Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka odpadami w Sopocie. Wariant 1 – zaproponowano metodę powierzchniową:  jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, to opłata będzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka odpadami w Sopocie. Wariant 1 – zaproponowano metodę powierzchniową:  jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, to opłata będzie."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka odpadami w Sopocie

2 Wariant 1 – zaproponowano metodę powierzchniową:  jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, to opłata będzie w wysokości:  0,52 zł/m 2 miesięcznie za każdy rozpoczęty m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego dla części powierzchni nie przekraczającej 110 m 2  0,10 zł/m 2 miesięcznie za każdy rozpoczęty m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego, dla części powierzchni przekraczającej 110 m 2 Równolegle zlecono profesjonalnej firmie przeprowadzenie z ankietowego badania opinii Mieszkańców Sopotu w sprawie wyboru metody naliczania opłat. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

3  Większość Mieszkańców Sopotu uznała ze żadna metoda, z proponowana w ustawie nie pasuje do Sopotu.  Wiele wypowiedzi w odniesieniu do uchwalonej metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami od powierzchni lokalu mieszkalnego było bardzo krytycznych ale byli również zwolennicy tej metody. Głosy mieszkańców były bardzo podzielone.  Duża grupa osób wskazywała jako potencjalnie sprawiedliwą metodę powiązaną ze zużyciem wody.  W odpowiedzi na opinie Mieszkańców Sopotu wyrażone podczas licznych spotkań oraz na podstawie badania ankietowego przygotowano alternatywną metodę uwzględniającą oczekiwania wyrażane przez większości Mieszkańców Sopotu. Wariant 2 - Nowy sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to propozycja metody mieszanej wodno-ryczałtowej. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

4  Dla zapewnienia szczelności systemu opłata składała się z dwóch części  stałej - ryczałtowe j tj. stałej opłaty uwzględniającej miesięczne zużycie wody do 4m 3, zmiennej - stanowiącej iloczyn miesięcznie zużytej wody powyżej 4m 3 oraz stawki opłaty za każdy dodatkowo zużyty 1 m 3 wody.  Wysokość ryczałtu 4m 3 przypadającego na gospodarstwo domowe jest wyższa niż określona statystycznie ilość miesięcznie zużywanej wody przez 1 osobę w Sopocie. Średnie miesięczne zużycie wody przypadające na jednego mieszkańca wynosi ok. 3m 3.  Ustalenia zużycia wody w Sopocie dokonano na podstawie danych z SNG o ilości sprzedawanej wody mieszkańcom Sopotu. Zebrano również dane od anonimowej grupy respondentów. Na podstawie tych analiz okazało się, że zużycie wody przed sezonem letnim jest dużo niższe niż w sezonie letnim. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

5 Jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny to opłaty są w następującej wysokości:  14 zł miesięcznie - opłata ryczałtowa od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości,  3,50 zł stawka opłaty za 1 m 3 wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m 3,  30 zł miesięcznie - opłata ryczałtowa od gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę wielodzietną. W przypadku braku selektywnej zbiórki opłata jest podwyższona o 50% (21 zł i 5,25 zł) Metoda wodno-ryczałtowa

6 W każdej ilości odbierane są:  Odpady komunalne zmieszane Zabrane w sposób selektywny:  odpady ze szkła, z tworzyw sztucznych, z papieru i tektury,  odpady zielone pochodzące z pielęgnacji nieruchomości  Odpady wielkogabarytowe Komunalne odpady budowlano-remontowe w ramach opłaty odbierane w ilości do 1 m 3 /rok/gospodarstwo domowe. Na terenie Sopotu każda nieruchomość jest punktem selektywnej zbiórki odpadów – wyposażonym przez Gminę w pojemniki do segregacji odpadów. Na terenie ZOM funkcjonuje PZON ( Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Zakres świadczenia usług

7 Segregacja u źródła – struktura ilości zebranych odpadów od mieszkańców w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2013 Uzyskane efekty

8 Osiągnięte w 2013 roku poziomy na podstawie rocznego sprawozdania Uzyskane efekty Osiągnięte poziomy w Sopocie w:roku 2013 Wymagania dla roku 2013 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła, plastiku 36,9%>12 Poziom recyklingu i odzysku odpadów budowlanych komunalnych 88,5%>36 Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 16,6%<50

9 Dziękuję za uwagę Bartosz Piotrusiewicz Wiceprezydent Miasta Sopotu


Pobierz ppt "Gospodarka odpadami w Sopocie. Wariant 1 – zaproponowano metodę powierzchniową:  jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, to opłata będzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google