Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zasady dofinansowania projektów z dziedziny edukacji ekologicznej Świlcza, 10-11 grudnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zasady dofinansowania projektów z dziedziny edukacji ekologicznej Świlcza, 10-11 grudnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Nowe zasady dofinansowania projektów z dziedziny edukacji ekologicznej Świlcza, 10-11 grudnia 2007 r.

2 grudzień 2007 r. 2 WFOŚiGW w Rzeszowie Nowe Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie zmieniają całkowicie tryb przyznawania pomocy finansowej na projekty dotyczace edukacji ekologicznej.

3 grudzień 2007 r. 3 WFOŚiGW w Rzeszowie Zostaje zlikwidowany Regulamin konkursów ogłaszanych na zadania z edukacji ekologicznej (zał. Nr 2 do Zasad…), zaś zasady wyboru włączone zostały do ogólnych zasad udzielania dotacji

4 grudzień 2007 r. 4 WFOŚiGW w Rzeszowie Źródło inspiracji: Agenda 21 – dokument programowy, przyjęty na konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r. który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne

5 grudzień 2007 r. 5 WFOŚiGW w Rzeszowie Źródło prawa: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : art. 86 Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie...

6 grudzień 2007 r. 6 WFOŚiGW w Rzeszowie Bazę prawną stanowią także dokumenty programowe Województwa podkarpackiego: - Strategia rozwoju województwa podkarpackiego, - Strategia działania WFOŚiGW w Rzeszowie na lata 2005-2008, - Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,

7 grudzień 2007 r. 7 WFOŚiGW w Rzeszowie Myśl przewodnia: WFOŚiGW w Rzeszowie w swych Zasadach udzielania pomocy finansowej… stara się promować działania, które mają na celu wzajemną integrację problemów związanych z ochroną środowiska i rozwojem przy uwzględnieniu wszelkich aspektów społeczno-kulturalnych

8 grudzień 2007 r. 8 WFOŚiGW w Rzeszowie Obecne priorytety: gospodarka odpadami i surowcami wtórnymi, stymulowanie rozwoju przyjaznej dla środowiska energetyki i infrastruktury, racjonalne gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą, rolnośrodowiskową i architekturą krajobrazu, rola obszarów chronionych w systemie edukacji ekologicznej, wykorzystanie monitoringu środowiska do celów edukacyjnych, historyczne uwarunkowania kształtowania środowiska na obszarze woj. podkarpackiego.

9 Możliwości finansowania ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie zadań związanych z gospodarką odpadami Świlcza, 10-11 grudnia 2007 r.

10 grudzień 2007 r. 10 WFOŚiGW w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jest wojewódzkim funduszem celowym.

11 grudzień 2007 r. 11 Cel Funduszu Dofinansowanie zadań przynoszących wymierne efekty ekologiczne. Priorytetowo są traktowane zadania, których realizacja przyczynia się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej,

12 grudzień 2007 r. 12 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: organizowanie segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, wspieranie budowy nowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego istniejących zakładów unieszkodliwiania odpadów, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów, w tym wdrażanie technologii mało i bezodpadowych, rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, realizacja kompleksowych programów unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zagospodarowania osadów ściekowych, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pod warunkiem ujęcia przedsięwzięcia w planie gospodarki odpadami, rekultywacja składowisk odpadów

13 grudzień 2007 r. 13 Wysokość dofinansowania Pomoc udzielana gminom w formie pożyczki nie może przekroczyć 90 % kosztów zadania. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Fundusz planuje od 2008 r. wprowadzenie preferencji polegających na zrównaniu ich w zakresie wysokości pożyczek, jak i umorzenia z gminami.

14 grudzień 2007 r. 14 Warunki dofinansowania 1. Złożenie formalnego wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów, 2. Zapewnienie pełnego zbilansowania kosztów zadania, 3. Udokumentowanie przez podmiot ubiegający się o pomoc, wywiązywania się z ustawowego obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i za szczególne korzystanie z wód oraz innych zobowiązań wobec Funduszu i ze świadczeń publicznoprawnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

15 grudzień 2007 r. 15 Podstawowe warunki umowy pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczek łącznie z karencją nie może przekraczać dziesięciu lat. Okres karencji może wynosić maksymalnie jeden rok i liczy się go od daty wypłaty ostatniej raty pożyczki. Oprocentowanie od 0,2 do 0,5 stopy redyskontowej weksli oraz nie mniej niż 1,5 do 3,0%. Dla pożyczek do zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności oprocentowanie może być ustalane indywidualnie w zależności od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz możliwości finansowych Funduszu.

16 grudzień 2007 r. 16 Warunki umorzenia pożyczki 1/2 Pożyczka może być częściowo umorzona, gdy: zadanie zostało zrealizowane nie później niż w terminie ustalonym w umowie pierwotnej, został osiągnięty założony efekt rzeczowy i ekologiczny zadania, pożyczkobiorca spłacił, co najmniej: a) w przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 85% pożyczki oraz należne oprocentowanie,

17 grudzień 2007 r. 17 Warunki umorzenia pożyczki 2/2 b) w przypadku innych podmiotów 95% pożyczki oraz należne oprocentowanie, pożyczkobiorca wywiązuje się z uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu i zaświadczeń publicznoprawnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego, spłaty rat kapitałowych i odsetek realizowane były w terminach określonych umową

18 grudzień 2007 r. 18 Wysokość umorzenia Wysokość umorzenia zależy od formy podmiotu ubiegającego się o umorzenie oraz od długości okresu spłaty pożyczki tj. okresu od daty wypłaty ostatniej transzy do daty spłaty ostatniej raty. Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki, której okres spłaty jest dłuższy niż pięć lat wynosi: 1) dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - 15% udzielonej pożyczki, 2) dla innych podmiotów - 5% udzielonej pożyczki. W przypadku pożyczki spłacanej krócej niż pięć lat umorzenie ulega obniżeniu o jeden punkt procentowy za każdy rok poniżej pięcioletniego okresu spłaty

19 grudzień 2007 r. 19 Dotacje - Gospodarka odpadami Dofinansowaniu w formie dotacji podlegać będą wyłącznie zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego polegające na organizacji systemów selektywnej zbiórki odpadów – do 50% kosztów zadania.

20 grudzień 2007 r. 20 Realizacja Programu likwidacji dzikich wysypisk z terenów gmin oraz likwidacja odpadów azbestowych z terenów parków narodowych i obszarów przyrodniczo cennych

21 grudzień 2007 r. 21 Program likwidacji dzikich wysypisk z terenów gmin Zainicjowanie programu: Na konferencji nt. odpadów w Boguchwale w dniu 27 marca 2007 r. WFOŚiGW w Rzeszowie zadeklarował wsparcie działań zmierzających do likwidacji dzikich wysypisk odpadów i zadeklarował podjęcie działań w tym zakresie

22 grudzień 2007 r. 22 Program likwidacji dzikich wysypisk z terenów gmin Działania WFOŚiGW w Rzeszowie: Kwiecień 2007 r. – wysłanie do wszystkich gmin i powiatów ankiet dotyczących istniejących dzikich wysypisk, Maj 2007 r. – analiza zebranych materiałów, oszacowanie wielkości zapotrzebowania na środki oraz określenie zasad udzielania pomocy finansowej, Czerwiec 2007 r. – spotkania robocze w terenie z samorządami, które zgłosiły istnienie dzikich wysypisk i zadeklarowały chęć starania się o środki finansowe Lipiec – grudzień 2007 r. realizacja wnioskowanej pomocy finansowej

23 grudzień 2007 r. 23 Program likwidacji dzikich wysypisk z terenów gmin – wyniki ankiet 1. Liczba gmin i powiatów, kóre odpowiedzały na ankiety 85 gmin i powiatów 2. Liczba gmin, kóre pozytywnie odpowiedzały na ankiety 38 gmin 3. Szcunkowe koszty likwidacji dzikich wysypisk, podane przez gminy 867 370,00 zł 4. Szcunkowa ilość odpadów na dzikich wysypiskach (w Mg) 1 217 Mg

24 grudzień 2007 r. 24 Program likwidacji dzikich wysypisk z terenów gmin – realizacja pomocy (stan na 07.12.2007) 1. Liczba gmin które złożyły wnioski o dotacje 14 gmin 2. Liczba gmin, kóre uzyskały dofinansowanie 11 gmin 3. Łączna kwota wniosków o dotacje 383 498 zł 4. Kwota udzielonego dofinansowania 235 854 zł

25 grudzień 2007 r. 25 Biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mieści się przy ulicy Zygmuntowskiej 9, tel. 17 85 22 344 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 http://bip.wfosigw.rzeszow.pl/


Pobierz ppt "Nowe zasady dofinansowania projektów z dziedziny edukacji ekologicznej Świlcza, 10-11 grudnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google