Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 2013-2017 UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 im. Marii Zientary-Malewskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 2013-2017 UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 im. Marii Zientary-Malewskiej."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 2013-2017 UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie potrafi wykorzystać samodzielnie i odpowiedzialnie zdobytą wiedzę i umiejętności oraz rozwijać się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. SZKOŁA MIEJSCEM MOJEGO SUKCESU

2 Ukształtowanie patrioty oraz człowieka twórczego i uczciwego, który potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra swego i innych, a także dla dobra kraju. POSTRZEGAMY UCZNIA JAKO AKTYWNEGO UCZESTNIKA PROCESU UCZENIA SIĘ, A NAUCZYCIELA JAKO DORADCĘ W UCZENIU SIĘ. DOSTRZEGANIE W KAŻDYM UCZNIU ZDOLNOŚCI I ROZWIJANIE ICH, KIERUJĄC SIĘ ZASADĄ WIARY W MOŻLIWOŚCI DZIECKA, RODZICA, PEDAGOGA STWARZANIE SYTUACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH ODCZUWANIE RADOŚCI I ZADOWOLENIA Z OSIĄGNIĘTYCH SUKCESÓW ORAZ POKONYWANIA TRUDNOŚCI PRZEKAZYWANIE POLSKICH I REGIONALNYCH TRADYCJI, W TYM DBAŁOŚĆ O JĘZYK POLSKI, PRZY JEDNOCZESNYM MYŚLENIU O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ WSPÓLNIE – DYREKTOR, NAUCZYCIELE, RODZICE – POMAGAMY KAŻDEMU UCZNIOWI STWORZYĆ WŁASNY PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

3 CEL: Ukształtowanie patrioty oraz człowieka twórczego i uczciwego, który potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra swego i innych, a także dla dobra kraju. POSTRZEGAMY UCZNIA JAKO AKTYWNEGO UCZESTNIKA PROCESU UCZENIA SIĘ, A NAUCZYCIELA JAKO DORADCĘ W UCZENIU SIĘ. DOSTRZEGANIE W KAŻDYM UCZNIUZDOLNOŚCI I ROZWIJANIE ICH, KIERUJĄC SIĘ ZASADĄ WIARY W MOŻLIWOŚCI DZIECKA, RODZICA, PEDAGOGA STWARZANIE SYTUACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH ODCZUWANIE RADOŚCI I ZADOWOLENIA Z OSIĄGNIĘTYCH SUKCESÓW ORAZ POKONYWANIA TRUDNOŚCI PRZEKAZYWANIE POLSKICH I REGIONALNYCH TRADYCJI, W TYM DBAŁOŚĆ O JĘZYK POLSKI, PRZY JEDNOCZESNYM MYŚLENIU O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ WSPÓLNIE – DYREKTOR, NAUCZYCIELE, RODZICE – POMAGAMY KAŻDEMU UCZNIOWI STWORZYĆ WŁASNY PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

4 Cel strategiczny - dydaktyka: POSTRZEGAMY UCZNIA JAKO AKTYWNEGO UCZESTNIKA PROCESU UCZENIA SIĘ, A NAUCZYCIELA JAKO DORADCĘ W UCZENIU SIĘ. Nauczyciele są odpowiedzialni za wyniki swojej pracy (cele, realizacja i efekty) Nauczyciele wprowadzają zmiany w swojej pracy Nauczyciele skutecznie współpracują

5 Cel strategiczny - wychowanie: DOSTRZEGANIE W KAŻDYM UCZNIU ZDOLNOŚCI I ROZWIJANIE ICH, KIERUJĄC SIĘ ZASADĄ WIARY W MOŻLIWOŚCI DZIECKA, RODZICA, PEDAGOGA Nauczyciele znają swoich uczniów i potrafią dostrzec ich zdolności oraz motywować do ich rozwijania Nauczyciele posiadają i stosują narzędzia do właściwego diagnozowania profilu ucznia Nauczyciele wykorzystują kompetencje metodyczne i są systematyczni, konsekwentni w swoich działaniach

6 Cel strategiczny - opieka: STWARZANIE SYTUACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH ODCZUWANIE RADOŚCI I ZADOWOLENIA Z OSIĄGNIĘTYCH SUKCESÓW ORAZ POKONYWANIA TRUDNOŚCI Nauczyciele efektywnie kształtują postawy i kompetencje społeczne Nauczyciele kształtują postawy : prozdrowotne, ekologiczne Współpraca między dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami w realizacji wspólnych zadań i celów przy udziale instytucji wpierających procesy szkolne

7 Cel strategiczny - patriotyzm: PRZEKAZYWANIE POLSKICH I REGIONALNYCH TRADYCJI, W TYM DBAŁOŚĆ O JĘZYK POLSKI, PRZY JEDNOCZESNYM MYŚLENIU O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Nauczyciele efektywnie kształtują postawy patriotyzmu „małej ojczyzny Twórczość Patronki Szkoły podnosi świadomość patriotyczną i obywatelską uczniów Tradycje narodowe kształtują postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów oraz pozytywne myślenie o integracji europejskiej Wspólne dbanie o dobre imię Szkoły „Pani Marii”.

8 Cel strategiczny w zakresie zarządzania: WSPÓLNIE – DYREKTOR, NAUCZYCIELE, RODZICE – POMAGAMY KAŻDEMU UCZNIOWI STWORZYĆ WŁASNY PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO Dyrektor i wicedyrektorzy posiadają pełne kompetencje bycia LIDEREM podczas całego procesu zarządzania zmianą Szkoła posiada zaktualizowane procedury regulujące pracę szkoły Zapewnienie rodzicom i uczniom wsparcia pedagogiczno- psychologicznego – wspólne realizowanie wyznaczonych celów

9 Cel Szkoły: ukształtowanie patrioty oraz człowieka twórczego i uczciwego, który potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dobra swego i innych, a także dla dobra kraju. „Młodzieży! Ocknij się i zbudź Do pracy wstań, do czynów idź Za młodu trzeba los swój kuć, Trzeba pracować, mądrze żyć! Młodzież, tobie świat się lśni I tobie niesie chwałę, cześć, Więc nie próżnować pora ci Lecz z czynów trzeba wianki pleść…” „Do warmińskiej młodzieży” Maria Zientara-Malewska

10 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU ZARZĄDZANIE PRZESZKODYCEL POŚREDNIDZIAŁANIATERMINOSOBY ODPOWIEDZIALNE Niepełne kompetencje dyrektora w zakresie efektywnego delegowania uprawnień i zarządzania zespołem ludzkim. Dyrektor i wicedyrektorzy posiadają pełne kompetencje bycia LIDEREM podczas całego procesu zarządzania zmianą. szkolenia samodoskonalenie delegowanie uprawnień 2013/2014 Dyrektor wicedyrektorzy Nieuporządkowane procedury regulujące pracę szkoły – brak dokumentu „Księga jakości pracy szkoły” Szkoła posiada zaktualizowane procedury regulujące pracę szkoły dokonanie aktualizacji obecnych procedur utworzenie „Księgi jakości pracy szkoły” ewaluacja procedur (praca systemowa – raz w roku) I półrocze 2013/2014 wicedyrektorzy pedagodzy Brak jednakowych zasad współpracy dyrektor –nauczyciel- uczeń - rodzic Zapewnienie rodzicom i uczniom wsparcia pedagogiczno- psychologicznego – wspólne realizowanie wyznaczonych celów wypracowanie jednakowych zasad współpracy II półrocze 2013/2014 Dyrektor Rada Rodziców opiekunowie grup wiekowych (wyznaczeni nauczyciele)

11 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU DYDAKTYKA PRZESZKODYCEL POŚREDNIDZIAŁANIATERMINOSOBY ODPOWIEDZIALNE Nie każdy nauczyciel bierze odpowiedzialność za wyniki i efekty swojej pracy Nauczyciele są odpowiedzialni za wyniki swojej pracy (cele, realizacja i efekty) wyznaczanie konkretnych celów na dany rok szkolny każdemu nauczycielowi monitorowanie działalności nauczyciela zakończone rozmową ewaluacyjną nauczanie metodami aktywizującymi 2013-2017 wicedyrektor d.s. dydaktycznych wszyscy nauczyciele Nie każdy nauczyciel jest otwarty na zmianę Nauczyciele wprowadzają zmiany w swojej pracy kontynuacja i monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej stopniowe wdrażanie projektu „Umiem się uczyć” prowadzenie innowacji pedagogicznych z każdego bloku przedmiotowego szkolenia w zakresie zmian oświatowych 2013-2017 2014/2015 2014-2017 wszyscy nauczyciele koordynator projektu przewodniczący Zespołów Przedmiotowych dyrektor Brak skutecznej współpracy nauczycieli -Nauczyciele skutecznie współpracują : - między poszczególnymi etapami edukacyjnymi - w zespołach nauczycielskich -ze specjalistami - z nadzorem pedagogicznym określenie zasad współpracy między nauczycielami poszczególnych etapów działalność nauczycieli w Zespołach Klasowych praca nauczycieli w Zespołach Przedmiotowych – stworzenie Programu działań przygotowujących do sprawdzianu ucznia kl. VI oraz podniesienie efektywności kształcenia wymiana „dobrych praktyk” I półrocze 2013/2014 2013-2017 II półrocze 2013/2014 realizacja od 2014/2015 od 2014/2015 pedagodzy wychowawcy klas przewodniczący Zespołów Przedmiotowych wszyscy nauczyciele dyrektor

12 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WYCHOWANIE PRZESZKODYCEL POŚREDNIDZIAŁANIATERMINOSOBY ODPOWIEDZIALNE Niewystarczające umiejętności motywowania uczniów Nauczyciele znają swoich uczniów i potrafią dostrzec ich zdolności oraz motywować do ich rozwijania Szkolenia Diagnoza potrzeb ucznia i ich ewaluacja : -przed I etapem -po I etapie -po II etapie 2013-2017 2014/2015 2015/2016 2016/2017 dyrektor koordynator d.s. diagnozy ucznia pedagodzy Brak narzędzi do właściwego diagnozowania profilu ucznia Nauczyciele posiadają i stosują narzędzia do właściwego diagnozowania profilu ucznia stosowanie poznanych narzędzi podczas zajęć tworzenie programów edukacji dostosowanych do profilu ucznia oraz stosowanie odpowiednich metod pracy indywidualnej z uczniem zajęcia terapii pedagogicznej ocena efektów wychowawczych i dydaktycznych 2014-2017 wszyscy nauczyciele wicedyrektorzy pedagog koordynator d.s. ewaluacji wewnętrznej Brak konsekwencji nauczycieli do wdrażania ucznia do samodzielności i odpowiedzialności Nauczyciele wykorzystują kompetencje metodyczne i są systematyczni, konsekwentni w swoich działaniach integracja zespołów klasowych pod kątem współpracy dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych lekcje otwarte 2013-2017 wychowawcy klas pedagodzy Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych

13 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU OPIEKA PRZESZKODYCEL POŚREDNIDZIAŁANIATERMINOSOBY ODPOWIEDZIALNE Brak koncentracji na kształtowanie postaw i kompetencji społecznych Nauczyciele efektywnie kształtują postawy i kompetencje społeczne analiza „cech absolwenta Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie” działalność Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia realizacja Szkolnego Programu Współpracy z rodzicami I półrocze 2013/2014 2013-2017 wicedyrektor d.s. wychowawczych wychowawcy Nauczyciele kształtują postawy : prozdrowotne ekologiczne systemowe działania prozdrowotne i ekologiczne monitorowanie, obserwacje konkursy i imprezy środowiskowe pod patronatem Rady Rodziców 2013-2017 Dyrektor wicedyrektor d.s. wychowawczych oddziałowe Rady Klasowe Nieprzestrzeganie ustalonych zasad współpracy nauczyciel – uczeń – rodzic - środowisko Współpraca między dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami w realizacji wspólnych zadań i celów przy udziale instytucji wpierających procesy szkolne aktywny udział rodziców w życiu Szkoły „Twoja propozycja – Nasze wykonanie” systemowa współpraca z instytucjami partnerskimi według ustalonych zasad zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów 2013-2017 2014-2017 2013-2017 dyrektor pedagodzy Rada Rodziców wicedyrektorzy wicedyrektor d.s. wychowawczych wychowawcy Rada Rodziców

14 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PATRIOTYZM PRZESZKODYCEL POŚREDNIDZIAŁANIATERMINOSOBY ODPOWIEDZIALNE Niewystarczająca koncentracja uczniów na kształtowaniu aktywnych postaw patriotyzmu regionalnego Nauczyciele efektywnie kształtują postawy patriotyzmu „małej ojczyzny” opracowanie i wdrażanie Szkolnego Programu „Moja mała ojczyzna” od 2014/1015 nauczyciele historii nauczyciele j. polskiego koordynator działań regionalnych Twórczość Patronki Szkoły podnosi świadomość patriotyczną i obywatelską uczniów opracowanie i wdrażanie na poszczególnych przedmiotach zagadnień związanych z życiem i twórczością Patronki Szkoły od 2014/2015 Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych Opiekunowie grup wiekowych Brak jednoznacznej koncepcji pielęgnowania tradycji narodowych Tradycje narodowe kształtują postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów oraz pozytywne myślenie o integracji europejskiej stworzenie katalogu ważnych wydarzeń narodowych na dany rok i działań z nimi związanych od 2015/2016 nauczyciele biblioteki wychowawcy klas Brak jednolitych zasad pielęgnowania tradycji szkolnych Wspólne dbanie o dobre imię Szkoły „Pani Marii”. opracowanie i wdrażanie katalogu tradycji szkolnych 2013-2017 dyrektor wicedyrektorzy

15 ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY JEST pracowity, odpowiedzialny, samodzielny, systematyczny, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych UMIE poprawnie wyrażać swoje emocje, uczyć się postrzegać otaczający świat, komunikować się z innymi MA ŚWIADOMOŚĆ odpowiedzialności za siebie i innych, poszanowania wspólnego dobra, tolerancji, bycia częścią zespołu i społeczności POTRAFI współtworzyć życie społeczne grupy do której należy, rozpoznawać wartości w otaczającej go rzeczywistości DOSTRZEGA zmieniającą się rzeczywistość i niebezpieczeństwo płynące z nieprzemyślanych wyborów Jest przygotowany do odpowiedzialnego kształtowania Własnego Życia i prawidłowych wyborów ŻYCIOWYCH.


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie 2013-2017 UCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 im. Marii Zientary-Malewskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google