Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

2 Kultura bezpieczeństwa Program edukacyjny Kultura bezpieczeństwa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych rok szkolny 2012/2013

3 Kultura bezpieczeństwa D L A C Z E G O ?

4 Kultura bezpieczeństwa KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 24 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Art. 66 Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Art. 68 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Art. 68 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

5 W Polsce rocznie ok. 100 000 osób ulega wypadkom przy pracy w tym, ok. 400 osób - wypadkom śmiertelnym

6 połowa to wypadki, którym ulegają młodzi pracownicy !

7 Formy zatrudnienia 1. Umowy o pracę, 2. Praca tymczasowa 3. Umowy cywilno – prawne czy umowy śmieciowe?, 4. Samozatrudnienie, 5. Praca na czarno. Kultura bezpieczeństwa

8 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa Przepisy prawa oświatowego przewidują, że jedynymi powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, ujmującymi treści edukacji szkolnej są podstawy programowe, które określają zakres zadań edukacyjnych dla poszczególnych typów szkół.

9 Kultura bezpieczeństwa Wyżej wymienione dokumenty uwzględniają problematykę ergonomii oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które w zależności od typu szkoły czy etapu kształcenia, znajdują odzwierciedlenie w treściach konkretnych programów nauczania.

10 Kultura bezpieczeństwa Cel programu Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród nauczycieli, uczniów szkół ponad- gimnazjalnych, a także instytucji i placówek oświatowo – wychowawczych.

11 Kultura bezpieczeństwa Cel programu Popularyzacja podstawowych zasad bezpiecznego wykonywania pracy oraz zagadnień z zakresu prawa pracy.

12 Kultura bezpieczeństwa Cel programu Podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy

13 Kultura bezpieczeństwa Cel programu Informowanie o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy

14 Kultura bezpieczeństwa Realizacja programu: Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli chętnych do uczestnictwa w programie Kultura bezpieczeństwa w roku szkolnym 2012/13 (dotyczy głownie nauczycieli przystępujących po raz pierwszy do programu)

15 Kultura bezpieczeństwa ……………………………………………… (Miejscowość/data) ………………………………………….. (Pieczątka szkoły) Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Plac Piastowski 4a 85 – 012 Bydgoszcz Z G Ł O S Z E N I E udziału w programie KULTURA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2012/13 l.p.Imię i nazwisko nauczyciela podpis 1. 2. Zgłaszam chęć zorganizowania spotkania młodzieży z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy TAK / NIE* ……………………………… (podpis dyrektora i pieczątka) Kontakt z koordynatorem tematu: Krzysztof Adamski, tel. 52 32 02 461. e-mail: kadamski@bydgoszcz.oip.pl * właściwe zaznacz

16 Kultura bezpieczeństwa Realizacja programu: Przeprowadzenie 2 lekcji w roku szkolnym 2012/13 przez każdego nauczyciela biorącego udział w programie w ramach lekcji wychowawczych lub przy realizacji bieżących tematów nauczania, (wg. dostarczonych materiałów). (wg. dostarczonych materiałów).

17 Kultura bezpieczeństwa Realizacja programu: Udokumentowanie przeprowadzenia zajęć, poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym (odpis do wiadomości Okręgowego Inspektoratu Pracy) lub przedstawienie listy obecności z podaniem tematu lekcji, daty oraz imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego zajęcia. Udokumentowanie przeprowadzenia zajęć, poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym (odpis do wiadomości Okręgowego Inspektoratu Pracy) lub przedstawienie listy obecności z podaniem tematu lekcji, daty oraz imienia i nazwiska nauczyciela prowadzącego zajęcia.

18 ……………………………………………… (Miejscowość/data) ………………………………………….. (Pieczątka szkoły) Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Plac Piastowski 4a 85 – 012 Bydgoszcz P O Ś W I A D C Z E N I E przeprowadzenia lekcji w ramach programu KULTURA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2012/13 l.p.temat lekcjiklasadataIlość uczniów Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęciapodpis ……………………………………………………………………………… Kontakt z koordynatorem tematu: Krzysztof Adamski, tel. 52 32 02 461. e-mail: kadamski@bydgoszcz.oip.pl

19 Kultura bezpieczeństwa Realizacja programu: Zaleca się przeprowadzenie jednej lekcji z tematu prawnej ochrony pracy a drugiej obejmującej zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy Zaleca się przeprowadzenie jednej lekcji z tematu prawnej ochrony pracy a drugiej obejmującej zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy ( w szkołach o profilu budowlanym koniecznie o bezpieczeństwie i higienie pracy na terenie budowy). ( w szkołach o profilu budowlanym koniecznie o bezpieczeństwie i higienie pracy na terenie budowy).

20 Kultura bezpieczeństwa Realizacja programu: Wskazane kontynuowanie programu w latach następnych tak by corocznie docierać do wszystkich uczniów kończących naukę.

21 Kultura bezpieczeństwa Realizacja programu: Nauczycielom, którzy udokumentują przeprowadzenie co najmniej 2 lekcji z programu Kultura bezpieczeństwa, wydane zostaną zaświadczenia o uczestnictwie w programie.

22 Kultura bezpieczeństwa Realizacja programu: Po uprzednim uzgodnieniu w lekcji lub na specjalnie przygotowanym spotkaniu, możliwy jest udział inspektora pracy lub pracownika merytorycznego Państwowej Inspekcji Pracy jako eksperta z dziedziny prawa pracy.

23 Kultura bezpieczeństwa Realizacja programu: Dla szczególnie wyróżniających się uczestników programu, przewiduje się zorganizowanie wycieczek tematycznych. Prośba o wypełnienie dostarczonej Państwu ankiety dotyczącej realizowanego projektu.

24 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Adres: ul. Plac Piastowski 4a 85 – 012 Bydgoszcz 85 – 012 Bydgoszcz godziny urzędowania: pon. – pt. 7:30 - 15:30 e-mail: kancelaria@bydgoszcz.oip.pl Porady telefonicznie w godz. 10:00 – 1 4 : 00 tel. 52 - 321-42-41; - Bydgoszcz 56 - 62-283-77; - Toruń 54 - 233-39-31 - Włocławek

25 Dziękuję Państwu za uwagę Krzysztof Adamski - gł. specjalista - OIP Bydgoszcz

26 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy


Pobierz ppt "Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google