Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Miasto Chełm  Beneficjent projektu: Miasto Chełm  Projekt : Priorytetu III Działanie 3.5  realizowany w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie Miastem Chełm  na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.05.00-00-027/13-00 z dnia 15.10.2013r. pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a Miastem Chełm, 13 szkół dla dzieci i młodzieży 2 przedszkoli nauczycieli  skierowany do 13 szkół dla dzieci i młodzieży i 2 przedszkoli oraz nauczycieli w nich zatrudnionych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3  Źródło finansowania projektu: ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:  Europejski Fundusz Społeczny – 85%  Budżet państwa – 15 %  Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.08.2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 W jakim celu realizowany jest projekt dotyczący kompleksowego wspomagania rozwoju szkół? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły

5 Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli  Prowadzenie doskonalenia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły i przedszkola  Pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczyciela  Lepsze wykorzystanie potencjału różnych placówek wspierających rozwój szkół  Organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z różnych szkół i przedszkoli na terenie powiatu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Cel główny projektu: podniesienie jakości procesu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego Programu Wspomagania Szkół Miasta Chełm w obszarach wymagających wsparcia w okresie od 01 października 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. w 13 szkołach i 2 przedszkolach, obejmując 380 nauczycieli/lek, w tym 15 dyrektorów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cele szczegółowe projektu: Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół Wzrost kompetencji nauczycieli przedszkoli oraz szkół I-III etapu edukacyjnego Miasta Chełm, uczestniczących w projekcie, w obszarach objętych wsparciem w okresie od 01.10.2013-31.08.2015. Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego Poprawa jakości współpracy kadry pedagogicznej Miasta Chełm uczestniczącej w projekcie, w aspekcie doskonalenia i samodoskonalenia zawodowego w okresie od 01.10.2013-31.08.2015. Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli opracowanie rocznych planów wspomagania w Wzrost rzetelności diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli z Miasta Chełm uczestniczących w projekcie, w zakresie doskonalenia nauczycieli placówki w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez opracowanie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.10.2013- 31.07.2015 opartych na wynikach pogłębionej walidacji podjętych działań. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8  Założenia projektu:  działalność Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE);  realizacja w 13 szkołach i 2 przedszkolach tzw. Rocznych Planów Wspomagania (RPW);  uruchomienie na terenie Miasta Chełm 4 sieci współpracy i samokształcenia;  Utworzenie Powiatowego Programu Wspomagania Szkół Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Zadania w projekcie: 1. Przeprowadzanie procesu doskonalenia nauczycieli oraz wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń 2.Organizacja i realizacja współpracy dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach 4 sieci tematycznych przy współpracy placówek systemu oświaty; 3. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania Szkół (PWS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Roczny Plan Wspomagania (RPW) - plan doskonalenia w danej placówce, zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia opracowanej w ramach projektu ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” i będący odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby danej placówki Wdrożenie w każdej szkole/przedszkolu 2 ofert doskonalenia Cel: przeprowadzenie procesu diagnozy, szkoleń oraz wsparcie implementacji wiedzy i umiejętności 1. Przeprowadzanie procesu doskonalenia nauczycieli oraz wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów i/lub innych form szkoleniowych zaplanowanych dla nauczycieli w ramach RPW (konsultacji grupowych i indywidualnych) zapoznanie się ze specyficznymi potrzebami konkretnej szkoły (współpraca z SORE) RPW – zadania ekspertów zewnętrznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Roczny Plan Wspomagania (RPW): plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia, realizowany w szkole lub przedszkolu RPW obejmuje cały proces, tj.: diagnozę potrzeb, planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, ewaluację podjętych działań. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) - rola i zadania osoba współodpowiedzialna za prowadzenie rocznych planów wspomagania realizowanych w placówkach wspiera dyrektora i nauczycieli w diagnozowaniu potrzeb współpracuje z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie przygotowania rocznego planu wspomagania (RPW) prowadzi działania związane z realizacją rocznego planu wspomagania (spotkania, konsultacje grupowe i indywidualne, współpraca z ekspertami zewnętrznymi) podsumowuje działania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Sieć współpracy i samokształcenia - międzyszkolny zespół nauczycieli lub dyrektorów współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, celem wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych (czasem z udziałem ekspertów zewnętrznych) Cel: utworzenie i funkcjonowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia 2.Organizacja i realizacja współpracy dyrektorów szkół i nauczycieli w ramach 4 sieci tematycznych przy współpracy placówek systemu oświaty Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Praca na platformie informatycznej Dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci (forum wymiany doświadczeń, forum dyskusyjne). Koordynowanie pracy uczestników nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami. Publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.). Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.). Udział w szkoleniach e-learningowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Koordynator sieci współpracy i samokształcenia - rola i zadania Przygotowuje plan działania sieci współpracy i samokształcenia Organizuje spotkania (przygotowuje i prowadzi, zaprasza metodyków, ekspertów – w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników) Moderuje forum dyskusyjne na platformie cyfrowej Zamieszcza na platformie cyfrowej materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne Sporządza roczne sprawozdanie z pracy sieci Promuje działania sieci Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Powiatowy Program Wspomagania Szkół (PWS) – dokument zawierający informacje o realizacji wspomagania szkół i przedszkoli na poziomie Miasta Chełm Cel: opracowanie i bieżący monitoring PWS 3. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania Szkół (PWS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Specjalista ds. utworzenia i monitorowania Powiatowego Programu Wsparcia Szkół (PWS) Współpraca z SORE i koordynatorem sieci podczas diagnoz i przygotowania PWS Tworzenie i dobór narzędzi monitorujących PWS Bieżący monitoring realizacji PWS Przygotowanie kwartalnych raportów z realizacji PWS Raport końcowy z realizacji PWS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA: Wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkoły - określa obszary i zasięg wspomagania. Diagnozuje potrzeby szkoły/przedszkola oraz przygotowuje roczny plan wspomagania we współpracy z SORE Uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach Wdraża nowe umiejętności i wypracowane procedury Udziela informacji zwrotnej Bierze udział w podsumowaniu podjętych działań Wykorzystuje efekty RPW w dalszej pracy szkoły/przedszkola Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Biuro Projektu: Urząd Miasta Chełm Wydział Oświaty, pok. 42A ul. Lubelska 65 22-100 Chełm 22-100 Chełm tel. 82 564 09 00 e-mail koordynatora projektu: beata.wojcik@chelm.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google