Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zabrze,

2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 O czym opowiem  ECO-MIASTO a gospodarka niskoemisyjna  GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (Plany Gospodarki Niskoemisyjnej)  System planowania energetycznego i jego braki  Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)?  Inwentaryzacja i źródła emisji  Działania w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, handlu, przemyśle i usługach  Zrównoważony transport w PGN  Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej?  Efekty organizacyjne, finansowe, wizerunkowe, społeczne, ekologiczne prawne i klimatyczne  Projekt - Narzędzia do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej  Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią  Deklaracja przystąpienia do Koalicji

3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 ECO-MIASTO - tematyka  Projekt ECO-MIASTO : rozpowszechnianie wśród gmin dobrych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju  Projekt promuje :  Inicjatywy społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju,  zrównoważoną mobilność,  poprawę efektywności energetycznej budynków,  pro-środowiskową gospodarkę odpadami.

4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 ECO-MIASTO a gospodarka niskoemisyjna Zrównoważony rozwój, zrównoważony transport, efektywność energetyczna – podstawa GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

5 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (Plany Gospodarki Niskoemisyjnej) Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Poprawa efektywności energetycznej w gospodarce Wypracowanie dobrych praktyk z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i biznesu Identyfikacja potrzeb JST Współpraca gmin i przedsiębiorstw Rozwój gospodarczy i społeczny Poprawa stanu środowiska i ochrona klimatu

6 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 System planowania i jego braki System planowania energetycznego nie realizuje celów: zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego rozwoju gospodarczego i społecznego jakości środowiska i ochrony klimatu Rozwiązanie: Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy

7 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ?  Dokument utworzony na poziomie lokalnym  Przedstawia inwentaryzację danych dotyczących zużycia energii, ciepła, źródeł zasilania, poziomu emisji gazów cieplarnianych, zapotrzebowania na energię  Wyznacza obszary działań priorytetowych dla gminy (m.in.):  Termomodernizacja,  Wymiana oświetlenia,  Instalacja urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii,  Budowa nowych budynków o lepszej niż wymagana obecnym prawem charakterystyce energetycznej (pasywnych, energooszczędnych)  Kampanie informacyjno-edukacyjne, szkolenia

8 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Etapy przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Inwentaryzacja bazowa, Identyfikacja obszarów priorytetowych, Opracowanie Planu, Uchwalenie Planu przez Radę Miasta, Realizacja Planu PGN

9 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 Inwentaryzacja bazowa emisji  Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta/gminy - > określenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych (wszystkich, bądź wybranych), które mają swoje źródła na terytorium miasta,  Wielkością jest CO 2e – czyli ekwiwalent dwutlenku węgla CO 2,  Dobrze wykonana inwentaryzacja pozwala zidentyfikować główne źródła emisji na obszarze miasta/gminy.

10 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10 Źródła emisji do inwentaryzacji - grupy obiekty gminne,obiekty usługowo-handlowe,budynki mieszkalne,oświetlenie drogowe,przemysł,transport, ciepłownie lokalne, obiekty gminne, transport publiczny, ciepłownie komunalne, oświetlenie uliczne, pozostałe źródła

11 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11 Działania w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, handlu, przemyśle i usługach  Kompleksowa termomodernizacja  Modernizacja sposobu dostawy ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.)  Wymiana sprzętu RTV, AGD, ITC (telekom. i informatyka)  Wymiana napędów na energooszczędne  Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  Kampanie edukacyjno-informacyjne (miasto)  Energia odnawialna z odpadów komunalnych  Energia odnawialna – Prosumenci (Producenci=Konsumenci)  Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i ulicznego

12 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12 Zrównoważony transport w PGN Komunikacja szynowa System zarządzania ruchem Ścieżki rowerowe Ekojazda Akcje promocyjne Parkingi Park&Ride Wymiana taboru

13 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej ?

14 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14 Efekty organizacyjne 1. Poprawa zarządzania zasobami gminy, 2. Świadome przygotowanie planu inwestycyjnego związanego z energią i ochroną środowiska, 3. Określenie struktury organizacyjnej potrzebnej do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej, 4. Przygotowanie do organizacji zakupów grupowych.

15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15 Efekty finansowe 1. Pozyskanie środków na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii (modernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, produkcja energii z lokalnych źródeł), 2. Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, etc., 3. Wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane w formule ESCO.

16 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16 Efekty wizerunkowe, społeczne i ekologiczne Spodziewane efekty wizerunkowe :  Realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną,  Edukacja społeczeństwa. Spodziewane efekty społeczne i ekologiczne :  Zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach prywatnych,  Zmniejszenie kosztów ogrzewania osób ubogich,  Zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza,  Racjonalizacja zużycia energii.

17 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17 Efekty prawne i klimatyczne  Spodziewany efekt prawny - Wypełnienie obowiązku związanego z przygotowaniem „Założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.  Realizacja międzynarodowych celów klimatycznych

18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18 Projekt – „Narzędzia do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN)  Cel projektu => rozpoczęcie budowy Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.  W ramach projektu powstaje Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.  Modyfikacja istniejącego w Polsce systemu planowania energetycznego => nieformalna koalicja osób, firm, instytucji i organizacji,  Cel Koalicji => Krajowy System jako narzędzie wspierające JST w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

19 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19 Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią  Koalicja : możliwość uzyskania jak największej akceptacji dla integracji zrównoważonego gospodarowania energią z planami gospodarki niskoemisyjnej przez przedstawicieli środowisk samorządowych i branżowych oraz uzyskanie wsparcia prowadzącego do pokonania barier legislacyjnych i finansowych w skutecznym wdrażaniu lokalnej gospodarki niskoemisyjnej. Logo koalicji

20 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20 Założyciele Koalicji  Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ)  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)  Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA)  Polska Grupa Agencji Energetycznych (PGAE)  Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)

21 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 21 Lider Koalicji  Lider : Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Pani Bożena Herbuś Naczelnik Wydziału Komunalnego w UM Częstochowa, Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Członek Doradczej Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

22 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 22 Spotkania Koalicji  1. Spotkanie Koalicji (6 marca br.) - Warszawa  2. Spotkanie Koalicji (12 czerwca br.) – Katowice.  3. Spotkanie Koalicji – październik 2014  Członkowie Koalicji: samorządy, organizacje eksperckie, media, instytucje i podmioty gospodarcze.  Koalicjanci na Śląsku: Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasta na Śląsku: Mysłowice, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa, Jaworzno.

23 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 23 Deklaracja przystąpienia do Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią  Przystąpienie do Koalicji – zapewnienie głosu JST w zadaniach przygotowanych dla „niskoemisyjnej gospodarki".  Prośba o złożenie podpisu już dziś na Deklaracji przystąpienia do Koalicji, Deklaracji przystąpienia do Koalicji  Prawo do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, pracach, składania nowych propozycji i opiniowania stanowisk

24 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 24 Strona Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią  Strona Koalicji  Zachęcamy Państwa do czytania Newsletterów Koalicji

25 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 25 Laboratorium przemysłowe Polsko Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Dziękuję za uwagę Magdalena Wielomska Specjalista Działu Rozwoju Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowowiejska 21/25 tel. 22/ , Fax. (0-22)


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google