Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Nowatorskie innowacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Nowatorskie innowacje"— Zapis prezentacji:

1 Działania Nowatorskie innowacje

2 Znaczenie słowa innowacja, z łacińskiego innovatio – nowość, rzecz nowo wprowadzona, niekonwencjonalna, nietradycyjna, odkrywcza, oryginalna, pionierska, prekursorska, nieszablonowa, awangardowa, postępowa, pomysłowa, świeża, śmiała, nieschematyczna, nowoczesna, niesztampowa, rewolucyjna, niestereotypowa, reformistyczna, ale też nowo wprowadzona. W języku potocznym słowo innowacja kojarzone bywa z całym szeregiem terminów bliskoznacznych, jak: usprawnienie, ulepszenie, twórczość, nowatorstwo, modernizacja, rozwiązania niekonwencjonalne.

3 Nowy słownik pedagogiczny, Okoń W. Warszawa 1996
Działalność nauczycieli i wychowawców, polegająca na ulepszaniu wzorów pracy dydaktycznej i wychowawczej przez własne pomysły racjonalizatorskie; mogą one dotyczyć treści, metod, środków oraz form organizacyjnych kształcenia i wychowania; nowatorstwo związane z żywo odczuwaną potrzebą podnoszenia na wyższy poziom kreatywności i doskonałości szkolnictwa różnych szczebli jest przedpolem twórczości pedagogicznej.

4 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku t. 3, Warszawa 2004
W polskim systemie edukacyjnym przyjęto, że nowatorstwem pedagogicznym mogą być nowe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poszerzenie lub modyfikację z zakresu realizowanych w szkole/placówce celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły. Innowacje mogą obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; mogą dotyczyć całej szkoły lub jej części, czyli oddziałów, klas, grup. Uogólniając, nowatorstwo pedagogiczne należy wiązać ze złożoną działalnością innowacyjną nauczyciela, opartą na jego inwencji twórczej.

5 Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Pytania badawcze: Jakie nowatorskie rozwiązania są stosowane w szkole? Na jakie potrzeby rozwojowe uczniów one odpowiadają? Kryterium ewaluacyjne: NIEINCYDENTALNE działania. ADEKWATNOŚĆ do potrzeb rozwojowych uczniów.

6 Wymaganie: Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi
Pytania badawcze: Jakie działania nowatorskie, innowacje i eksperymenty podejmuje się w szkole? W jaki sposób działania te wspierane są przez proces zarządzania? Kryteria ewaluacyjne: SKUTECZNOŚĆ działań dyrektora w inicjowaniu nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.

7 Wskazówki do analizy - Za nowatorskie uznajemy działania, które:
Są nowością w kulturze organizacyjnej danej szkoły lub placówki. Wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów.

8 Nowatorstwo powinno przynosić efekty wykazane w autoewaluacji podejmowanych działań. Dlatego: Kluczowe jest przedstawienie konkretnych danych i sprawdzenie, czy nauczyciele poddają autoewaluacji prowadzone działania.

9 Jaka powinna być innowacja ?
Celowa - ma jasno określone efekty, jakie można dzięki niej uzyskać; Planowa - zawiera przemyślany harmonogram działań i czynności; Zorganizowana - przewiduje potrzebne zasoby, ludzi i środki; Kontrolowana - ma określony sposób ewaluacji.

10 Kiedy powstaje innowacja ?
Zmieniają się sposoby postrzegania rzeczywistości, poglądy i systemy wartości. Pojawiają się nowe potrzeby. Zachodzą zmiany zewnętrzne, np. demografia. Można zastosować wnioski wynikające z nowej wiedzy.

11 Mechanizm innowacji: potrzeba pomysł program zastosowanie

12 Każda innowacja pedagogiczna jest efektem czyjegoś pomysłu i wdrożeniem tego pomysłu do praktyki edukacyjnej. Działaniom takim towarzyszy podjęcie ryzyka przez konkretnego pedagoga. W większości przypadków jest tak, że wprowadzając innowację jej autor korzysta z wcześniejszych osiągnięć, wzorów i inspiracji, nierzadko przenosi rozwiązania funkcjonujące w innych, pokrewnych dziedzinach wiedzy, dostosowując je do wymogów uprawianej dyscypliny. Jednakże nie powoduje to ograniczenia waloru oryginalności innowacji, natomiast może służyć zmniejszeniu poczucia niepewności co do jej powodzenia

13 Każda innowacja jest wyrazem niezadowolenia z dotychczasowego stanu rzeczy. Sensem wprowadzenia innowacji pedagogicznej jest skuteczność. Wyrasta z koncepcji o charakterze prakseologicznym (teoria sprawnego, celowego działania). Zmiany w kategoriach czynności, metod, technik, oddziaływań, czy organizacji, powinny być poprzedzone namysłem w kategoriach aksjologicznych (wartości) i teleologicznych (celowości). Innowacja powinna być skierowana na osiągnięcie pewnego, wyznaczonego i uznanego celu.

14 W świetle przepisów . Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.


Pobierz ppt "Działania Nowatorskie innowacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google