Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profil szkoły ewaluacja wewnętrzna 2013/2014

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profil szkoły ewaluacja wewnętrzna 2013/2014"— Zapis prezentacji:

1 Profil szkoły ewaluacja wewnętrzna 2013/2014

2 Profil szkoły - nauczyciele

3 Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + (1) Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (5) Respektowane są normy społeczne

4 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY NAUCZYCIELI
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy szkoły. Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana i aktualizowana. Uczniowie i rodzice są zapoznawani z koncepcją pracy szkoły. Koncepcja pracy szkoły umieszczona jest na stronie internetowej naszej placówki, dostępna jest też w bibliotece szkolnej, ponadto wychowawcy klas zapoznawali rodziców uczniów z koncepcją pracy szkoły na zebraniach klasowych.

5 (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele, lecz nie zawsze o nich pamiętają. Uczniowie mogą współorganizować zajęcia, ale w ograniczonym zakresie. Nauczyciele dostosowują zadania i formy pracy do poziomu intelektualnego uczniów. Stosowane w szkole ocenianie kształtujące przyczynia się do tego, że uczniowie rozwijają umiejętność uczenia się od siebie wzajemnie.

6 (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Uczniowie nabywają oraz utrwalają wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Na wielu zajęciach ćwiczą umiejętność pracy w zespole. Uczniowie na zajęciach szkolnych doskonalą swoje umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi. W poszczególnych klasach przeprowadzane są różnorodne testy wiadomości, służące zweryfikowaniu umiejętności uczniów w trakcie procesu kształcenia.

7 (5) Respektowane są normy społeczne
Szkoła dba o podwyższenie bezpieczeństwa uczniów przez monitoring i dyżury nauczycieli. Dzięki dziennikowi elektronicznemu jest bardzo dobry i szybki przebieg informacji o zachowaniu młodzieży między szkołą i rodzicami. W przypadku młodzieży trudnej wychowawczo zawierane są kontrakty na poziomie uczeń – rodzic – wychowawca – pedagog.

8 Mocne i słabe strony szkoły
Wspólnie ustalana koncepcja pracy szkoły. Uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli. Nauczyciele uwzględniają możliwości uczniów, stawiając im wymagania. Dobra współpraca z rodzicami, bieżące informowanie o zachowaniu. Słabe Uczniowie często nie chcą korzystać z oferty zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę. Młodzież nie zawsze przestrzega obowiązujących norm zachowania (częste wulgaryzmy, brak szacunku do innych, nadmierna czułość). Brak narzędzi do sprawdzenia informacji o sukcesach absolwentów na wyższym etapie kształcenia.

9 Profil szkoły - pracownicy administracji
i obsługi

10 Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + (1) Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (5) Respektowane są normy społeczne

11 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy Pracownicy A i O twierdzą, że szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe i jest właściwie wyposażona. Na bieżąco uzupełniany jest sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dostrzegają oni poprawę bazy lokalowo-dydaktycznej szkoły. Pracownicy A i O bardzo dobrze oceniają wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Dzieje się to przez organizację wielu imprez dla społeczności lokalnej m. in. dla przedszkolaków, emerytów, akcje prowadzone przez Caritas. Pozytywny wizerunek jest wzmacniamy przez relacje z tych imprez szkolnych w lokalnych mediach (Goniec Rumski, Panorama Gdańska, Internet).

12 (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów
Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na powyższy temat.

13 (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na powyższy temat.

14 (5) Respektowane są normy społeczne
Pracownicy A i O dobrze oceniają respektowanie norm społecznych, ale zauważają, że niektórzy uczniowie nie respektują zasad współżycia, wskazuje na to ich niewłaściwe zachowanie. Uważają, że szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, szczególnie poprzez monitoring, kontrolowanie osób wchodzących na teren szkoły, dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych. Pracownicy A i O nie wypowiedzieli się na temat efektów rozwiązywania problemów wychowawczych. Widzą natomiast próby kontaktowania się nauczycieli z rodzicami (rozmowy telefoniczne).

15 Mocne i słabe strony szkoły
Wyposażenie szkoły. Monitoring. Organizowanie wielu imprez dla uczniów i społeczności lokalnej. Słabe Niewłaściwe zachowanie uczniów wobec dorosłych i wobec siebie. Niszczenie mienia szkoły, brak dbałości o porządek i czystość. Brak szacunku dla pracy innych.

16 Profil szkoły - uczniowie

17 Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + (1) Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (5) Respektowane są normy społeczne

18 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY UCZNIÓW
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy Koncepcja pracy szkoły znana jest uczniom. Uczniowie wiedzą, że jest modyfikowana i dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece. Zdaniem uczniów koncepcja szkoły jest zbyt mało nagłaśniana.

19 (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów
Uczniowie znają stawiane im cele. Mają w ograniczonym zakresie wpływ na przebieg lekcji oraz mają możliwość przeprowadzania fragmentów lekcji. Korzystają z internetu i możliwości oceniania kształtującego. Uczniowie dostrzegają pozytywne cechy oceniania kształtującego. Uczniowie w większości czują się odpowiedzialni za swój rozwój - uczą się od siebie nawzajem. W szkole odbywa się dużo zajęć indywidualnych, odbywają się ciekawe zajęcia.

20 (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Uczniowie są poddawani różnorodnym formom sprawdzania wiadomości i umiejętności (testy GWO, testy na wejście, próbne egzaminy). Uczniowie doskonalą się w używaniu TIK. Uczniowie pracują w grupach, uczą się od siebie nawzajem, realizują projekty edukacyjne. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających ich umiejętności. W szkole analizowane są wyniki uczniów i wdrażane są wnioski z tych analiz.

21 (5) Respektowane są normy społeczne
Niektórzy uczniowie nie czują się w szkole bezpiecznie (zwłaszcza toalety na I piętrze - palenie papierosów). Nie zawsze problemy są rozwiązywane na bieżąco. Nie zawsze podejmowane są działania profilaktyczne. Uczniowie działają w samorządzie, z którym mogą współpracować wszyscy uczniowie.

22 Mocne i słabe strony szkoły
Uczniowie wiedzą kto i kiedy modyfikował oraz zatwierdzał koncepcję pracy szkoły, wiedzą też, gdzie ją znaleźć. Jasno określone kryteria oceniania. Zajęcia dostosowuje się do możliwości uczniów. Uczniowie angażują się w pracę samorządu. Słabe Nie wszystkim uczniom zależy na poznaniu koncepcji pracy szkoły. Nie wszystkim uczniom zależy na zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań, nie zawsze znają szczegółowe kryteria oceniania. Nie wszyscy uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój. Nie zawsze potrafimy dotrzeć do informacji o losach absolwentów.

23 Profil szkoły - rodzice

24 Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + (1) Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (5) Respektowane są normy społeczne

25 PROFIL SZKOŁY- ARGUMENTY RODZICÓW
Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy Koncepcja pracy szkoły jest spójna i jasna, idzie w dobrym kierunku. Wspólne opracowanie koncepcji w grupie roboczej: rodzice, nauczyciele, uczniowie jest dobrym kierunkiem. Problem to krótki horyzont czasowy w ocenie. Widać natomiast progres w kształtowaniu koncepcji. Szkoła liczy się z opinią rodziców oraz traktuje ich w sposób partnerski.

26 (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów
Rodzicom podobają się formy pracy wynikające z oceniania kształtującego. Rodzice uważają, że młodzi ludzie na tym etapie rzadko czują się odpowiedzialni za własny rozwój i myślą o swojej przyszłości, ale ten system organizacji procesów edukacyjnych na pewno pomaga im w podjęciu tej odpowiedzialności. Rodzice mają niewiele informacji o metodach nauki (uczenie się od siebie, praca w grupach). Należy wzmocnić kompetencje uczniów w zakresie planowania współpracy w grupie. Uczniowie znają cele, ale nie zawsze traktują je poważnie.

27 (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Uczniowie czują się doceniani, gdy są chwaleni podczas pracy na lekcji, np. plusy za aktywność. Warto stawiać na rozwój kompetencji miękkich. Dzieci według obserwacji rodziców mają braki w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów. Zdaniem rodziców testy powodują ograniczenie kreatywności i nie dają możliwości analizy procesu rozumowania dziecka.

28 (5) Respektowane są normy społeczne
Rodzice są zadowoleni z wdrażania różnych systemów poprawy bezpieczeństwa w szkole. Niestety nadal zdarzają się pewne niepokojące incydenty (zaczepianie na lekcji przez innego ucznia, brak reakcji nauczyciela). Rodzice proszą o baczniejsze zwracanie uwagi na bezpieczeństwo uczniów, szczególnie pierwszej klasy, oraz poprawienie bezpieczeństwa w toaletach.

29 Mocne i słabe strony szkoły
Wspólne opracowywanie koncepcji pracy. Możliwość pracy z tablicami multimedialnymi. Szybkie rozwiązywanie problemów wychowawczych. Słabe Zbyt krótki horyzont czasowy aby ocenić realizację koncepcji. Brak możliwości poprawy ocen dostatecznych i dopuszczających. Toalety jako miejsce, w którym uczniowie czują się najmniej bezpiecznie.

30 Profil szkoły - podsumowanie

31 nauczyciele pracownicy A i O uczniowie rodzice
Działy i obszary OCENA TENDENCJA - - - + + + (1) Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy (2) Planowanie procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów (3) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (5) Respektowane są normy społeczne nauczyciele pracownicy A i O uczniowie rodzice

32 Wspólnie wypracowane wnioski
Należy aktywnie pracować nad rozwiązywaniem problemu palenia wśród uczniów. Starać się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną, wykorzystywaną w życiu codziennym. Kontynuować ewaluację wewnętrzną metodą profilu.


Pobierz ppt "Profil szkoły ewaluacja wewnętrzna 2013/2014"

Podobne prezentacje


Reklamy Google