Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NWESTUJĄC W EKOLOGIĘ DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA I G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI przygotowała - Karolina Wlazłowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NWESTUJĄC W EKOLOGIĘ DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA I G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI przygotowała - Karolina Wlazłowicz."— Zapis prezentacji:

1 I NWESTUJĄC W EKOLOGIĘ DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA I G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI przygotowała - Karolina Wlazłowicz

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ul. Łąkowa 11 90-562 Łódź godziny otwarcia: 8.00 – 16.00

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.06.129.902) z późniejszymi zmianami Podstawa prawna działania: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska Pochodzenie środków finansowych:

4 Zarząd Andrzej Budzyński Prezes Zarządu: Anna Adamska-Makowska Cezary Dzierżek Włodzimierz Janik Zastępcy Prezesa Zarządu

5 Rada Nadzorcza Przewodniczący: Paweł Sałek Wiceprzewodniczący: Kazimierz Perek Jadwiga Kaczorowska Wiesław Kosonóg Stanisław Fontański Anna Mizgalska-Dąbrowska Hieronim Andrzejewski Członkowie Rady Nadzorczej:

6 WFOŚiGW w Łodzi przeznacza swoje środki na dofinansowanie zadań z zakresu m.in.: Ochrony wód – budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych Gospodarki wodnej – budowa zbiorników retencyjnych, ujęć wodnych, ochrona przeciwpowodziowa Ochrony powietrza – inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii, budowa kotłowni opalanych biomasą, modernizacja kotłowni, termomodernizacja budynków

7 WFOŚiGW w Łodzi przeznacza swoje środki na dofinansowanie zadań z zakresu m.in.: Ochrony ziemi i gospodarki odpadami – inwestycje mające na celu zwiększenie poziomu odzysku odpadów, a także ich recyklingu, rekultywacja terenów zdegradowanych, budowa i modernizacja składowisk odpadów Edukacji i promocji ekologicznej Ochrony przyrody, badań naukowych, pozostałych zadań ochrony środowiska

8 WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania w formie: niskooprocento wanych pożyczek częściowo umarzalnych oraz pomostowych bezzwrotnych dotacji dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

9 Pomoc finansowa przyznana przez WFOŚiGW w Łodzi w 2007 r.

10 Plan działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2008

11 Przedsięwzięcia priorytetowe WFOŚiGW w Łodzi na rok 2008 Ochrona atmosfery energii z biopaliw energii geotermalnej energii słonecznej energii z biogazu energii wiatrowej energii wodnej Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w energetyce i przemyśle Ograniczenie niskiej emisji

12 ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W ŁODZI W ROKU 2008

13 Ogólne zasady udzielania pożyczek i dotacji Fundusz przyznaje dofinansowanie na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku. Termin przyjmowania wniosków do rozpatrzenia w roku 2008 upływa 15 listopada 2008 r. Fundusz nie udziela dofinansowania na zadania zakończone.

14 Terminy sesji w 2008 r. Ochrona atmosfery I sesja – 10 marcaII sesja – 30 majaIII sesja – 31 sierpnia Badania naukowe I sesja – 10 marcaII sesja – 10 czerwcaIII sesja – 10 września

15 ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK

16 Dlaczego warto zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi? Możliwość sfinansowania pożyczką do 90% kosztu całkowitego zadaniaAtrakcyjne oprocentowanie oparte o stopę redyskonta weksli Długi okres kredytowania – do 10 lat, a w przypadku zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – do 15 lat Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 1 roku od wypłaty ostatniej transzy pożyczki Możliwość umorzenia do 30% kwoty pożyczki

17 Oprocentowanie pożyczek - ochrona atmosfery inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zadania dotyczące redukcji niskiej emisji lub racjonalizacji zużycia energii, (nie mniej niż 3%) stopa redyskonta weksli – 2 pkt. proc. (nie mniej niż 3%)

18 Oprocentowanie pożyczek - ochrona atmosfery redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych w przemyśle i energetyce, (nie mniej niż 4,5%) stopa redyskonta weksli – 0,5 pkt. proc. (nie mniej niż 4,5%) przy przyznawaniu dodatkowych środków w formie pożyczek, nie objętych pierwotna umową, a związanych ze wzrostem kosztów realizacji zadania (nie mniej niż 6%) stopa redyskonta weksli +1 pkt. proc. (nie mniej niż 6%)

19 Oprocentowanie pożyczek na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w stosunku rocznym) krajowy wkład własny Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (nie mniej niż 1,5%) stopa redyskonta weksli – 3,5 pkt. proc. (nie mniej niż 1,5%) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Spójności, tj.: studium wykonalności, raportu oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacji przetargowej i projektowo-technicznej (nie mniej niż 3%) stopa redyskonta weksli – 2 pkt. proc. (nie mniej niż 3%) pożyczki pomostowe 5% w stosunku rocznym

20 NA JAKIE ZADANIA MOŻNA OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

21 Ochrona atmosfery inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (instalacja baterii słonecznych, pomp ciepła) wymiana kotłowni z węglowych na ekologiczne (gazowe, olejowe, wykorzystujące biomasę) termomodernizacja budynków budowa elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazowni itp.

22 ZASADY UMARZANIA POŻYCZEK

23 terminowa realizacja zadania, osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i/lub rzeczowych, terminowa spłata odpowiednio 90% lub 70% kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, wywiązywanie się Pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych oraz zobowiązań finansowych wobec Funduszu. Warunki częściowego umorzenia pożyczki:

24 do 10% jej wartości bez dodatkowych warunków lub do 30% jej wartości pod warunkiem przeznaczenia środków z umorzenia na realizację innego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wskazanego we wniosku o umorzenie. Umorzeniem można objąć kwotę pożyczki w wysokości:

25 ZASADY UDZIELANIA DOTACJI

26 jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i przedszkola, w imieniu których występuje samorząd, organizacje pozarządowe, dyrekcje parków krajobrazowych i nadleśnictwa, instytucje kultury (muzea, ośrodki kultury itp.), uczelnie wyższe, przedsiębiorcy Beneficjenci pomocy:

27 Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla wnioskodawców innych iż przedsiębiorcy 80% kosztu całkowitego zadania: pozostałe zadania z dziedziny ochrony atmosfery i badań naukowych 40% kosztu całkowitego

28 OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO PODPISANIA UMOWY

29 Droga, jaką musi przebyć wniosek od złożenia do podpisania umowy Złożenie wniosku Ocena formalna: Ocena prawidłowości wypełnienia wniosku Ocena kompletności wniosku Ocena merytoryczna: Ocena wielkości efektu ekologicznego i rzeczowego, Ocena zaproponowanych zabezpieczeń, Dla przedsiębiorców: Ocena ekonomiczno- finansowa, Ocena zdolności kredytowej, Ocena dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej Przyznanie dofinansowania (Zarząd lub Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi) Podpisanie umowy

30 Zespoły merytoryczne WFOŚiGW w Łodzi Kierownik Zespołu – Barbara Rutkowska Zespół Obsługi i Oceny Wniosków Kierownik Zespołu – Ewa Czarnecka Zespół Realizacji Umów Koordynator Zespołu – Anetta Domańska-Traczyk Zespół ds. Umorzeń

31 DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW KOMERCYJNYCH

32 zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przedmiot kredytowania: do 70 % kosztu całkowitego zadania Kwota kredytu: do 5 lat do 15 lat - dla kredytów na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z UE Okres kredytowania: 6 m-cy od wypłaty pierwszej transzy kredytu, 18 m-cy od wypłaty pierwszej transzy kredytu – dla kredytów współfinansowanych ze środków UE Okres karencji w spłacie kapitału: 1,20 SRW pomniejszone o dopłatę w przedziale 0,45-0,75 SRW Oprocentowanie: do 31 października każdego roku Składanie wniosków do WFOŚiGW:

33 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wfosigw.lodz.pl


Pobierz ppt "I NWESTUJĄC W EKOLOGIĘ DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA I G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI przygotowała - Karolina Wlazłowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google