Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uzwględnieniem zadań w gospodarce odpadami Teresa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uzwględnieniem zadań w gospodarce odpadami Teresa."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uzwględnieniem zadań w gospodarce odpadami Teresa Lusio Departament Ochrony Ziemi Przemyśl, 4 grudnia 2008r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW przy współpracy z funduszami wojewódzkimi zapewni wsparcie finansowe projektów realizujących zobowiązania RP wynikające z Traktatu Akcesyjnego i innych dyrektyw UE. NFOŚiGW skoncentruje środki finansowe zapewniając wkład krajowy na przedsięwzięcia dla projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w przydzielonych mu do wdrażania osiach priorytetowych, wykorzystując w tym celu środki własne i regulując zasady współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, BOŚ S.A. i innymi bankami. Cele strategiczne NFOŚiGW

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej DOTACJE POŻYCZKI preferencyjne z możliwością umorzenia (podstawowy element wsparcia ) na zachowanie płynności finansowej DOPŁATY DO KREDYTÓW KOMERCYJNYCH Główne instrumenty finansowe określone w Strategii działania NFOŚiGW na lata 2009 – 2012

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Formy i dziedziny finansowania ochrony środowiska przez NFOŚiGW Ekspertyzy i prace naukowo- badawcze Edukacja ekologiczna Geologia Górnictwo Zapobieganie klęskom żywiołowym Państwowy Monitoring Środowiska Leśnictwo Ochrona przyrody i krajobrazu Ochrona powierzchni ziemi Ochrona powietrza Ochrona wód i gospodarka wodna Finansowanie ochrony środowiska według dziedzin Finansowanie ochrony środowiska według form Umorzenia Dopłaty do kredytów Dotacje nieinwestycyjne Dotacje inwestycyjne Kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu Pożyczki

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz przyjazny środowisku i beneficjentom Misją NFOŚiGW jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Realizowane z udziałem NFOŚiGW przedsięwzięcia będą zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa. Misja NFOŚiGW

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lista priorytetowych programów NFOŚiGW planowanych do finansowania Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania określają poszczególne Programy Priorytetowe. Są to m.in.: Programy uzyskujące wsparcie środkami unijnymi Programy uzyskujące wsparcie ze środków krajowych NFOŚiGW

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LISTA PRIORYTETOWYCH PROGRAMÓW 2009 r. Programy uzyskujące wsparcie środkami unijnymi 1.Program dopłat do kredytów i pożyczek inwestycyjnych dla przedsięwzięć ochrony wód i ziemi, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności – I i II oś priorytetowa PO IiŚ. 2.Program dopłat do kredytów dla przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa dostosowujące się do wymogów ochrony środowiska, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – IV oś priorytetowa PO IiŚ. 3.Program współfinansowania przedsięwzięć ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej PO IiŚ. 4.Program współfinansowania przedsięwzięć w zakresie wysokosprawnego wytwarzania i dystrybucji energii, termomodernizacji oraz energii ze źródeł odnawialnych, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach IX osi priorytetowej Działania 9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 PO IiŚ. 5.Program współfinansowania przedsięwzięć, uzyskujących wsparcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. 6.Program współfinansowania przedsięwzięć uzyskujących wsparcie środkami unijnymi w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LISTA PRIORYTETOWYCH PROGRAMÓW 2009 r. Programy uzyskujące wsparcie ze środków krajowych NFOŚiGW: Ochrona Wód 1.Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, które do 2010 r. muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków. Edukacja Ekologiczna i Ochrona Przyrody 1.Program dla wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. 2.Program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych. 3.Program dla przedsięwzięć służących ochronie przyrody i krajobrazu. 4.Program dla przedsięwzięć służących ochronie i zrównoważonemu rozwojowi lasów.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LISTA PRIORYTETOWYCH PROGRAMÓW 2009 r. Ochrona Powietrza 1.Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. 2.Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczania emisji lotnych związków organicznych. 3.Program dla przedsięwzięć służących poprawie jakości paliw i technologii silnikowych oraz biopaliw i biokomponentów. 4.Program dla przedsięwzięć służących wdrażaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędność surowców naturalnych i energii pierwotnej. 5.Program dla przedsięwzięć w zakresie oszczędzania energii. 6.Program finansowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem. 7.Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem, zgodnie z art. 89-91 ustawy, programów ochrony powietrza i planów działania. 8.Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji z procesów energetycznego spalania paliw.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona ziemi - ZAŁOŻENIA 1. 1.Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu. 1.1. Redukcja ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnienie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu 1.2. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne Nabór ciągły do wyczerpania środków Forma dofinansowania: Pożyczka z możliwością częściowego umorzenia Budżet: - 2009 r. - 57 mln PLN LISTA PRIORYTETOWYCH PROGRAMÓW 2009 r. OCHRONA ZIEMI

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa. Procedura Konkursowa Beneficjenci: - Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), - Związki JST, - Podmioty realizujące zadania własne JST, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST Cel Programu Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających standardów wynikających z prawa Unii Europejskiej lub uciążliwych dla środowiska, dla których wydano decyzję o ich zamknięciu w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 grudnia 2009 r. (Zgodnie z art 33. pkt 5. ustawy z dnia 27.07.2001r. o Wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw. Dz.U.2001, Nr 100, poz 1085 z późn. zmianami) PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa. Formy dofinansowania: - do 50% kosztów kwalifikowanych (dotacje), - do 80% kosztów kwalifikowanych (dotacja łączona z pożyczką) Budżet: 100 mln zł w tym: - 2009 r. – 25 mln zł dotacji, 10 mln zł pożyczek - 2010 r. – 30 mln zł dotacji, 15 mln zł pożyczek - 2011 r. – 10 mln zł dotacji, 10 mln zł pożyczek Warunki brzegowe: Minimalna powierzchnia podlegająca rekultywacji: 2 ha PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3. 3.Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. Beneficjenci: - Jednostki Samorządu Terytorialnego - Związki JST - Podmioty działające w imieniu Skarbu Państwa Cel Programu: Likwidacja uciążliwości związanych z funkcjonowaniem mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. Wypełnienie wymogów określonych w KPGO – likwidacja mogiliników do końca 2010 r. PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3. 3.Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. Nabór ciągły do wyczerpania środków Formy dofinansowania: - do 100% kosztów przedsięwzięcia (dotacje), Budżet: - 2009 r. – 18 mln PLN dotacja - 2010 r. - 20 mln PLN dotacja Warunki brzegowe: Minimalna masa zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych wydobytych z mogilników - 1 Mg Rozważa się kryterium kompleksowości na danym terenie. PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4. 4.Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania i unieszkodliwiania PCB i PCT - Przedsiębiorcy 5. 5.Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku ich demontażu Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 05.08.08, w sprawie szczególnych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Termin składania wniosków – 31 marca 2009 r. Cel programu: wsparcie mające na celu rozwój infrastruktury i systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu, osiągnięcie przez Polskę wynikających z dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji poziomów odzysku i recyklingu pojazdów w skali całego kraju. Każdy pojazd przekazany do stacji demontażu w 2008 r. = 4 000 PLN PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5. 5.Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Cel Programu: Wzrost poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w skali kraju oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu sprzętu wynikających z Dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.01.2003 r., w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektornicznego Wzrost poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w skali kraju oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu sprzętu wynikających z Dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27.01.2003 r., w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektornicznego Nabór ciągły do wyczerpania środków Budżet (wstępny) 2009 r. – 2 mln PLN pożyczka - 7 mln PLN dotacja - 7 mln PLN dotacja PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Dysponowanie środkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 08.07.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych Nabór ciągły do wyczerpania środków Budżet: 2009 r – 7 mln PLN pożyczka - 6 mln PLN dotacja - 6 mln PLN dotacja PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania substancjami kontrolowanymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 23.09.2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane Nabór ciągły do wyczerpania środków Budżet: 2009 r – 5 mln PLN dotacja PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9. Program dla przedsięwzięć związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów - program Środki głównie z kar nakładanych przez Inspekcje Ochrony Środowiska Procedura odwoławcza jest długotrwała – środki na koncie NFOŚiGW PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym niebezpiecznymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Rozważa się tryb naboru konkursowy Budżet: 2009 r. – 7 mln PLN dotacja 7 mln PLN pożyczka - 7 mln PLN pożyczka PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11. Program dla przedsięwzięć związanych z realizacją rządowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Cel programu: Zapewnienie bezpiecznego dla ludzi usuwania wyrobów zawierających azbest. Beneficjenci: - Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) - Związki JST - Podmioty realizujące zadania własne JST, w których większość udziałów lub akcji posiadająJST. PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nabór ciągły, do momentu wyczerpania środków Formy dofinansowania: - dotacja, - pożyczka Budżet: - 2009 r. – 15 mln zł dotacji, 9 mln zł pożyczek Warunki brzegowe Minimalna ilość wyrobów zawierających azbest, przewidziana do usunięcia i unieszkodliwienia – 10 tys. Mg PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ze środków Narodowego Funduszu mogą być finansowane koszty poniesione: po dacie podjęcia przez Zarząd Narodowego Funduszu uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania do wysokości 1 000 000 euro po dacie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w przypadku dofinansowania przekraczającego 1 000 000 euro zgodne z katalogiem kosztów określonych w poszczególnych programach priorytetowych Koszty kwalifikowane

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zapraszam do Narodowego Funduszu t.lusio@nfosigw.gov.pl t.lusio@nfosigw.gov.pl Tel. 022 459 04 05 ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uzwględnieniem zadań w gospodarce odpadami Teresa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google