Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI R ZESZÓW 21 LISTOPADA 2012 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI R ZESZÓW 21 LISTOPADA 2012 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI R ZESZÓW 21 LISTOPADA 2012 ROKU

2 Zgodnie z polskim prawem organy administracji publicznej realizują zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

3 Organizacje pozarządowe traktują samorząd terytorialny jako swego naturalnego partnera. Wg badań Stowarzyszenia Klon/Jawor - 60% organizacji widzi w nim jedną z najważniejszych dla siebie instytucji.

4 Zasady współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim ich zakres i formy, określa uchwalany corocznie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi.

5 Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: - pomocniczości, - suwerenności stron - partnerstwa - efektywności - uczciwej konkurencji - jawności - legalności

6 Sposób opracowania i przyjęcia rocznego programu współpracy wpływa na jego podstawowe cechy: - jakość - trwałość - przejrzystość - powszechność - efektywność i skuteczność

7 Elementy, które sprzyjają konstruowaniu programu to: 1) pomysł na współpracę, 2) dobry klimat do współpracy, 3) liderzy współpracy, 4) zasoby umożliwiające realizację współpracy,

8 FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI Finansowe formy współpracy: - Zlecanie realizacji zadań; - Promocja projektów systemowych i innowacyjnych w Województwie Podkarpackim.

9 Niefinansowe formy współpracy: - konsultacja projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów Programu; - wsparcie pozafinansowe dla podmiotów Programu; - tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym; - obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego; - udzielanie rekomendacji podmiotom Programu; - zawieranie umów partnerskich; - promocja wolontariatu; - pomoc w poszukiwaniu partnerów.

10 O czym warto pamiętać dążąc do skutecznej współpracy: 1. Organizacja pozarządowa jest partnerem, a nie petentem. 2. Władze samorządowe i urzędnicy mają za zadanie wspierać organizacje, a nie je wyręczać i finansować. 3. Konieczne jest przyzwolenie społeczności lokalnej i władzy lokalnej na angażowanie organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów. 4. Dobrą praktyką w zakresie współpracy jednostek samorządu regionalnego i lokalnego jest powoływanie w urzędach pełnomocników ds. organizacji pozarządowych. 5. Niezbędna jest ciągła edukacja osób zaangażowanych w dialog między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

11 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI R ZESZÓW 21 LISTOPADA 2012 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google