Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna. województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna. województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17."— Zapis prezentacji:

1 System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna

2

3 województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17 409 ha) Pszczyna

4 Referendum 12 XI 2006r przeprowadzone zostało referendum w wyniku którego 59,6% uprawnionych do głosowania opowiedziało się za przejęciem przez gminę obowiązków mieszkańców w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

5 tak było …

6

7 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych 25.07.2007r. szacunkowa wartość zamówienia 10 000 000 zł brutto zamówienie powyżej 211 000 euro (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) Postępowanie przetargowe … protesty, odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Podpisanie umowy z firmą wywozową (najlepsza z 3 ofert) 29.01.2008r. … zajęło 6 miesięcy modyfikacja dokumentacji przetargowej

8 Główne dane opisujące przedmiot umowy: ilość mieszkańców ilość nieruchomości ilość pojemników przewidywana ilość odpadów komunalnych 50l/1 mieszkaniec/miesiąc wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców czas obowiązywania umowy – 4 lata Jedna fi rma obsługuje całą gminę

9 Najważniejsze obowiązki wykonawcy organizacja selektywnej zbiórki dostarczenie pojemników i worków odbiór i transport odpadów odzysk i unieszkodliwianie odpadów odbiór odpadów co 2 tygodnie/posesje jednorodzinne 2 razy w tygodniu/budynki wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

10 Od 1 maja 2008 r. właścicielem odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest gmina Nowy system

11 za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady odpowiedzialny jest wykonawca (rodzina 5-os./pojemnik 120l, 6-10-os./pojemnik 240l itd.) mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregacji odpadów na suche i mokre odpady suche: opakowania szklane, butelki plastikowe, puszki, folie, papier,tektura, metale dodatkowo – na zlecenie burmistrza straż miejska kontroluje wszystkie firmy działające na terenie gminy pod kątem podpisanych umów na wywóz nieczystości – uszczelnienie systemu Zasady nowego systemu

12 właściciele nieruchomości zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat (obecnie – 6,50 zł/1 osoba/1 miesiąc) Opłaty naliczane są na podstawie danych z wydziału meldunkowego od ilości osób zameldowanych w danym gosp. domowym odbiór odpadów odbywa się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (odpady mokre/suche)

13 informacja o opłacie za odbiór odpadów wyliczona wg wzoru: ilość mieszkańców x ilość miesięcy x 6,50 zł z wyznaczonymi kwartalnymi terminami opłaty (wysyłana raz w roku, aktualizowana raz w miesiącu) właściciel nieruchomości Urząd Miejski w Pszczynie Zasady rozliczeń

14

15 Wykonawca Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości opłata w wysokości 6,50 zł od mieszkańca/miesiąc uiszczana kwartalnie wynagrodzenie w wysokości 6,30 zł x liczba mieszkańców gminy uiszczane miesięcznie 20 gr miesięcznie od mieszkańca tj. ok. 120 000 zł rocznie na koszty urzędu

16 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych 23.12. 2011r. zamówienie powyżej 193 000 euro (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) bardzo dużo pytań do SIWZ złożono 2 oferty Postępowanie przetargowe (nowy przetarg)

17 Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdzie mieszkańcy w ramach zryczałtowanej opłaty będą mogli oddać następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, zużyte opony. Umowa na 14 miesięcy, do 30.06.2012r. Dodatkowe obowiązki wykonawcy

18 Wykonawca Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości opłata w wysokości 7,75 zł od mieszkańca/miesiąc uiszczana kwartalnie wynagrodzenie w wysokości 7,30 zł x liczba mieszkańców gminy uiszczane miesięcznie 45 gr miesięcznie od mieszkańca co w całości pokrywa koszty urzędu

19 Koszty Urzędu w 2011 r. Wynagrodzenie z pochodnymi 4 osób: 183 460,81 zł Koszt dostarczenia informacji o opłacie: 48 008,63 zł Koszty umorzeń: 22 220,68 zł Wydatki administracyjne: 15 688,01 zł Koszty obsługi systemu łącznie: 269 378,13 zł co daje 0,45 zł/ osobę/ miesiąc

20 Uzupełnieniem systemu jest świadczenie przez Gminę usługi dodatkowych odbiorów odpadów mokrych na podstawie indywidualnego zapotrzebowania za dodatkową opłatą. Odpady ponadnormatywne

21 w przypadku braku wpłaty … Egzekucja należności 1. upomnienie dalszy brak wpłat … 2. tytuł wykonawczy Ściągalność za 2010r. na dzień 24.05.2011r. wynosi 96 % Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości Urząd Miejski w Pszczynie Urząd Skarbowy w Pszczynie

22 odbiór odpadów komunalnych wymieszanych

23

24

25 odbiór odpadów segregowanych

26

27 odbiór odpadów wielkogabarytowych

28 rodzina 5-osobowa /rok 2008/ stary system: 18 zł (pojemnik 120l) x 2 = 36 zł/miesiąc + 3 zł (odpady segregowane) = 39 zł miesięcznie (bez wywózki wielkogabarytowych) nowy system: 5 (osób) x 5 zł = 25 zł miesięcznie (z wywozem wielkogabarytowych) Porównanie kosztów

29 Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Pszczyna w latach 2007 - 2010 (t)

30 Ilość odebranych odpadów segregowanych (t)

31 Ilość odpadów poddanych odzyskowi (t)

32 Art. 3b. ust. 1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Art. 3c. ust. 1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania -w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Nierozwiązane problemy

33 znaczący wzrost poziomu segregacji odpadów wzrost poziomu odzysku odpadów usystematyzowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych świadomość ekologiczna mieszkańców ZALETY NOWEGO SYSTEMU

34 różnica w realizacji systemu w domkach jednorodzinnych oraz budynkach wielorodzinnych - wspólnotach oraz spółdzielni mieszkaniowej zdecydowanie mniejsza segregacja odpadów i przepełnianie się kontenerów zbiorczych na terenie spółdzielni mieszkaniowej PODSUMOWANIE

35 … kontenery spółdzielni mieszkaniowej podczas długiego majowego weekendu 2010

36 Apel o segregację odpadów do mieszkańców PSM

37 PODSUMOWANIE c.d. w 2008 roku UM dopłacał do wywozu kontenerów z terenu PSM (ok. 31 tyś. zł) aktualnie na osiedlach bloków wywóz 2 x w tygodniu – odpady mokre, suche i wielkogabarytowe

38 www.pszczyna.pl gk@pszczyna.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System zbiórki odpadów w Pszczynie Pszczyna. województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska 50 457 mieszkańców powierzchnia 174 km2 (17."

Podobne prezentacje


Reklamy Google