Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Obszary wsparcia: Fundusz ma na celu wspieranie realizacji działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w obszarach uznanych wspólnie przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Obszary wsparcia: Fundusz ma na celu wspieranie realizacji działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w obszarach uznanych wspólnie przez."— Zapis prezentacji:

1

2 2 Obszary wsparcia: Fundusz ma na celu wspieranie realizacji działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w obszarach uznanych wspólnie przez partnerów za priorytetowe: rozwiązywanie problemów społecznych, kultura, sztuka i nauka, partycypacja społeczna, zrównoważony rozwój. Łódzki Fundusz Innowacji

3 3 Obszary wsparcia W ramach Funduszu wspierane będą w szczególności inicjatywy i projekty, które wyróżniają się innowacyjnością proponowanych działań. Innowacja w rozumieniu Funduszu to nowatorskie podejście do problemu społecznego, które jest równocześnie skuteczniejsze, wydajniejsze i trwalsze od istniejących w danym miejscu i czasie, a którego oddziaływanie wykracza poza określoną grupę problemową i obejmuje także daną społeczność lokalną. Łódzki Fundusz Innowacji

4 4 Jak ubiegać się o środki I etap to organizowany przez ŁFOP i UNDP konkurs propozycji projektów. W wyniku I etapu wybrane podmioty, otrzymują od ŁFOP oraz UNDP promesę - warunkowe przyznanie dofinansowania w wysokości 40% budżetu projektu na realizację przedstawionego projektu pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu w II etapie. Promesa będzie traktowana jako wkład własny oferenta do oferty złożonej do Urzędu Miasta Łodzi i będzie dodatkowo punktowana przy ocenie oferty w konkursie ogłoszonym przez UMŁ (zgodnie z obowiązującymi procedurami i ustaleniami w komórce organizacyjnej UMŁ/miejskiej jednostce organizacyjnej realizującej otwarty konkurs ofert). Łódzki Fundusz Innowacji

5 5 Jak ubiegać się o środki W II etapie oferenci mogą wziąć udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, przeprowadzonym zgodnie z obowiązującymi procedurami w U M Ł, skierowanym do organizacji pozarządowych. Łódzki Fundusz Innowacji

6 6 Kto może ubiegać się o środki ? Do udziału w aplikowaniu o środki z Funduszu zaproszone są wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi, w tym: Łódzki Fundusz Innowacji

7 7 Kto może ubiegać się o środki ? organizacje pozarządowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych … spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku…. Do udziału w I etapie mechanizmu aplikowania o środki z Funduszu zaprasza się ponadto grupy nieformalne. Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

8 8 Kto może ubiegać się o środki ? spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Do udziału w I etapie mechanizmu aplikowania o środki z Funduszu zaprasza się ponadto grupy nieformalne. W przypadku grup nieformalnych nie posiadających osobowości prawnej wymogiem w ubieganiu się o środki z Funduszu w I etapie jest przedstawienie oświadczenia osób reprezentujących dowolny podmiot posiadający osobowość prawną i uprawniony do udziału w danym konkursie. Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

9 9 Kto nie może być wnioskodawcą? wszelkie instytucje działające dla zysku (tzw. for profit); partie polityczne oraz organizacje powiązane z partiami politycznymi; organizacje, instytucje i grupy nieformalne głoszące idee niezgodne z prawem, w tym szczególnie nietolerancji, faszyzmu, komunizmu, dyskryminacji; Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych jako podmiot realizujący razem z UNDP I etap mechanizmu aplikowania o środki z Funduszu. Organizacje członkowskie ŁFOP uprawnione są do składania swoich ofert jednak proponowane działania nie mogą w żaden sposób wspierać lub angażować ŁFOP. Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

10 10 Jakie dokumenty należy złożyć? wypełniony formularz aplikacyjny w 2 egzemplarzach, wypełniony formularz nagrany na płytę CD/DVD, stronę tytułową propozycji projektu zawierającą dane organizacji oraz opis organizacji, w przypadku grup nieformalnych - oświadczenie organizacji wyrażającej wolę realizacji i udziału w projekcie. Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

11 11 Jakie dokumenty należy złożyć? 2 egzemplarze propozycji projektu sporządzone na formularzu aplikacyjnym w wersji papierowej oraz 1 na formularzu aplikacyjnym w wersji elektronicznej (zapis nagrany na nieopisanej płycie CD/DVD) - w jednej zamkniętej kopercie z opisem: FORMULARZ APLIKACYJNY Strona tytułowa propozycji projektu oraz ewentualne oświadczenie organizacji - w drugiej zamkniętej kopercie z opisem: DANE ORGANIZACJI Obie koperty powinny być zapakowane w trzecią kopertę, w której powinny zostać przesłane do instytucji przyjmującej oferty. Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

12 12 Komisja Konkursowa Zespół oceniający propozycje projektów składać się będzie z: Przedstawiciela/-ki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju; Przedstawiciela/-ki Urzędu Miasta Łodzi; Przedstawicieli/-ek przedsiębiorstw – zasilających finansowo Fundusz. Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

13 13 Harmonogram naboru wniosków: Składanie propozycji projektu do ŁFOP/UNDP 18 lutego – 3 marca 2013 Ocena wniosków i decyzja o promesie 4 – 10 marca 2013 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert przez UMŁ marzec 2013 Powiadomienie o przyznaniu dotacji Zgodnie z ogłoszeniem Realizacja projektu 15 maj – 28 grudnia 2013 Sprawozdanie z realizacji projektu 31 stycznia 2014 Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

14 14 Gdzie składać oferty? Pocztą, listem poleconym lub osobiście w: Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź, Fundusz Innowacji Społecznych dla Łodzi

15 Zapraszamy do składania wniosków


Pobierz ppt "2 Obszary wsparcia: Fundusz ma na celu wspieranie realizacji działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w obszarach uznanych wspólnie przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google