Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE OPRACOWANIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU (LISTOPAD 2012r.) Urząd Gminy i Miasta,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE OPRACOWANIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU (LISTOPAD 2012r.) Urząd Gminy i Miasta,"— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE OPRACOWANIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU (LISTOPAD 2012r.) Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl

2

3 OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI stanowi dochód gminy, pokrywa koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu, w tym: - wynagrodzeń osobowych pracowników, - koszty obsługi finansowej, - koszty windykacji, - koszty zakupu sprzętu i oprogramowania. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemnik służący do zbierania odpadów (zmieszanych) ponosi właściciel nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 1 u.u.c.p.g.).

4 W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się - przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. (art. 6q u.u.c.p.g.)

5 w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

6 do dnia 31 grudnia 2012 r.w sprawach: o metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, o terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Po upływie ww. terminu zarządzenie zastępcze wydaje Wojewoda Wymienione uchwały są aktami prawa miejscowego (wchodzą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Wielkopolskiego). Wymienione uchwały nie mogą wejść w życie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, tj. najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 r.

7 Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl Obligatoryjnie właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wg metody i stawki ustalonej przez radę gminy, Fakultatywnie właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (biura, sklepy, punkty usługowe) proporcjonalnie do liczby pojemników z odpadami komunalnymi i stawki ustalonej przez radę gminy - jeżeli organ stanowiący gminy podejmie decyzje o odbieraniu odpadów komunalnych z tych nieruchomości.

8 Rada gminy dokona wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1) iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 2) iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości, 3) iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej przez radę gminy. Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl Rada gminy może również uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego (uśredniona ryczałtowa stawka). Stosowanie więcej niż jednej metody obliczania opłaty nie jest możliwe !

9 W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z art. 6 j ust. 1-3 ustawy. W przypadku takiej nieruchomości, rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości zgodnie z art.6j ust. 1, 2 albo 3. Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl

10 Rada gminy ustala w drodze uchwały stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11 Rada gminy jest zobowiązana określić niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Taryfy opłat muszą stanowić silną motywację dla ludności do segregacji odpadów u źródła, a bodźce ekonomiczne (a nie kary finansowe) są najskuteczniejszymi motywatorami właściwie prowadzonej polityki. Jeśli selektywna zbiórka odpadów u źródła ma być – zgodnie z modelem unijnym – fundamentem polskiej gospodarki odpadami komunalnymi, ich wytwórcy muszą zrozumieć, że mieszanie odpadów stanowi niezwykle istotna barierę kosztową w ich gospodarowaniu.

12 biorąc pod uwagę warunki miejscowe. częstotliwość tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin Treść uchwały powinna być jednoznaczna, aby nie było wątpliwości kiedy powstaje zaległość i od którego dnia nalicza się odsetki oraz kiedy powstanie nadpłata.

13 Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl Rada gminy w uchwale: określi także termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14 Dla zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący: objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

15 Ustawa nałożyła na właściciela nieruchomości obowiązek złożenia do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia: zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

16 Wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin i zaostrzenie administracyjnych kar pieniężnych; Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl Nałożenie obowiązków sprawozdawczych na: przedsiębiorców odbierających odpady komunalne – obowiązek kwartalny gminy – obowiązek roczny, Urzędy Marszałkowskie – obowiązek roczny; Obowiązek sprawozdawczy będzie obejmował w szczególności osiągnięcie poziomów odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

17 Eliminacja braku podpisanych umów na odbiór odpadów. Skutki – podrzucanie odpadów, zaśmiecanie lasów, spalanie odpadów w piecach domowych Zoptymalizowanie logistyki odbioru odpadów przez wyeliminowanie sytuacji, gdy na jednej ulicy są one odbierane przez kilka różnych firm Możliwość uszczelnienia systemu odbioru odpadów poprzez odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Gminy mogą w pełni kontrolować system gospodarowania odpadami Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów, tel. (62) 733 15 81, fax. (62) 733 38 92 www.odolanow.pl e-mail: sekretariat@odolanow.pl

18


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE OPRACOWANIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU (LISTOPAD 2012r.) Urząd Gminy i Miasta,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google