Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w finansowaniu inwestycji proekologicznych. Baligród 14 czerwca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w finansowaniu inwestycji proekologicznych. Baligród 14 czerwca 2013."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w finansowaniu inwestycji proekologicznych. Baligród 14 czerwca 2013

2 Podstawa działania WFOŚiGW w Rzeszowie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z póź. zm.). Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. Nr 226, poz. 1479). Środki Wojewódzkiego Funduszu są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759 z póź. zm.). Pomoc ze środków Wojewódzkiego Funduszu stanowi pomoc publiczną i udzielana są na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r Nr 59,poz. 404 z póź. zm.)

3 Podstawa działania WFOŚiGW w Rzeszowie Strategia działalności Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku w województwie podkarpackim

4 Podstawa działania WFOŚiGW w Rzeszowie Zasady udzielania i Umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie wraz ze szczegółowymi zasadami dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji (przyjęte uchwałą nr 68/2012 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2012r. z póź. zm.)

5 KIERUNKI FINANSOWANIA Obecne priorytety w działalności WFOŚiGW w Rzeszowie to: - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi i innych środków zagranicznych

6 KIERUNKI FINANSOWANIA Preferowane obszary kierowanej pomocy ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie: - ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, - racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, - ochrona atmosfery, - ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, - inne działania ochrony środowiska.

7 Formy udzielanej pomocy preferencyjnie oprocentowane pożyczki inwestycyjne preferencyjnie oprocentowane pożyczki, przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowa- nych ze środków Unii Europejskiej, dotacje, Dopłaty do oprocentowania kredytów Pełnienie funkcji Instytucji Wdrażajacej POIiŚ– I i II Oś priorytetowa

8 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Podstawowe warunki udzielania pożyczek: * Benificjenci: wszystkie podmioty działające w obszarze inwestycyjnym z wyłączeniem bezpośrednim osób fizycznych. * Pożyczka może być udzielona na okres 10 lat, z jednorocznym okresem karencji w tym czasie. * Oprocentowanie preferncyjne: - dla jednostek samorządowych wskaźnik 0,4 stopy redyskonta weksli, zwiększany o 0,04 za każdy rok okresu kredytowania, nie mniej jednak niż 3 %, dla działań na obszarach uzdrowisk i parków krajobrazowych 2 %

9 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Podstawowe warunki udzielania pożyczek -dla pozostałych benificjentów wskaźnik 0,6 stopy redyskonta weksli, zwiększany o 0,04 za każdy rok okresu kredytowania, nie mniej jednak niż 4 % -możliwe częściowe umorzenie pożyczki do wysokości 10 % po okresie spłaty pożyczki nie krótszym niż 5 lat, z wyjątkiem zadań które otrzymały dofinansowanie bezzwrotne ze środków zagranicznych.

10 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Dofinansowanie w formie dotacji: Benificjenci: jednostki sektora finansów publicznych, inne podmioty z wyłączeniem przedsiębiorców,

11 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Dofinansowanie w formie dotacji: Szczegółowe zasady dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

12 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Dofinansowanie w formie dotacji: Dziedziny dofinansowania: Edukacja ekologiczna Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: * Gospodarka ściekowa – jedynie forma dopłat do oprocentowania * Gospodarka zasobami wodnymi – konserwacja i odtwarzanie zbiorników małej retencji na terenach objętych ochroną konserwatorską

13 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Dofinansowanie w formie dotacji: Dziedziny dofinansowania cd.: Ochrona atmosfery - kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, budowa odnawialnych źródeł energii Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Inne zadania określone w planie działalności Funduszu

14 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Wyboru banków, które będą udzielały kredyty z dopłatami do oprocentowania dokonuje Zarząd Funduszu. W przypadku, gdy kredytobiorca zobowiązany do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych dokona wyboru banku, z którym Fundusz nie ma zawartej umowy o dopłatach do odsetek od kredytów, Zarząd Funduszu może zawrzeć z tym bankiem umowę pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 411 ust. 10b i 10c ustawy – Prawo ochrony środowiska.

15 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych -udzielane na okres nie dłuższy niż osiem lat spłaty kredytu. -Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki jest stała i wynosi 2,50 punktu procentowego.

16 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Preferencyjne pożyczki, przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – pożyczka pomostowa - pożyczka nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej pomocy ze środków UE, wynikającej z umowy - łącznie z innymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu otrzymane na to samo zadanie, nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. - oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4,0%.

17 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Istotne zasady dla starających się o środki w WFOŚiGW w Rzeszowie: -Fundusz nie rozpatruje wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zadania zakończone oraz nie finansuje elementów zadań, na które faktury zostały wystawione przed złożeniem wniosku. -Ze środków Funduszu nie można finansować: 1) wykupu gruntów i nieruchomości pod inwestycje, 2) kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń decyzji administracyjnych,,

18 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie - Ze środków Funduszu nie można finansować cd.: 3) kosztów nadzoru, inżyniera kontraktu, 4) kosztów instrukcji, eksploatacji itp., 5) kosztów oznakowania zadań, 6) kosztów promocji, z wyłączeniem zadań dotyczących organizowania akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną, 7) kosztów funkcjonowania jednostki realizującej zadanie, W/w wydatki można uwzględnić w koszcie całkowitym zadania.!!!

19 Zasady dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie Istotne zasady dla starających się o środki w WFOŚiGW w Rzeszowie cd.: Przyznana pomoc w formie pożyczki, nie może przekroczyć 80% kosztów zadania, Przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej. Wzory dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

20 Postępowanie w celu otrzymania dofinansowania Złożenie wniosku o dotację na obowiązującym wzorze wraz z niezbędnymi dokumentami w dowolnym terminie Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej: o wyborze zadania do dofinansowania lub o odmowie Wnioskodawcy informowani są pismem o podjętych decyzjach. W przypadku pozytywnej decyzji pismo określa kwotę przyznanej dotacji, wykaz dokumentów oraz termin ich przedłożenia w celu podpisania umowy Po uzupełnieniu wskazanej dokumentacji przez wnioskodawcę sporządzana jest umowa cywilno-prawna, będąca podstawą realizacji przyznanej pomocy

21 NFOŚiGW - WYBRANE PROGRAMY 1.PODSTAWA DZIAŁANIA – Programy priorytetowe, zadania ponadregionalne 2.BENEFICJENCI, BUDŻETY, WARUNKI FINANSOWANIA 3.WYBRANE PROGRAMY - Ochrona wód * zagospodarowanie osadów ściekowych (1.2) * przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacyjne (1.4) - Ochrona powierzchni ziemi * systemy zagospodarowania odpadami komunalnymi (3.1) - Ochrona klimatu i atmosfery * (GIS) system zielonych inwestycji (5.3) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – część 1) – programy SOWA część 6), GAZELA część 7) * efektywne wykorzystanie energii (5.4) – program LEMUR część 4) 4.PROGRAMY PROWADZONE WSPÓLNIE Z WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest - odnawialne źródła energii i kogeneracja - system zielonych inwestycji (GIS) - likwidacja niskiej emisji (program KAWKA) (5.8) http://www.nfosigw.gov.pl

22 WDRAŻANIE I i II OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ NA PODKARPACIU 22.

23 Instytucja Wdrażająca dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami o wartości poniżej 25 mln EURO realizowanych w ramach POIiŚ 23

24 Konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013 1. Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2. Termin składania wniosków - od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. 3.Rodzaje projektów W ramach działania 2.1 wpierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów, które powinny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (jako opcja mniej preferowana), kompostownie odpadów zielonych, sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie), zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie). Zakłady zagospodarowania odpadów realizowane w ramach projektów muszą mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców. 4.Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. 24 AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

25 Konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013 1.Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM 2.Termin składania wniosków - od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. 3. Rodzaje projektów: budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy, lub budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej. 4. Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. 25 AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

26 Konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013 1.Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich 2.Termin składania wniosków – od 24 czerwca 2013 r. do 22 lipca 2013 r. 3.Rodzaje projektów: 1. Rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo 2. Projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk 3. Modernizacja i budowa umocnień brzegowych 4. Prace przygotowawcze dla projektów w ramach działania 2.2, umieszczonych na indykatywnej liście projektów indywidualnych. 4.Minimalna wartość projektów – 20 mln PLN 5.Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; urzędy morskie; wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym. 26 AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

27 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Komitet Monitorujący POIiŚ zatwierdził nowe kryteria wyboru projektów w działaniu 1.1, które umożliwią ubieganie się o dofinansowanie również wnioskodawcom projektów z aglomeracji 10 - 15 tys. RLM. Nabór zostanie ogłoszony w piątek 14 czerwca 2013. Informacje o naborze będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz WFOŚiGW w Rzeszowie, 27. PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w finansowaniu inwestycji proekologicznych. Baligród 14 czerwca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google