Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Referujący: Pan Cezary Adam Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Referujący: Pan Cezary Adam Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”"— Zapis prezentacji:

1 Referujący: Pan Cezary Adam Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”
Wykorzystanie przez LGD nowoczesnych narzędzi informacji na rzecz rozwoju społeczności wiejskich Referujący: Pan Cezary Adam Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”

2 Obszary koncentracji działań LGD „Razem dla Radomki”
Wykorzystanie środków finansowych w ramach Osi 4 Leader PROW na realizacje projektów przyczyniających się do realizacji misji i celów LGD; Wykreowanie produktów lokalnych, regionalnych, tradycyjnych; Promocja LGD, subregionu radomskiego i integracja społeczności lokalnych - nowe i tradycyjne imprezy kulturalne.; Współpraca z innymi Partnerstwami na poziomie krajowym i międzynarodowym; Informacje, szkolenia i doradztwo; Wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych na obszarach wiejskich; Realizacja innych projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

3 „Zasoby kulturowe „w sieci" jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu”

4 Lider projektu: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Cel projektu: Zasoby kulturowe "w sieci" jako promocja lokalnych instytucji kultury w środkach masowego przekazu jest budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z Internetu jako źródła informacji oraz promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD "Razem dla Radomki". Projekty zakładał utworzenie 6 odrębnych stron internetowych. Źródła finasowania: Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. „Małych projektów”. Realizacja: rok 2010

5 Partnerzy projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku
Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej Stowarzyszenie "Brać Sienkiewiczowska" w Zakrzewie Stowarzyszenie "Dla Przyszłości Gminy Wolanów” oraz Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” - portal przyjazny turystyce „W dolinie Radomki”

6 Rezultaty projektu strony internetowej dla:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlińsku Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze

7 Rezultaty projektu strony internetowej dla:
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przytyckiej Stowarzyszenia Brać Sienkiewiczowska

8 Rezultaty projektu strony internetowej dla:
Stowarzyszenia Dla Przyszłości Gminy Wolanów

9 Rezultaty projektu PORTAL TURYSTYCZNY W DOLINIE RADOMKI
Strona internetowa „przyjazna turystyce” zarządzany przez LGD „Razem dla Radomki” radomki.pl

10 „E- learning skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach”
Projekt dofinasowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012

11 O projekcie: Organizator/Lider projektu : Partnerzy:
Celem projektu było podniesienie kompetencji i wzrost potencjału kadr pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, zwiększenie liczby czynnie działających organizacji wiejskich, wsparcie szkoleniowo-doradcze małych i nowo powstałych organizacji oraz grup nieformalnych, wolontariuszy, osób zainteresowanych działalności społeczną poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń internetowych. Organizator/Lider projektu : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” Partnerzy: Starostwa Powiatowe w: Przysusze, Radomiu, Szydłowcu, Radomiu Okres realizacji:2012rok

12 Co oferowaliśmy uczestnikom:
bezpłatne szkolenia pokazowe z obsługi panelu e – learningowego przeprowadzone w: Radomiu, Przysusze, Zwoleniu i Szydłowcu

13 Rezultaty projektu: powstała strona internetowa powstał panel e – learningowy z umieszczonymi 8 modułami szkoleniowymi zawierającymi materiały merytoryczne, zadania praktyczne i testy. Tematyka modułów: 1. Prawno–techniczne aspekty funkcjonowania organizacji społecznościowych; 2. PR i promocja NGO, reklama społeczna; 3. Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną; 4. Sponsoring i fundraising - tworzenie umowy i oferty sponsorskiej; 5. Pozyskanie środków na działanie i rozwój; 6. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektów – w tym także obowiązki; sprawozdawcze; 7. Finanse w organizacji pozarządowej; 8. Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu.

14 Rezultaty projektu: Zorganizowano 5 spotkań aktywizujących lokalne środowiska wiejskie Zintegrowanie środowiska wiejskiego w ramach forum prowadzonego na platformie Opracowano 8 modułów szkoleniowych zgodnie z metodologia szkoleń e – learningowych Opracowano 3 wzorcowe wnioski w ramach warsztatów e – learningowych „Pozyskanie środków na działanie i rozwój” Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt i badającej jego efekty (45 uczestników) Zintegrowano środowiska wiejskie z różnych Gmin wokół pracy nad poszukiwaniem rozwiązań dla wspólnych problemów

15 Rezultaty projektu - statystyki szkoleń:
Liczba zarejestrowanych uczestników szkoleń (osób, które poprawnie wypełniły ankietę rekrutacyjną): 176 osób Liczba osób, które pozytywnie zakończyły wybrane szkolenia: 160 osób 33 uczestników wybrało udział w więcej niż jednym module szkoleniowym Udział przedstawiciele 25 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego Średnia wyników z przeprowadzonych testów końcowych: 89,12 % 70% uczestników oceniło całość przeprowadzonych szkoleń jako bardzo dobre, pozostałe 30% jako dobre

16 Konkurs na najaktywniejsze organizacje
Laureaci konkursu Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju”

17 Konkurs na najaktywniejsze organizacje i uczestników szkoleń e – learningowych
Laureaci konkursu Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”

18 Konkurs na najaktywniejsze organizacje i uczestników szkoleń e – learningowych
Laureaci konkursu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic

19 Konkurs na najaktywniejsze organizacje i uczestników szkoleń e – learningowych
Laureaci konkursu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS

20 Co oferujemy uczestnikom i nie tylko im ….
E - BOOK zwierający kompendium wiedzy merytorycznej i praktycznej ze szkoleń e – learningowych, dobre praktyki rozwiązań problemów dotyczących funkcjonowania NGO, realizacji projektów, planowania działań itp. Stały i bezpłatny dostęp do szkoleń e – learningowych opracowanych w ramach projektu za pośrednictwem strony intenetowej

21 „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”.
W okresie marzec – czerwiec 2013 roku realizowany był projekt nowych szkoleń e-learningowych pn. „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”. Szkolenia dostępne są na stronie od 2013 roku Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu powiatu radomskiego, przysuskiego i szydłowieckiego. Źródła finasowania Środki zapisane w Lokalnych Strategiach Rozwoju na rzecz realizacji działania 431 Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja

22 „E-learning w poznaniu naszego dziedzictwa”
Szkolenia przedstawiały następujące zagadnienia tematyczne: Folklor – ważny element życia mieszkańców wsi Oskar Kolberg a współczesny folklor Witold Gombrowicz – Biografia Mniejszości narodowe i wyznaniowe: W mrokach prehistorii, bohaterowie rycerstwo średniowiecza i lokalna rewolucja przemysłowa w XVIII i XIX wieku. Rezultaty: W projekcie udział wzięły 192 osoby. Wśród laureatów konkursu dla najaktywniejszych szkół znalazły się: Publiczne Gimnazjum w Przytyku, które otrzymało pierwsze miejsce i nagrodę w postaci komputera. Drugie miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlance (nagroda – projektor multimedialny), a trzecie Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie (nagroda – urządzenie wielofunkcyjne). W drugim konkursie wybranych zostało 4 najaktywniejszych uczestników szkoleń, którzy otrzymali nowoczesne tablety multimedialne.

23 W okresie od października 2013 roku do września 2014 roku realizowany jest projekt współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” Cel główny projektu „Promocja działań edukacyjnych na obszarach wiejskich pozwalających zdobyć lub rozwinąć umiejętności zawodowe i intelektualne mieszkańców, rozwijać pasje i zainteresowania, promować dorobek kulturalny obszaru”. Źródła finasowania Środki zapisane w Lokalnych Strategiach Rozwoju na rzecz realizacji działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

24 Partnerzy projektu Projekt jest inicjatywą partnerską 4 LGDów z 2 województw: 1. LGD „Razem dla Radomki” – woj. Mazowieckie (LIDER) 2. LGD JAKSA – woj. Małopolski 3. LGD Korona Północnego Krakowa – woj. Małopolskie 4. LGD „Dziedzictwo i Rozwój” – woj. Mazowieckie

25 O projekcie Filarem projektu są przeprowadzane w MultiCELach stacjonarnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu kursy, szkolenia, warsztaty, konkursy.

26 LGD „Razem dla Radomki”:
Przeprowadzenie 5 szkoleń e – learningowych z tematyki: Fotowoltaika i energia odnawialna Oskar Kolberg – życie i twórczość Szkolenie z języka angielskiego (poziom podstawowy) Szkolenie z języka niemieckiego (poziom podstawowy) Szkolenie z obsługi komputera – poziom średniozaawansowany Przeprowadzenie 1 szkolenia stacjonarnego z tematyki: Szkolenie z obsługi komputera – poziom podstawowy Uczestnicy działań prowadzonych przez MultiCELe będą mieli okazję uczestniczyć w wyjazdach studyjnych (jako forma nagrody za aktywne zaangażowanie się w program MultiCelów). Wyjazdy służyć mają wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu

27 Zakładane do osiągnięcia rezultaty:
- utworzenie 4 Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej - doposażenie 3 Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej w narzędzia umożliwiające świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych - utworzenie 4 zakładek internetowych Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej - uruchomienie na platformie e-learningowej segmentu szkoleń e-learningowych Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej - przeprowadzenie 3 typów spotkań edukacyjnych: szkoleń/kursów/warsztatów - przeprowadzenie łącznie 35 szkoleń/kursów/warsztatów - przeszkolenie 760 osób metodą tradycyjną i e-learningową - przeprowadzenie 320 godzin doradztwa świadczonego nieodpłatnie przez ekspertów (prawników, księgowych) na rzecz mieszkańców - przeprowadzenie 13 wyjazdów studyjnych integrujących mieszkańców, przedstawicieli lokalnych środowisk - przeprowadzenie 2 konferencji promujących działania Multimedialnych Centrów i edukację w różnych formach na obszarach wiejskich - przeprowadzenie konkursu - przygotowanie i publikacja e – booka zawierającego kompendium materiałów szkoleniowych

28 W okresie od marca 2014r. do października 2014r
W okresie od marca 2014r. do października 2014r. realizowany jest projekt współpracy „Południowe Mazowsze Marką Turystyczną” Cel główny projektu Projekt ma na celu budowę i promocję marki „Południowego Mazowsza”, poprzez realizację szeregu działań promujących obszar Partnerów i turystykę na terenie gmin tworzących poszczególne LGD. Zaplanowane działania w projekcie umożliwią dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza do mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju Źródła finasowania Środki zapisane w Lokalnych Strategiach Rozwoju na rzecz realizacji działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

29 Partnerzy projektu Projekt jest inicjatywą partnerską 2 LGDów z 2 terenu województwa mazowieckiego: 1. LGD „Razem dla Radomki” (LIDER) 2. 4. LGD „Dziedzictwo i Rozwój” (PARTNER)

30 O projekcie Filarem projektu jest stworzenie
TURYSTYCZNEJ APLIKACJI MOBILNEJ NA SMARFONY Jest to pierwsza tego typu inicjatywa LGD na terenie Południowego Mazowsza, zmierzająca do promocji turystyki, kultury i historii, za pomocą zastosowania nowoczesnych narzędzie techniki – jaką są turystyczne aplikacje mobilne na smartfony. Zawiera aktualne informacje o najbliższych wydarzeniach, zabytkach i ciekawych miejscach. Wyposażona została w trasy turystyczne, piesze i rowerowe, treści turystyczne, katalog najciekawszych miejsc. Dzięki niej będziemy zawsze informowani o aktualnych informacjach, ciekawych miejscach i wydarzeniach z obszaru LGD „Razem dla Radomki” oraz LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

31 Zakładane do osiągnięcia rezultaty:
opracowanie witryny internetowej i systemu identyfikacji marki Południowego Mazowsza opracowanie publikacji – przewodnika turystycznego Południowego Mazowsza – 7,5 tyś. szt. opracowanie i wydruk publikacji „Smaki Radomki” – 2,5 tyś. szt. organizacja 3 konferencji promocyjno-informacyjnych oraz wystaw udział w Targach Produktów Regionalnych « Regionalia » oraz Targów Agtorustyka w Warszawie tworzenie partnerstw – porozumień na rzecz rozwoju turystyki na terenie Południowego Mazowsza

32 E – marketing prowadzony za pośrednictwem stron internetowych
(główny portal LGD) (informator turystyczny, kulturalny), (informator z zakresu przedsiębiorczości i innowacji), (informator edukacyjny), (informator gospodarczy).

33 Inne projekty, w realizacji których wykorzystano nowoczesne narzędzia komunikacji i informacji:
Projekty dotyczące aktywizacji zawodowej, społecznej i gospodarczej dotowane środkami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Bądźmy aktywni – sięgajmy po nową wiedzę” – miejsce realizacji Gmina Jedlińsk, „Wieś aktywna – inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji obszarów wiejskich” – miejsce realizacji Gmina Wolanów, „Nowe kwalifikacje kluczem do pracy” – miejsce realizacji Gmina i Miasto Przysucha, „TY i JA – integracja dla rodzin z dysfunkcjami społecznymi” – miejsce realizacji Gmina Wieniawa, „Mazowieckie Partnerstwo na rzecz Współpracy, Adaptacyjności i Innowacji” - obszar LGD

34 Inne projekty, w realizacji których wykorzystano nowoczesne narzędzia komunikacji i informacji:
Projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” dotowany środkami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W ramach projektu powstały Szkolne Kluby Przedsiębiorczości, w których uczestniczy 109 uczniów z 5 szkół gimnazjalnych rozwija postawy przedsiębiorcze i twórcze myślenie podczas zajęć prowadzonych z Animatorami, Klubów, Trenerami i Ekspertami TRIZ.

35 Inne projekty, w realizacji których wykorzystano nowoczesne narzędzia komunikacji i informacji:
Projekt dotyczący edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci „Nieakademicka szkoła twórczego pisania” dotowane środkami Fundacji Orange. Projekt którego celem było przeprowadzenie warsztatów literackich i dziennikarskich, a także odnalezienie młodych utalentowanych pisarzy z terenu całej Polski

36 Osiągniecia LGD wynikające z realizacji projektów nie tylko z PROW
Przeszkolono ponad 1200 osób Wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego dzięki przeszkoleniu 120 osób z zakresu obsługi komputera Kultywowanie tradycji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych np. warsztaty kulinarne i zajęcia komputerowe = blogi kulinarne Oskar Kolberg, Witold Gombrowicz i platforma e-learning = o tradycji i kulturze w nowoczesny sposób Promocja gospodarcza lokalnych firm w Internecie Promocja lokalnych i tradycyjnych produktów obszaru Zorganizowano konkursy tematyczne (atrakcje przyrodnicze obszaru w obiektywie aparatu, kulinarne dot. papryki, produktów lokalnych i kulinariów)

37 Osiągniecia LGD wynikające z realizacji projektów
nie tylko z PROW Wykorzystanie facebooku jako narzędzia promocji i informacji Udostepnienie w Internecie aktualnego informatora i mapy turystyczno – krajoznawczej obszaru Udostepnienie w Internecie MAPA SZLAKÓW KULINARNYCH Zastosowanie panoram sferycznych jako narzędzia promocji obszaru, lokalnych instytucji Uruchomiono stronę internetową poświęconą e – learningowi Zainteresowanie działalnością i projektami LGD „Razem dla Radomki” 2 mln. wejść na strony LGD „Razem dla Radomki”: .

38 OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA
Wykorzystano 95 % środków w ramach Osi 4 LEADER działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (stan na r.) Pozyskano ponad pół mil zł na realizacje innych projektów Papryka Przytycka, Szynka Zdziechowska, Salceson Wizytowy na liście produktów tradycyjnych Promocja obszaru LGD za pośrednictwem portali internetowych, publikacji poświęconej turystyce regionalnej, stworzenie panoram sferycznych obszaru LGD, inicjowanie nowych imprez cyklicznych na obszarach wiejskich Współpraca z 37 partnerami reprezentującymi sektor publiczny, gospodarczy, społeczny Udzielenie ponad 500 podmiotom z obszaru LGD wsparcia szkoleniowego i doradczego dot. PROW Portale tematyczne, platforma e-learning, komunikatory internetowe jako stałe narzędzia informacji i promocji Realizacja lub współrealizacja 12 projektów skierowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

39 PARTNERZY LGD „Razem dla Radomki”:
Partnerzy z sektora publicznego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Starostwo Powiatowe w Radomiu Starostwo powiatowe w Przysusze Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Starostwo Powiatowe w Szydłowcu Gmina Jedlińsk Gmina Przytyk Gmina i Miasto Przysucha, Gmina Wolanów Gmina Wieniawa Gmina Zakrzew

40 PARTNERZY LGD „Razem dla Radomki”:
Partnerzy z sektora pozarządowego - Lokalne Grupy Działania: Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi Lokalna Grupa Działania Partnerzy z sektora pozarządowego – organizacje będące odpowiednikami LGD: Asociacion Para El Dessarollo Comarcal Monte Iberico Corredor de Almanda (Hiszpania) Občianske Združenie Pre Rozvoj Regiónu SPIŠ (Słowacja) Pozostali partnerzy z sektora pozarządowego/instytucje otoczenia biznesu: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Centrum Edukacji Ekologicznej

41 PARTNERZY LGD „Razem dla Radomki”:
Partnerskie Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze" Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem" Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej Lokalna Grupa Działania "Gminy Nadpiliczne" Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Bądźmy Razem” Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

42 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziania „Razem dla Radomki” ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom Biuro LGD czynne w godz. pon. 9 – 17 wt. – pt. 8 – 16


Pobierz ppt "Referujący: Pan Cezary Adam Nowek – Prezes LGD „Razem dla Radomki”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google