Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przyznania pomocy dla działań: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 413 Małe projekty, 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przyznania pomocy dla działań: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 413 Małe projekty, 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej."— Zapis prezentacji:

1 Zasady przyznania pomocy dla działań: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 413 Małe projekty, 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

2 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: Podejmuje lub wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, Nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, Ma miejsce zamieszkania na terenie LGD, W okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymała pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samo zatrudnienia” objętego POKL 2007-2013. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

3 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty: Budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych, Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych, Zagospodarowania terenu, Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

4 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zakupu środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą usługi wyłącznie transportowe - nieprzekraczające trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych, usługi inne niż transportowe - nieprzekraczające równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych, rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

5 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc nie obejmuje: Podatku VAT, Nabycia nieruchomości, Nabycia rzeczy używanych. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

6 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Warunki otrzymania pomocy: Stworzenie miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne. Kod PKD zgodny z załącznikiem do Rozporządzenia. Limity środków: Koszty kwalifikowane powyżej 20 tys. zł 100 tys. zł – co najmniej 1 i mniej niż 2 etaty, 200 tys. zł – co najmniej 2 i mniej niż 3 etaty, 300 tys zł – co najmniej 3 etaty. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

7 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu – 300 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

8 413 Małe projekty O pomoc może ubiegać się : osoba fizyczna, która: jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na terenie LGD, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, mające siedzibę na terenie LGD. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

9 413 Małe projekty Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

10 413 Małe projekty Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

11 413 Małe projekty Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty: Ogólne: przygotowanie dokumentacji technicznej, opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, opłaty notarialne, skarbowe lub sądowe, sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego, Najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn jednak w przypadku małego projektu nie obejmującego inwestycji koszty zakupu nie mogą przekraczać kosztu ich najmu lub dzierżawy, Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

12 413 Małe projekty – koszty kwalifikowalne Zakupu materiałów lub przedmiotów, Zakupu usług lub robót budowlanych, Podatek VAT, Wartość wkładu niepieniężnego obejmująca: - Wartość usług i pracy świadczonych nieodpłatnie, - Udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

13 413 Małe projekty Koszty ogólne nie mogą przekraczać 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Wartość wkładu niepieniężnego nie jest obecnie ograniczona, ale kwota pomocy nie może być wyższa niż suma całkowitych kosztów kwalifikowalnych pomniejszona o wartość wkładu niepieniężnego. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

14 413 Małe projekty Limity środków: Całkowity planowany koszt wynosi co najmniej 4,5 tys. zł lecz nie więcej niż 50 tys. zł. na jeden wniosek. Limit w okresie realizacji Programu wynosi 200 tys. zł na beneficjenta. Refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

15 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik, który: Jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, Ma miejsce zamieszkania na terenie LGD, Nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW na lata 2004- 2006, lub PROW na lata 2007-2013, Jest nieprzerwanie ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu rolników, przez okres 12 miesięcy, Przyznano za rok poprzedzający rok złożenia wniosku płatność do gruntów rolnych. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

16 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja związana z działalności nierolniczą: Jest zgodna z kodem PKD zawartym w załączniku do rozporządzenia, Obejmuje wynajem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaż posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, Obejmuje wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

17 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się: Budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, Zagospodarowania terenu, Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu, Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, Zakupu środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej niż 8 osób: Usługi transportowe – nieprzekraczające trzykrotności inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych, Usługi inne - nieprzekraczające równowartości inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych, Rat zapłaconych tytułem umów leasingu. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

18 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się: Podatku VAT, Zakupu rzeczy używanych. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

19 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Limit środków: Do 100 tys. zł na beneficjenta. Refundacji podlega 50% kosztów kwalifikowalnych Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

20 Koszty uznaje się za kwalifikowane: Od dnia zawarcia umowy, W formie rozliczenia bezgotówkowego dla kwot powyżej 10 tys. zł, Przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia w którym został złożony wniosek w siedzibie LGD. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

21 Aby ubiegać się o pomoc należy: Złożyć w wyznaczonym terminie wniosek wraz wymaganymi załącznikami w siedzibie LGD (2 egzemplarze + CD z wnioskiem), Złożyć Informację dodatkową podlegającą ocenie. Uzyskać Numer producenta w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl

22 Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” Ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, tel. 618140671 wew.56 kom. 694 575 393 www.lgdzrodlo.pl Stowarzyszenie – LGD „Źródło”, ul Ratuszowa 1, Buk Tel. 618140671 wew. 56, tel. 694 575 393, www.lgdzrodlo.pl


Pobierz ppt "Zasady przyznania pomocy dla działań: 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 413 Małe projekty, 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google