Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY STRUKTURY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKCJI ENERGII, GAZU I WODY W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Maria Sierpińska Mgr Agata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY STRUKTURY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKCJI ENERGII, GAZU I WODY W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Maria Sierpińska Mgr Agata."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY STRUKTURY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKCJI ENERGII, GAZU I WODY W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Maria Sierpińska Mgr Agata Sierpińska-Sawicz

2 Źródła kapitału 1. Wewnętrzne źródło kapitału własnego: Zysk zatrzymany 2. Zewnętrzne źródła kapitału własnego: Emisja akcji/zwiększanie udziałów 3. Zewnętrzne źródła kapitału obcego: Kredyty bankowe, Emisja dłużnych papierów wartościowych, Leasing finansowy 4. Zewnętrzne źródło kapitału hybrydowego/zamiennego: Emisja obligacji zamiennych i innych hybrydowych papierów wartościowych.

3 Struktura kapitału – alternatywne definicje Utożsamiana ze strukturą pasywów. Podział kapitału stałego (długoterminowego) na kapitał własny i zobowiązania długoterminowe. Proporcje między kapitałami własnymi a kapitałami obcymi oprocentowanymi (długo i krótkoterminowymi) Struktura papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę w podziale na papiery dłużne (bony, obligacje) oraz papiery właścicielskie (udziałowe), takie jak akcje zwykłe i uprzywilejowane.

4 Docelowa struktura kapitału Docelowa struktura kapitału – pożądane proporcje kapitału obcego, akcji uprzywilejowanych i zwykłych, Optymalna struktura kapitału – taka kompozycja źródeł finansowania, w której relacja między ryzykiem a stopą zwrotu będzie prowadziła do maksymalizacji ceny akcji (wartości przedsiębiorstwa).

5 Makroekonomiczne czynniki wpływające na strukturę kapitału stopy procentowe, system podatkowy i polityka gospodarcza, poziom zadłużenia państwa, poziom rozwoju gospodarczego stopa inflacji przyjęte zasady rachunkowości, poziom korupcji i efektywność systemu prawnego

6 Branżowe czynniki wpływające na strukturę kapitału specyfika branży, struktura własnościowa, poziom dźwigni finansowej, udział importu i eksportu w obrotach branży.

7 Mikroekonomiczne czynniki wpływające na strukturę kapitału wielkość spółki, stopień ryzyka operacyjnego i finansowego spółki, koszty pozyskania kapitału, dostępność źródeł finansowania, rodzaj posiadanych aktywów i ich wartość zastawcza, cykl życia firmy, uzyskiwane marże i rentowność osiągana przez spółkę, jakość zarządzania, szczególnie w obszarze finansów, adekwatność przepływów pieniężnych do pokrycia, przyszłego zadłużenia spółki i jego obsługi, polityka właściciela danej spółki.

8 Struktura aktywów i pasywów przedsiębiorstw w Polsce, % Wyszczególnienie200520062007200820092010 Aktywa trwałe60,659,460,259,358,759,2 Aktywa obrotowe39,440,639,840,741,340,8 Kapitały własne51,251,153,250,551,858,6 Zobow. i rezerwy na zobowiązania 48,848,946,849,548,241,4 w tym zobow. długoterminowe 12,4 11,512,111,713,2

9 Średni udział aktywów trwałych w aktywach ogółem oraz przeciętny udział zadłużenia długoterminowego w długu ogółem w wybranych krajach w 2005 roku.

10 Źródła finansowania przedsiębiorstw niefinansowych w wybranych krajach europejskich w 2010 roku KrajUdział kapitału własnego Udział kapitału obcego Zmiana udziału kapitału własnego w latach 2008- 2010 Belgia6832+8,7 W.Brytania5545+7,8 Holandia5347+6,6 UE 275149+4,4 Strefa Euro50 +3,5 Polska58,650,5+8,1 Portugalia4753+1,3 Hiszpania4159+0,0 Grecja3367+2,4

11 Źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005 -2010 Wyszczególnienie200520062007200820092010 Kredyty, mld zł124,24138,34171,72227,16220,45214,17 Dynamika,% rok 2005 =100,0100,0111,3138,2182,8177,4172,4 Leasing, mld zł16,321,732,633,123,027,1 Dynamika, % rok 2005 = 100,0100,0133,1200,0203,1141,1166,2 Krótkoterm. papiery dłużne, mld zł 8,612,8913,7612,959,9714,79 Dynamika,% rok 2005 =100,0100,0149,9160,0150,6115,9172,0 Obligacje długoterminowe, mld zł 8,928,8313,8714,9416,3117,35 Dynamika, % rok 2005 100,0100,099,0155,5167,5182,8194,5 Relacja obligacji do kredytów bankowych 7,26,48,16,67,48,2

12 Struktura obcych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku według instrumentów WyszczególnienieProcent Kredyty i pożyczki długoterminowe17,5 Kredyty i pożyczki krótkoterminowe16,1 Obligacje długoterminowe0,9 KDP0,7 Rezerwy7,1 Zobow. z tyt. dostaw i usług29,0 Zobow. z tyt. innych obciążeń5,3 Poz. zobow. i rozlicz. międzyokresowe23,4

13 Relacja wartości emisji obligacji do nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz PKB w Polsce w latach 2005 -2010, % Wyszczególnienie200520062007200820092010 Udział wartości obligacji w nakładach inwestycyjnych,% 6,85,77,26,98,7113,6 Udział wartości obligacji w PKB, % 0,90,81,2 1,81,5

14 Rokmld złzmiana do roku poprzedniego 1999107- 19 2000120+ 12 2001124+ 3 2002125+ 1 2003127+ 2 2004122- 4 2005125+ 2 2006143+ 14 2007178+ 24 2008228+ 28 2009220- 3,5 2010214- 2,8 2011 wrzesień246+14,9 Kredyty dla przedsiębiorstw

15 Zagraniczne zadłużenie firm (sektor pozarządowy i pozabankowy) Wyszczególnienie2005200620072008200920102011* Wartość długu w mld euro 48,258,772,481,987,597,2102,5 Wzrost do roku poprzedniego Rok 2005 =100 Kredyty krajowe Rok 2005= 100 100,0 121,2 121,8 114,4 123,3 150,2 142,4 113,1 179,0 182,4 106,8 181,5 176,0 111,1 201.7 171,2 105,4 212,6 188,8

16 Zachowania banków w warunkach kryzysu 80% wzrost marży kredytowej, 60 % większe wymagane zabezpieczenia, 40% wyższe pozaodsetkowe koszty kredytu, 33% zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytu/ linii kredytowej, 25% skrócenie maksymalnego okresu kredytowania.

17 Koszty kredytów w Polsce WIBOR 4,85 Marża 2008 1,1% 2009 2,9% 2010 2,1% 2011 1,7% sierpień 2011

18 Dodatkowe koszty kredytów Za rozpatrzenie wniosku kredytowego (0,1 do2% wartości kredytu) Za przyznanie kredytu (0,5 do4% wartości kredytu) Za formalnie przyrzeczenie udzielenia kredytu Prowizja za gotowość (0,2 do 2% niewykorzystanej kwoty kredytu) Za wcześniejszą częściową lub całościową spłatę kredytu (0,2 do 1% nadpłaconej kwoty) Rekompensata za nieterminową opóźnioną spłatę raty kredytu (0,1 do2% wysokości raty) Za zmianę umowy kredytowej (0,1 do 4% pozostałej do spłaty części kredytu) Za niedostarczenie w terminie określonych w umowie dokumentów niezbędnych do monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu Za podwyższenie kwoty kredytu (0,5 do 4% dodatkowo przyznanej kwoty Za odroczenie spłaty kredytu (0,2 do 1% kwoty odroczenia Inne opłaty np. prowizja negocjacyjna za administrowanie kredytu pobierana za każdy trzymiesięczny okres kredytu Za brak wymaganych obrotów na rachunku bieżącym (0,5% wartości kredytu np. w Polbanku)

19 Relacja wartości obligacji korporacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych do PKB kraju lub regionu w 2010 roku Kraj, region% do PKB USA Europa Zachodnia Niemcy Pozostałe kraje rozwinięte Chiny Europa Wschodnia, Rosje oraz były republiki ZSRR Czechy Polska 32 % 20 % 34,6 % 19 % 11 % 1 % 12,6 % 1,5 %

20 Struktura nabywców obligacji korporacyjnych Nabywcy obligacji korporacyjnych i papierów dłużnych Struktura nabywców obligacji korporacyjnych Struktura nabywców papierów dłużnych Banki25%35,0% Fundusze emerytalne9%10,2 Fundusze inwestycyjne18%16,2 Inne instytucje finansowe1%0,7% Podmioty zagraniczne6%4,5 Pozostałe jednostki4%7,6% Przedsiębiorstwa34%20,8 Towarzystwa ubezpieczeniowe 4%5,2 Razem100,0%!00,0%

21 Udział leasingu w finansowaniu inwestycji

22 Udział giełdy w finansowaniu inwestycji Wyszczególnienie20052006200720082009 Środki pozyskane z emisji akcji na GPW w mld zł (emisje akcji debiutantów i spółek już notowanych) 5,04,39,15,312,3 Procent nakładów brutto na środki trwałe w gospodarce 2,82,13,61,94,4

23 Planowane sposoby finansowania przez firmy w Europie w proc.

24 Sekcja energii, gazu i wody

25 Struktura aktywów i pasywów podmiotów sekcji energii, gazu i wody w Polsce w latach 2005 -2010,% Wyszczególnienie200520062007200820092010 Aktywa trwałe78,776,982,581,478,177,9 Aktywa obrotowe21,323,117,518,621,922,1 Kapitały własne62,863,972,068,670,670,1 Zobow. i rezerwy na zobow. w tym 37,236,128,031,429,429,9 - długoterminowe11,810,26,76,15,15,0 - krótkoterminowe14,013,914,713,513,2 - pozostałe zobowiązania11,412,06,611,811,111,7 Kapitały stałe74,677,886,782,183,883,3

26 Struktura zadłużenia przedsiębiorstw w sekcji energii, gazu i wody w podziale na sektor prywatny i publiczny w latach 2005 -2009, % Wyszczególnienie20052006200720082009 Zobowiązania. i rezerwy na zobowiązania, mln zł 55 73256 37661 48676 08767 231 1.Rezerwy15,317,120,920,723,7 2. Zobowiązania długoterminowe - kredyty i pożyczki - z tytułu emisji papierów dłużnych 31,7 27,6 4,1 28,2 24,1 1,1 23,8 15,7 3,5 19,4 15,0 1,1 17,4 12,9 1,5 3.Zobowiązania krótkoterminowe -kredyty i pożyczki -z tytułu emisji papierów dłużnych -z tytułu dostaw i usług - z tytułu podatków i ceł 37,6 6,0 0,2 18,4 6,0 38,6 6,5 0,4 18,0 6,7 40,7 5,8 0,5 18,0 6,5 42,9 6,7 2,4 18,3 5,3 45,0 7,1 0,9 20,8 6,2 4. Rozliczenia międzyokresowe15,416,114,617,013,9

27 Struktura kredytów w przedsiębiorstwach sekcji energii, gazu i wody w latach 2005 - 2009 Wyszczególnienie20052006200720082009 Kredyty i pożyczki, w mln zł18 7391725213 24316 49813 415 Dynamika, rok 2005 =100100,092,167,488,071,6 Kredyty i pożyczki - długoterminowe - krótkoterminowe 82,0 28,0 78,8 21,2 73,1 26,9 79,3 20,7 64,8 35,2 - Kredyty bankowe - Pożyczki 84,3 15,7 85,1 14,9 80,4 19,6 71,4 28,6 76,3 23,7 - Kredyty krajowe - Kredyty zagraniczne 81,8 18,2 83,5 16,5 78,2 21,8 68,5 31,5 60,3 39,7

28 Średni kupon obligacji według poszczególnych klas ryzyka Average coupon20092010 Emerging market9,6 Emerging market/ Investment grade 8,67,8 High yield9,78,3 Investment grade5,34,8

29 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "ZMIANY STRUKTURY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKCJI ENERGII, GAZU I WODY W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO Prof. dr hab. Maria Sierpińska Mgr Agata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google