Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa."— Zapis prezentacji:

1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa szko, adres, województwo Ul. Brandta 22 05 – 820 Piastów woj. mazowieckie

2 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Pilotaż obejmuje wdrożenie rozporządzenia MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach tj. Tworzenie nowej dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Nową organizację pracy rady pedagogicznej Formy współpracy z rodzicami

3 Krótka charakterystyka szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 jest szkołą, która w naturalny sposób ma zniesione bariery architektoniczne. Posiada: Klasy integracyjne na każdym poziomie Pedagogów wspierających w każdej klasie integracyjnej pracujących w pełnym wymiarze godzin Specjalistów i dobrze wyposażone gabinety specjalistyczne z zakresu: terapii polisensorycznej, terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii korekcyjno – kompensacyjnej, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii psychologicznej Pełne zaplecze sportowe i rekreacyjne PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

4 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Organizacja zespołów Praca w 21 zespołach klasowych W większości przypadków w zebraniach uczestniczyli również rodzice Czas pracy zespołu dotyczący działań wspierających dla jednego dziecka wynosi minimum 30 min. Przewodniczącym zespołu nauczycieli w klasach integracyjnych jest pedagog wspierający W pozostałych klasach przewodniczącym jest nauczyciel – wychowawca Formy pomocy obejmują wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach, opiniach i wynikające z przeprowadzonych badań przesiewowych Liczba przyznanych godzin wspierania ucznia wynosi od 1 do 4 tygodniowo

5 Wsparcie ze strony organu prowadzącego szkołę PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2011/2012 uwzględniono wszystkie potrzeby szkoły. W tym roku nie było potrzeby zwiększania wymiaru godzin zatrudnienia specjalistów. W majowym spotkaniu w kuratorium oświaty uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego tj. wiceburmistrz i dyrektor ZOPO.

6 Współpraca szkoły z instytucjami 1. Współpraca z MEN Szkolenia dwóch liderów zmian Literatura dotycząca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i informacje zawarte na stronie www. men.gov.pl Wsparcie eksperta 2. Współpraca z Kuratorium Oświaty Cykl spotkań dotyczących przebiegu pilotażu 3. Instytut Badań Edukacyjnych (badania na temat wprowadzonych przez MEN zmian; zebranie doświadczeń na temat jak działają w praktyce zaproponowane rozwiązania) PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

7 Przykłady dobrych praktyk w szkole 1. Wczesna diagnoza pedagogiczno – psychologiczno – logopedyczna 2. Postępowanie z uczniem zdolnym Indywidualne programy nauczania dla uczniów kierunkowo zdolnych z matematyki, języka polskiego i przyrody. 3. Roczny program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych Przyjazna szkoła 4. Program profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci z zaburzeniami zachowania W ogrodzie własnych emocji 5. Program minimalizujący stres związany z przejściem z pierwszego do drugiego etapu edukacyjnego 6. Projekt Matematyka innego wymiaru 7. Projekty realizowane wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej np. Opowiem ci o wolnej Polsce 8. Udział nauczycieli w Nauczycielskiej Akademii Internetowej N@I - bogacenie form i metod pracyN@I 9. Udział nauczycieli w projekcie prowadzonym przez ORE, UJ I Erę Ewaluacji Nauczyciel – badacz Cykl szkoleń dla nauczycieli związanych ze stopniowym wprowadzaniem zmian wynikających z rozporządzenia Elektroniczna baza wypracowanych w szkole nowych dokumentów - negocjowalność wypracowanych dokumentów pod kątem ich praktycznego zastosowania w szkole Mailowy sposób kontaktowania się członków poszczególnych zespołów z psychologiem szkolnym – doradcą merytorycznym PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

8 Efekty zespołowej pracy nauczycieli Wypracowano: 87 Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia 28 Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych Plan Działań Wspierających dla każdego ucznia, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną, uwzględniono również uczniów przewlekle chorych zasady pracy w zespołach – praca systemowa i doraźna tradycyjny i elektroniczny sposób komunikowania się w zespołach jasny i precyzyjny podział kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu psycholog – doradca merytoryczny, pedagog - doradca organizacyjny zniesienie poczucia osamotnienia – autentyczna praca zespołowa PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

9 Uwagi, refleksje, spostrzeżenia dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z pilotażu Dalsze wspieranie liderów zmian Ustawiczna potrzeba wspierania nauczycieli przez liderów Zobowiązanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych do przeprowadzenia szkoleń dotyczących interpretacji orzeczeń i opinii - dokumentacji psychologicznej W szkole gdzie nie ma zatrudnionych specjalistów trudno będzie prawidłowo i profesjonalnie zabezpieczyć potrzeby uczniów Prawidłowym kierunkiem zmian w edukacji jest profesjonalne pochylenie się nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI


Pobierz ppt "PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google