Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NWESTUJĄC W EKOLOGIĘ DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI B ARBARA R UTKOWSKA -D YREKTOR B IURA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NWESTUJĄC W EKOLOGIĘ DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI B ARBARA R UTKOWSKA -D YREKTOR B IURA."— Zapis prezentacji:

1 I NWESTUJĄC W EKOLOGIĘ DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI B ARBARA R UTKOWSKA -D YREKTOR B IURA -

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. – tekst jednolity (Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) Art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Podstawa prawna działania: wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przychody finansowe w formie odsetek z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek. Pochodzenie środków finansowych: 2

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami, na podstawie Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi, z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego oraz ustawodawstwa polskiego oraz zgodnie z: - Strategią działania WFOŚiGW w Łodzi na lata 2009-2012", - Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi, - Listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi, - Planem działalności WFOŚiGW w Łodzi, - Katalogiem kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi, - Procedurami udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 3

4 Zarząd WFOŚiGW w Łodzi Tomasz Łysek Prezes Zarządu: Cezary Dzierżek – Zespół Obsługi i Oceny Wniosków, Zespół Przygotowania Umów Zbigniew Stasiak – Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej, Zespół Kontroli Zewnętrznej Wiesław Łukomski – Zespół Realizacji Umów Andrzej Czapla – Zespół ds. Analiz i Planowania, Zespół ds. Promocji Zastępcy Prezesa Zarządu 4

5 WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania w formie: bezzwrotnych dotacji dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat kapitału kredytów udzielanych przez banki przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niskooprocentowanych pożyczek częściowo umarzalnych oraz pożyczek pomostowych 5

6 Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umów zawartych w 2011r. [PLN] – łącznie wykonanie planu 183,9 mln 6

7 Plan finansowego wsparcia na rok 2012 [PLN] – łącznie plan 250 mln zł 7

8 ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚ I GW W ŁODZI W ROKU 2012 8

9 Wnioskodawcy 9 Dostępne formy pomocy: -Pożyczki -Pożyczki pomostowe -Dotacje -Dotacje w formie dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych -Promesy powyższego dofinansowania - Jednostki Samorządu Terytorialnego - Stowarzyszenia rejestrowe - Fundacje - Szkoły wyższe - Instytucje kultury - Związki wyznaniowe - Nadleśnictwa lub RDLP -ZOZ-y -Przedsiębiorcy

10 Wnioskodawcy 10 Dostępne formy pomocy: - Przekazanie środków w 2012 roku w terminie określonym przez Zarząd Funduszu, - Promesy powyższego dofinansowania w 2013 roku - konieczność złożenia wniosku o promesę przekazania środków do celów planistycznych w 2012 r. Państwowe Jednostki Budżetowe

11 Wnioskodawcy 11 Dostępne formy pomocy: - pożyczki, - dotacje, - dotacje w formie dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

12 Wnioskodawcy 12 Dostępne formy pomocy: - Dotacje w formie częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych(w ramach ogłaszanych przez Fundusz Programów Priorytetowych) - Dotacje przeznaczone na zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu zgodnie z § 15 pkt 1 lit. f Zasad… Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

13 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Fundusz przyznaje dofinansowanie na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę wniosku 13

14 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Przed wypełnianiem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosków oraz z przypisami znajdującymi się w treści formularza 14

15 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Fundusz nie dofinansowuje zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o ich dofinansowanie 15

16 Ogólne zasady udzielania dofinansowania 16 Dofinansowanie ze środków Funduszu może zostać przeznaczone tylko na koszty kwalifikowane, czyli takie, które są niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego. Są one ustalone dla poszczególnych dziedzin ochrony środowiska zgodnie z Katalogiem kwalifikacji kosztów… oraz programami priorytetowymi i regulaminami konkursowymi.

17 Ogólne zasady udzielania dofinansowania 17 Na realizację jednego zadania może zostać udzielone następujące dofinansowanie zgodnie z § 2 ust 5, 6 i 7 Zasad…: -pożyczka -dotacja, w tym jako: -dopłata do oprocentowania kredytów bankowych -częściowa spłata kapitału kredytów bankowych -pożyczka pomostowa - przekazanie środków dla PJB UWAGA!!! W ramach programów priorytetowych można łączyć dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji.

18 ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK 18

19 Rodzaje pożyczek 19 Pożyczki na zadania ze środków krajowych Pożyczki stanowiące krajowy wkład własny na zadania współfinansowane ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych Pożyczki pomostowe na zapewnienie ciągłości finansowania zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych

20 Pożyczki na zadania ze środków krajowych Finansowanie pożyczką do 95% kosztu całkowitego zadania Oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o stopę redyskonta weksli Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w. - 2,25 p.p.), lecz nie mniej niż 2,5% Długi okres kredytowania – do 10 lat od dnia upływu okresu karencji Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia zadania Możliwość umorzenia do 50% kwoty pożyczki 20

21 Pożyczki stanowiące krajowy wkład własny na zadania współfinansowane ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych Pożyczka przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego Wnioskodawcy Oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o stopę redyskonta weksli wynosi r=(s.r.w. – 3,25 p.p.), lecz nie mniej niż 1,5% Długi okres kredytowania – do 15 lat od dnia upływu okresu karencji Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia zadania Brak możliwości umorzenia pożyczki 21

22 Pożyczki pomostowe na zapewnienie ciągłości finansowania zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych Pożyczka do wysokości otrzymanych środków z UE lub innych funduszy zagranicznych Oprocentowanie równe stopie redyskonta weksli (s.r.w.), lecz nie może być niższa niż 4,5% w stosunku rocznym Okres spłaty – do czasu otrzymania refundacji środków z UE lub innych funduszy zagranicznych Brak możliwości umorzenia pożyczki 22

23 ZASADY UMARZANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH 23

24 terminowa realizacja zadania osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych terminowa spłata nie podlegającej umorzeniu części pożyczki wraz z należnymi odsetkami wywiązywanie się Pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska stanowiących przychody Funduszu oraz zobowiązań finansowych wobec Funduszu Warunki częściowego umorzenia pożyczki: 24

25 do 25% wypłaconej kwoty pożyczki Wysokość umorzenia może zostać zwiększona o: - 10 p.p. gdy wypłata całej kwoty pożyczki na zadanie objęte dofinansowaniem nastąpiła w roku, w którym zawarto umowę, - 15 p.p. w przypadku przeznaczenia całości środków pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania, które zostanie zakończone do 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki Umorzeniem można objąć kwotę pożyczki w wysokości: 25

26 pożyczki, o umorzenie których Wnioskodawca wystąpił po ich spłacie pożyczki o okresie spłaty do 1 roku lub spłacone w okresie 1 roku pożyczki pomostowe pożyczki stanowiące krajowy wkład własny Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych Nie podlegają umorzeniu: 26

27 Powyższe zasady dotyczą umów pożyczek zawartych po 01.01.2012r. Na wniosek Pożyczkobiorcy, po wyrażeniu zgody przez Zarząd Funduszu, zasady obowiązujące w roku 2012 mogą być stosowane do umarzania pożyczek, których umowy zostały zawarte do 31.12.2011 r. i kwalifikują się do umorzenia w roku bieżącym za wyjątkiem możliwości zwiększenia wysokości umorzenia o 10 p.p. UWAGA! 27

28 ZASADY UDZIELANIA DOTACJI 28

29 DOTACJE 29 Dotacje mogą być przeznaczane tylko na zadania wskazane literalnie w Zasadach… Wysokość dofinansowania szczegółowo określono w rozdziale V Zasad…

30 Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa łódzkiego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz państwowe jednostki budżetowe likwidację skutków klęsk żywiołowych likwidację skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działań innego żywiołu w zakresie wyszczególnionym w Zasadach… przez podmioty do tego zobowiązane na podstawie stosownych przepisów prawa edukację ekologiczną organizowaną przez samorząd terytorialny dla dzieci do 18 roku życia zamieszkałych w nieruchomościach na terenie województwa dotkniętych skutkami żywiołów zadania, których realizacja jest wynikiem konkursu ogłoszonego przez Fundusz zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu na terenach znajdujących się pod ochroną Dotacja oraz dofinansowanie w formie przekazania PJB do 99% kosztu całkowitego m. in. na: 30

31 Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: edukacja ekologiczna system kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przewidzianych ustawą, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do wnoszenia opłat wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań i nadzoru nad stanem środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła system ewidencji i przetwarzania danych o środowisku i jego ochronie Dotacja oraz dofinansowanie w formie przekazania środków PJB do 90% kosztu całkowitego m. in. na: 31

32 Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: zadania z zakresu małej retencji ujęte w Wojewódzkim Programie Małej Retencji, retencja korytowa, budowa, remont budowli piętrzących i zbiorników wodnych oraz roboty konserwacyjne i zabezpieczające na rzekach, zbiornikach wodnych, wałach przeciwpowodziowych, budowlach wodnych. budowa lub modernizacja systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w infrastrukturze publicznej wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony przed hałasem, plany gospodarowania wodami i odpadami, programy ochrony powietrza oraz usuwania wyrobów zawierających azbest. opracowanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji budowa, odtwarzanie, przebudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu. badania oraz upowszechnianie wyników badań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej likwidacja mogilników Dotacja oraz dofinansowanie w formie przekazania środków PJB do 80% kosztu całkowitego m. in. na: 32

33 Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi: działania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków, w tym zwiększenie potencjału technicznego jednostek, których statutowym celem jest prewencja oraz działania zmierzające do zmniejszenia lub likwidacji skutków występowania żywiołów, poprzez dokonanie zakupu niezbędnego do tego celu sprzętu zakup materiałów, sprzętu i narzędzi w celu wyposażenia gminnych, powiatowych i wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. pozostałe zadania inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez państwowe jednostki budżetowe Dotacja oraz dofinansowanie w formie przekazania środków PJB do 40% kosztu całkowitego m. in. na: 33

34 PROGRAMY PRIORYTETOWE 34

35 Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Cel: poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zaopatrzenie w wodę na obszarach wiejskich. Okres wdrażania: w latach 2012-2013. Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł. Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja (kwota wsparcia nie może przekroczyć wkładu własnego), z tym że: - dotacje z WFOŚiGW w Łodzi do 50% obszarów gminnych(Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty, parki krajobrazowe) - do 40% możliwego dofinansowania - pozostałe gminy 35

36 Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery Cel: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Okres wdrażania: w latach 2012-2013. Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł. Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja, łączna kwota wsparcia do 95% kosztów całkowitych zadania (dotacja nie może przekroczyć 50% kwoty możliwego dofinansowania). 36

37 OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO WYPŁATY DOFINANSOWANIA 37

38 Uproszczony schemat procesu rozpatrywania wniosku Wpłynięcie dokumentacji: wniosku/aktualizacji wniosku Ocena formalna wnioskuOcena merytoryczna wniosku Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu /odmowie przyznania dofinansowania Podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie do 3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia 38

39 Realizacja i rozliczenie zadania Realizacja zadania przez BeneficjentaKontrola u Beneficjenta Rozliczenie finansowe zadania (wypłata jednorazowa, w transzach albo sukcesywnie) Rozliczenie zadania pod kątem uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego Odbiór ustanowionych zabezpieczeń 39

40 DOTACJE W FORMIE DOPŁAT DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH 40

41 Wnioskodawcy realizujący zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Beneficjent: do 99% kosztu całkowitego zadania Kwota kredytu: do 10 lat do 15 lat - dla kredytów na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z UE lub innych funduszy zagranicznych do dnia przekazania Kredytobiorcy środków pochodzących z UE lub innych funduszy zagranicznych – w przypadku kredytów pomostowych Okres kredytowania: do 24 m-cy od daty zawarcia umowy kredytowej, nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania wliczany do okresu kredytowania Okres karencji w spłacie kapitału: WIBOR 3M + 2,5 % pomniejszone o dopłatę ze środków WFOŚiGW w wysokości 3 % (tj. 4,45% na dzień 28.11.2011r.) Oprocentowanie: 41

42 DOTACJE W FORMIE CZĘŚCIOWEJ SPŁATY KAPITAŁU KREDYTÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH 42

43 Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 43 budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych, w celu umożliwienia oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Cel w latach 2011 - 2013 Okres wdrażania 8.500.000,00 zł. Pula środków nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania (koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb wykonanego przyłącza). Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane. Intensywność dofinansowania

44 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 44 wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Cel w latach 2011 - 2013 Okres wdrażania 1.056.000,00 zł. Pula środków nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania (koszt kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12.000,00 zł brutto). Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane. Intensywność dofinansowania

45 Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 45 modernizacja źródeł ciepła i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Cel w latach 2011 - 2013 Okres wdrażania 3.150.000,00 zł. Pula środków nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane. Maksymalna jednorazowa kwota dofinansowania to 20.000 zł. Intensywność dofinansowania

46 Zespoły merytoryczne w WFOŚiGW w Łodzi Tel. 42 6634 160 do 168 i 192 Zespół Obsługi i Oceny Wniosków Tel. 42 66 34 185 do 188 Zespół Przygotowania Umów Tel. 42 66 34 131 do 134 oraz 42 66 34 140 do 42 66 34 149 Zespół Realizacji Umów Tel 42 66 34 135 do 139 Zespół ds. Analiz i Planowania 46

47 Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych www.zainwestujwekologie.pl


Pobierz ppt "I NWESTUJĄC W EKOLOGIĘ DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI B ARBARA R UTKOWSKA -D YREKTOR B IURA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google