Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODZI AKTYWNI? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODZI AKTYWNI? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?"— Zapis prezentacji:

1 MŁODZI AKTYWNI? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

2 Przede wszystkim kształtować w młodych ludziach świadomość obywatelską, gdyż: warto wiedzieć, jakie są dobrodziejstwa demokracji warto wiedzieć, jakie są dobrodziejstwa demokracji warto mieć świadomość, czym jest życie publiczne warto mieć świadomość, czym jest życie publiczne warto stawać się świadomym uczestnikiem społeczeństwa obywatelskiego warto stawać się świadomym uczestnikiem społeczeństwa obywatelskiego

3 SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

4 CZYM JEST SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE?

5 SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE to rodzaj SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają umiejętność samoorganizacji. posiadają umiejętność samoorganizacji.

6 W społeczeństwie obywatelskim obywatele: W społeczeństwie obywatelskim obywatele: potrafią działać niezależnie od oficjalnych potrafią działać niezależnie od oficjalnych instytucji państwowych. Nie oznacza to instytucji państwowych. Nie oznacza to jednak, że społeczeństwo i władza jednak, że społeczeństwo i władza rywalizują ze sobą. Najistotniejsze jest to, rywalizują ze sobą. Najistotniejsze jest to, aby członkowie społeczeństwa byli aby członkowie społeczeństwa byli świadomi swoich wzajemnych potrzeb i świadomi swoich wzajemnych potrzeb i dążyli do ich zaspokojenia. dążyli do ich zaspokojenia.

7 GENEZA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

8 Idea społeczeństwa Idea społeczeństwa obywatelskiego sięga obywatelskiego sięga starożytności, za jej starożytności, za jej prekursora uważa prekursora uważa się Arystotelesa, dla się Arystotelesa, dla którego najwyższym którego najwyższym wyrazem istnienia wyrazem istnienia społeczeństwa społeczeństwa obywatelskiego było obywatelskiego było utworzenie państwa. utworzenie państwa. Człowiek nie może bowiem żyć Człowiek nie może bowiem żyć poza nim, gdyż tylko w poza nim, gdyż tylko w państwie może państwie może urzeczywistniać urzeczywistniać się jego społeczna natura. się jego społeczna natura.

9 W oświeceniu Jan Jakub Rousseau i Imanuel W oświeceniu Jan Jakub Rousseau i Imanuel Kant uważali, że jednostka rozwija się znacznie Kant uważali, że jednostka rozwija się znacznie łatwiej uczestnicząc w życiu publicznym niż łatwiej uczestnicząc w życiu publicznym niż prywatnym. prywatnym. Imanuel KantJan Jakub Rousseau

10 W tym samym czasie John W tym samym czasie John Locke i Georg Locke i Georg Hegel twierdzili, iż Hegel twierdzili, iż społeczeństwa nie są społeczeństwa nie są zależne od instytucji zależne od instytucji państwa, a interesy państwa, a interesy Jednostki mogą być Jednostki mogą być realizowane tylko dzięki realizowane tylko dzięki obywatelskiej współpracy. obywatelskiej współpracy. Społeczeństwo Społeczeństwo powinno mieć warunki aby powinno mieć warunki aby działać swobodnie. działać swobodnie. Georg Hegel John Locke

11 Źródła społecznej bierności Polaków pozbawienie umiejętności organizacyjnych i menedżerskich niezbędnych w działalności społecznej kompromitowanie pojęcia pracy społecznej („lepiej się nie wychylać”) niski poziom świadomości obywatelskiej, brak poczucia wpływu na sprawy kraju i swojego środowiska, brak wiary w skuteczność działań obywatelskich wzmocnione dodatkowo negatywną społeczną oceną polskiej sceny politycznej brak wystarczającego prawnego, finansowego i organizacyjnego wsparcia dla organizacji przez administrację państwową

12 Kultura oraz postawa obywatelska Kultura oraz postawa obywatelska Postawa zainteresowania sprawami wspólnymi w zbiorowości ludzi; współpraca i wspólne działanie pozwalają realizować oczekiwania wszystkich obywateli, sprzyjają znalezieniu rozwiązań optymalnych oraz skutecznemu realizowaniu celów społecznych. Jednostki w swych działaniach reprezentują postawę obywatelską zwłaszcza w społecznościach lokalnych – wspólnotach samorządowych, w których mieszkańcy nie są sobie całkiem obcy i mają rozeznanie dotyczące problemów, które należy rozwiązać wspólnie. Postawa obywatelska związana jest z zespołem wartości takich jak: gotowość i umiejętność współdziałania z innymi; szacunek dla prawa i świadomość doniosłości regulacji życia społecznego przez prawo; gotowość do dialogu i umiejętność jego prowadzenia w życiu społecznym.

13 Społeczeństwo obywatelskie w polskich warunkachSpołeczeństwo obywatelskie w polskich warunkach Art.58, ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, iż „każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się". W oparciu o to konstytucyjne prawo powstaje w Polsce wiele organizacji o bardzo różnym charakterze, sposobie działania i celach. Są to m.in. kluby osiedlowe, grupy wsparcia, grupy rodzicielskie działające przy szkołach - a więc zespoły nie mające umocowania w przepisach szczegółowych. Nie podlegają one żadnym procedurom rejestracyjnym, często nie posiadają też trwałych struktur wewnętrznych (określa się je nieraz mianem "grup nieformalnych"). Nie oznacza to bynajmniej, iż grupy takie działają słabiej czy mniej skutecznie niż inne; przeciwnie - dzięki spontaniczności i silnemu zaangażowaniu osób je tworzących, wiele problemów lokalnych znajduje swoje szybkie i konkretne rozwiązanie.

14 Niewątpliwie atrakcyjną forma angażowania się młodych ludzi w życie publiczne jest udział w działalności organizacji pozarządowychNiewątpliwie atrakcyjną forma angażowania się młodych ludzi w życie publiczne jest udział w działalności organizacji pozarządowych Określenie organizacje pozarządowe akcentuje niezależność tych organizacji od administracji (rządu). Inna nazwa stosowana wobec tych organizacji to organizacje publiczne. Te sformułowania podkreślają, że aktywność tych organizacji jest najwyraźniejsza w dziedzinie ochrony zdrowia, szeroko rozumianej pomocy społecznej, akcji charytatywnych i edukacji, działaniu dla dobra publicznego.Określenie organizacje pozarządowe akcentuje niezależność tych organizacji od administracji (rządu). Inna nazwa stosowana wobec tych organizacji to organizacje publiczne. Te sformułowania podkreślają, że aktywność tych organizacji jest najwyraźniejsza w dziedzinie ochrony zdrowia, szeroko rozumianej pomocy społecznej, akcji charytatywnych i edukacji, działaniu dla dobra publicznego.

15 Nazwa, której używa się wobec ogółu organizacji pozarządowych to trzeci sektor. Określenie to, przeniesione z jęz. angielskiego, nawiązuje do podziału dzielącego aktywność społeczno-gospodarczą nowoczesnych państw demokratycznych na trzy sektory. Według tej typologii pierwszy sektor to administracja publiczna, określana też jako sektor państwowy. Drugi sektor to sfera biznesu, czyli wszelkie instytucje i organizacje, których działalność jest nastawiona na zysk, nazywany też sektorem prywatnym. Trzeci sektor to ogól prywatnych organizacji i stowarzyszeń, działających społecznie i nie dla zysku, czyli organizacje pozarządowe (inaczej organizacje non-profit).

16 Lokalne organizacje pozarządowe umacniają demokrację ucząc demokracji w mikroskali, zajmując się kwestiami dotyczącymi konkretnej społeczności:  Doradztwo władzom samorządowym w zakresie rozwiązań dotyczących spraw specjalistycznych, którymi organizacje się zajmują (np. kwestie ekologiczne)  tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli organów administracji publicznej.  Monitoring działalności władz samorządowych (konsultacje społeczne - opiniowanie budżetów samorządowych jednostek terytorialnych np. gmin).  Wykonywania zadań publicznych zleconych przez władze samorządowe, zgodnie z ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego.

17 QUIZ dla przedstawicieli klas:

18 1. Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które: a) nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) b) są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej)

19 2. Inna nazwa organizacji pozarządowych to: a) „pierwszy sektor” b) „drugi sektor” c) „trzeci sektor”

20 3. W społeczeństwie obywatelskim obywatele są : a) aktywni b) bierni

21 4. Według przepisów konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej a) obywatelom nie wolno tworzyć stowarzyszeń, aby nie utrudniać funkcjonowania państwa b) obywatele mają prawo do zrzeszania się

22 5. Przeczytaj zadania i odpowiedz, które z nich opisują jakąś formę aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Zapisz właściwe cyfry. 1. Henryk Z. zgłosił kandydaturę swojego znajomego – uczciwego i kompetentnego człowieka na prezesa spółdzielni mieszkaniowej. 2. Alina G podpisała petycję do parlamentu, protestując przeciw opóźniającym się reformom służby zdrowia. 3. Mateusz stale narzeka, że „Wiadomości” są za długie. 4. Natalia i Paulina założyły klub dla młodzieży w swojej wsi. 5. Adam rozkleja plakaty o segregacji śmieci bo od roku jest członkiem LOP. 6. Dorota S ma dosyć obecnego rządu i powiedziała to koleżance z pracy. 7. Łukasz S. skończył 18 lat i namówiony przez brata wziął udział w wyborach samorządowych. 8. Mieszkańcy gminy Wilkowyje wystąpili do władz samorządowych z propozycją zbudowania boisk sportowych przy budynku gimnazjum.

23 Wykonanie:Jakub Traczyk, Szymon Żmijewski

24 ŹRÓDŁA http://www.wikipedia.pl http://www.wikipedia.pl http://www.wikipedia.pl http://www.portalwiedzy.onet.pl http://www.portalwiedzy.onet.pl http://www.portalwiedzy.onet.pl http://www.wosna5.pl http://www.wosna5.pl http://www.wosna5.pl http://www.civicpedia.ngo.pl http://www.civicpedia.ngo.pl http://www.civicpedia.ngo.pl


Pobierz ppt "MŁODZI AKTYWNI? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google