Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013 Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Ulman Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013 Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Ulman Departament."— Zapis prezentacji:

1 2013 Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Ulman Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu III oś priorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 16 grudnia 2013

2

3 Cele, na które Beneficjent może być przeznaczyć pożyczkę uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwój rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż od 12 miesięcy od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi Kwota do rozdysponowania w naborze 44 783 433,00 PLN

4 Zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków pożyczki: weksel oraz akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez członków zarządu przedsiębiorcy Kwota pożyczki: od 200 tys. PLN do 2 mln PLN Stałe preferencyjne oprocentowanie na poziomie 6,5 % Karencja w zakresie spłaty kapitału Karencja w zakresie spłaty odsetek Pożyczka udzielana na okres maksymalnie do 8 lat

5 Regionalna pomoc inwestycyjna Pomoc publiczna na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej Pomoc publiczna na badania przemysłowe lub prace rozwojowe Pomoc de minimis udzielana w zakresie: Tworzenie lub rozwój sieci sprzedaży Działania reklamowe i marketing Nabycia surowców i materiałów do produkcji Pomoc finansowa udzielana jako:

6 Maksymalna intensywność wsparcia zależna od miejsca realizacji inwestycji: Regionalna pomoc inwestycyjna: 50% 60% 70%

7 pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych z wyłączeniem nabycia nieruchomości Pomoc w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielana jest na: pokrycie ceny nabycia robót i materiałów budowlanych pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej raty spłat wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

8 Badania przemysłowe: Pomoc w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych: badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług Prace rozwojowe:

9 wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz osób zarządzających badaniami lub pracami w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach realizacji tych badań lub prac Pomoc w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych udzielana jest na: zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją badań przemysłowych lub prac rozwojowych pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych pokrycie kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych do wysokości 10% łącznej kwoty powyższych wydatków kwalifikowanych

10 opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego bądź wzoru przemysłowego Pomoc w zakresie uzyskania ochrony praw własności przemysłowej powstałych w wyniku badań przemysłowych i prac rozwojowych udzielana jest na: pokrycie kosztów obsługi zawodowego pełnomocnika, który jest uprawniony do występowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, w tym także w przypadku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu, wniosku o unieważnienie lub zarzutów pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;

11 Nie może przekroczyć łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych kwoty stanowiącej równowartości 200 tys. Euro, a dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu 100 tys. Euro. Pomoc na inne wydatki kwalifikujące się do objęcia pożyczką (de minimis): Kursem udzielenia pomocy de minimis jest średni kurs NBP z dnia udzielenia pomocy de minimis, tj. dnia, w którym wystąpiło zobowiązanie do udzielenia pomocy (dzień podpisania umowy pożyczki)

12 wydatki operacyjne związane z tworzeniem lub rozwojem sieci sprzedaży Pomoc na inne wydatki kwalifikujące się do objęcia pożyczką (de minimis) może być udzielona na: wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie pożyczki wydatki na działania reklamowe i marketingowe wydatki na nabycie surowców i materiałów do produkcji wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi innowacyjnego przedsięwzięcia

13 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 Dokumenty: BiznesplanBiznesplan Regulamin Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wniosek o udzielenie pożyczki Umowa o udzielenie pożyczki OświadczeniaOświadczenia Wzory wszystkich dokumentów dostępne na stronie www: Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji / Dokumentacja Wzory wszystkich dokumentów dostępne na stronie www: Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji / Dokumentacja

14 https://fpwi.parp.gov.plhttps://fpwi.parp.gov.pl Generator wniosków o udzielenie pożyczki – Informacje o wniosku:


Pobierz ppt "2013 Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Ulman Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google