Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elbląg i Aglomeracja Elbląska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elbląg i Aglomeracja Elbląska"— Zapis prezentacji:

1 Elbląg i Aglomeracja Elbląska
Konferencja obywatelska Elbląg i Aglomeracja Elbląska Szanse, nadzieje, wyzwania Elbląg, 25 września 2014

2 Peryferyzacja Elbląga
miasto wojewódzkie od 1999 miasto na prawach powiatu

3 Elbląg – powiązania sieciowe
Powiat elbląski: 1430,55 km2 56 tys. mieszkańców Elbląg: to m.in. subregionalne centrum usług publicznych

4 Problemy finansowe 336,8 mln zł: planowana kwota długu na koniec 2014
Po okresie pierwszego budżetu unijnego w latach – 2014, zostały zrealizowane inwestycje i ogromne zadłużenie wynikające z konieczności finansowania wkładu własnego. 336,8 mln zł: planowana kwota długu na koniec 2014 300 mln zł: kwota długu na koniec 2013 156 mln zł: Kwota długu w 2011 108 mln: kwota długu w 2010

5 To nie tylko nasz problem

6 Aglomeracja Zielona Góra (1)
duże województwo zielonogórskie zmniejszone województwo zielonogórskie 1999 województwo lubuskie Problemy budżetowe i postępująca peryferyjność miasta

7 Aglomeracja Zielona Góra (2)
2003 koncepcja „lubuskiego trójmiasta” 2011 koncepcja „Aglomeracji Zielonogórskiej” pierwsze propozycje połączenia Zielonej Góry z innymi jednostkami Kontrakt zielonogórski połączenie Gminy Zielona Góra i Miasta Zielona Góra

8

9 Wspólne Poszukiwanie Realnych Pieniędzy
dwie drogi bez kosztowego pozyskania dużych środków na wkład własny (zapisane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) połączenie gmin Koncepcja połączenia gminy wiejskiej Elbląg z miastem Elbląg połączenie powiatów Koncepcja Aglomeracji Elbląskiej

10 1. Premia dla łączących się gmin
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U nr 203 poz. 1966) mówi o możliwości uzyskania takiej premii: Dla gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 4 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów. (art. 41. pkt 1. )

11 Premia dla łączących się gmin
Jednostka  Udział w PIT 37,42% Udział w PIT 42,42% Udział w PIT Gmina wiejska Elblag 3,053 mln zł Udział w PIT Miasto Elbląg w części gminnej (bez udziału części powiatowej) 92,834 mln zł Potencjalny udział w PIT połączonych JTS  95,887 mln zł 108,699 mln zł Premia  Potencjalna premia roczna Potencjalna premia w okresie 5 lat 12,812 mln zł 64,061 mln zł Dane w oparciu o budżet roku 2014

12 2. Aglomeracja Elbląska Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U nr 91 poz. 578) mówi o łączeniu powiatów: 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia: 1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice; 4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto (art. 3)

13 Premia dla łączących się powiatów
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U nr 203 poz. 1966) mówi o możliwości uzyskania takiej premii: Dla powiatu powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej powiatów, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 5 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów procentowych. (art. 41. pkt 2. )

14 Premia dla łączących się powiatów
Jednostka  Udział w PIT 37,42% Udział w PIT 42,42% Udział w PIT Powiatu Elbląskiego 4,071 mln zł Udział w PIT Miasto Elbląg w części powiatowej 25,535 mln zł Potencjalny udział w PIT połączonych JTS - powiaty 29,606 mln zł 44,047 mln zł Premia Potencjalna premia roczna Potencjalna premia w okresie 5 lat 14,441 mln zł 72,209 mln zł Dane w oparciu o budżet roku 2014

15 Aglomeracja Elbląska to szansa
Łączna pięcioletnia premia ministerialna dla połączonych gmin i utworzonej Aglomeracji Elbląskiej to – 138,879 mln zł

16 Elbląg a podregion elbląski (1)
Stworzenie Aglomeracji Elbląskiej to realizacja założeń „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”: Polityka miejska zyskuje na znaczeniu na poziomie europejskim, ale wykorzystanie tego faktu, wymagać będzie budowania i wzmacniania współpracy z otoczeniem (s. 6) Z analizy zaproponowanych instrumentów wynika konieczność rozwijania współpracy w różnych skalach przestrzennych, uwzględniających między innymi: całe województwo warmińsko-mazurskie, podregion elbląski oraz obszar Elbląga wraz z najbardziej powiązanymi z miastem sąsiednimi gminami – w ramach tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych (instrument ZIT). Oznacza to w przypadku Elbląga potrzebę rozwinięcia współpracy typu sieciowego w dwóch układach terytorialnych: gmin otaczających miasto Elbląg oraz w ramach całego obszaru funkcjonalnego.

17 Elbląg a podregion elbląski (2)
Stworzenie Aglomeracji Elbląskiej to realizacja założeń „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”: Polityka regionalna (wg Krajowej strategii rozwoju regionalnego) ma oddziaływać na zwiększenie znaczenia gospodarczego i społecznego miast subregionalnych (s. 7) […] jej rola powinna polegać na łagodzeniu ich peryferyjności i wspieraniu rozwoju funkcji pozagospodarczych. Zgodnie z zapisami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Elbląg jest jednym z 14 ośrodków tworzących, dzięki powiązaniom z głównymi węzłami – 18 stolicami regionów, podstawową sieć osadniczą. Według KPZK pełnią one szereg funkcji metropolitalnych […]. (s. 8)

18 Aglomeracja Elbląska Realizacja: Celu strategicznego 4. Integracja Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego Między podmiotami zlokalizowanymi w Elblągu i w jego otoczeniu już dziś zachodzą ożywione relacje. W interesie wszystkich partnerów powinno leżeć rozwijanie tej współpracy w celu osiągania efektów synergii. Silny i konkurencyjny Elbląg może stać się gwarantem zatrzymania procesów migracyjnych, z kolei silne i dynamiczne otoczenie Elbląga zwiększa znaczenie ośrodka na mapie gospodarczej kraju. (s. 37)

19 Następstwa utworzenia Aglomeracji Elbląskiej
Miasto Elbląg, już bez powiatowego charakteru, wejdzie w skład Powiatu Elbląskiego jako centralny ośrodek Aglomeracji Elbląskiej. Powiększony o miasto Powiat Elbląski przejmie prowadzenie zadań powiatowych na terenie Elbląga, jak też związane z nimi środki budżetowe. Dzięki temu możliwe będzie skupienie się miasta na realizowaniu planowej polityki prowadzącej do rozwoju Aglomeracji Elbląskiej. Zgodnie z zapisami Ustawy Kodeks Wyborczy z 5 stycznia 2011 r. (art. 418), Rada Miasta Elbląga będzie musiała dokonać podziału Elbląga na stałe jednomandatowe okręgi wyborcze. Na podstawie założeń: Zielona Góra. Centrum? Aglomeracja? Metropolia?

20 Następstwa utworzenia Aglomeracji Elbląskiej (2)
W wyniku połączenia Powiat Elbląski przejmie od miasta Elbląg, m.in. takie zadania jak: infrastruktura społeczna, w tym pomoc społeczna, opieka społeczna, prowadzenie domów pomocy społecznej, transport ponadlokalny i drogi publiczne o charakterze powiatowym, ochrona przyrody i leśnictwo, oświata, w tym szkoły specjalne i szkoły ponadgimnazjalne, bezpieczeństwo, w tym ochrona pożarowa i powodziowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nadzór budowlany, zagospodarowanie przestrzenne, geodezja i kataster, ochrona praw konsumenta, administracja architektoniczno- budowlana. Na podstawie założeń: Zielona Góra. Centrum? Aglomeracja? Metropolia?

21 Uzyskanie dla regionu premii ministerialnych (łącznie 138,879 mln zł) za połączenie miasta i gminy, a następnie miasta i powiatu, pozwoli na absorbowanie dalszych środków z budżetu UE na lata 2014–2020. Stworzy to możliwość rozwinięcia przez miasto i Powiat Elbląski powiązań funkcjonalnych Elbląga z jego otoczeniem oraz faktyczną realizację idei Aglomeracji Elbląskiej.

22 A co jeśli nie? Jednak już bez ministerialnej premii
W Sejmie jest złożony rządowy projekt ustawy o łączeniu powiatów grodzkich z ziemskimi Za kilka lat, po wejściu w życie ustawy powiaty zostaną połączone z mocy prawa Jednak już bez ministerialnej premii

23 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Elbląg i Aglomeracja Elbląska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google