Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje. Przygotuj projekt, zdobądź do 5000zł dotacji Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje. Przygotuj projekt, zdobądź do 5000zł dotacji Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw."— Zapis prezentacji:

1

2 Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje. Przygotuj projekt, zdobądź do 5000zł dotacji Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3 www.slaskielokalnie.pl Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie” – Program grantowy realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o dofinansowanie nr 701_III/2014 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a ww. podmiotami.

4 www.slaskielokalnie.pl Operator Wnioskodawca Realizator Generator Słowa ważne i warte zapamiętania

5 www.slaskielokalnie.pl Po pierwsze: Młody podmiot (czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy), spełniający łącznie następujące warunki: – jest zarejestrowany na terenie województwa śląskiego; – został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, – kwota przychodów podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł. Kto może skorzystać z Programu?

6 www.slaskielokalnie.pl Po drugie: Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może wnioskować samodzielnie lub we współpracy z innym podmiotem Kto może skorzystać z Programu?

7 www.slaskielokalnie.pl Grupa nieformalna wnioskująca samodzielnie trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla Grupa nieformalna wnioskująca wspólnie z zarejestrowanym na terenie województwa śląskiego podmiotem wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla podpisują zarówno trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące współpracujący podmiot Kto może skorzystać z Programu?

8 www.slaskielokalnie.pl na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego – możliwość ta dotyczy wszystkich wnioskodawców na rozwój – możliwość ta dotyczy wyłącznie młodych podmiotów Ważne: nie jest możliwe złożenie wniosku łączącego przyznanie dotacji na rozwój z przyznaniem dotacji na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego. Na co można pozyskać dotację?

9 www.slaskielokalnie.pl Przykładowe obszary: działalność charytatywna ochrona i promocja zdrowia działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wypoczynek dzieci i młodzieży kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Dotacja na realizację projektu

10 www.slaskielokalnie.pl zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu) podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną poszerzenie zakresu świadczonych usług pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy Dotacja na rozwój

11 www.slaskielokalnie.pl 1 września 2014 – 30 listopada 2014 Projekt nie może trwać krócej niż 30 dni. Czas realizacji projektów

12 www.slaskielokalnie.pl Kwota minimalna: 1.500,00 zł Kwota maksymalna: 5.000,00 zł Wkład własny: Co najmniej 10% wartości dotacji Wysokość dotacji

13 www.slaskielokalnie.pl Dopuszczalne jest wnoszenie wkładu finansowego i niefinansowego w formie wolontariatu Dopuszczalne jest łączenie różnych form wkładu własnego (finansowego i wolontariatu) Grupy nieformalne wnioskujące samodzielnie mogą wnosić wyłącznie wkład niefinansowy w formie wolontariatu Formy wkładu własnego

14 www.slaskielokalnie.pl niezbędne dla realizacji projektu racjonalne i efektywne zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu udokumentowane zostały przewidziane w budżecie projektu zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego Koszty kwalifikowalne

15 www.slaskielokalnie.pl 1.Bezpośrednie – wynikające ze specyfiki realizowanego projektu 2.Pośrednie – koszty administrowania projektem Rodzaje kosztów kwalifikowalnych

16 www.slaskielokalnie.pl wydatki związane z zaplanowanymi działaniami, na przykład: materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty przejazdu na wizytę, wynajem sprzętu, nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów. Koszty bezpośrednie

17 www.slaskielokalnie.pl wydatki związane z obsługą realizacji projektu – na przykład wydatki związane z koordynacją, rozliczaniem (w tym księgowością), zakupem materiałów biurowych, opłatami za telefon, opłatami pocztowymi, kosztami utrzymania pomieszczeń itp. Koszty pośrednie pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 20% kwoty przyznanej dotacji. Koszty pośrednie

18 www.slaskielokalnie.pl wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu – szczegółowa lista dostępna jest w Regulaminie (punkt IV.4) Koszty niekwalifikowalne

19 www.slaskielokalnie.pl nagród dla uczestników projektu, poza nagrodami w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, o ile wartość jednostkowa nagrody nie przekracza kwoty 100 zł nagród pieniężnych dla uczestników projektu kosztów rozliczanych na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez podmiot realizujący projekt wspólnie z grupą nieformalną działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu Zakazane jest finansowanie:

20 www.slaskielokalnie.pl działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego lub posługi kapłańskiej, działań o charakterze politycznym, działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej, działalności gospodarczej Realizatora, działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator, wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Operatorów w ramach realizacji Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie”. Zakazane jest finansowanie:

21 www.slaskielokalnie.pl 1.Wejść na stronę www.slaskielokalnie.plwww.slaskielokalnie.pl 2.Zapoznać się z Regulaminem i Instrukcją wypełnienia wniosku 3.Wypełnić wniosek za pomocą Generatora 4.Wysłać „Potwierdzenie złożenia wniosku” i ewentualne załączniki 5.Czekać na wyniki Jak otrzymać dotację?

22 www.slaskielokalnie.pl Wniosek należy wypełnić i złożyć za pomocą Generatora Wydrukować, podpisać i dostarczyć do Operatora należy wyłącznie „Potwierdzenie…” podpisane przez uprawnione do tego osoby oraz ewentualne załączniki Ważne: wniosek w wersji elektronicznej i „Potwierdzenie…” muszą dotrzeć do Operatora w terminie wskazanym w „Ogłoszeniu konkursu” – liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego!!! O czym należy pamiętać?

23 www.slaskielokalnie.pl w przypadku wniosku składanego przez młody podmiot – osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w przypadku wniosku składanego samodzielnie przez grupę nieformalną – trzech przedstawicieli grupy nieformalnej w przypadku wniosku składanego przez grupę nieformalną za pośrednictwem innego podmiotu – osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ze strony podmiotu oraz trzech przedstawicieli grupy nieformalnej Kto podpisuje „Potwierdzenie…”?

24 www.slaskielokalnie.pl 1.aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego – lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących Jeśli w internetowej Wyszukiwarce jest dostępny aktualny wyciąg – nie należy dołączać go do wniosku Załączniki do wniosku

25 www.slaskielokalnie.pl 2.statut podmiotu/umowa spółki – tylko w przypadku: spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Nie należy składać żadnych innych załączników. Załączniki do wniosku

26 www.slaskielokalnie.pl Kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej: Czy wniosek w wersji elektronicznej został złożony w terminie? Czy „Potwierdzenia złożenia wniosku” w wersji papierowej wpłynęło w terminie? Czy sumy kontrolne na wniosku w wersji elektronicznej oraz na „Potwierdzeniu złożenia wniosku” są tożsame? Niespełnienie któregokolwiek z tych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnień Ocena formalna

27 www.slaskielokalnie.pl Kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej: Czy okres realizacji projektu jest zgodny z założeniami Regulaminu? Czy kwota wnioskowanej dotacji jest zgodna z Regulaminem? Czy Wnioskodawca wnosi wymagany wkład własny? Czy zaplanowane działania dotyczą zadań ze sfer pożytku publicznego/rozwoju podmiotu? Czy działania są skierowane do adresatów zamieszkujących na terenie województwa śląskiego? Czy projekt nie obejmuje działań, których finansowanie jest zgodnie z niniejszym Regulaminem zakazane, w tym w szczególności: działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu, działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego lub posługi kapłańskiej, działań o charakterze politycznym, działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej, działalności gospodarczej Realizatora, działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator? Niespełnienie któregokolwiek z tych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnień Ocena formalna

28 www.slaskielokalnie.pl Kryteria weryfikowane przed podpisaniem umowy: Czy do „Potwierdzenia złożenia wniosku” dołączono odpowiednie załączniki? Czy „Potwierdzenie złożenia wniosku” oraz załączniki zostały podpisane przez uprawnione do tego osoby? Czy Wnioskodawca jest grupą lub podmiotem uprawnionym – zgodnie z Regulaminem – do wnioskowania? Czy adres siedziby/zamieszkania Wnioskodawcy mieści się na terenie województwa śląskiego? Wnioskodawcy niespełniający któregokolwiek z tych kryteriów otrzymają mailowo informację o brakach i uchybieniach formalnych. Wnioskodawcy będą mogli złożyć uzupełnienia i wyjaśnienia. Ocena formalna

29 www.slaskielokalnie.pl TRAFNOŚĆ PROJEKTU: W jakim stopniu projekt odpowiada na realną, jasno zdefiniowaną potrzebę? SPÓJNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ: Czy planowane działania są zgodne z celami projektu, potrzebami grupy docelowej i uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu, a także czy mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym czasie? ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE: W jakim stopniu projekt włączy do współpracy wolontariuszy i będzie wykorzystywał zasoby lokalnego środowiska? SKUTECZNOŚĆ: Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji projektu? RACJONALNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ NAKŁADÓW: Czy nakłady (finansowe, rzeczowe, osobowe) zostały zaplanowane poprawnie oraz czy są adekwatne do zaplanowanych rezultatów? Ocena merytoryczna

30 www.slaskielokalnie.pl Gdzie szukać informacji?

31 www.slaskielokalnie.pl 881 201 333 Infolinia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 Infolinia

32 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. T. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739 55 12, fax: wew. 106 e-mail: cris@slaskielokalnie.pl www.cris.org.pl Operatorzy Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Śląskie Lokalnie” Fundusz Lokalny Ramża ul. 3 Maja 17, 44-230 Czerwionka - Leszczyny tel.: 503 127 728 e-mail: ramza@slaskielokalnie.pl www.ramza.org

33 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Żywiecka Fundacja Rozwoju ul.Ks. Pr. St. Słonki 31 34-300 Żywiec tel.: 33 475 44 77 e-mail: zfr@slaskielokalnie.pl www.zfr.beskidy.org.pl Forum Młodzieży Samorządowej ul. Dworcowa 8/12 41-800 Zabrze e-mail: fms@slaskielokalnie.pl www.fmsgieraltowice.pl Centrum Inicjatyw Lokalnych ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie tel.: 32 67 020 14, 696 454 792 e-mail: cil@slaskielokalnie.pl www.cil.org.pl Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej ul. Srebrna 1a, 43-400 Cieszyn tel./fax (+48 33) 85 25 567 e-mail: scmt@slaskielokalnie.pl biuro@scmt.cieszyn.pl Biura Partnerskie Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Śląskie Lokalnie”

34 Zapraszamy do kontaktu! www.slaskielokalnie.pl


Pobierz ppt "Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje. Przygotuj projekt, zdobądź do 5000zł dotacji Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google