Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zabrze, 15.09.2014

2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 O czym opowiem  ECO-MIASTO a gospodarka niskoemisyjna  GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (Plany Gospodarki Niskoemisyjnej)  System planowania energetycznego i jego braki  Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)?  Inwentaryzacja i źródła emisji  Działania w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, handlu, przemyśle i usługach  Zrównoważony transport w PGN  Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej?  Efekty organizacyjne, finansowe, wizerunkowe, społeczne, ekologiczne prawne i klimatyczne  Projekt - Narzędzia do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej  Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią  Deklaracja przystąpienia do Koalicji

3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 ECO-MIASTO - tematyka  Projekt ECO-MIASTO : rozpowszechnianie wśród gmin dobrych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju  Projekt promuje :  Inicjatywy społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju,  zrównoważoną mobilność,  poprawę efektywności energetycznej budynków,  pro-środowiskową gospodarkę odpadami.

4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 ECO-MIASTO a gospodarka niskoemisyjna Zrównoważony rozwój, zrównoważony transport, efektywność energetyczna – podstawa GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

5 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (Plany Gospodarki Niskoemisyjnej) Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Poprawa efektywności energetycznej w gospodarce Wypracowanie dobrych praktyk z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i biznesu Identyfikacja potrzeb JST Współpraca gmin i przedsiębiorstw Rozwój gospodarczy i społeczny Poprawa stanu środowiska i ochrona klimatu

6 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 System planowania i jego braki System planowania energetycznego nie realizuje celów: zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego rozwoju gospodarczego i społecznego jakości środowiska i ochrony klimatu Rozwiązanie: Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy

7 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ?  Dokument utworzony na poziomie lokalnym  Przedstawia inwentaryzację danych dotyczących zużycia energii, ciepła, źródeł zasilania, poziomu emisji gazów cieplarnianych, zapotrzebowania na energię  Wyznacza obszary działań priorytetowych dla gminy (m.in.):  Termomodernizacja,  Wymiana oświetlenia,  Instalacja urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii,  Budowa nowych budynków o lepszej niż wymagana obecnym prawem charakterystyce energetycznej (pasywnych, energooszczędnych)  Kampanie informacyjno-edukacyjne, szkolenia

8 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Etapy przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Inwentaryzacja bazowa, Identyfikacja obszarów priorytetowych, Opracowanie Planu, Uchwalenie Planu przez Radę Miasta, Realizacja Planu PGN

9 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 Inwentaryzacja bazowa emisji  Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta/gminy - > określenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych (wszystkich, bądź wybranych), które mają swoje źródła na terytorium miasta,  Wielkością jest CO 2e – czyli ekwiwalent dwutlenku węgla CO 2,  Dobrze wykonana inwentaryzacja pozwala zidentyfikować główne źródła emisji na obszarze miasta/gminy.

10 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10 Źródła emisji do inwentaryzacji - grupy obiekty gminne,obiekty usługowo-handlowe,budynki mieszkalne,oświetlenie drogowe,przemysł,transport, ciepłownie lokalne, obiekty gminne, transport publiczny, ciepłownie komunalne, oświetlenie uliczne, pozostałe źródła

11 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11 Działania w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, handlu, przemyśle i usługach  Kompleksowa termomodernizacja  Modernizacja sposobu dostawy ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.)  Wymiana sprzętu RTV, AGD, ITC (telekom. i informatyka)  Wymiana napędów na energooszczędne  Modernizacja oświetlenia wewnętrznego  Kampanie edukacyjno-informacyjne (miasto)  Energia odnawialna z odpadów komunalnych  Energia odnawialna – Prosumenci (Producenci=Konsumenci)  Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i ulicznego

12 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12 Zrównoważony transport w PGN Komunikacja szynowa System zarządzania ruchem Ścieżki rowerowe Ekojazda Akcje promocyjne Parkingi Park&Ride Wymiana taboru

13 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej ?

14 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14 Efekty organizacyjne 1. Poprawa zarządzania zasobami gminy, 2. Świadome przygotowanie planu inwestycyjnego związanego z energią i ochroną środowiska, 3. Określenie struktury organizacyjnej potrzebnej do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej, 4. Przygotowanie do organizacji zakupów grupowych.

15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15 Efekty finansowe 1. Pozyskanie środków na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii (modernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, produkcja energii z lokalnych źródeł), 2. Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, etc., 3. Wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane w formule ESCO.

16 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16 Efekty wizerunkowe, społeczne i ekologiczne Spodziewane efekty wizerunkowe :  Realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną,  Edukacja społeczeństwa. Spodziewane efekty społeczne i ekologiczne :  Zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach prywatnych,  Zmniejszenie kosztów ogrzewania osób ubogich,  Zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza,  Racjonalizacja zużycia energii.

17 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17 Efekty prawne i klimatyczne  Spodziewany efekt prawny - Wypełnienie obowiązku związanego z przygotowaniem „Założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.  Realizacja międzynarodowych celów klimatycznych

18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18 Projekt – „Narzędzia do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN)  Cel projektu => rozpoczęcie budowy Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.  W ramach projektu powstaje Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią.  Modyfikacja istniejącego w Polsce systemu planowania energetycznego => nieformalna koalicja osób, firm, instytucji i organizacji,  Cel Koalicji => Krajowy System jako narzędzie wspierające JST w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

19 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19 Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią  Koalicja : możliwość uzyskania jak największej akceptacji dla integracji zrównoważonego gospodarowania energią z planami gospodarki niskoemisyjnej przez przedstawicieli środowisk samorządowych i branżowych oraz uzyskanie wsparcia prowadzącego do pokonania barier legislacyjnych i finansowych w skutecznym wdrażaniu lokalnej gospodarki niskoemisyjnej. Logo koalicji

20 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20 Założyciele Koalicji  Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ)  Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)  Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA)  Polska Grupa Agencji Energetycznych (PGAE)  Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)

21 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 21 Lider Koalicji  Lider : Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Pani Bożena Herbuś Naczelnik Wydziału Komunalnego w UM Częstochowa, Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Członek Doradczej Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

22 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 22 Spotkania Koalicji  1. Spotkanie Koalicji (6 marca br.) - Warszawa  2. Spotkanie Koalicji (12 czerwca br.) – Katowice.  3. Spotkanie Koalicji – październik 2014  Członkowie Koalicji: samorządy, organizacje eksperckie, media, instytucje i podmioty gospodarcze.  Koalicjanci na Śląsku: Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasta na Śląsku: Mysłowice, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa, Jaworzno.

23 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 23 Deklaracja przystąpienia do Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią  Przystąpienie do Koalicji – zapewnienie głosu JST w zadaniach przygotowanych dla „niskoemisyjnej gospodarki".  Prośba o złożenie podpisu już dziś na Deklaracji przystąpienia do Koalicji, Deklaracji przystąpienia do Koalicji  Prawo do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, pracach, składania nowych propozycji i opiniowania stanowisk

24 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 24 Strona Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią  Strona Koalicji www.gospodarkaniskoemisyjna.pl  Zachęcamy Państwa do czytania Newsletterów Koalicji

25 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 25 Laboratorium przemysłowe Polsko Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Dziękuję za uwagę Magdalena Wielomska Specjalista Działu Rozwoju mwielomska@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowowiejska 21/25 tel. 22/ 825 86 92, 234 52 42 Fax. (0-22) 825 78 74 e-mail: kape@kape.gov.plkape@kape.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google