Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze W Warszawie funkcjonują 22 placówki opiekuńczo-wychowawcze (stan na 30.09.2014r.):  2 publiczne placówki interwencyjne – 60 miejsc  1 publiczna placówka specjalistyczno-terapeutyczna – 38 miejsc z filią (8 miejsc)  9 publicznych placówek socjalizacyjnych – 514 miejsc, w tym:  7 placówek z 23 filiami – 454 miejsca  2 placówki bez filii – 60 miejsc  4 niepubliczne placówki socjalizacyjne – 87 miejsc  6 publicznych placówek rodzinnych – 32 miejsca

3 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie  WCPR na podstawie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej  Zadania statutowe WCPR wobec placówek opiekuńczo-wychowawczych:  podejmowanie działań zmierzających do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych,  współpraca w opracowywaniu i realizacja 3 letnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,  zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze.

4 Działania zmierzające do efektywnego dysponowania miejscami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  prowadzenie na podstawie informacji uzyskanych z placówek bazy danych wychowanków (autorski program informatyczny) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  kwalifikowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo- wychowawczej,  wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zawiadomień w przypadku pobytów kilkudniowych w placówce,  przekazywanie danych dotyczących wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie informacji uzyskanych z placówek,  występowanie do burmistrzów w poszczególnych dzielnicach z wnioskami o przekazanie lokali z przeznaczeniem na mieszkania filialne,  przyjmowanie zgłoszeń o wolnych lokalach w Warszawie i kwalifikowanie ich np. do instytucjonalnej pieczy zastępczej,  organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej.

5 Współpraca w opracowywaniu i realizacja Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m. st. Warszawie na lata 2013-2015  przygotowanie projektu Programu oraz przeprowadzenie konsultacji z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,  w ramach realizacji programu:  organizowanie mieszkań filialnych dla wychowanków placówek,  opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania centrum administracyjnego do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych,  opracowywanie standardów organizacyjnych placówek opiekuńczo- wychowawczych przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb wychowanków,  diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadry placówek opiekuńczo- wychowawczych w celu stworzenia systemu szkoleń zmierzającego do zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

6 Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  opracowanie Procedury przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy,  opracowanie Zasad opiniowania osób, które podejmują się wspierania działań wychowawczych warszawskich placówek opiekuńczo- wychowawczych, na podstawie których wydawane są opinie w formie zaświadczeń kwalifikacyjnych dla „rodzin zaprzyjaźnionych”,  opracowanie Procedury przewozu i przekazania dziecka do jednej z form pieczy zastępczej w związku z interwencyjnym odebraniem dziecka z rodziny (dzieci w przyjaznych i bezpiecznych warunkach są przewożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Zespół interwencyjnego przewozu),  przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w związku ze zgłaszanymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek.

7 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (1)  przygotowywanie projektów statutów placówek i projektów uchwał Rady m. st. Warszawy w sprawie wyposażenia placówek opiekuńczo- wychowawczych w lokale z przeznaczeniem na mieszkania filialne,  pomoc przy tworzeniu regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo- wychowawczych,  określanie limitów miejsc w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem mieszkań filialnych,  gromadzenie danych dotyczących liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym zgłoszonych do adopcji,  zbieranie z placówek różnego rodzaju danych do sprawozdań lub analiz np. dotyczących liczby dzieci cudzoziemskich, przebywających w szpitalach psychiatrycznych, stanu zdrowia, szczególnych potrzeb opiekuńczych,  wyrażanie opinii w przypadku wniosku dyrektora placówki o przeniesienie dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu

8 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (2)  organizowanie kwartalnych spotkań z dyrektorami placówek, podczas których omawiane są sprawy organizacyjne oraz inne ważne z perspektywy placówek i WCPR,  utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i monitorowanie ich bieżącej pracy,  przeprowadzanie wizytacji w placówkach (również w godzinach popołudniowych), podczas których sprawdzana jest organizacja czasu wolnego, warunki pobytu dzieci oraz zapewnienie im właściwej opieki,  udział w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka organizowanym przez placówki opiekuńczo-wychowawcze,  w placówkach typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu z WCPR, jako organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,  wspieranie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dyrektora placówki typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku,

9 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (3) Postępowanie administracyjne  prowadzenie postępowania administracyjnego w celu ustalenia opłaty od rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,  wytaczanie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w placówce, na podstawie dokumentacji placówki,  prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych od usamodzielnianych wychowanków  prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób, które nie regulują należności za pobyt dziecka w pieczy

10 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (4) Inwestycje  opiniowanie wniosków placówek o przydział środków inwestycyjnych z budżetu m. st. Warszawy,  opiniowanie planów rzeczowo-finansowych placówek oraz zmian do tych planów, Mienie WCPR  użyczanie samochodów służbowych WCPR prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie umowy. Finanse  obsługa finansowa placówek typu rodzinnego,  opiniowanie planów finansowych placówek oraz zmian do planów,  analiza dochodów i wydatków placówek,  podział środków budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ubezpieczenia zdrowotne dzieci i finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich),  współpraca w zakresie wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków placówek

11 Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (5) Zatrudnienie  bieżąca analiza zatrudnienia w placówkach,  szczegółowa analiza zatrudnienia w placówkach (np.: likwidacja DD Nr 5, tworzenie centrum administracyjnego),  opiniowanie propozycji wynagrodzeń dla dyrektorów placówek, Kontrole  kontrole realizacji zadań w placówkach niepublicznych w ramach umowy,  kontrole publicznych placówek w ramach prowadzenia,  analiza uwag kontrolujących wspólnie z dyrektorem placówki kontrolowanej, omawianie planów naprawczych

12 Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze  wprowadzanie pilotażowego modelu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej przebywających w mieszkaniu chronionym wypracowanego przez organizację pozarządową - realizacja w ramach projektu „Integracja dla Samodzielności” realizowanego przez WCPR, współfinansowanego przez UE ze środków EFS,  spotkania z pracownikami placówek opiekuńczo-wychowawczych bezpośrednio zajmującymi się sprawami usamodzielnianych wychowanków,  wsparcie merytoryczne pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych w zakresie procesu usamodzielnienia,  nadzorowanie oraz koordynowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia realizowanych przez wychowanków placówek,  prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyznania pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy,

13 Współpraca placówki opiekuńczo-wychowawczej z innymi podmiotami  placówka opiekuńczo-wychowawcza w zakresie wykonywanych zadań współpracuje: -z sądem, -powiatowym centrum pomocy rodzinie, -rodziną, -asystentem rodziny lub innym pracownikiem ośrodka pomocy społecznej -organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, -z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,  pomoc WCPR w nawiązaniu relacji z innymi podmiotami, inicjowanie współpracy, badań, seminariów, etc.  przekazywanie placówkom różnych otrzymywanych ofert np. udziału w spektaklach, koncertach, wydarzeniach kulturalnych, dotyczących wyjazdów wakacyjnych, przekazywanie biletów, informowanie o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień, etc.

14 Nowelizacja ustawy...  „centrum” w przypadku zlecenia zadania prowadzenia placówek opiekuńczo- wychowawczych,  kontrola zarządu powiatu,  umieszczenie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,  odpowiedzialność za przekazanie informacji o dziecku pcpr i organizatora  ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,  zgoda Wojewody na umieszczenie dziecka ponad ustalony limit miejsc,  zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej usamodzielnianym wychowankom,  ustalanie opłaty z uwzględnieniem pobytu dziecka u rodziców

15


Pobierz ppt "Współpraca Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google