Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ
Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja Szkoła została zgłoszona 25 października. Za projekt odpowiadają:

2 Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie
od 20 listopada 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe. Wręczanie dyplomów będzie miało uroczystą oprawę. Realizacja projektu – rada pedagogiczna, parlament szkolny, rada rodziców

3 Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce:
podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

4 co najmniej 80 punktów za 10 zadań.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu. Informacje o realizacji kolejnych zadań będą przesyłane do organizatora sukcesywnie. Za przesłanie odpowiadają koordynatorzy.

5 Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel .
2.Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). 3. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. 4. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. 5. Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. .

6 6. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". 7. Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. 8. Nie jesteś sam. 9. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... 10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

7 Zadanie 1 Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę.. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną. Spotkania w trzech grupach na hali- klasy 5-6, 4-3, 1-2. Treści dostosowane będą do poszczególnych grup wiekowych. Pomoc przy organizacji- pani Mariola Tarnicka. Jest gotowy konspekt do modernizacji- testy opracowane będą we współpracy z wychowawcami i przeprowadzone w klasach.

8 Zadanie 2 Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują nauczyciele informatyki , plastyki i wychowawcy świetlicy. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu. Klasy 1-3 prace plastyczne, klasy 4-6 prezentacje multimedialne. Wystawa najciekawszych prac. Prezentacja prac multimedialnych na godz. wychowawczych.

9 Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Zaproszenie policji i strażaków. Spotkania w 3 grupach wiekowych. Pierwsza pomoc – konspekty opracowuje p. G. Gortat. W klasach 1-3 prowadzą spotkania p. Zbrożek, Michalak i …, w klasach 4 p. Nader i …,w klasach 5 i 6 p. Gortat i …

10 Zadanie 4 Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego. Spotkanie z rodzicami pracującymi w sadach np. p. Sobczakiem

11 Zadanie 5 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Opracowanie konspektów- tytoń p. Gortat, narkotyki- p . Karpińska

12 Zadanie 6 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Kibole- nauczyciele wychowania fizycznego w klasach 4-6, klasy 1- p. Pogocka, klasy 2- p. Łakomski, klasy 3- p. Ogiński. Spotkanie z p. Waligórskim- / były dyr. zakładu poprawczego / lub inne propozycje

13 Zadanie 7 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Kontakt z fundacją/ propozycje rady- osoba, która z własnej nieostrożności została osobą niepełnosprawną/ , spotkanie ze stowarzyszenia Witka Skrzypczaka.

14 Zadanie 8 Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy.. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych / p. Radzik, p. Kaczmarek/

15 Zadanie 9 Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne. Klasy 5-6 spotkanie z p. Wesołowską. I ...

16 Zadanie 10 Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów. Pomysły rady- propozycje zespołów do 8 listopada.

17 Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych, uzyskanych efektach, poprawie stanu bezpieczeństwa w szkole i wokół szkoły. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.

18 Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.

19 Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę dla zapewnienia bezpieczeństwa placówki i jej uczniów, należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 31 maja 2014 r.

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google