Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje pedagogiczne w szkołach ponadgimnazjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje pedagogiczne w szkołach ponadgimnazjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Innowacje pedagogiczne w szkołach ponadgimnazjalnych

2 W roku szkolnym 2012/2013 innowacje pedagogiczne zgłosiły: III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku (7) Innowacja pedagogiczna z matematyki i informatyki w liceum dla klas o rozszerzeniu matematyczno-informatycznym Innowacja pedagogiczna z matematyki, biologii i chemii w liceum dla klas o rozszerzeniu matematyczno-przyrodniczym Innowacja pedagogiczna z matematyki i geografii w liceum dla klas o rozszerzeniu matematyczno – geograficznym Innowacja pedagogiczna z języka polskiego i wiedzy o kulturze w liceum dla klas o rozszerzeniu humanistyczno - artystycznym Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego w liceum dla klas o rozszerzeniu językowym Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego z elementami kultury i historii krajów anglojęzycznych w liceum dla klas dwujęzycznych Innowacja pedagogiczna z biologii i chemii w liceum dla klas o rozszerzeniu biologiczno - chemicznym ze Szkołą Promocji Zdrowia

3 Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka S. Małachowskiego w Płocku (1) Innowacja pedagogiczna w zakresie rozszerzenia matematyki i fizyki prowadzonych przez nauczycieli akademickich Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 1 w Sierpcu (1) klasa liceum ogólnokształcącego przybliżająca pracę służb mundurowych - policji Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gostyninie (1) Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- -przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE

4 W trakcie realizacji innowacji pedagogicznych są: IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Płocku (8) III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku (7) Liceum Ogólnokształcące w Staroźrebach (1) Zespół Szkół Budowlanych (1) Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka S. Małachowskiego w Płocku (1) Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Płocku (1) Liceum Ogólnokształcące SOP im. Ks. Poety J. Twardowskiego w Płocku (1) Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku (1)

5 Zasady prowadzenia innowacji pedagogicznych w szkołach regulują:

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). Procedura zgłaszania innowacji pedagogicznych w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

7 Innowacją pedagogiczną prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

8 Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej: I. DYREKTOR SZKOŁY/PLACÓWKI przekazuje kuratorowi oświaty w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole (termin porządkowy):

9 a)uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji – spełniającą wymogi § 4 ww. rozporządzenia wraz z: opisem zasad innowacji – zgodnym z wymogami określonymi w § 1 ust. 1 i ust. 3, § 2 ust. 1 oraz § 3 ww. rozp., opinią rady szkoły, pisemną zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole. b) wypełnioną Kartę informacyjną Innowacji Pedagogicznej.

10 Kurator Oświaty Dokonuje wpisu innowacji pedagogicznej do Rejestru Innowacji Pedagogicznych, po stwierdzeniu zgodności przesłanej dokumentacji z wymogami określonymi w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506 ze zm.) na podstawie informacji o wdrożonych innowacjach.

11 Nazwa i adres szkoły/placówki Telefon/fax, Gmina (Jeżeli szkoła funkcjonuje w Zespole – proszę podać pełną nazwę Zespołu i nazwę szkoły) Technikum nr........im. …... w Zespole Szkół w ……………….. Nazwisko i imię dyrektora szkoły/placówki Nazwa innowacji (Nazwa innowacji taka jak w uchwale rady pedagogicznej) Innowacja zakłada nowatorskie rozwiązania (§ 1 ust. 1 ww. rozp.) programowe metodyczne organizacyjne (właściwe podkreślić) KARTA INFORMACYJNA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

12 Autor/Autorzy innowacji (wymienić imiona i nazwiska) Pisemna zgoda autora lub zespołu autorskiego na prowadzenie innowacji w szkole/placówce (w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane, wskazać czy załączono) (§ 4 ust. 2 pkt 3 ww. rozp.) Tak / Nie Załącznik nr … Czy nauczyciele, którzy będą uczestniczyć w innowacji wyrazili zgodę na udział. (podkreślić właściwe) Tak / Nie

13 Odbiorcy innowacji (§ 2 ust. 1 ww. rozp.) (wskazać poziom edukacyjny, klasę/klasy oraz rodzaj zajęć edukacyjnych) Przewidywany termin realizacji innowacji Data rozpoczęcia innowacji (dzień, miesiąc, rok) Data zakończenia innowacji (dzień, miesiąc, rok)

14 Czy organ prowadzący szkołę/placówkę wyraził zgodę? (w przypadku, gdy innowacja wymaga przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych na finansowanie planowanych działań) (§ 2 ust. 3 ww. rozp.) Tak / Nie / Nie dotyczy Załącznik nr … Innowacja spełnia wymogi określone w § 1 ust. 1 i 3, § 2 oraz § 3 rozporządzenia. (potwierdzenie dyrektora szkoły) Tak / Nie

15 Opiniodawcy innowacji (rada szkoły, a w przypadku braku rady szkoły, zgodnie z ustawa o systemie oświaty, rada pedagogiczna – wskazać czy załączono opinię) (§ 4 ust. 2 pkt 2 ww. rozp.) Tak / Nie Załącznik nr … Uchwała rady pedagogicznej (wskazać czy załączono) (§ 4 ust. 1 ww. rozp.) Tak / Nie Załącznik nr … Opis zasad innowacji – (zgodny z wymogami określonymi w § 1, 2, 3 rozporządzenia, wskazać czy załączono) Tak / Nie Załącznik nr …

16 Rejestr innowacji pedagogicznych (wyszukiwarka) znajduje się na stronie: www.kuratorium.waw.pl w zakładce Nadzór pedagogiczny/ Innowacje i eksperymenty pedagogiczne MKO i jest aktualizowany na bieżąco. www.kuratorium.waw.pl


Pobierz ppt "Innowacje pedagogiczne w szkołach ponadgimnazjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google