Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje. Przygotuj projekt, zdobądź do 5000zł dotacji Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje. Przygotuj projekt, zdobądź do 5000zł dotacji Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw."— Zapis prezentacji:

1

2 Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje. Przygotuj projekt, zdobądź do 5000zł dotacji Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3 Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie” – Program grantowy realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o dofinansowanie nr 701_III/2014 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a ww. podmiotami.

4 Operator Wnioskodawca Realizator Generator Słowa ważne i warte zapamiętania

5 Po pierwsze: Młody podmiot (czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy), spełniający łącznie następujące warunki: – jest zarejestrowany na terenie województwa śląskiego; – został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, – kwota przychodów podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł. Kto może skorzystać z Programu?

6 Po drugie: Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może wnioskować samodzielnie lub we współpracy z innym podmiotem Kto może skorzystać z Programu?

7 Grupa nieformalna wnioskująca samodzielnie trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla Grupa nieformalna wnioskująca wspólnie z zarejestrowanym na terenie województwa śląskiego podmiotem wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla podpisują zarówno trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące współpracujący podmiot Kto może skorzystać z Programu?

8 na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego – możliwość ta dotyczy wszystkich wnioskodawców na rozwój – możliwość ta dotyczy wyłącznie młodych podmiotów Ważne: nie jest możliwe złożenie wniosku łączącego przyznanie dotacji na rozwój z przyznaniem dotacji na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego. Na co można pozyskać dotację?

9 Przykładowe obszary: działalność charytatywna ochrona i promocja zdrowia działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wypoczynek dzieci i młodzieży kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Dotacja na realizację projektu

10 zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu projektu) podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną poszerzenie zakresu świadczonych usług pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy Dotacja na rozwój

11 1 września 2014 – 30 listopada 2014 Projekt nie może trwać krócej niż 30 dni. Czas realizacji projektów

12 Kwota minimalna: 1.500,00 zł Kwota maksymalna: 5.000,00 zł Wkład własny: Co najmniej 10% wartości dotacji Wysokość dotacji

13 Dopuszczalne jest wnoszenie wkładu finansowego i niefinansowego w formie wolontariatu Dopuszczalne jest łączenie różnych form wkładu własnego (finansowego i wolontariatu) Grupy nieformalne wnioskujące samodzielnie mogą wnosić wyłącznie wkład niefinansowy w formie wolontariatu Formy wkładu własnego

14 niezbędne dla realizacji projektu racjonalne i efektywne zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu udokumentowane zostały przewidziane w budżecie projektu zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego Koszty kwalifikowalne

15 1.Bezpośrednie – wynikające ze specyfiki realizowanego projektu 2.Pośrednie – koszty administrowania projektem Rodzaje kosztów kwalifikowalnych

16 wydatki związane z zaplanowanymi działaniami, na przykład: materiały na warsztaty dla uczestników, wynajem sali, poczęstunek, koszty przejazdu na wizytę, wynajem sprzętu, nagłośnienia, koszty druku, wynagrodzenia specjalistów. Koszty bezpośrednie

17 wydatki związane z obsługą realizacji projektu – na przykład wydatki związane z koordynacją, rozliczaniem (w tym księgowością), zakupem materiałów biurowych, opłatami za telefon, opłatami pocztowymi, kosztami utrzymania pomieszczeń itp. Koszty pośrednie pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 20% kwoty przyznanej dotacji. Koszty pośrednie

18 wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu – szczegółowa lista dostępna jest w Regulaminie (punkt IV.4) Koszty niekwalifikowalne

19 nagród dla uczestników projektu, poza nagrodami w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, o ile wartość jednostkowa nagrody nie przekracza kwoty 100 zł nagród pieniężnych dla uczestników projektu kosztów rozliczanych na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez podmiot realizujący projekt wspólnie z grupą nieformalną działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu Zakazane jest finansowanie:

20 działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego lub posługi kapłańskiej, działań o charakterze politycznym, działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej, działalności gospodarczej Realizatora, działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator, wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Operatorów w ramach realizacji Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie”. Zakazane jest finansowanie:

21 1.Wejść na stronę 2.Zapoznać się z Regulaminem i Instrukcją wypełnienia wniosku 3.Wypełnić wniosek za pomocą Generatora 4.Wysłać „Potwierdzenie złożenia wniosku” i ewentualne załączniki 5.Czekać na wyniki Jak otrzymać dotację?

22 Wniosek należy wypełnić i złożyć za pomocą Generatora Wydrukować, podpisać i dostarczyć do Operatora należy wyłącznie „Potwierdzenie…” podpisane przez uprawnione do tego osoby oraz ewentualne załączniki Ważne: wniosek w wersji elektronicznej i „Potwierdzenie…” muszą dotrzeć do Operatora w terminie wskazanym w „Ogłoszeniu konkursu” – liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego!!! O czym należy pamiętać?

23 w przypadku wniosku składanego przez młody podmiot – osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w przypadku wniosku składanego samodzielnie przez grupę nieformalną – trzech przedstawicieli grupy nieformalnej w przypadku wniosku składanego przez grupę nieformalną za pośrednictwem innego podmiotu – osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ze strony podmiotu oraz trzech przedstawicieli grupy nieformalnej Kto podpisuje „Potwierdzenie…”?

24 1.aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego – lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących Jeśli w internetowej Wyszukiwarce jest dostępny aktualny wyciąg – nie należy dołączać go do wniosku Załączniki do wniosku

25 2.statut podmiotu/umowa spółki – tylko w przypadku: spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Nie należy składać żadnych innych załączników. Załączniki do wniosku

26 Kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej: Czy wniosek w wersji elektronicznej został złożony w terminie? Czy „Potwierdzenia złożenia wniosku” w wersji papierowej wpłynęło w terminie? Czy sumy kontrolne na wniosku w wersji elektronicznej oraz na „Potwierdzeniu złożenia wniosku” są tożsame? Niespełnienie któregokolwiek z tych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnień Ocena formalna

27 Kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej: Czy okres realizacji projektu jest zgodny z założeniami Regulaminu? Czy kwota wnioskowanej dotacji jest zgodna z Regulaminem? Czy Wnioskodawca wnosi wymagany wkład własny? Czy zaplanowane działania dotyczą zadań ze sfer pożytku publicznego/rozwoju podmiotu? Czy działania są skierowane do adresatów zamieszkujących na terenie województwa śląskiego? Czy projekt nie obejmuje działań, których finansowanie jest zgodnie z niniejszym Regulaminem zakazane, w tym w szczególności: działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu, działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu religijnego lub posługi kapłańskiej, działań o charakterze politycznym, działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej, działalności gospodarczej Realizatora, działań, w których rzeczywistym odbiorcą dotacji nie jest Realizator? Niespełnienie któregokolwiek z tych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i uzupełnień Ocena formalna

28 Kryteria weryfikowane przed podpisaniem umowy: Czy do „Potwierdzenia złożenia wniosku” dołączono odpowiednie załączniki? Czy „Potwierdzenie złożenia wniosku” oraz załączniki zostały podpisane przez uprawnione do tego osoby? Czy Wnioskodawca jest grupą lub podmiotem uprawnionym – zgodnie z Regulaminem – do wnioskowania? Czy adres siedziby/zamieszkania Wnioskodawcy mieści się na terenie województwa śląskiego? Wnioskodawcy niespełniający któregokolwiek z tych kryteriów otrzymają mailowo informację o brakach i uchybieniach formalnych. Wnioskodawcy będą mogli złożyć uzupełnienia i wyjaśnienia. Ocena formalna

29 TRAFNOŚĆ PROJEKTU: W jakim stopniu projekt odpowiada na realną, jasno zdefiniowaną potrzebę? SPÓJNOŚĆ I RACJONALNOŚĆ DZIAŁAŃ: Czy planowane działania są zgodne z celami projektu, potrzebami grupy docelowej i uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu, a także czy mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym czasie? ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE: W jakim stopniu projekt włączy do współpracy wolontariuszy i będzie wykorzystywał zasoby lokalnego środowiska? SKUTECZNOŚĆ: Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji projektu? RACJONALNOŚĆ I ADEKWATNOŚĆ NAKŁADÓW: Czy nakłady (finansowe, rzeczowe, osobowe) zostały zaplanowane poprawnie oraz czy są adekwatne do zaplanowanych rezultatów? Ocena merytoryczna

30 Gdzie szukać informacji?

31 Infolinia jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 Infolinia

32 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. T. Kościuszki 22/5, Rybnik tel.: , fax: wew Operatorzy Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Śląskie Lokalnie” Fundusz Lokalny Ramża ul. 3 Maja 17, Czerwionka - Leszczyny tel.:

33 Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Żywiecka Fundacja Rozwoju ul.Ks. Pr. St. Słonki Żywiec tel.: Forum Młodzieży Samorządowej ul. Dworcowa 8/ Zabrze Centrum Inicjatyw Lokalnych ul. Senatorska 14, Zawiercie tel.: , Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej ul. Srebrna 1a, Cieszyn tel./fax (+48 33) Biura Partnerskie Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Śląskie Lokalnie”

34 Zapraszamy do kontaktu!


Pobierz ppt "Wspieramy aktywnych obywateli i młode organizacje. Przygotuj projekt, zdobądź do 5000zł dotacji Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google