców, jak i budżetu szkolnego Udział w ewaluacji pracy szkoły i wpływ na wprowadzanie zmian, wynikających z rekomendacji ewaluacyjnych.

35 Dydaktyka Dobór treści nauczania – ważnych ( np. lokalnych) lub zgodnych ze światopoglądem, kulturą itp. Dobór metod nauczania – zwłaszcza sprzyjających rozwojowi umiejętności psychospołecznych i współpracy; praca metoda projektów edukacyjnych, praca w zróżnicowanych podgrupach, debatowanie, możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Udział rodziców w zajęciach edukacyjnych w roli ekspertów. Zasady i kryteria oceniania ( z zachowania i przedmiotowe) oraz sposób ich stosowania.

36 Przestrzeń szkoły Dla rodziców  Konieczne są miejsca spotkań rodziców, gdzie nauczyciel może spokojnie zaprosić rodzica i porozmawiać z nim w „ cztery oczy”.  Chodzi też o organizację przestrzeni podczas zebrań. Dla uczniów  Miejsca dla współpracy, wspólnej zabawy (korytarze, boisko szkolne, skwer przed szkołą) i nauki (wspólne stoliki, kąciki zainteresowań, pomoce szkolne), wystrój pomieszczeń.

37 Jednym z podstawowych celów projektu „ Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” – jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną.

38 PROPOZYCJA - Debata Proponuję, aby pomiędzy szkoleniami a pierwszymi warsztatami – zorganizowane zostały DEBATY na temat współpracy w szkole. Do udziału w debatach uczniowie zapraszają innych uczniów, rodzice – rodziców, a dyrektor – nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Przedstawiam kilka propozycji, jak można się przygotować, zorganizować i poprowadzić debaty w szkołach: I. JAK? – ogłaszamy w szkole i rozsyłamy zaproszenia do DEBATY (forma dowolna), podając cel, termin, temat, miejsce, czas. Zaplanować, jakie materiały będą nam potrzebne, np. dostęp do tablicy lub laptopa z rzutnikiem, aby spisywać pomysły uczestników Debaty.

39 Debata II. CZAS – organizowane debaty będą trwały ok. 1-2 godziny lekcyjne (ustalić). Ważne jest odpowiednio wcześniej poinformować o terminie. III. KTO? - w debatach uczniowskich w szkołach podstawowych przedstawiciele klas młodszych 1-3 i klas 4-6. Debaty powinni prowadzić uczestnicy szkoleń, może się jednak zdarzyć, że są w szkole osoby, które mają dużą wprawę w tego typu przedsięwzięciach. Korzystne jest zaproszenie innych uczniów do prowadzenia i udziału w debatach. W szkole umieszczamy w widocznym miejscu „ Skrzynkę Pomysłów Szkoły Współpracy”, która służy do zgłaszania nowych inicjatyw, pomysłów, postulatów, życzeń i podpowiedzi – co w naszej szkole mogłoby się zmienić, żebyśmy wszyscy chcieli i mogli angażować się we wspólne działania? IV. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW DEBATY – podczas warsztatów członkowie zespołów przedstawią na forum grupy konkretne wnioski, pomysły, które pomogą w planowaniu. Będą to odpowiedzi jakich udzielili uczestnicy na pytania zaproponowane w scenariuszu debaty i były faktycznie istotne uwagi dotyczące: spraw najważniejszych dla szkoły (potrzeb i problemów), spraw, które dotyczą wielu uczniów, rodziców i nauczycieli, ulepszenia działań już prowadzonych, nowych, inicjatyw, czegoś czego do tej pory nie robiliśmy.

40 Celem debaty jest znalezienie odpowiedzi na pytanie Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „Naszej Szkole?

41 Scenariusz debaty: 1. Pytania pomocnicze do znalezienia odpowiedzi na kluczowe (cel) pytanie;  Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy, z czego jesteśmy dumni?  Jak wygląda współpraca w szkole (relacje trzech grup: uczniów, rodziców, nauczycieli) ?  W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę (jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym, itp.) ?  Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?  Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole –działając wspólnie? W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni ? 2. Zebranie informacji od uczestników – można zastosować metodę „Burza mózgów”, wynikiem czego powstają różne pomysły, które są spisywane ale nie oceniane, następnie poddane zostaną pod dyskusję te pomysły które maja najwięcej zwolenników i są najciekawsze. 3. Podsumowanie ilości zwolenników pomysłu lub głosowanie. 4. Sporządzenie notatki z przebiegu debaty: wnioski, uwagi, rekomendacje (film, zdjęcia, prezentacja). 5. Przekazanie notatek z Debaty Trenerowi, opiekującemu się szkołą.

42 refleksje  Dziś dowiedziałam(łem) się że …  Zabrakło mi …  Chciała(ł)bym podzielić się z Wami…  Dziś przypomniałam(łem) sobie….

43 Z małej szkoły w wielki świat

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Co jest potrzebne szkole do doskonałego funkcjonowania ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google